早坛功课经 – Zǎo Tán Gōng Kè Jīng

太上玄门早坛功课经 Tài Shàng Xuán Mén Zǎo Tán Gōng Kè Jīng 澄清韵Chéng qīng yùn 琳琅振响,十方肃清,河海静默, Lín láng zhèn xiǎng, shí fāng sù qīng, hé hǎi jìng mò, 山岳吞烟。万灵镇伏,招集群仙。 Shān yuè tūn yān. Wàn líng zhèn fú, zhāo jí qún xiān. 天无氛秽,地无妖尘。冥慧洞清, Tiān wú

Read more