Downloads

Click the Links to Download the Documents:

Daoist Calendar 2022

Scriptures:

清静经 Scripture of Clearity and Stillness (English translation)

玄门日诵早晚功课经 Xuan Men Ri Song Zao Wan Gong Ke Jing

三官经 San Guan Jing

北斗经 Bei Dou Jing

玉枢宝经 Yu Shu Bao Jing

元始天尊说北方真武妙经Yuan Shi Tian Zun Shuo Bei Fang Zhen Wu Miao Jing

 

Scriptures with English Translations:

Morning & Evening Scriptures (Chinese+Pin Yin+English)

Daoist Art:

Daoist Art – Daoist Deities & Immortals – Vol. 1