5 Proclamations of Zhang San Feng

張三丰祖師寶誥Zhāng sān fēng zǔ shī bǎo gào 寶誥一bǎo gào yī   志心皈命禮。zhì xīn guī mìng lǐ. 元朝名士,天師後昆。鶴骨珊珊,龍髯拂拂。非百里之小才, Yuán cháo míng shì, tiān shī hòu kūn. Hè gǔ shān shān, lóng rán fú fú.Fēi bǎi lǐ zhī xiǎo cái, 得一官而勇退。出遼東而訪道,入終南而遇師。笠穿衲敝, dé yī

Read more

早坛功课经 – Zǎo Tán Gōng Kè Jīng

太上玄门早坛功课经 Tài Shàng Xuán Mén Zǎo Tán Gōng Kè Jīng 澄清韵Chéng qīng yùn 琳琅振响,十方肃清,河海静默, Lín láng zhèn xiǎng, shí fāng sù qīng, hé hǎi jìng mò, 山岳吞烟。万灵镇伏,招集群仙。 Shān yuè tūn yān. Wàn líng zhèn fú, zhāo jí qún xiān. 天无氛秽,地无妖尘。冥慧洞清, Tiān wú

Read more