5 Proclamations of Zhang San Feng

張三丰祖師寶誥Zhāng sān fēng zǔ shī bǎo gào 寶誥一bǎo gào yī   志心皈命禮。zhì xīn guī mìng lǐ. 元朝名士,天師後昆。鶴骨珊珊,龍髯拂拂。非百里之小才, Yuán cháo míng shì, tiān shī hòu kūn. Hè gǔ shān shān, lóng rán fú fú.Fēi bǎi lǐ zhī xiǎo cái, 得一官而勇退。出遼東而訪道,入終南而遇師。笠穿衲敝, dé yī

Read more