The Marshals Bell

The “道藏-道法會元 Dao Zang – Dao Fa Hui Yuan” volume one hundred and fifty-six chapter twenty, discribes the “元帥帝鐘”, the Marshals Bell.

In the past, “仙翁付五嶽大神” was able to move mountains and shake seas. The essence of the “治崖石” is casted in bronze on 5th day of 5th lunar month and 9th dayof 9th lunar month, with seal inscriptions on all sides.

The Marshals Bell:


Function of the Talisman on the Marshals Bell:

The talisman symbols on the bell manifesting “黑炁 Black Qi” to incarnate as a “元帥 marshal”, leading thirty-six generals, guards left and right, fire clouds galloping in the sky, surrounded by 300,000 soldiers.

After reciting the great incantation one can see the marshal holding a fire bell, with the Tong Zi seal  in his left hand, and a demon seal in his right. Another 300,000 soldiers were sent to surround the gate of hell. Stepping twelve Worshipping-Steps (步十二辰罡).

The marshal leading the troops of the ghost gate all over the world. Riding a dragon spitting flames and swallow ghosts and spirits. The marshal tapped the dragon’s horn three times with his left hand, the dragon roared loudly and all ghosts fell to the ground.Use the marshals method to send troops to surround the nine layers.

天蓬使者
四目老翁

 

 

 

 

 

 

 

The talisman was taken from the dragon’s mouth, but quickly was covered with fire again. This talisman greatly benefits the living and the dead, immortals gathering, and disasters are dissolved. Kept by the “Tian Peng” messenger (天蓬使者), the four-eyed old Weng (四目老翁), leading the department of the sword-wielding heavenly soldiers. Ghosts and spirits do not dare.


Incantations used with the Marshals Bell

 

“Body Protection Incantation”

護身咒 Hù shēn zhòu:

靈官衛我,天魔助我 líng guān wèi wǒ, tiān mó zhù wǒ

山神送我,天蓬佑我 shān shén sòng wǒ, tiān péng yòu wǒ

北帝保我,虎狼避我 běi dì bǎo wǒ, hǔ láng bì wǒ

惡人遠我,貴人敬我 è rén yuǎn wǒ, guì rén jìng wǒ

急急如律令敕 jí ji rú lǜ lìng chì


 

“Bell Talisman Incantation”

鐘符咒 Zhōng fú zhòu:

皓首仙翁,五帝大神 Hào shǒu xiān wēng, wǔ dì dà shén

火鈴帝鐘,法通天真 huǒ líng dì zhōng, fǎ tōng tiān zhēn

天蓬元帥,撼動玉宸 tiān péng yuán shuài, hàn dòng yù chén

護鐘神吏,鼓鐘將軍 hù zhōng shén lì, gǔ zhōng jiāng jūn

齊鐘造化,無所不聞 qí zhōng zào huà, wú suǒ bù wén

萬魔滅跡,百川沸騰 wàn mó miè jī,bǎi chuān fèi téng

上聞紫極,下及幽冥 shàng wén zǐ jí, xià jí yōu míng

何神不服,何鬼敢聽 hé shén bù fú, hé guǐ gǎn tīng

千千截首,萬萬剪形 qiān qiān jié shǒu, wàn wàn jiǎn xíng

魔無幹犯,鬼無妖精 mó wú gàn fàn, guǐ wú yāo jing

一如誥命,風火無停 yī rú gào mìng, fēng huǒ wú tíng

急急如北極大帝律令 jí ji rú běi jí dà dì lǜ lìng


 

“Imperial Bell Incantation”

帝鐘咒 Dì zhōng zhòu :

山川百靈,聞我須驚 Shān chuān bǎi líng, wén wǒ xū jīng

潔劫大道,照天之精 jié jié dà dào, zhào tiān zhī jīng

日月永固。百魅石神 rì yuè yǒng gù. Bǎi mèi shí shén

山嶽隨我,江河拱迎 shān yuè suí wǒ, jiāng hé gǒng yíng

急急如律令 jí ji rú lǜ lìng


 

“Commanding Incantation”

敕咒 Chì zhòu:

山川百靈,五嶽四溟 Shān chuān bǎi líng, wǔ yuè sì míng

聞我神鐘,萬鬼鹹驚 wén wǒ shén zhōng, wàn guǐ xián jīng

浩劫大道,照察天精 hào jié dà dào, zhào chá tiān jīng

日月永固,百神擁護 rì yuè yǒng gù, bǎi shén yǒng hù

山嶽隨我,江河沈去 shān yuè suí wǒ, jiāng hé shěn qù

靈官衛鐘,天神衛鐘 líng guān wèi zhōng, tiān shén wèi zhōng

地神衛鐘,北帝保鐘 di shén wèi zhōng, běi dì bǎo zhōng

天蓬持鐘,火鈴旨聽 tiān péng chí zhōng, huǒ líng zhǐ tīng

神鐘、神鐘,何鬼敢當 shén zhōng, shén zhōng, hé guǐ gǎn dāng

撼動一聲,萬邪滅亡 hàn dòng yī shēng, wàn xié miè wáng

急急如北極大帝律今敕 jí ji rú běi jí dà dì lǜ jīn chì


Written by 玄門君XuanMenJun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *