Wu Lu Cai Shen / Five Roads God of Wealth

Daoist practitioners can recite the following proclamation


至心皈命禮

芳徽著於紫霞。功德垂於金碑。一生清廉。積德最厚。終身正直。累仁甚深。見利思義。堪為萬世主宰。不貪為寶。宜享千秋芳馨。大悲大願。至公志仁。總司天下財源。無量增福益祿。五方五路財神大真君。


Zhì xīn guī mìng lǐ

fāng huī zhe yú zǐ xiá. Gōng dé chuí yú jīn bēi. Yī shēng qīng lián. Jī dé zuì hòu. Zhōng shēn zhèng zhí. Lèi rén shèn shēn. Jiàn lì sī yì. Kān wèi wàn shì zhǔ zǎi. Bù tān wéi bǎo. Yí xiǎng qiān qiū fāng xīn. Dà bēi dà yuàn. Zhì gōng zhì rén. Zǒng sī tiān xià cái yuán. Wú liàng zēng fú yì lù. Wǔ fāng wǔ lù cái shén dà zhēn jūn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *