早坛功课经 – Zǎo Tán Gōng Kè Jīng

太上玄门早坛功课经 Tài Shàng Xuán Mén Zǎo Tán Gōng Kè Jīng 澄清韵Chéng qīng yùn 琳琅振响,十方肃清,河海静默, Lín láng zhèn xiǎng, shí fāng sù qīng, hé hǎi jìng mò, 山岳吞烟。万灵镇伏,招集群仙。 Shān yuè tūn yān. Wàn líng zhèn fú, zhāo jí qún xiān. 天无氛秽,地无妖尘。冥慧洞清, Tiān wú

Read more

三官经 – Sān Guān Jīng

白鹤飞Bái hè fēi 道场启,法筵开,稽首皈依天地水,仙家乐白鹤飞。 Dào chǎng qǐ, fǎ yán kāi, qǐ shǒu guī yī tiān dì shuǐ, xiān jiā lè bái hè fēi. 道场启,法筵开,三官大帝慈悲主,仙家乐白鹤飞。 Dào chǎng qǐ, fǎ yán kāi, sān guān dà dì cí bēi

Read more

北斗经 – Běi Dǒu Jīng

步虚Bù Xū 照耀开明炬,氤氲岛慧香。经尘归紫极, Zhào yào kāi míng jù, yīn yūn dǎo huì xiāng. Jīng chén guī zǐ jí, 元气合元皇。台座辉三级,罡光射七芒。 Yuán qì hé yuán huáng. Tái zuò huī sān jí, gāng guāng shè qī máng.  皈真知命处,福寿自然长。    

Read more

真武妙经 – Zhēn Wǔ Miào Jīng

元始天尊说北方真武妙经 Yuán Shǐ Tiān Zūn Shuō Běi Fāng Zhēn Wǔ Miào Jīng 步虚Bù xū 训自天尊行,行本彻太清, Xùn zì tiān zūn xíng, xíng běn chè tài qīng, 清静详光现,现出大天尊。 Qīng jìng xiáng guāng xiàn, Xiàn chū dà tiān zūn. 金闕化身天尊 Jīn què huà shēn tiān

Read more