5 Proclamations of Zhang San Feng

張三丰祖師寶誥Zhāng sān fēng zǔ shī bǎo gào

寶誥一bǎo gào yī

 

志心皈命禮。zhì xīn guī mìng lǐ.

元朝名士,天師後昆。鶴骨珊珊,龍髯拂拂。非百里之小才,

Yuán cháo míng shì, tiān shī hòu kūn. Hè gǔ shān shān, lóng rán fú fú.Fēi bǎi lǐ zhī xiǎo cái,

得一官而勇退。出遼東而訪道,入終南而遇師。笠穿衲敝,

dé yī guān ér yǒng tuì. Chū liáo dōng ér fǎng dào, rù zhōng nán ér yù shī. Lì chuān nà bì,

寒暑不侵;果熟丹成,縱橫自在。托歌詞而談道,響徹雲霄;

Hán shǔ bù qīn; guǒ shú dān chéng, zòng héng zì zài. Tuō gē cí ér tán dào, xiǎng chè yún xiāo;

藉塵垢而隱真,人稱邋遢。玉樞宣詔,金殿飛身。玄妙無方,

jí chén gòu ér yǐn zhēn, rén chēng lā tà. Yù shū xuān zhào, jīn diàn fēi shēn. Xuán miào wú fāng, 隱顯莫測。大忠大孝,大慈大悲。南極會上群仙領袖、

yǐn xiǎn mò cè. Dà zhōng dà xiào, dà cí dà bēi. Nán jí huì shàng qún xiān lǐng xiù,

玄玄演正, 武當繼武真君。

xuán xuán yǎn zhèng, wǔ dāng jì wǔ zhēn jūn.

 

 

寶誥二Bǎo gào èr

 

志心皈命禮。zhì xīn guī mìng lǐ.

始青一炁,教闡十方。積功勳於大明,度眾生於廛市。

Shǐ qīng yī qì, jiào chǎn shí fāng. Jī gōng xūn yú dà míng, dù zhòng shēng yú chán shì.

遇火龍而細參至道,入武當而調養穀神。混俗和光,經緯五載;

Yù huǒ lóng ér xì cān zhì dào, rù wǔ dāng ér tiáo yǎng gǔ shén. Hùn sú hé guāng, jīng wěi wǔ zǎi; 入山面壁,考驗九年。大廷朝駕顯飛升,名山古洞留仙跡。

rù shān miàn bì, kǎo yàn jiǔ nián. Dà tíng cháo jià xiǎn fēi shēng, míng shān gǔ dòng liú xiān jī.

方方開化,處處設壇。演金科流傳萬世,證金丹度盡後學。

Fāng fāng kāi huà, chù chù shè tán. Yǎn jīn kē liú chuán wàn shì, zhèng jīn dān dù jǐn hòu xué.

大悲大願,大慈大仁;至靈至聖,至公至明。群真一元始祖,

Dà bēi dà yuàn, dà cí dà rén; zhì líng zhì shèng, zhì gōng zhì míng. Qún zhēn yī yuán shǐ zǔ,

廣慈普度真君,通微顯化天尊。

guǎng cí pǔ dù zhēn jūn, tōng wēi xiǎn huà tiān zūn.

 

 

寶誥三Bǎo gào sān

 

志心皈命禮。zhì xīn guī mìng lǐ.

中山舊令,上清律仙。廣三千之功行,證十二之圓通。

Zhōng shān jiù lìng, shàng qīng lǜ xiān. Guǎng sān qiān zhī gōng xíng, zhèng shí èr zhī yuán tōng. 擅神靈變化之奇,精符篆龍蛇之體。道高德重,

Shàn shén líng biàn huà zhī qí, jīng fú zhuàn lóng shé zhī tǐ. Dào gāo dé zhòng,

煉人元而兼統地元;和光同塵,潛玩世而即行度世。

liàn rén yuán ér jiān tǒng de yuán; hé guāng tóng chén, qián wán shì ér jí xíng dù shì.

尋有德之人,人人得度;種無根之樹,樹樹皆空。

Xún yǒu dé zhī rén, rén rén dé dù; zhǒng wú gēn zhī shù, shù shù jiē kōng.

講先天之妙旨,為後進之梯航。大悲大願,大聖大慈。

Jiǎng xiān tiān zhī miào zhǐ, wèi hòu jìn zhī tī háng. Dà bēi dà yuàn, dà shèng dà cí.

武當繼教掌法仙師,靈寶眞人,天雷主宰,玄玄演道,

Wǔ dāng jì jiào zhǎng fǎ xiān shī, líng bǎo zhēn rén, tiān léi zhǔ zǎi, xuán xuán yǎn dào,

飛龍濟世眞人,通微顯化天尊。

fēi lóng jì shì zhēn rén, tōng wēi xiǎn huà tiān zūn.

 

寶誥四Bǎo gào sì

 

志心皈命禮。zhì xīn guī mìng lǐ.

至真傳道,太清選仙。居武當而啟教,為文始之正傳。

Zhì zhēn chuán dào, tài qīng xuǎn xiān. Jū wǔ dāng ér qǐ jiào, wèi wén shǐ zhī zhèng zhuàn.

如痴如醉,混仙跡於麗春;教孝教忠,闡玄風於華夏。

Rú chī rú zuì, hùn xiān jī yú lì chūn; jiào xiào jiào zhōng, chǎn xuán fēng yú huá xià.

度萬三於滇海,壻女同升;續龍虎之神通,道法兼備。十方寶筏,

Dù wàn sān yú diān hǎi, xù nǚ tóng shēng; xù lóng hǔ zhī shén tōng, dào fǎ jiān bèi. Shí fāng bǎo fá, 三教宗師。大悲大願,大慈大仁;至玄至妙,至奇至神;

sān jiào zōng shī. Dà bēi dà yuàn, dà cí dà rén; zhì xuán zhì miào, zhì qí zhì shén;

東華首相,三清外臣;雷霆神吏,靈寶天師;太和一炁始祖,

dōng huá shǒu xiàng, sān qīng wài chén; léi tíng shén lì, líng bǎo tiān shī; tài hé yī qì shǐ zǔ,

道通文遠真君,通微顯化天尊。

dào tōng wén yuǎn zhēn jūn, tōng wēi xiǎn huà tiān zūn.

 

 

寶誥五Bǎo gào wǔ

 

志心皈命禮。zhì xīn guī mìng lǐ.

玉虛上相,金闕高真。德暢人神,經開井鬼。

Yù xū shàng xiàng, jīn què gāo zhēn. Dé chàng rén shén, jīng kāi jǐng guǐ.

廣三千之功行,醒億萬之沉迷。昔從元岳而成真,

Guǎng sān qiān zhī gōng xíng, xǐng yì wàn zhī chén mí. Xī cóng yuán yuè ér chéng zhēn,

今繼玄天而闡化。扶正教無黨無偏,辟旁門有聲有色。

jīn jì xuán tiān ér chǎn huà. Fú zhèng jiào wú dǎng wú piān, pì páng mén yǒu shēng yǒu sè.

誅殺乾坤之方士,挽回道德之宗風。指先天而對月,

Zhū shā qián kūn zhī fāng shì, wǎn huí dào dé zhī zōng fēng. Zhǐ xiān tiān ér duì yuè,

招後進以升雲。道妙無方,玄微莫測。至靈至聖,至大至尊;

zhāo hòu jìn yǐ shēng yún. Dào miào wú fāng, xuán wēi mò cè. Zhì líng zhì shèng, zhì dà zhì zūn;

體合自然,神凝般若;三教真宰,一氣權衡;參法天師,洞玄帝君;

tǐ hé zì rán, shén níng bō rě; sān jiào zhēn zǎi, yī qì quán héng; cān fǎ tiān shī, dòng xuán dì jūn;

猶龍六祖,隱仙寓化,虛微普度天尊。

yóu lóng liù zǔ, yǐn xiān yù huà, xū wēi pǔ dù tiān zūn.

 

 

至心誠念  三豐祖師寶誥,不可思議功德。

Zhì xīn chéng niàn   sān fēng zǔ shī bǎo gào, bù kě sī yì gōng dé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *