真武妙经 – Zhēn Wǔ Miào Jīng

元始天尊说北方真武妙经

Yuán STiān Zūn Shuō Běi Fāng Zhēn Wǔ Miào Jīng

步虚Bù xū

训自天尊行,行本彻太清,

Xùn zì tiān zūn xíng, xíng běn chè tài qīng,

清静详光现,现出大天尊。

Qīng jìng xiáng guāng xiàn, Xiàn chū dà tiān zūn.

金闕化身天尊

Jīn què huà shēn tiān zūn

吊挂Diào guà

真武玄天上帝同,当年修道悟正宗,

Zhēn wǔ xuán tiān shàng dì tóng, dāng nián xiū dào wù zhèng zōng,

淨乐宫中辞父母,武当山上去修行,

Jìng lè gōng zhōng cí fù mǔ, wǔ dāng shān shàng qù xiū xíng,

铁杵磨针上游宗,播梅寄榔仙踪在,

Bō méi jì láng xiān zōng zài, tiě chǔ mó zhēn shàng yóu zōng,

四十二年功德满,五龙捧圣上天宫。

Sì shí èr nián gōng guo mǎn, wǔ lóng pěng shèng shàng tiān gōng. 

香供养金闕化身天尊

Xiāng gòng yǎng jīn què huà shēn tiān zūn

玄蕴咒Xuán yùn zhòu

寂寂至无宗,虚时劫仞阿,郭落洞玄文,谁测此幽暇,

Jí jí zhì wú zōng, xū shí jié rèn ā, guō luò dòng xuán wén, shuí cè cǐ yōu xiá,

一入大乘路,孰计年劫多,不生亦不灭,欲生因莲花,

Yī rù dà chéng lù, shú jì nián jié duō, bù shēng yì bù miè, yù shēng yīn lián huā,

超凌三界徒,慈心解世罗,真人无上德,世世为仙家。

Chāo líng sān jiè tú, cí xīn jiě shì luō, zhēn rén wú shàng dé, shì shì wéi xiān jiā.

元始天尊说北方真武妙经

Yuán shǐ tiān zūn shuō běi fāng zhēn wǔ miào jīng

仰启咒Yǎng qǐ zhòu

仰启玄天大圣者 北方壬癸至灵神

Yǎng qǐ xuán tiān dà shèng zhě, běi fāng rén guǐ zhì líng shén,

金阙眞尊应化身 无上将军号眞武

Jīn què zhēn líng yīng huà shēn, wú shàng jiàng jūn hào zhēn wǔ,

威容赫奕太阴君 列宿虚危分秀炁

Wēi róng hè yì tài yīn jūn, liè sù xū wēi fēn xiù qì,

双睛掣电伏群魔 万骑如云威九地

Shuāng qíng zhì diàn fú qún mó, wàn qí rú yún wēi jiǔ dì,

紫袍金带佩神锋 苍龟巨蛇捧圣足

Zǐ páo jīn dài pèi shén fēng, cāng guī jù shé pěng shèng zú,

六丁玉女左右随 八杀将军前后卫

Liù dīng yù nǚ zuǒ yòu suí, bā shā jiāng jūn qián hòu wèi,

消灾降福不思议 归命一心今奉礼

Xiāo zāi jiàng fú bù sī yì, guī mìng yī xīn jīn fèng lǐ.

尔时

Ěr shí

元始天尊,于龙汉元年七月十五日,

Yuán shǐ tiān zūn, yú lóng hàn yuán nián, qī yuè shí wǔ rì,

于八景天宫上元之殿,安祥五云之座,

Yú bā jǐng tiān gōng shàng yuán zhī diàn, ān xiáng wǔ yún zhī zuò,

与三十六天帝,十极眞人,无量飞天大神,玉童玉女,

Yǔ sān shí liù tiān dì, shí jí zhēn rén, wú liàng fēi tiān dà shén, yù tóng yù nǚ,

侍卫左右,一时同会。鼓动法音,天乐自响。

Shì wèi zuǒ yòu, yī shí tóng huì. Gǔ dòng fǎ yīn, tiān yuè zì xiǎng,

大众欣然,咸听天尊说无上至眞妙法。

Dà zhòng xīn rán, xián tīng Tiān zūn, shuō wú shàng zhì zhēn miào fǎ,

是时,上元天宫东北方,大震七声,天门忽开。

Shì shí shàng yuán tiān gōng, dōng běi fāng dà zhèn qī shēng, tiān mén hū kāi.

下观世界,乃有黑毒血光秽杂之气。幽幽冥冥,

Xià guān shì jiè, nǎi yǒu hēi dú xiě guāng, huì zá zhī qi, yōu yōu míng míng,

从人间东北方,直上冲天,盘结不散。

Cóng rén jiān dōng běi fāng, zhí shàng chōng tiān, pán jié bú sàn,

大众咸惊,默然不敢议问。时会中有一眞人,

Dà zhòng xián jīng, mò rán bù gǎn yì wèn. Shí huì zhōng yǒu yī zhēn rén,

名曰妙行,威德充备,诸天钦仰,越班而出,

Míng yuē miào xíng, wēi dé jiān bèi, zhū tiān zūn yǎng, yuè bān ér chū,

执简长跪,上白天尊曰:况此境清静太阳道境,

Zhí jiǎn zhǎng guì, shàng bái tiān zūn yuē: Kuàng cǐ jìng qīng jìng tài yáng dào jìng,

何得有此黑毒之气,盘结冲上,是何异因?

Hé dé yǒu cǐ, hēi dú zhī qì, pán jié chong shàng, shì hé yì yīn?

唯愿天尊至圣,为众宣说,绝其疑虑。

Wéi yuàn tiān zūn zhì shèng, wèi zhòng xuān shuō, jué qí yí lǜ.

天尊告曰:汝等妙行,能为众生发问是由。

Tiān zūn gào yuē: Rǔ děng miào xíng, néng wéi zhòng shēng fā wèn shì yóu.

汝当复坐,静默安神,吾当为说。

Rǔ dāng fù zuò, jìng rán ān shén, wú dāng wéi shuō.

天尊曰:下元生人,皆禀清静氤氲眞一之形,

Tiān zūn yuē: Xià yuán shēng rén, jiē bǐng qīng jìng yīn yūn zhēn yī zhī xíng, 

悉备三万六千神气,扶卫其身。今已阴阳数尽,

Xī bèi sān wàn liù qiān shén qi, fú wèi qí shēn. Jīn yǐ yīn yáng shù jǐn,

劫运将终。魔鬼流行,信从邪道。不省本源,

Jié yùn jiāng zhōng, mó guǐ liú xíng, xìn cóng xié dào, bù xǐng běn yuán,

谄求馀福,昏迷沉乱。不忠不孝,不义不仁。好乐邪神,

Chǎn qiú yú fú, hūn mí chén luàn, bù zhōng bù xiào, bù yì bù rén, hǎo lè xié shén,

祷祭魔法。今为六天魔鬼枉所伤害,或老或少,

Dǎo jì mó fǎ, jīn wéi liù tiān mó, wǎng suǒ shāng hài, huò lǎo huò shǎo,

或男或女。未尽天年,横被伤杀。本非死期,

Huò nán huò nǚ, mò jìn tiān nián, héng bèi shāng shā, běn fēi sǐ qī,

魂无可托。鬼毒流盛,死魂不散。怨怒上冲,盘结恶气,

Hún wú kě tuō, guǐ dú liú shèng, sǐ hún bú sàn, yuàn nù shàng chōng, pán jié è qì,

汝当省知。

Rǔ dāng shěng zhī.

于是妙行眞人与诸大众,闻是说已,心大惊怖。

Yú shì miào xíng zhēn rén, yǔ zhū dà zhòng, wén shì shuō yǐ, xīn dà jīng bù,

欲请天尊威光,暂降下方,收除魔鬼,救度生人。

Yù qǐng tiān zūn wēi guāng, zàn jiàng xià fāng, shōu chú mó guǐ, jiù dù shēng rén,

拔济幽魂,去离邪横。大众怀疑未敢。

Bá jì yōu hún, qù lí xié héng, dà zhòng huái yí wèi gǎn

天尊告曰:不劳吾威神。此去北方,自有大神将,

Tiān zūn gào yuē, bù láo wú wēi shén, cǐ qù běi fāng, zì yǒu dà shén jiāng,

号曰眞武。部众勇猛,极能降伏邪道,收斩妖魔。

Hào yuē zhēn wǔ, bù zhòng yǒng měng, jí néng xiáng fú xié dào, shōu zhǎn yāo mó.

眞人上白天尊曰:不审此位神将,生居天界,

Zhēn rén shàng bái tiān zūn yuē: Bù shěn cǐ wèi shén jiāng, shēng jū tiān jiè, 

修何道德?为于神将。

Xiū hé dào dé, wèi yú shén jiāng.

天尊告曰:昔有净乐国王与善胜皇后,

Tiān zūn gào yuē: Xī yǒu jìng lè guó wáng, yǔ shàn shèng huáng hòu,

梦吞日光,觉而有娠,怀胎十四箇月。

Mèng tūn rì guāng, jué ér yǒu shēn, huái tāi shí sì gè yuè,

于开皇元年甲辰之岁三月建辰初三日午时,

Yú kāi huáng yuán nián, jiǎ chén zhī suì, sān yuè jiàn chén, chū sān rì wǔ shí, 

诞于王宫。生而神灵,长而勇猛。

Dàn yú wáng gōng. Shēng ér shén líng, cháng ér yǒng měng,

不统王位,唯务修行。辅助玉帝,誓断天下妖魔,

Bù tǒng wáng wèi, wéi wù xiū xíng, fǔ zhù yù dì, shì duàn tiān xià yāo mó,

救护群品。日夜于王宫中,发此誓愿,父王不能禁制。

Jiù hù qún pǐn, rì yuè yú wáng gōng zhōng, fā cǐ shì yuàn, fù wang bù néng jìn zhì,

遂舍家,辞父母,入武当山中,修道四十二年。

Suì shě jiā cí fù mǔ, rù wǔ dāng shān zhōng xiū dào, sì shí èr nián,

功成果满,白日登天。玉帝闻其勇猛,勑鎭北方,

Gōng chéng guǒ mǎn, bái rì dēng tiān. Yù dì wén qí yǒng měng, chì zhèn běi fāng,

统摄眞武之位,以断天下妖邪。 

Tǒng shè zhēn wǔ zhī wèi, yǐ duàn tiān xià yāo xié.

眞人上白天尊曰:如何得此神将,入于下方,

Zhēn rén shàng bái tiān zūn yuē: Rú hé dé cǐ shén jiāng, rù yú xià fāng,

收除魔鬼,救度群生,免遭横死。日有所益,

Shōu chú mó guǐ, jiù dù qún shēng, miǎn zāo hèng sǐ, rì yǒu suǒ yì,

伏愿大慈。天尊遂其所请,乃勑右侍玉童,

Fú yuàn dà cí tiān zūn, suì qí suǒ qǐng, tiān zūn nǎi chì, yòu shì yù tóng,

驰诏眞符一道,迳往北方,召其眞武神将。

Chí zhào zhēn fú yī dào, jìng wǎng běi fāng, zhào qí zhēn wǔ shén jiāng.

其神蒙召,部领神众,迳到天尊前长跪:

Qí shén méng zhào, bù lǐng shén zhòng, yao wǎng tiān zūn qián zhǎng guì,

臣已奉玉帝勑命,位鎭北方。今日何缘得覩慈颜,

Chén yǐ fèng yù dì chì mìng, wèi zhèn běi fāng, jīn rì hé yuán, dé dǔ cí yán,

特蒙符召。

Tè méng fú zhào.

天尊告曰:吾于上元宫中,大会说法。

Tiān zūn gào yuē: Wú yú shàng yuán gōng zhōng, dà huì shuō fǎ,

忽下方黑毒怨气,冲上天界,大众咸惊。

Hū xià fāng hēi dú yuàn qi, chōng shàng tiān jiè, dà zhòng xián jīng,

汝宜往彼,收断妖魔,拔济魂爽。

Rǔ yí wǎng bǐ, shōu duàn yāo mó, bá jì hún shuǎng.

眞武神将,敬奉天尊教勑。乃披发跣足,

Zhēn wǔ shén jiāng, jìng fèng tiān zūn jiào chì, nǎi pī fà xiǎn zú,

踏螣蛇八卦神龟,部领三十万神将,六丁六甲,

Tà téng shé bā guà shén guī, bù lǐng sān shí wàn shén jiāng, liù dīng liù jiǎ,

五雷神兵,巨虬狮子,毒龙猛兽,前后导从,

Wǔ léi shén bīng, jù qiú shī zi, dú lóng měng shòu, qián hòu zūn cóng,

齐到下方。七日之中,天下妖魔一时收断。

Qí dào xià fāng, qī rì zhī zhōng, tiān xià yāo mó, yī shí shōu duàn,

人鬼分离,冤魂解散。生人安泰,国土清平。

Rén guǐ fēn lí, yuān hún jiě sàn, shēng rén ān tài, guó tǔ qīng píng.

眞武神将与诸部众,还归上元宫中,

Zhēn wǔ shén jiāng, yǔ zhū bù zhòng, hái guī shàng yuán gōng zhōng,

朝见天尊曰:昨奉教命,往下方收斩妖魔。

Cháo jiàn tiān zūn yuē: Zuó fèng jiào mìng, wǎng xià fāng shōu zhǎn yāo mó,

仗慈尊力,乃于七日之内,天下邪鬼并皆清荡。

Zhàng cí zūn lì, nǎi yú qī rì zhī nèi, tiān xià xié mó, bìng jiē qīng dàng.

天尊曰:善哉,汝等诸神,得无劳乎。

Tiān zūn yuē shàn zāi, rǔ děng zhū shén, dé wú láo hū?

于是,眞武神将,乃交乾布斗,魁罡激指,

Yú shì zhēn wǔ shén jiāng, nǎi jiāo gān bù dòu, kuí gāng jī zhǐ,

上佐天关,而作呪曰:

Shàng zuǒ tiān guān, ér zuò zhòu yuē:

太阴化生 水位之精 虚危上应 龟蛇合形 

Tài yīn huà shēng, shuǐ wèi zhī jīng, xū wēi shàng yīng, guī shé hé xíng,

周行六合 威摄万灵 无幽不察 无愿不成 

Zhōu xíng liù hé, wēi shè wàn líng, wú yōu bù chá, wú yuàn bù chéng,

劫终劫始 剪伐魔精 救护群品 家国咸宁

Jié zhōng jié shǐ, jiǎn fá mó jīng, jiù hù qún pǐn, jiā guó xián níng,

数中末甲 妖气流行 上帝有勑 吾故降灵 

Shù zhōng mò jiǎ, yāo qì liú xíng, shàng dì yǒu chì, wú gù jiàng líng,

阐扬正法 荡邪辟兵 化育黎兆 协賛中兴 

Chǎn yáng zhèng fǎ, dàng xié pì bīng, huà yù lí zhào, xié zàn zhōng xìng,

敢有小鬼欲来现形 吾目一视 五岳摧倾

Gǎn yǒu xiǎo guǐ, yù lái xiàn xíng, wú mù yī shì, wǔ yuè cuī qīng.

奉礼呪曰Fèng lǐ zhòu yuē

太初太易 无象无形 莫知重浊 孰辩轻清 

Tài chū tài yì, wú xiàng wú xíng, mò zhī zhòng zhuó, shú biàn qīng qīng,

吾于混吨 分其昏明  天得以健 地得以宁 

Wú yú hùn dùn, fēn qí hūn míng, tiān dé yǐ jiàn, dì dé yǐ níng,

民得以养 物得以萌 邪得以正 神得以灵

Mín dé yǐ yǎng, wù dé yǐ méng, xié dé yǐ zhèng, shén dé yǐ líng,

三才之内 万类咸亨 大朴即散 仁义乃兴 

Sān cái zhī nèi, wàn lèi xián hēng, tài pǔ jì sàn, rén yì nǎi xìng,

礼乐即作 奸邪斯行 六谊或失 四民有争 

Lǐ yuè jì zuò, jiān xié sī xíng, liù yì huò shī, sì mín yǒu zhēng,

上不宽恕 下不忠贞 或魔或鬼 或妖或精

Shàng bù kuān shù, xià bù zhōng zhēn, huò mó huò guǐ, huò yāo huò jīng,

咨横荼毒 干扰生民 全家疾患 累岁官刑 

Zì héng tú dú, gān rǎo shēng mín, quán jiā jí huàn, lěi suì guān xíng,

财物耗散 骨肉伶仃 性命枉逝 灾祸相萦 

Cái wù hào sàn, gǔ ròu líng dīng, xìng mìng wǎng shì, zāi huò xiāng yíng,

秽杂之气 上达天庭 天尊有命 令与安平

Huì zá zhī wú, shàng dá tiān tíng, tiān zūn yǒu mìng, lìng yǔ ān píng,

有妖皆剪 无鬼不烹 瘟疫之吏 束首伏应 

Yǒu yāo jiē jiǎn, wú guǐ bù pēng, wēn yì zhī lì, shù shǒu fú yīng,

鬼精灭爽 邪魔推倾 吾有十万力士 五千万兵 

Guǐ jīng miè shuǎng, xié mó cuī qīng, wú dì yǒu shí wàn lì shì, wǔ qiān wàn bīng,

天上天下 从吾降升 拒吾者灭 奉吾者生

Tiān shàng tiān xià, cóng wú zhě shēng, jù wú zhě miè, fèng wú zhě shēng,

恶吾者辱 敬吾者荣 礼吾者寿 非吾者薨 

È wú zhě rǔ, jìng wú zhě róng, lǐ wú zhě shòu, fēi wú zhě hōng,

吾有此令 人鬼咸听

Wú yǒu cǐ lìng, rén guǐ xián tīng.

又呪曰Yòu zhòu yuē

北方玄天 杳杳神君 亿千变化

Běi fāng xuán tiān, yǎo yǎo shén jūn, yì qiān biàn huà,

玄武灵眞 腾天倒地 驱雷奔云

Xuán wǔ líng zhēn, téng tiān dǎo dì, qū léi bēn yún,

队仗千万 扫荡妖氛 雷公侍从

Duì zhàng qiān wàn, sǎo dàng yāo fēn, léi gōng shì cóng,

玉女将军 鬼神降伏 龙虎潜奔

Yù nǚ jiāng jūn, guǐ shén xiáng fú, lóng hǔ qián bēn,

威震五岳 万灵咸遵 鸣锺击鼓

Wēi zhèn wǔ yuè, wàn líng xián zūn, míng zhōng jī gǔ,

游行乾坤 收捕逆鬼 破碎魔军

Yóu xíng qián kūn, shōu bǔ nì guǐ, pò suì mó jūn,

除邪辅正 道炁常臻 

Chú xié fǔ zhèng, dào qi cháng cún.

天尊告眞武曰:自今后,凡遇甲子庚申,

Tiān zūn gào zhēn wǔ, xuan tian shang di, zì jīn hòu, fán yù jiǎ zǐ gēng shēn,

每月三七日,宜下人间。受人之醮祭,察人之善恶。

Měi yuè sān qī rì, yí xià rén jiān, shòu rén zhī jiào jì, chá rén zhī shàn è,

修学功过,年命长短。可依吾教,供养转经,

Xiū xué gōng guò, nián mìng cháng duǎn, kě yī wú jiào, gòng yǎng zhuǎn jīng,

众眞来降。魔精消伏,断灭不祥。过去超生,

Zhòng zhēn lái jiàng, mó jīng xiāo fú, duàn miè bù xiáng, guò qù chāo shēng,

九幽息对。见存获庆,天下和平。

Jiǔ yōu xī duì, jiàn cún huò qìng, tiān xià hé píng.

尔时,妙行眞人,与诸天帝、无量飞天神王、

Ěr shí, miào xíng zhēn rén, yǔ zhū tiān dì, wú liàng fēi tiān shén wáng,

眞仙大众闻说,莫不欢喜踊跃。一时作礼,

Zhēn xiān dà zhòng wén shuō, mò bù huān xǐ yǒng yuè, Yī shí zuò lǐ, 

讃叹功德。我等今日,蒙大法利益。请于人世,救获众生

Zàn tàn gōng dé, wǒ děng jīn rì, méng dà fǎ lì yì, qǐng yú rén shì, Jiù hù zhòng shēng,

令得免三灾患难。各各受持,稽首奉行。

Jīn dé miǎn sān zāi huàn nàn, gè gè shòu chí, qǐ shǒu fèng xíng,

眞武神将,再奉天尊勑,永鎭北方,奉辞而退。

Zhēn wǔ shén jiāng, zài fèng tiān zūn chì, Yǒng zhèn běi fāng, fèng cí ér tuì.

玄天宝诰 Xuán tiān bǎo gào

志心皈命礼 Zhì xīn guī mìng lǐ

混元六天,传法教主,修真悟道,济度群迷,

Hùn yuán liù tiān, chuán fǎ jiào zhǔ, xiū zhēn wùdào, jì dù qún mí,

普为众生,消除灾障,八十二化,三教祖师,

Pǔ wèi zhòng shēng, xiāo chú zāi zhàng, bāshí èr huà, sān jiào zǔ shī,

大慈大悲,救苦救难,三元都总管,九天游奕使,

Dà cí dà bēi, jiù kǔ jiù nàn, sān yuán dōu zǒng guǎn, jiǔ tiān yóu yì shǐ,

佐天罡北极,右垣大将军,镇天助顺,真武灵应,

Zuǒ tiān gāng běi jí, yòu yuán dà jiàng jūn, zhèn tiān zhù shùn, zhēn wǔ líng yīng,

福德衍庆,仁慈正烈,协运真君,治世福神,

Fú dé yǎn qìng, rén cí zhèng liè, xié yùn zhēn jūn, zhì shí fú shén,

玉虚师相,玄天上帝,金阙化身,荡魔天尊。
Yù xū shī xiāng, xuán tiān shàng dì, jīn quē huà shēn, dàng mó tiān zūn.

土地咒 Tǔ dì zhòu

经坛土地,神之最灵,升天达地,出幽入冥,

Jīng tán tǔ dì, shén zhī zuì líng, shēng tiān dá dì, chū yōu rù míng,

为吾关奏,不得留停,有功之日,名书上清。

Wèi wú guān zòu, bù dé liú tíng, yǒu gōng zhī rì, míng shū shàng qīng.

结经偈 Jié jīng jì

向来诵经功德上奉高真,下保存平安,

Xiàng lái sòng jīng gōng dé shàng fèng gāo zhēn, xià bǎo cún píng ān,

赐福消灾,同赖善功。证无上道,一切信礼,

Cì fú xiāo zāi, tóng lài shàn gōng. Zhèng wú shàng dào, yī qiè xìn lǐ,

志心称念。常清常静天尊。不可思议功德。

Zhì xīn chēng niàn. Cháng qīng cháng jìng tiān zūn. Bù kě sī yì gōng dé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *