晚坛功课经 – Wǎn Tán Gōng Kè Jīng

太上玄门晚坛功课经

Tài Shàng Xuán Mén Wǎn Tán Gōng Kè Jīng

步虚Bù xū

大道洞玄虚,有念无不契。炼质入仙真,遂成金刚体。

Dà dào dòng xuán xū, yǒu niàn wú bù qì. Liàn zhì rù xiān zhēn, suì chéng jīn gāng tǐ.

超度三界难,地狱五苦解。悉归太上经,静念稽首礼。

Chāo dù sān jiè nán, dì yù wǔ kǔ jiě. Xī guī tài shàng jīng, jìng niàn qǐ shǒu lǐ.

举天尊 Jǔ tiān zūn

太乙救苦天尊(三称)
Tài yǐ jiù kǔ tiān zūn (sān chēng)


提纲 Tí gāng

灵音到处,灭罪消愆,宝号宣时,扶危救难,

Líng yīn dào chù, miè zuì xiāo qiān, bǎo hào xuān shí, fú wēi jiù nàn,

将当有讽经,演教之偈,仰劳道众 随声应和。

Jiāng dāng yǒu fěng jīng, yǎn jiào zhī jì, yǎng láo dào zhòng suí shēng yìng hè.

下水船 Xià shuǐ chuán

救苦天尊妙难求,身批霞衣屡劫修。

Jiù kǔ tiān zūn miào nán qiú, shēn pī xiá yī lǚ jié xiū.

五色祥云生足下,九头狮子导前游。

Wǔ sè xiáng yún shēng zú xià, jiǔ tóu shī zi dǎo qián yóu.

盂中甘露时常洒,手中杨柳不计秋。

Yú zhōng gān lù shí cháng sǎ, shǒu zhōng yáng liǔ bù jì qiū.

千处寻师千处降,爱河常作渡人舟。

Qiān chù xún shī qiān chù jiàng, ài hé cháng zuò dù rén zhōu.

诵经功德不思议,孤魂滞魄早超升。

Sòng jīng gōng dé bù sīyì, gū hún zhì pò zǎo chāo shēng.

香供养 十方救苦天尊

Xiāng gòng yǎng shí fāng jiù kǔ tiān zūn


大启请 小启请 Dà qǐ qǐng

种种无名是苦根,苦根除尽善根存,

Zhǒng zhǒng wú míng shì kǔ gēn, kǔ gēn chú jìn shàn gēn cún,

但凭慧剑威神力,跳出轮回五苦门,

Dàn píng huì jiàn wēi shén lì, tiào chū lún huí wǔ kǔ mén,

道以无心度有情,一切方便是修真,

Dào yǐ wú xīn dù yǒu qíng, yīqiè fāng biàn shì xiū zhēn,

若皈圣智圆通地,便是生天得道人。

Ruò guī shèng zhì yuán tōng dì, biàn shì shēng tiān dé dào ren.

小启请韵 Xiǎo qǐ qǐng yùn

道场众等,人各恭敬,恭对道前,诵经如法。

Dào chǎng zhòng děng, rén gè gōng jìng, gōng duì dào qián, sòng jīng rú fǎ.

开经偈 Kāi jīng jì

寂寂至无宗,虚峙劫仞阿,豁落洞玄文,谁测此幽遐,

Jí jí zhì wú zōng, xū zhì jié rèn ā, huō luò dòng xuán wén, shéi cè cǐ yōu xiá,

一入大乘路,孰计年劫多,不生亦不灭,欲生因莲花,

Yī rù dà chéng lù, shú jì nián jié duō, bù shēng yì bù miè, yù shēng yīn lián huā,

超凌三界途,慈心解世罗,真人无上德,世世为仙家。

Chāo líng sān jiè tú, cí xīn jiě shì luō, zhēn rén wú shàng dé, shì shì wéi xiān jiā.

太上洞玄灵宝救苦妙经 Tài shàng dòng xuán líng bǎo jiù kǔ miào jīng

尔时,

Ěr shí,

救苦天尊,遍满十方界,常以威神力,救拔诸众生,

Jiù kǔ tiān zūn, biàn mǎn shí fāng jiè, cháng yǐ wēi shén lì, jiù bá zhū zhòng shēng,

得离于迷途,众生不知觉,如盲见日月,我本太无中,

Dé lí yú mí tú, zhòng shēng bù zhī jué, rú máng jiàn rì yuè, wǒ běn tài wú zhōng,

拔离无边际,庆云开生门,祥烟塞死户,初发玄元始,

Bá lí wú biān jì, qìng yún kāi shēng mén, xiáng yān sāi sǐ hù, chū fā xuán yuán shǐ,

以通祥感机,救一切罪,度一切厄,渺渺超仙源,

Yǐ tōng xiáng gǎn jī, jiù yī qiè zuì, dù yī qiè è, miǎo miǎo chāo xiān yuán,

荡荡自然清,皆承大道力,以伏诸魔精,空中何灼灼,

Dàng dàng zì rán qīng, jiē chéng dà dào lì, yǐ fú zhū mó jīng, kōng zhōng hé zhuó zhuó,

名曰泥丸仙,紫云覆黄老,是名三宝君,还将上天炁,

Míng yuē ní wán xiān, zǐ yún fù huáng lǎo, shì míng sān bǎo jūn, hái jiāng shàng tiān qì,

以制九天魂,救苦诸妙神,善见救苦时,天上混无分,

Yǐ zhì jiǔ tiān hún, jiù kǔ zhū miào shén, shàn jiàn jiù kǔ shí, tiān shàng hùn wú fēn,

天炁归一身,皆成自然人,自然有别体,本在空洞中,

Tiān qì guī yī shēn, jiē chéng zì rán rén, zì rán yǒu bié tǐ, běn zài kōng dòng zhōng,

空洞迹非迹,遍体皆虚空,第一委炁立,第二顺炁生,

Kōng dòng jī fēi jī, biàn tǐ jiē xū kōng, dì yī wěi qì lì, dì èr shùn qì shēng,

第三成万法,第四生光明,天上三十六,地下三十六,

Dì sān chéng wàn fǎ, dì sì shēng guāng míng, tiān shàng sān shí liù, dì xià sān shí liù,

太玄无边际,妙哉大洞经,皈命太上尊,能消一切罪。

Tài xuán wú biān jì, miào zāi dà dòng jīng, guī mìng tài shàng zūn, néng xiāo yī qiè zuì.


东方玉宝皇上天尊,
Dōng fāng yù bǎo huáng shàng tiān zūn,

南方玄真万福天尊,
Nán fāng xuán zhēn wàn fú tiān zūn,

西方太妙至极天尊,
Xī fāng tài miào zhì jí tiān zūn,

北方玄上玉辰天尊,
Běi fāng xuán shàng yù chén tiān zūn,

东北方度仙上圣天尊,
Dōng běi fāng dù xiān shàng shèng tiān zūn,

东南方好生度命天尊,
Dōng nán fāng hào shēng dù mìng tiān zūn,

西南方太灵虚皇天尊,
Xī nán fāng tài líng xū huáng tiān zūn,

西北方无量太华天尊,
Xī běi fāng wú liàng tài huá tiān zūn,

上方玉虚明皇天尊,
Shàng fāng yù xū míng huáng tiān zūn,

下方真皇洞神天尊。
Xià fāng zhēn huáng dòng shén tiān zūn.


道言,十方诸天尊,其数如沙尘,化形十方界,

Dào yán, shí fāng zhū tiān zūn, qí shù rú shā chén, huà xíng shí fāng jiè,

普济度天人,委炁聚功德,同声救罪人,罪人实可哀,

Pǔ jì dù tiān rén, wěi qì jù gōng dé, tóng shēng jiù zuì rén, zuì rén shí kě āi,

我今说妙经,念诵无休息,归身不暂停,天堂享大福,

Wǒ jīn shuō miào jīng, niàn sòng wú xiū xí, guī shēn bù zàn tíng, tiān táng xiǎng dà fú,

地狱无苦声,火翳成清暑,剑树化为骞,上登朱陵府,

Dì yù wú kǔ shēng, huǒ yì chéng qīng shǔ, jiàn shù huà wéi qiān, shàng dēng zhū líng fǔ,

下入开光门,超度三界难,迳上元始天,

Xià rù kāi guāng mén, chāo dù sān jiè nán, jìng shàng yuán shǐ tiān,

于是飞天神王,无鞅数众,瞻仰尊颜,而作颂曰:

Yú shì fēi tiān shén wáng, wú yāng shù zhòng, zhān yǎng zūn yán, ér zuò sòng yuē: 

天尊说经教,接引于浮生,

Tiān zūn shuō jīng jiào, jiē yǐn yú fú shēng,

勤修学无为,悟真道自成,

Qín xiū xué wú wéi, wù zhēn dào zì chéng,

不迷亦不荒,无我亦无名,

Bù mí yì bù huāng, wú wǒ yì wú míng,

朗诵罪福句,万遍心垢清。

Lǎng sòng zuì fú jù, wàn biàn xīn gòu qīng.

尔时,

Ěr shí,

飞天神王,及诸天仙众,说是颂毕,

Fēi tiān shén wáng, jí zhū tiān xiān zhòng, shuō shì sòng bì,

稽首天尊,奉辞而退。

Qǐ shǒu tiān zūn, fèng cí ér tuì.

太上洞玄灵宝救苦妙经 Tài shàng dòng xuán líng bǎo jiù kǔ miào jīng

元始天尊说生天得道真经 Yuán shǐ tiān zūn shuō shēng tiān dé dào zhēn jīng

尔时,

Ěr shí,

元始天尊在大罗天上,玉京山中,为诸天仙众,

Yuán shǐ tiān zūn zài dà luō tiān shàng, yù jīng shān zhōng, wèi zhū tiān xiān zhòng,

说此生天得道真经,告诸仙曰,吾今为汝,略启身心,

Shuō cǐ shēng tiān dé dào zhēn jīng, gào zhū xiān yuē, wú jīn wéi rǔ, lüè qǐ shēn xīn,

明宣道要,十方得道神仙,皆从此经修行,而通微奥,

Míng xuān dào yào, shí fāng dé dào shén xiān, jiē cóng cǐ jīng xiū xíng, ér tōng wēi ào,

善男子、善女人,依凭斋戒,作是津梁,一切有为,

Shàn nán zǐ, shàn nǚ rén, yī píng zhāi jiè, zuò shì jīn liáng, yī qiè yǒu wéi,

显诸真路,体此法相,乃可受持,能屏众缘,永除染著,

Xiǎn zhū zhēn lù, tǐ cǐ fǎ xiāng, nǎi kě shòu chí, néng píng zhòng yuán, yǒng chú rǎn zhe,

外想不入,内想不出,于正念中,乃得五脏清凉,

Wài xiǎng bù rù, nèi xiǎng bù chū, yú zhèng niàn zhōng, nǎi dé wǔ zàng qīng liáng,

六腑调泰,三百六十骨节之间,有诸滞碍,十恶之业,

Liù fǔ diào tài, sān bǎi liù shí gǔ jié zhī jiān, yǒu zhū zhì ài, shí è zhī yè,

百八十烦恼之业,众苦罪源,悉皆除荡,即引太和真炁,

Bǎi bā shí fán nǎo zhī yè, zhòng kǔ zuì yuán, xī jiē chú dàng, jí yǐn tài hé zhēn qì,

注润身田,五脏六腑,心目内观,真炁所有,清净光明,

Zhù rùn shēn tián, wǔ zàng liù fǔ, xīn mù nèi guān, zhēn qì suǒ yǒu, qīng jìng guāng míng,

虚白朗耀,杳杳冥冥,内外无事,昏昏默默,正达无为,

Xū bái lǎng yào, yǎo yǎo míng míng, nèi wài wú shì, hūn hūn mòmò, zhèng dá wú wéi,

古今常存,总持静念,从兹解悟,道力资扶,法药相助,

Gǔ jīn cháng cún, zǒng chí jìng niàn, cóng zī jiě wù, dào lì zī fú, fǎ yào xiāng zhù,

仍节饮食,驱遣鬼尸,安寂六根,静照八识,空其五蕴,

Réng jié yǐn shí, qū qiǎn guǐ shī, ān jì liù gēn, jìng zhào bā shí, kōng qí wǔ yùn,

证妙三元,得道成真,自然升度,

Zhèng miào sān yuán, dé dào chéng zhēn, zì rán shēng dù,

尔时,诸天仙众,上白天尊言,自从无始以来,至于今日,

Ěr shí, zhū tiān xiān zhòng, shàng bái tiān zūn yán, zì cóng wú shǐ yǐ lái, zhì yú jīn rì,

未闻如是,大乘经典,我等缘兹幸会,广及一切,

Wèi wén rú shì, dà chéng jīng diǎn, wǒ děng yuán zī xìng huì, guǎng jí yī qiè,

道果圆明,而说偈曰:

Dào guǒ yuán míng, ér shuō jì yuē:

杳杳冥冥清静道,昏昏默默太虚纵,

Yǎo yǎo míng míng qīng jìng dào, hūn hūn mò mò tài xū zòng,

体性湛然无所住,色心都寂一真宗。

Tǐ xìng zhàn rán wú suǒ zhù, sè xīn dōu jì yī zhēn zōng.

元始天尊说生天得道真经 Yuán shǐ tiān zūn shuō shēng tiān dé dào zhēn jīng

太上道君说解冤拔罪妙经 Tài shàng dào jūn shuō jiě yuān bá zuì miào jīng

尔时,

Ěr shí,

太上道君,与诸圣众,在八骞林下,七宝台中,

Tài shàng dào jūn, yǔ zhū shèng zhòng, zài bā qiān lín xià, qī bǎo tái zhōng,

罗列威仪,敷陈道要,怡神默坐,于玉京山,

Luó liè wēi yí, fū chén dào yào, yí shén mò zuò, yú yù jīng shān,

放七宝光明,照福堂地狱,见福堂之内,男女善人,

Fàng qī bǎo guāng míng, zhào fú táng dì yù, jiàn fú táng zhī nèi, nán nǚ shàn rén,

快乐无为,逍遥自在,复见诸地狱之中,饿鬼穷魂,

Kuài lè wú wéi, xiāo yáo zì zài, fù jiàn zhū dì yù zhī zhōng, è guǐ qióng hún,

以日继夜,受种种苦恼,悉无人形,五体坏烂,

Yǐ rì jì yè, shòu zhǒng zhǒng kǔnǎo, xī wú rén xíng, wǔ tǐ huài làn,

饥餐猛火,渴饮熔铜,足履刀山,身负铁杖,

Jī cān měng huǒ, kě yǐn róng tóng, zú lǚ dāo shān, shēn fù tiě zhàng,

遍体流血,悲号彻天,是时,会中有一真人,

Biàn tǐ liú xuè, bēi háo chè tiān, shì shí, huì zhōng yǒu yī zhēn rén,

名曰广信,从座而起,稽首前进,上白

Míng yuē guǎng xìn, cóng zuò ér qǐ, qǐ shǒu qián jìn, shàng bái

道君曰,不审此辈穷魂,生有何咎,而受兹苦,

Dào jūn yuē, bù shěn cǐ bèi qióng hún, shēng yǒu hé jiù, ér shòu zī kǔ,

道君曰,受诸罪者,在世之时,不敬三光,欺负神理,

Dào jūn yuē, shòu zhū zuì zhě, zài shì zhī shí, bù jìng sān guāng, qī fù shén lǐ,

十恶五逆,不忠不仁,不慈不孝,毁伤物命,杀害众生,

Shí è wǔ nì, bù zhōng bù rén, bù cí bù xiào, huǐ shāng wù mìng, shā hài zhòng shēng,

福尽寿终,当受斯苦,是时,广信真人,心生哀悯,

Fú jǐn shòu zhōng, dāng shòu sī kǔ, shì shí, guǎng xìn zhēn rén, xīn shēng āi mǐn,

欲其济拔,幸望妙力威光,许令开度,伏蒙
Yù qí jì bá, xìng wàng miào lì wēi guāng, xǔ lìng kāi dù, fú méng

道君,垂赐金言,广设法要,为诸众生,演说是经,

Dào jūn, chuí cì jīn yán, guǎng shè fǎ yào, wèi zhū zhòng shēng, yǎn shuō shì jīng,

名曰解冤拔罪,流布于世,利益存亡,若有善男子、

Míng yuē jiě yuān bá zuì, liú bù yú shì, lì yì cún wáng, ruò yǒu shàn nán zǐ,

善女人,一心专志,入静持斋,焚香行道,

Shàn nǚ rén, yī xīn zhuān zhì, rù jìng chí zhāi, fén xiāng xíng dào,

六时转念是经,吾当随愿,保佑其人,

Liù shí zhuǎn niàn shì jīng, wú dāng suí yuàn, bǎo yòu qí rén,

使宿世冤仇,乘福超度,幽魂苦爽,

Shǐ sù shì yuān chóu, chéng fú chāo dù, yōu hún kǔ shuǎng,

各获超升,真人广信,欢喜再拜,

Gè huò chāo shēng, zhēn rén guǎng xìn, huān xǐ zài bài,

尔见缕胜因,而作颂曰:

Ěr jiàn lǚ shèng yīn, ér zuò sòng yuē:

伟哉大道君,常普无量功,

Wěi zāi dà dào jūn, cháng pǔ wú liàng gōng,

舟楫生死海,济度超罗酆,

Zhōu jí shēng sǐ hǎi, jì dù chāo luō fēng,

罪对不复遇,福报与冥通,

Zuì duì bù fù yù, fú bào yǔ míng tōng,

用神安可测,赞之焉能穷。

Yòng shén ān kě cè, zàn zhī yān néng qióng.

是时广信真人,与诸圣众,闻法将毕,

Shì shí guǎng xìn zhēn rén, yǔ zhū shèng zhòng, wén fǎ jiāng bì,

各各稽首皈依,信受奉行。

Gè gè qǐ shǒu guī yī, xìn shòu fèng xíng.

太上道君说解冤拔罪妙经Tài shàng dào jūn shuō jiě yuān bá zuì miào jīng

斗姥宝诰 Dòu lǎo bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

西天竺国,大智光中,真空妙相法王师,

Xī tiān zhú guó, dà zhì guāng zhōng, zhēn kōng miào xiāng fǎ wáng shī,

无上玄元天母主,金光烁处,日月潜辉,宝杵旋时,

Wú shàng xuán yuán tiān mǔ zhǔ, jīn guāng shuò chù, rì yuè qián huī, bǎo chǔ xuán shí,

鬼神失色,显灵踪于尘世,卫圣驾于阎浮,

Guǐ shén shī sè, xiǎn líng zōng yú chén shì, wèi shèng jià yú yán fú,

众生有难若称名,大士寻声来救苦,

Zhòng shēng yǒu nán ruò chēng míng, dà shì xún shēng lái jiù kǔ,

大悲大愿,大圣大慈,圣德巨光天后,

Dà bēi dà yuàn,dà shèng dà cí, shèng dé jù guāng tiān hòu,

摩利攴天大圣,先天斗姥天尊。

Mó lì pū tiān dà shèng, xiān tiān dòu lǎo tiān zūn.

三官宝诰 Sān guān bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ
唯三圣人,乃一太极,普受浩劫家之命,

Wéi sān shèng rén, nǎi yī tài jí, pǔ shòu hào jié jiā zhī mìng,

鼎膺无量品之褒,紫微清虚洞阴,总领功过,

Dǐng yīng wú liàng pǐn zhī bāo, zǐ wēi qīng xū dòng yīn, zǒng lǐng gōng guò,

赐福赦罪解厄,普济存亡,道冠诸天,

Cì fú shè zuì jiě è, pǔ jì cún wáng, dào guān zhū tiān,

恩覃三界,大悲大愿,大圣大慈,三元三品,

Ēn tán sān jiè, dà bēi dà yuàn, dà shèng dà cí, sān yuán sān pǐn,

三官大帝,三官九府,应感天尊。

Sān guān dà dì, sān guān jiǔ fǔ, yīng gǎn tiān zūn.

玄天宝诰 Xuán tiān bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

混元六天,传法教主,修真悟道,济度群迷,

Hùn yuán liù tiān, chuán fǎ jiào zhǔ, xiū zhēn wù dào, jì dù qún mí,

普为众生,消除灾障,八十二化,三教祖师,

Pǔ wèi zhòng shēng, xiāo chú zāi zhàng, bā shí èr huà, sān jiào zǔ shī,

大慈大悲,救苦救难,三元都总管,九天游奕使,

Dà cí dà bēi, jiù kǔ jiù nàn, sān yuán dōu zǒng guǎn, jiǔ tiān yóu yì shǐ,

佐天罡北极,右垣大将军,镇天助顺,真武灵应,

Zuǒ tiān gāng běi jí, yòu yuán dà jiàng jūn, zhèn tiān zhù shùn, zhēn wǔ líng yīng,

福德衍庆,仁慈正烈,协运真君,治世福神,

Fú dé yǎn qìng, rén cí zhèng liè, xié yùn zhēn jūn, zhì shí fú shén,

玉虚师相,玄天上帝,金阙化身,荡魔天尊。

Yù xū shī xiāng, xuán tiān shàng dì, jīn quē huà shēn, dàng mó tiān zūn.


祖天师宝诰 Zǔ tiān shī bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

本来南土,上泝蜀都,先获黄帝九鼎之丹书,

Běn lái nán tǔ, shàng sù shǔ dū, xiān huò huáng dì jiǔ dǐng zhī dān shū,

后事老君两度于玉局,千轴得修行之要,

Hòu shì lǎo jūn liǎng dù yú yù jú, qiān zhóu dé xiū xíng zhī yào,

一时成吐纳之功,法籙全成,受盟威品而结璘诀,

Yī shí chéng tǔ nà zhī gōng, fǎ lù quán chéng, shòu méng wēi pǐn ér jié lín jué,

正邪两辨,夺福庭治而化咸泉,德就大丹,

Zhèng xié liǎng biàn, duó fú tíng zhì ér huà xián quán, dé jiù dà dān,

道齐七政,大悲大愿,大圣大慈,三天扶教,

Dào qí qī zhèng, dà bēi dà yuàn, dà shèng dà cí, sān tiān fú jiào,

辅元体道,大法天师,雷霆都省,泰玄上相,

Fǔ yuán tǐ dào, dà fǎ tiān shī, léi tíng dōu shěng, tài xuán shàng xiàng,

都天大法主,正一冲玄神化静应显佑真君,

Dōu tiān dà fǎ zhǔ, zhèng yī chōng xuán shén huà jìng yīng xiǎn yòu zhēn jūn,

六合无穷高明大帝,降魔护道天尊。

Liù hé wú qióng gāo míng dà dì, jiàng mó hù dào tiān zūn.

文昌帝君宝诰Wén chāng dì jūn bǎo gào

志心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

不骄帝境。玉真庆宫。现九十八化之行藏。

Bù jiāo dì jìng. Yù zhēn qìng gōng. Xiàn jiǔ shí bā huà zhī xíng cáng.

显亿千万种之神异。飞鸾开化于在在,

Xiǎn yì qiān wàn zhǒng zhī shén yì. Fēi luán kāi huà yú zài zài,

如意救劫以生生。至孝至仁,

Rú yì jiù jié yǐ shēng shēng. Zhì xiào zhì rén,

功存乎儒道释教。不骄不乐,

Gōng cún hū rú dào shì jiào. Bù jiāo bù lè,

职尽乎天地水官。功德难量。威灵莫测。

Zhí jìn hū tiān dì shuǐ guān. Gōng dé nán liàng. Wēi líng mò cè.

大悲大愿。大圣大慈。九天辅元。

Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí. Jiǔ tiān fǔ yuán.

开化主宰。司禄职贡举真君。七曲灵应,

Kāi huà zhǔ zǎi. Sī lù zhí gòng jǔ zhēn jūn. Qī qū líng yīng,

保德弘仁大帝。谈经演教。

Bǎo dé hóng rén dàdì. Tán jīng yǎn jiào.

消劫行化。更生永命天尊

Xiāo jié xíng huà. Gēng shēng yǒng mìng tiān zūn

碧霞元君宝诰Bì xiá yuán jūn bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

泰山顶上,东岳内宫。曩时现玉女之身,

Tài shān dǐng shàng, dōng yuè nèi gōng. Nǎng shí xiàn yù nǚ zhī shēn,

根本即帝真之质。膺九炁而垂慈示相,

Gēn běn jí dì zhēn zhī zhì. Yīng jiǔ qì ér chuí cí shì xiāng,

冠百灵而智慧圆融。行满十方,功周亿劫。

Guān bǎi líng ér zhì huì yuán róng. Xíng mǎn shí fāng, gōng zhōu yì jié.

位镇天仙之号,策显碧霞之封。

Wèi zhèn tiān xiān zhī hào, cè xiǎn bì xiá zhī fēng.

统岳府之神兵,掌人间之善恶。

Tǒng yuè fǔ zhī shén bīng, zhǎng rén jiān zhī shàn è.

巡声赴感,护国安民。

Xún shēng fù gǎn, hù guó ān mín.

大圣大慈,至孝至仁。天仙玉女,

Dà shèng dà cí, zhì xiào zhì rén. Tiān xiān yù nǚ,

广灵慈惠。恭顺溥济,保生真人。

Guǎng líng cí huì. Gōng shùn pǔ jì, bǎo shēng zhēn rén.

护国庇民,弘德碧霞元君。

Hù guó bì mín, hóng dé bì xiá yuán jūn.

吕祖宝诰 Lǚ zǔ bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

玉清内相,金阙选仙,化身为三教之师,

Yù qīng nèi xiāng, jīn quē xuǎn xiān, huà shēn wèi sān jiào zhī shī,

掌法判五雷之令,黄梁梦觉,忘世上之功名,

Zhǎng fǎ pàn wǔ léi zhī lìng, huáng liáng mèng jué, wàng shì shàng zhī gōng míng,

宝剑光辉,扫人间之妖怪,四生六道,有感必孚,

Bǎo jiàn guāng huī, sǎo rén jiān zhī yāo guài, sì shēng liù dào, yǒu gǎn bì fú,

三界十方,无求不应,黄鹤楼头留圣迹,

Sān jiè shí fāng, wú qiú bù yìng, huáng hè lóu tóu liú shèng jī,

玉清殿内炼丹砂,存道像于岩祠,显仙踪于云洞,

Yù qīng diàn nèi liàn dān shā, cún dào xiàng yú yán cí, xiǎn xiān zōng yú yún dòng,

阐法门之香火,理玄嗣之梯航,大悲大愿,

Chǎn fǎ mén zhī xiāng huǒ, lǐ xuán sì zhī tī háng, dà bēi dà yuàn,

大圣大慈,开山启教,灵应祖师,天雷上相,

Dà shèng dà cí, kāi shān qǐ jiào, líng yīng zǔ shī, tiān léi shàng xiàng,

灵宝真人,纯阳演政警化孚佑帝君,兴行妙道天尊。

Líng bǎo zhēn rén, chún yáng yǎn zhèng jǐng huà fú yòu dì jūn, xìng xíng miào dào tiān zūn.

邱祖宝诰 Qiū zǔ bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

隐显莫测,抱道无穷,腹养黄芽,鼎飞白雪,

Yǐn xiǎn mò cè, bào dào wú qióng, fù yǎng huáng yá, dǐng fēi bái xuě,

体静潜而藏天地,心寂默而转乾坤,妙夺阴阳,

Tǐ jìng qián ér cáng tiān dì, xīn jì mò ér zhuǎn qián kūn, miào duó yīn yáng,

玄超无极,授金丹之至诀,普度后人,演嗣系之传,

Xuán chāo wú jí, shòu jīn dān zhī zhì jué, pǔ dù hòu rén, yǎn sì xì zhī chuán,

衍玄裔万世,全真教主,浩德恩师,大悲大愿,

Yǎn xuán yì wàn shì, quán zhēn jiào zhǔ, hào dé ēn shī, dà bēi dà yuàn,

大惠大仁,祖师长春,妙道开玄,

Dà huì dà rén, zǔshī zhǎng chūn, miào dào kāi xuán,

宏道真人,广援普度天尊。

Hóng dào zhēn rén, guǎng yuán pǔ dù tiān zūn.


萨祖宝诰 Sà zǔ bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

派流西地,迹显龙兴,施财合药济群生,

Pài liú xī dì, jī xiǎn lóng xìng, shī cái hé yào jì qún shēng,

积行累功修至道,受铁师之教旨,掌玉府之雷书,

Jī xíng lèi gōng xiū zhì dào, shòu tiě shī zhī jiào zhǐ, zhǎng yù fǔ zhī léi shū,

身披百衲伏魔衣,手执五明降鬼扇,代天宣化,

Shēn pī bǎi nà fú mó yī, shǒu zhí wǔ míng jiàng guǐ shàn, dài tiān xuān huà,

咒枣书符,运风雷于咫尺之间,剪妖魔于斗罡之下,

Zhòu zǎo shū fú, yùn fēng léi yú zhǐ chǐ zhī jiān, jiǎn yāo mó yú dòu gāng zhī xià,

道参太极,位列先天,松筠野鹤任纵横,

Dào cān tài jí, wèi liè xiān tiān, sōng yún yě hè rèn zòng héng,

遐迩孤云常自在,方方阐教,为万法之宗师,

Xiá ěr gū yún cháng zì zài, fāng fāng chǎn jiào, wèi wàn fǎ zhī zōng shī,

处处开坛,作后人之模范,

Chù chù kāi tán, zuò hòu rén zhī mó fàn,

都天宗主,一元无上萨公真君。

Dōu tiān zōng zhǔ, yī yuán wú shàng sà gōng zhēn jūn.


王灵官宝诰 Wáng líng guān bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

先天主将,一炁神君,都天纠罚大灵官,

Xiān tiān zhǔ jiàng, yī qì shén jūn, dōu tiān jiū fá dà líng guān,

三界无私猛吏将,金睛朱发,号三五火车雷公,

Sān jiè wú sī měng lì jiāng, jīn jīng zhū fā, hào sān wǔ huǒ chē léi gōng,

凤嘴银牙,统百万貔貅神将,飞腾云雾,号令雷霆,

Fèng zuǐ yín yá, tǒng bǎi wàn pí xiū shén jiāng, fēi téng yún wù, hào lìng léi tíng,

降雨开晴,驱邪治病,观过错于一十二年,

Jiàng yǔ kāi qíng, qū xié zhì bìng, guān guò cuò yú yī shí èr nián,

受命玉帝,积功勋于百千万种,誓佐祖师,

Shòu mìng yù dì, jī gōng xūn yú bǎi qiān wàn zhǒng, shì zuǒ zǔ shī,

至刚至勇,济死济生,方方阐教,处处开坛,

Zhì gāng zhì yǒng, jì sǐ jì shēng, fāng fāng chǎn jiào, chù chù kāi tán,

豁落猛吏,三五火车,太乙雷神应化天尊。

Huō luò měng lì, sān wǔ huǒ chē, tài yǐ léi shén yīng huà tiān zūn.

救苦宝诰 Jiù kǔ bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

青华长乐界,东极妙严宫,七宝芳骞林,

Qīng huá zhǎng lè jiè, dōng jí miào yán gōng, qī bǎo fāng qiān lín,

九色莲花座,万真环拱内,百亿瑞光中,

Jiǔ sè lián huā zuò, wàn zhēn huán gǒng nèi, bǎi yì ruì guāng zhōng,

玉清灵宝尊,应化玄元始,浩劫垂慈济,

Yù qīng líng bǎo zūn, yīng huà xuán yuán shǐ, hào jié chuí cí jì,

大千甘露门,妙道真身,紫金瑞相,随机赴感,

Dà qiān gān lù mén, miào dào zhēn shēn, zǐ jīn ruì xiāng, suí jī fù gǎn,

誓愿无边,大圣大慈,大悲大愿,十方化号,

Shì yuàn wú biān, dà shèng dà cí, dà bēi dà yuàn, shí fāng huà hào,

普渡众生,亿亿劫中,度人无量,

Pǔ dù zhòng shēng, yì yì jié zhōng, duó rén wú liàng,

寻声赴感,太乙救苦天尊青玄上帝。

Xún shēng fù gǎn, tài yǐ jiù kǔ tiān zūn qīng xuán shàng dì.

欲消一切罪,悉皈大慈仁,

Yù xiāo yī qiè zuì, xī guī dà cí rén,

欲免三途苦,称念救苦尊。

Yù miǎn sān tú kǔ, chēng niàn jiù kǔ zūn.

太乙救苦天尊

Tài yǐ jiù kǔ tiān zūn


中堂赞 Zhōng táng zàn

青华妙严,慈相亿千,身居长乐,金座金莲,

Qīng huá miào yán, cí xiāng yì qiān, shēn jū zhǎng lè, jīn zuò jīn lián,

慧光无碍,照诸幽泉,甘露流润,遍洒空玄,

Huì guāng wú ài, zhào zhū yōu quán, gān lù liú rùn, biàn sǎ kōng xuán,

枯骸朽骨,咸得光鲜,拔度沉溺,不滞寒渊。

Kū hái xiǔ gǔ, xián dé guāng xiān, bá dù chén nì, bù zhì hán yuān.

上请天官解天厄,地官解地厄,水官解水厄,

Shàng qǐng tiān guān jiě tiān è, dì guān jiě dì è, shuǐ guān jiě shuǐ è,

五帝解五方厄,四圣解四时厄,南宸解本命厄,

Wǔ dì jiě wǔ fāng è, sì shèng jiě sì shí è, nán chén jiě běn mìng è,

北斗解一切厄。于是七元君,大圣善通灵,济度诸厄难,

Běi dǒu jiè yī qiè è. Yú shì qī yuán jūn, dà shèng shàn tōng líng, jì dù zhū è nàn,

超出苦众生,若有急告者,持诵保安平,尽凭生百福,

Chāo chū kǔ zhòng shēng, ruò yǒu jí gào zhě, chí sòng bǎo ān píng, jǐn píng shēng bǎi fú,

咸契于五行,三魂得安健,邪魅不能停,五方降真炁,

Xián qì yú wǔ háng, sān hún dé ān jiàn, xié mèi bù néng tíng, wǔ fāng jiàng zhēn qì,

万福自来骈,长生超八难,皆由奉七星,

Wàn fú zì lái pián, cháng shēng chāo bā nàn, jiē yóu fèng qī xīng,

生生身自在,世世保神清,

Shēng shēng shēn zì zài, shì shì bǎo shén qīng,

善似光中影,应如谷里声,三元神共护,

Shàn shì guāng zhōng yǐng, yīng rú gǔ lǐ shēng, sān yuán shén gòng hù,

万圣眼同明,无灾亦无障,永保道心宁。

Wàn shèng yǎn tóng míng, wú zāi yì wú zhàng, yǒng bǎo dào xīn níng.

报恩诰 Bào ēn gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

玄元应化,武曲分真,垂念我等众生,

Xuán yuán yīng huà, wǔ qū fēn zhēn, chuí niàn wǒ děng zhòng shēng,

有相脱生,父母怀胎十月,

Yǒu xiāng tuō shēng, fù mǔ huái tāi shí yuè,

乳哺三年,辛苦百千,殷勤寸念,

Rǔ bǔ sān nián, xīn kǔ bǎi qiān, yīn qín cùn niàn,

怜我父母,日渐衰朽,我今持念平等,悉灭险峻贪嗔,

Lián wǒ fù mǔ, rì jiàn shuāi xiǔ, wǒ jīn chí niàn píng děng, xī miè xiǎn jùn tān chēn,

礼帝为师,祈恩报本,愿我现在父母,福寿增延,

Lǐ dì wéi shī, qí ēn bào běn, yuàn wǒ xiàn zài fù mǔ, fú shòu zēng yán,

过去宗祖,早得超升,大圣大慈,大仁大孝,

Guò qù zōng zǔ, zǎo dé chāo shēng, dà shèng dà cí, dà rén dà xiào,

八十二化,报恩教主,佑圣真武,治世福神,

Bā shí èr huà, bào ēn jiào zhǔ, yòu shèng zhēn wǔ, zhì shí fú shén,

玉虚师相,玄天上帝,金阙化身,终劫济苦天尊。

Yù xū shī xiāng, xuán tiān shàng dì, jīn quē huà shēn, zhōng jié jì kǔ tiān zūn.


十二愿 Shí èr yuàn

一愿风调雨顺,

Yī yuàn fēng tiáo yǔ shùn,

二愿五谷丰登,

Èr yuàn wǔ gǔ fēng dēng,

三愿皇王万岁,

Sān yuàn huáng wáng wàn suì,

四愿国土清平,

Sì yuàn guó tǔ qīng píng,

五愿民安物阜,

Wǔ yuàn mín ān wù fù,

六愿福寿康宁,

Liù yuàn fúshòu kāngníng,

七愿灾消祸散,

Qī yuàn zāi xiāo huò sàn,

八愿水火无侵,

Bā yuàn shuǐ huǒ wú qīn,

九愿聪明智慧,

Jiǔ yuàn cōng míng zhì huì,

十愿学道成真,

Shí yuàn xué dào chéng zhēn,

十一愿诸神拥护,

Shí yī yuàn zhū shén yǒng hù,

十二愿亡者超升,

Shí èr yuàn wáng zhě chāo shēng,

一切飞禽走兽,一切蝼蚁蛇虫,

Yī qiè fēi qín zǒu shòu, yīqiè lóu yǐ shé chóng,

一切冤家债主,一切男女孤魂。

Yī qiè yuān jiā zhài zhǔ, yīqiè nán nǚ gū hún.

四生六道,一切寒林,

Sì shēng liù dào, yīqiè hán lín,


闻经听法,早得超升。(重)

Wén jīng tīng fǎ, zǎo dé chāo shēng. (Zhòng)

小赞 xiǎo zàn

青华教主,太乙慈尊,玉清应化显金身,

Qīng huá jiào zhǔ, tài yǐ cí zūn, yù qīng yīng huà xiǎn jīn shēn,

大千甘露门,接引群生,永出爱河津(重)。

Dà qiān gān lù mén, jiē yǐn qún shēng, yǒng chū ài hé jīn (zhòng).

愿灭三障诸烦恼, 愿得智慧心明了。

Yuàn miè sān zhàng zhū fán nǎo, Yuàn dé zhì huì xīn míng liǎo.

普愿灾障悉消除, 世世常行无上道。

Pǔ yuàn zāi zhàng xī xiāo chú, Shì shì cháng xíng wú shàng dào.

四恩三有均利益, 十洲三岛任逍遥,

Sì ēn sān yǒu jūn lì yì, Shí zhōu sān dǎo rèn xiāo yáo,

回向四府众龙神,礼谢道经师三宝,

Huí xiàng sì fǔ zhòng lóng shén, Lǐ xiè dào jīng shī sān bǎo,

向来诵经福无边, 风调雨顺民安乐,

Xiàng lái sòng jīng fú wú biān, Fēng tiáo yǔ shùn mín ān lè,

愿以此功德,普及于一切。

Yuàn yǐ cǐ gōng dé, pǔ jí yú yī qiè.

诵经保平安,消灾增福寿。

Sòng jīng bǎo píng ān, xiāo zāi zēng fú shòu.

土地咒 Tǔ dì zhòu

经坛土地,神之最灵,升天达地,出幽入冥,

Jīng tán tǔ dì, shén zhī zuì líng, shēng tiān dá dì, chū yōu rù míng,

为吾关奏,不得留停,有功之日,名书上清。

Wèi wú guān zòu, bù dé liú tíng, yǒu gōng zhī rì, míng shū shàng qīng.

结经偈 Jié jīng jì

向来诵经功德 上奉高真,下保平安,赐福消灾,

Xiàng lái sòng jīng gōng dé shàng fèng gāo zhēn, xià bǎo píng ān, cì fú xiāo zāi,

同赖善功,证无上道,一切信礼。

Tóng lài shàn gōng, zhèng wú shàng dào, yīqiè xìn lǐ.

志心称念,太乙救苦天尊。不可思议功德。

Zhì xīn chēng niàn, tài yǐ jiù kǔ tiān zūn. Bù kě sī yì gōng dé.


三皈依 Sān guī yī

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

无上道宝,当愿众生,超脱一切,住最上乘。

Wú shàng dào bǎo, dāng yuàn zhòng shēng, chāo tuō yī qiè, zhù zuì shàng chéng.

无上经宝,当愿众生,深明经藏,神通莫测。

Wú shàng jīng bǎo, dāng yuàn zhòng shēng, shēn míng  jīng zàng, shén tōng mò cè.

无上师宝,当愿众生,太上授首,成大仙道。

Wú shàng shī bǎo, dāng yuàn zhòng shēng, tài shàng shòu shǒu, chéng dà xiān dào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *