北斗经 – Běi Dǒu Jīng

步虚Bù Xū

照耀开明炬,氤氲岛慧香。经尘归紫极,

Zhào yào kāi míng jù, yīn yūn dǎo huì xiāng. Jīng chén guī zǐ jí,

元气合元皇。台座辉三级,罡光射七芒。

Yuán qì hé yuán huáng. Tái zuò huī sān jí, gāng guāng shè qī máng. 

皈真知命处,福寿自然长。    

Guī zhēn zhī mìng chù, fú shòu zì rán cháng.

长生保命天尊Cháng shēng bǎo mìng tiān zūn

消灾延寿天尊Xiāo zāi yán shòu tiān zūn

慢澄清 Màn Chéng Qīng

北斗照耀镇中天,斗转璇玑福善篇。   

Běi dǒu zhào yào zhèn zhōng tiān, dǒu zhuǎn xuán jī fú shàn piān.

本命星官来下降,命由天福消灾愆。       

Běn mìng xīng guān lái xià jiàng, mìng yóu tiān fú xiāo zāi qiān.

生天生地更生仙,延福延寿更延年。    

Shēng tiān shēng dì gēng shēng xiān, yán fú yán shòu gèng yán nián.
  

真文乃是皇人篆,经号金口字字宣。     

Zhēn wén nǎi shì huáng rén zhuàn, jīng hào jīn kǒu zì zì xuān.

香供养  消灾延寿天尊                     

Xiāng gòng yǎng xiāo zāi yán shòu tiān zūn

提纲 Tí gāng

北辰垂象下瑶阶,河汉群星降临来,                  

Běi chén chuí xiàng xià yáo jiē, hé hàn qún xing jiàng lín lái,

稽首虔诚焚香告,北斗真经朗然开。                                              

Qǐ shǒu qián chéng fén xiāng gào, běi dǒu zhēn jīng lǎng rán kāi.

道场众等,人各恭敬。恭对帝前,讽经如法。

Dào chǎng zhòng děng, rén gè gōng jìng. Gōng duì dì qián, fèng jīng rú fǎ.

长生保命天尊(消灾延寿天尊)

Cháng shēng bǎo mìng tiān zūn (Xiāo zāi yán shòu tiān zūn)

净心神咒 Jìng Xīn Shén Zhòu

太上台星,应变无停。驱邪缚魅,保命护身。

Tài shàng tái xīng, yìng biàn wú tíng. Qū xié fù mèi, bǎo mìng hù shēn.

智慧明净,心神安宁。三魂永久,魄无丧倾。

Zhì huì míng jìng, xīn shén ān níng.Sān hún yǒng jiǔ, pò wú sàng qīng.

净口神咒Jìng Kǒu Shén Zhòu

丹朱口神,吐秽除氛。舌神正伦,通命养神。

Dān zhū kǒu shén, tǔ huì chú fēn. Shé shén zhèng lún, tōng mìng yǎng shén.

罗千齿神,却邪卫真。喉神虎贲,炁神引津。

Luō qiān chǐ shén, què xié wèi zhēn. Hóu shén hǔ bēn, qì shén yǐn jīn.

心神丹元,令我通真。思神炼液,道炁常存。

Xīn shén dān yuán, lìng wǒ tōng zhēn. Sī shén liàn yè, dào qì cháng cún.

净身神咒  Jìng Shēn Shén Zhòu

灵宝天尊,安慰身形。弟子魂魄,五脏玄冥。

Líng bǎo tiān zūn, ān wèi shēn xíng. Dì zǐ hún pò, wǔ zàng xuán míng.

青龙白虎,队仗纷纭。朱雀玄武,侍卫身形。

Qīng lóng bái hǔ, duì zhàng fēn yún. Zhū què xuán wǔ, shì wèi shēn xíng.

安土地神咒  Ān Tǔ Dì Shén Zhòu

元始安镇,普告万灵。岳渎真官,土地祗灵。

Yuán shǐ ān zhèn, pǔ gào wàn líng. Yuè dú zhēn guān, tǔ dì zhī líng.

左社右稷,不得妄惊。回向正道,内外澄清。

Zuǒ shè yòu jì, bù dé wàng jīng. Huí xiàng zhèng dào, nèi wài chéng qīng.

各安方位,备守家庭。太上有命,搜捕邪精。

Gè ān fāng wèi, bèi shǒu jiā tíng. Tài shàng yǒu mìng, sōu bǔ xié jīng.

护法神王,保卫诵经。皈依大道,元亨利贞。

Hù fǎ shén wáng, bǎo wèi sòng jīng. Guī yī dà dào, yuán hēng lì zhēn.

净天地神咒 Jìng Tiān Dì Shén Zhòu

天地自然,秽气分散。洞中玄虚,晃朗太元。

Tiān dì zì rán, huì qì fēn sàn. Dòng zhōng xuán xū, huang lǎng tài yuán.

八方威神,使我自然。灵宝符命,普告九天。

Bā fāng wēi shén, shǐ wǒ zì rán. Líng bǎo fú mìng, pǔ gào jiǔ tiān.

乾罗答那,洞罡太玄。斩妖缚邪,杀鬼万千。

Qiān luō dá nà, dòng gāng tài xuán. Zhǎn yāo fù xié, shā guǐ wàn qiān.

中山神咒,元始玉文。持诵一遍,却病延年。

Zhōng shān shén zhòu, yuán shǐ yù wén. Chí sòng yī biàn, què bìng yán nián.

按行五岳,八海知闻。魔王束首,侍卫我轩。

Àn xíng wǔ yuè, bā hǎi zhī wén. Mó wáng shù shǒu, shì wèi wǒ xuān.

凶秽消散,道炁常存。

Xiōng huì xiāo sàn, dào qì cháng cún.

金光神咒Jīn Guāng Shén Zhòu

天地玄宗,万炁本根。广修万劫,证吾神通。

Tiān dì xuán zōng, wàn qì běn gēn. Guǎng xiū wàn jié, zhèng wú shén tōng.

三界内外,唯道独尊。体有金光,覆映吾身。

Sān jiè nèi wài, wéi dào dú zūn. Tǐ yǒu jīn guāng, fù yìng wú shēn.

视之不见,听之不闻。包罗天地,养育群生。

Shì zhī bù jiàn, tīng zhī bù wén. Bāo luó tiān dì, yǎng yù qún shēng.

诵持万遍,身有光明。三界侍卫,五帝司迎。

Sòng chí wàn biàn, shēn yǒu guāng míng. Sān jiè shì wèi, wǔ dì sī yíng.

万神朝礼,役使雷霆。鬼妖丧胆,精怪忘形。

Wàn shén cháo lǐ, yì shǐ léi tíng. Yù yāo sàng dǎn, jīng guài wàng xíng.

内有霹雳,雷神隐名。洞慧交彻,五炁腾腾。

Nèi yǒu pī lì, léi shén yǐn míng. Dòng huì jiāo chè, wǔ qì téng téng.

金光速现,覆护真人。

Jīn guāng sù xiàn, fù hù zhēn rén.

祝香神咒Zhù xiāng shén zhòu

道由心学,心假香传。香爇玉炉,心存帝前。

Dào yóu xīn xué, xīn jiǎ xiāng chuán. Xiāng ruò yù lú, xīn cún dì qián.

真灵下盼,仙旆临轩。令臣关告,迳达九天。

Zhēn líng xià pàn, xian pèi lín xuān. Lìng chén guān gào, jìng dá jiǔ tiān.

长生保命天尊(消灾延寿天尊)

Cháng shēng bǎo mìng tiān zūn (Xiāo zāi yán shòu tiān zūn)

开经偈 Kāi jīng jì

寂寂至无宗。虚峙劫仞阿。豁落洞玄文。谁测此幽遐。       

Jí jí zhì wú zōng. Xū zhì jié rèn ā. Huō luò dòng xuán wén. Shéi cè cǐ yōu xiá.                 

一入大乘路。孰计年劫多。不生亦不灭。欲生因莲花。           

Yī rù dà chéng lù. Shú jì nián jié duō. Bù shēng yì bù miè. Yù shēng yīn lián huā.

超凌三界途。慈心解世罗。真人无上德。世世为仙家。  

Chāo líng sān jiè tú. Cí xīn jiě shì luō. Zhēn rén wú shàng dé. Shì shì wéi xiān jiā.

太上玄灵北斗本命延生真经

Tài shàng xuán líng běi dǒu běn mìng yán shēng zhēn jīng

尔时

Ěr shí

太上老君, 以永寿元年,正月七日。

Tài shàng lǎo jūn, yǐ yǒng shòu yuán nián, zhēng yuè qī rì.

在太清境上。太极宫中。

Zài tài qīng jìng shàng. Tài jí gōng zhōng.

观见众生。亿劫漂沈。周回生死。

Guān jiàn zhòng shēng. Yì jié piào chén. Zhōu huí shēng sǐ.

或居人道。生在中华。 或生夷狄之中。     

Huò jū rén dào. Shēng zài zhōng huá. Huò shēng yí dí zhī zhōng.

或生蛮戎之内。或富或贵。或贱或贫。    

Huò shēng mán róng zhī nèi. Huò fù huò guì. Huò jiàn huò pín.

暂假因缘。堕于地狱。为无定故。罪业牵缠。魂系阴司。

Zàn jiǎ yīn yuán. Duò yú dì yù. Wéi wú dìng gù. Zuì yè qiān chán. Hún xì yīn sī.

受苦满足。人道将违。生居畜兽之中。

Shòu kǔ mǎn zú. Rén dào jiāng wéi. Shēng jū chù shòu zhī zhōng.

或生禽虫之属。转乖人道。难复人身。

Huò shēng qín chóng zhī shǔ.Zhuǎn guāi rén dào. Nàn fù rén shēn.

如此沉沦。不知自觉。为先世,迷真之故。

Rú cǐ chén lún. Bù zhī zì jué. Wèi xiān shì, mí zhēn zhī gù.

受此轮回。乃以哀悯之心。分身教化。化身下降。

Shòu cǐ lún huí. Nǎi yǐ āi mǐn zhī xīn. Fēn shēn jiào huà. Huà shēn xià jiàng.

至于蜀都。地神涌出。扶一玉局。而作高座。

Zhì yú shǔ dū. Dì shén yǒng chū. Fú yī yù jú. Ér zuò gāo zuò.

于是老君升玉局座。授与天师。北斗本命经诀。

Yú shì lǎo jūn shēng yù jú zuò. Shòu yǔ tiān shī. Běi dǒu běn mìng jīng jué.

广宣要法。普济众生。是时老君告天师曰。

Guǎng xuān yào fǎ. Pǔ jì zhòng shēng. Shì shí lǎo jūn gào tiān shī yuē.

人身难得。中土难生。假使得生。      

Rén shēn nán dé. Zhōng tǔ nán shēng. Jiǎ shǐ dé shēng.

正法难遇。多迷真道。多入邪宗。多种罪根。

Zhèng fǎ nán yù. Duō mí zhēn dào. Duō rù xié zōng. Duō zhǒng zuì gēn.

多肆巧诈。多恣淫杀。多好群情。

Duō sì qiǎo zhà. Duō zì yín shā. Duō hǎo qún qíng.

多纵贪嗔。多沉地狱。多失人身。

Duō zòng tān chēn. Duō chén dì yù. Duō shī rén shēn.

如此等缘。众生不悟。不知正道。迷惑者多。

Rú cǐ děng yuán. Zhòng shēng bù wù. Bù zhī zhèng dào. Mí huò zhě duō.

老君此等众生。故垂教法。为说良缘。         

Lǎo jūn cǐ děng zhòng shēng. Gù chuí jiào fǎ. Wéi shuō liáng yuán.

令使知道。知身性命。皆凭道生。了悟此因。

Lìng shǐ zhī dào. Zhī shēn xìng mìng. Jiē píng dào shēng. Liǎo wù cǐ yīn.

长生人道。种子不绝。世世为人。

Cháng shēng rén dào. Zhǒng zǐ bù jué.Shì shì wéi rén.

不生无道之乡。不断人之根本。

Bù shēng wú dào zhī xiāng. Bù duàn rén zhī gēn běn.

更能心修至道。渐入仙宗。 永离轮回。超升成道。

Gèng néng xīn xiū zhì dào. Jiàn rù xiān zōng.Yǒng lí lún huí. Chāo shēng chéng dào.

老君示汝妙法。令度天民。归真知命。可以本命之日。

Lǎo jūn shì rǔ miào fǎ. Lìng dù tiān mín. guī zhēn zhī mìng. Kě yǐ běn mìng zhī rì.

修斋设醮。启祝北斗。三官五帝。九府四司。荐福消灾。

Xiū zhāi shè jiào. Qǐ zhù běi dǒu. Sān guān wǔ dì. Jiǔ fǔ sì sī. Jiàn fú xiāo zāi.

奏章恳愿。虔诚献礼。种种香花。时新五果。

Zòu zhāng kěn yuàn.Qián chéng xiàn lǐ. Zhǒng zhǒng xiāng huā. Shí xīn wǔ guǒ.

随世威仪。清净坛宇。法天象地。或于观宇。

Suí shì wēi yí. Qīng jìng tán yǔ. Fǎ tiān xiàng dì. Huò yú guān yǔ.

或在家庭。随力建功。请行法事。

Huò zài jiā tíng. Suí lì jiàn gōng. Qǐng xíng fǎ shì.

功德深重。不可具陈。

Gōng dé shēn zhòng. Bù kě jù chén.

念此大圣北斗七元真君名号。当得罪业消除。    

Niàn cǐ dà shèng běi dǒu qī yuán zhēn jūn míng hào. Dāng dé zuì yè xiāo chú.

灾愆洗荡。福寿资命。善果臻身。凡有急难。

Zāi qiān xǐ dàng. Fú shòu zī mìng. Shàn guǒ zhēn shēn. Fán yǒu jí nàn.

可以焚香诵经。克期安泰。

Kě yǐ fén xiāng sòng jīng. Kè qī ān tài.

于是说 大圣北斗解厄应验曰:

Yú shì shuō dà shèng běi dǒu jiě è yìng yàn yuē:

大圣北斗七元君。能解三灾厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě sān zāi è.

大圣北斗七元君。能解四煞厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě sì shā è.

大圣北斗七元君。能解五行厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě wǔ xing è.

大圣北斗七元君。能解六害厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě liù hài è.

大圣北斗七元君。能解七伤厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě qī shāng è.

大圣北斗七元君。能解八难厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě bā nàn è.

大圣北斗七元君。能解九星厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě jiǔ xīng è.

大圣北斗七元君。能解夫妻厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě fū qī è.

大圣北斗七元君。能解男女厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě nán nǚ è.

大圣北斗七元君。能解产生厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě chǎn shēng è.

大圣北斗七元君。能解復连厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě fù lián è.

大圣北斗七元君。能解疫疠厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě yì lì è.

大圣北斗七元君。能解疾病厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě jí bìng è.

大圣北斗七元君。能解精邪厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě jīng xié è.

大圣北斗七元君。能解虎狼厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě hǔ láng è.

大圣北斗七元君。能解虫蛇厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě chóng shé è.

大圣北斗七元君。能解劫贼厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě jié zéi è.

大圣北斗七元君。能解枷棒厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě jiā bàng è.

大圣北斗七元君。能解横死厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě hèng sǐ è.

大圣北斗七元君。能解咒誓厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě zhòu shì è.

大圣北斗七元君。能解天罗厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě tiān luó è.

大圣北斗七元君。能解地网厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě dì wǎng è.

大圣北斗七元君。能解刀兵厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě dāo bīng è.

大圣北斗七元君。能解水火厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiě shuǐ huǒ è.

大圣北斗七元君。能解一切厄。

Dà shèng běi dǒu qī yuán jūn. Néng jiè yī qiè è.

摸摸厄难悉消除 消灾延寿大天尊

Mō mō è nàn xī xiāo chú, xiāo zāi yán shòu dà tiān zūn.

于是七元君。大圣善通灵。济度诸厄难。超出苦众生。

Yú shì qī yuán jūn. Dà shèng shàn tōng líng. Jì dù zhū è nàn. Chāo chū kǔ zhòng shēng.

若有急告者。持诵保安平。尽凭生百幅。咸契于五行。

Ruò yǒu jí gào zhě. Chí sòng bǎo ān píng. Jǐn píng shēng bǎi fú. Xián qì yú wǔ xing.

三魂得安健。邪魅不能停。五方降真气。万福自来骈。

Sān hún dé ān jiàn. Xié mèi bù néng tíng. Wǔ fāng jiàng zhēn qì. Wàn fú zì lái pián.

长生超八难。皆由奉七星。生生身自在。

Cháng shēng chāo bā nàn. Jiē yóu fèng qī xīng. Shēng shēng shēn zì zài.

世世保神清。善似光中影。应如谷里声。

Shì shì bǎo shén qīng.Shàn shì guāng zhōng yǐng. Yīng rú gǔ lǐ shēng.

三元神共识。万圣眼同明。

Sān yuán shén gòng húo. Wàn shèng yǎn tóng míng.

无灾疫无障。永保道心宁。

Wú zāi yì wú zhàng. Yǒng bǎo dào xīn níng.

老君曰。北辰垂象。而众星拱之。为造化之枢机。

Lǎo jūn yuē. Běi chén chuí xiàng. Ér zhòng xīng gǒng zhī. Wèi zào huà zhī shū jī.

作人神之主宰。宣威三界。统御万灵。判人间,善恶之期。

Zuò rén shén zhī zhǔ zǎi. Xuān wēi sān jiè. Tǒng yù wàn líng. Pàn rén jiān, shàn è zhī qī.

司阴府,是非之日。五行共禀。七政同科。

Sī yīn fǔ, shì fēi zhī rì. Wǔ xing gòng bǐng. Qī zhèng tóng kē.

有回死,注生之功。有消灾,度厄之力。

Yǒu huí sǐ, zhù shēng zhī gōng. Yǒu xiāo zāi, dù è zhī lì.

上至帝王。下及庶人。尊卑虽则殊途。

Shàng zhì dì wáng. Xià jí shù rén. Zūn bēi suī zé shū tú.

命分俱无差别。凡夫在世。迷谬者多。不知身属北斗。

Mìng fèn jù wú chā bié. Fán fū zài shì. Mí miù zhě duō. Bù zhī shēn shǔ běi dǒu.

命由天府。有灾有患。不知解谢之门。祈福祈生。

Mìng yóu tiān fǔ. Yǒu zāi yǒu huàn. Bù zhī jiě xiè zhī mén. Qí fú qí shēng.

莫晓归依之路。致使魂神被系。

Mò xiǎo guī yī zhī lù. Zhì shǐ hún shén bèi xì.

祸患来缠。或重病不痊。或邪妖克害。

Huò huàn lái chán. Huò zhòng bìng bù quán. Huò xié yāo kè hài.

连年困笃。累岁迍邅。冢讼征呼。先亡復连。     

Lián nián kùn dǔ. Lěi suì zhūn zhān. Zhǒng sòng zhēng hū. Xiān wáng fù lián. 

或上天谴责。或下鬼诉诬。若以此危厄。如何救解。

Huò shàng tiān qiǎn zé. Huò xià guǐ sù wū. Ruò yǐ cǐ wēi è. Rú hé jiù jiě.

急须投告北斗。醮谢真君。及转真经。

Ji xū tóu gào běi dǒu. Jiào xiè zhēn jūn. Jí zhuǎn zhēn jīng.

认本命真君。方获安泰。 以至康荣。

Rèn běn mìng zhēn jūn. Fāng huò ān tài. Yǐ zhì kāng róng.

更有深妙不可尽述。凡见北斗真形。顶礼恭敬。

Gèng yǒu shēn miào bù kě jǐn shù. Fán jiàn běi dǒu zhēn xíng. Dǐng lǐ gōng jìng.

北斗第一, 阳明贪狼太星君, 子生人属之。

Běi dǒu dì yī, yáng míng tān láng tài xīng jūn, zǐ shēng rén shǔ zhī.  

北斗第二, 阴精巨门元星君,丑亥生人属之。

Běi dǒu dì èr, yīn jīng jù mén yuán xīng jūn, chǒu hài shēng rén shǔ zhī.

北斗第三, 真人禄存贞星君,寅戌生人属之。

Běi dǒu dì sān, zhēn rén lù cún zhēn xīng jūn, yín xū shēng rén shǔ zhī.

北斗第四, 玄冥文曲纽星君,卯酉生人属之。

Běi dǒu dì sì, xuán míng wén qū niǔ xīng jūn, mǎo yǒu shēng rén shǔ zhī.

北斗第五, 丹元廉贞罡星君,辰申生人属之。

Běi dǒu dì wǔ, dān yuán lián zhēn gāng xīng jūn, chén shēn shēng rén shǔ zhī.

北斗第六, 北极武曲纪星君,巳未生人属之。

Běi dǒu dì liù, běi jí wǔ qū jì xīng jūn, sì wèi shēng rén shǔ zhī.

北斗第七, 天冲破军关星君,午生人属之。

Běi dǒu dì qī, tiān chōng pò jūn guān xīng jūn, wǔ shēng rén shǔ zhī.

北斗第八, 洞明外辅星君。Běi dǒu dì bā, dòng míng wài fǔ xīng jūn.

北斗第九, 隐光内弼星君。Běi dǒu dì jiǔ, yǐn guāng nèi bì xīng jūn.

上台虚精, 开德星君。Shàng tái xū jīng, kāi dé xīng jūn.

中台六淳, 司空星君。Zhōng tái liù chún, sī kōng xīng jūn.

下台曲生, 司禄星君。Xià tái qū shēng, sī lù xīng jūn.

天罡大圣, 厄含群真。三界十方, 一切高振。

Tiān gāng dà shèng, è hán qún zhēn. Sān jiè shí fāng, yī qiè gāo zhèn.

如是真君名号。不可得闻。凡有见闻。能持念者。

Rú shì zhēn jūn míng hào. Bù kě dé wén. Fán yǒu jiàn wén. Néng chí niàn zhě.

皆道心深重。宿有善缘。得闻持诵。其功德力。

Jiē dào xīn shēn zhòng. Sù yǒu shàn yuán. Dé wén chí sòng. Qí gōng dé lì.

莫可称量。若正信男女。值此真经。智慧性圆。

Mò kě chēng liáng. Ruò zhèng xìn nán nǚ. Zhí cǐ zhēn jīng. Zhì huì xìng yuán.

道心开发。出群迷迳。入希夷门。归奉真宗。达生荣界。

Dào xīn kāi fā. Chū qún mí jìng. Rù xī yí mén. Guī fèng zhēn zōng. Dá shēng róng jiè.

于三元八节。本命生辰。北斗下日。严置坛场。       

Yú sān yuán bā jié. Běn mìng shēng chén. Běi dǒu xià rì. Yán zhì tán chǎng.

转经斋醮。依仪行道。其福无边。世世生生。

Zhuan Jīng zhāi jiào. Yī yí xíng dào. Qí fú wú biān. Shì shì shēng shēng.

不违真性。不入邪见。持经之人。常持诵。

Bù wéi zhēn xìng. Bù rù xié jiàn. Chí jīng zhī rén. Cháng chí sòng.

七元真君,所属尊号。善功圆满。

Qī yuán zhēn jūn, suǒ shǔ zūn hào.Shàn gōng yuán mǎn.

亦降吉祥。即说北斗咒曰

Yì jiàng jí xiáng. Jí shuō běi dǒu zhòu yuē:

北斗九辰。中天大神。上朝金阙。下覆崑仑。

Běi dǒu jiǔ chén. Zhōng tiān dà shén. Shàng cháo jīn quē. Xià fù kūn lún.

调理纲纪。统制乾坤。大魁贪狼。巨门禄存。

Diáo lǐ gāng jì. Tǒng zhì qián kūn. Dà kuí tān láng. Jù mén lù cún.

文曲廉贞。武曲破军。高上玉皇。紫微帝君。

Wén qū lián zhēn. Wǔ qū pò jūn. Gāo shàng yù huáng. Zǐ wēi dì jūn.

大周法界。细入微尘。何灾不灭。何福不臻。

Dà zhōu fǎ jiè. Xì rù wéi chén. Hé zāi bù miè. Hé fú bù zhēn.

元皇正气。来合我身。天罡所指。昼夜常轮。

Yuán huáng zhèng qì. Lái hé wǒ shēn. Tiān gāng suǒ zhǐ. Zhòu yè cháng lún.

持诵弟子好道求灵。愿见尊仪。永保长生。

Chí sòng dì zǐ; hǎo dào qiú líng. Yuàn jiàn zūn yí. Yǒng bǎo cháng shēng.

三台虚精。六淳曲生。生我养我。护我身形。

Sān tái xū jīng. Liù chún qū shēng. Shēng wǒ yǎng wǒ. Hù wǒ shēn xíng.


 , 尊帝急急如律令                             

kuí zhuò huān xing bì fǔ piào,  zūn dì jí ji rú lǜ lìng.   (7x)


老 君曰。凡人性命五体。悉属本命星官之主掌。

Lǎo jūn yuē. Fán rén xìng mìng wǔ tǐ. Xī shǔ běn mìng xīng guān zhī zhǔ zhǎng.

本命神将。本宿星官。常垂荫佑。主持人命。

Běn mìng shén jiāng. Běn xiù xīng guān. Cháng chuí yīn yòu. Zhǔ chí rén mìng.

使保天年。凡俗无知。终身不悟。夫本命星官。

Shǐ bǎo tiān nián. Fán sú wú zhī. Zhōng shēn bù wù. Fū běn mìng xīng guān.

每岁六度, 降在人间。降日为,本命限期。

Měi suì liù dù, jiàng zài rén jiān. Jiàng rì wéi ,běn mìng xiàn qí.

有南陵使者,三千人。北斗真君, 七千神将。

Yǒu nán líng shǐ zhě, sān qiān rén. Běi dǒu zhēn jūn, qī qiān shén jiāng.

本命真官降驾。众真悉来拥护。

Běn mìng zhēn guān jiàng jià. Zhòng zhēn xī lái yǒng hù.

可以消灾忏罪。请福延生。随力章醮。福德增崇。

Kě yǐ xiāo zāi chàn zuì. Qǐng fú yán shēng. Suí lì zhāng jiào. Fú dé zēng chóng.

其有本命。限期将至。自身不知。

Qí yǒu běn mìng. Xiàn qī jiāng zhì. Zì shēn bù zhī.

不设斋醮。不修香火。此为轻生迷本。

Bù shè zhāi jiào. Bù xiū xiāng huǒ. Cǐ wéi qīng shēng mí běn.

不贵人身。天司夺禄, 减算除年。多致夭丧。迷误之者。

Bù guì rén shēn. Tiān sī duó lù, jiǎn suàn chú nián. Duō zhì yāo sàng. Mí wù zhī zhě.

虽遇经诀。怀不信心。毁谤真文。如此之人。身谢 之后。  

Suī yù jīng jué. Huái bù xìn xīn. Huǐ bàng zhēn wén. Rú cǐ zhī rén. Shēn xiè zhī hòu.

沦没三涂。漂沉诸趣。永失人身。深可悲哀。自致斯苦。

Lún mò sān tú. Piào chén zhū qù. Yǒng shī rén shēn. Shēn kě bēi āi. Zì zhì sī kǔ.

若本命之日。能修斋醮。善达天司。一世于,本命限期。

Ruò běn mìng zhī rì. Néng xiū zhāi jiào. Shàn dá tiān sī. Yī shì yú, běn mìng xiàn qí.

开转真经。广陈供养。使三生, 常为男子身。

Kāi zhuǎn zhēn jīng. Guǎng chén gòng yǎng. Shǐ sān shēng, cháng wèi nán zǐ shēn.

富 贵聪明。人中殊胜。其有生身果薄。虽在人中。

Fù guì cōng míng. Rén zhōng shū shèng. Qí yǒu shēng shēn guǒ báo. Suī zài rén zhōng.

贫穷下贱。纵知本命。无力修崇。能酌水献花。

Pín qióng xià jiàn. Zòng zhī běn mìng. Wú lì xiū chóng. Néng zhuó shuǐ xiàn huā.

冥心望北极。稽首礼拜。念本命星君, 名号者。亦不虚过。

Míng xīn wàng běi jí. Qǐ shǒu lǐ bài. Niàn běn mìng xīng jūn, Míng hào zhě. Yì bù xū guò.

本命限期。皆得延生注福。系系人身。灾厄蠲除。获福无量。

Běn mìng xiàn qí. jiē dé yán shēng zhù fú. Xì xì rén shēn. Zāi è juān chú. Huò fú wú liàng.

天师欢喜。踊跃作礼。赞叹难可得遇, 无上法桥。

Tiān shī huān xǐ. Yǒng yao zuò lǐ. Zàn tàn nán kě dé yù, wú shàng fǎ qiáo.

老君重告天师曰。世人罪福善恶。皆属天司。忏罪消 灾。

Lǎo jūn zhòng gào tiān shī yuē. Shì rén zuì fú shàn è, jiē shǔ tiān sī. Chàn zuì xiāo zāi.

莫越修奉。遇本命生辰。告身中, 元辰驿马。

Mò yuè xiū fèng. Yù běn mìng shēng chén. Gào shēn zhōng, yuán chén yì mǎ.

削落三灾九厄。保现今眷属安宁。凡有上士。

Xuē luò sān zāi jiǔ è. Bǎo xiàn jīn juàn shǔ ān níng. Fán yǒu shàng shì.

于本命生辰。持此真文者。外伏魔精。内安真性。

Yú běn mìng shēng chén. Chí cǐ zhēn wén zhě. Wài fú mó jīng. Nèi ān zhēn xìng.

功霑水陆。善及存 亡。悔过虔恭。

Gōng zhān shuǐ lù. Shàn jí cún wáng. Huǐ guò qián gōng.

渐登妙果。重立玄功。证虚无道, 乃得圣智圆通。

Jiàn dēng miào guǒ. Zhòng lì xuán gōng. Zhèng xū wú dào, nǎi dé shèng zhì yuán tōng.

隐显莫测。出有入无。逍遥云际。升入金门。与圣合真。

Yǐn xiǎn mò cè. Chū yǒu rù wú. Xiāo yáo yún jì. Shēng rù jīn mén. Yǔ shèng hé zhēn. 

身超三界。永不轮转。寿量无穷。快乐自在。

Shēn chāo sān jiè. Yǒng bù lún zhuǎn. Shòu liàng wú qióng. Kuài lè zì zài.

凡有男女, 于本命生辰。及诸斋日。清静身心。

Fán yǒu nán nǚ, yú běn mìng shēng chén. Jí zhū zhāi rì. Qīng jìng shēn xīn.

焚香持此真文。自认北极。本命所属星君。随心祷祝。

Fén xiāng chí cǐ zhēn wén. Zì rèn běi jí. Běn mìng suǒ shǔ xīng jūn. Suí xīn dǎo zhù.

善无不应。灾罪消除。致感万圣千真。俱来卫护。

Shàn wú bù yìng. Zāi zuì xiāo chú. Zhì  gǎn wàn shèng qiān zhēn. Jù lái wèi hù.

此文所在 之处。千真敬礼。万胜护持。魔鬼潜消。

Cǐ wén suǒ zài zhī chù. Qiān zhēn jìng lǐ. Wàn shèng hù chí. Mó guǐ qián xiāo. 

精灵伏匿。世有灾殃。悉皆消灭。

Jīng líng fú nì. Shì yǒu zāi yāng. Xī jiē xiāo miè.

是名北斗, 本命延生经诀。

Shì míng běi dǒu, běn mìng yán shēng jīng jué.

乃修真之迳路。得道逍遥。皆因此经。证圣成真。

Nǎi xiū zhēn zhī jìng lù. Dé dào xiāo yáo. Jiē yīn cǐ jīng. Zhèng shèng chéng zhēn.

皆因此经。出 离生死。皆因此经。

Jiē yīn cǐ jīng. Chū lí shēng sǐ. Jiē yīn cǐ jīng.

保护男女。皆因此经。保命延年。

Bǎo hù nán nǚ. Jiē yīn cǐ jīng. Bǎo mìng yán nián.

皆得自在。永为身宝。福寿可称。

Jiē dé zì zài. Yǒng wèi shēn bǎo. Fú shòu kě chēng.

保而敬之。非人勿示。老君说经将毕。

Bǎo ér jìng zhī. Fēi rén wù shì.Lǎo jūn shuō jīng jiāng bì. 

龙鹤天仙来迎。还于玉京。是时天师受得妙法。

Lóng hè tiān xiān lái yíng. Huan yú yù jīng. Shì shí tiān shī shòu dé miào fǎ.

而作是言。誓愿流行。以传善士。若有男女, 受持读诵。

Ér zuò shì yán. Shì yuàn liú xíng. Yǐ chuán shàn shì. Ruò yǒu nán nǚ, shòu chí dú sòng.

天师与十戒仙官, 所在拥护。于是再拜老君      

Tian Shi yǔ shí jiè xiān guān, suǒ zài yǒng hù. Yú shì zài bài lǎo jūn,

而说赞曰

Ér shuō zàn yuē

持诵北斗经。本命降真灵。

Chí sòng běi dǒu jīng. Běn mìng jiàng zhēn líng.

持诵北斗经。宅舍得安宁。

Chí sòng běi dǒu jīng. Zhái shě dé ān níng.

持诵北斗经。父母保长生。

Chí sòng běi dǒu jīng. Fù mǔ bǎo cháng shēng.

持诵北斗经。诸厌化为尘。

Chí sòng běi dǒu jīng. Zhū yàn huà wéi chén.

持诵北斗经。万邪自归正。

Chí sòng běi dǒu jīng. Wàn xié zì guī zhèng.

持诵北斗经。营业得称情。

Chí sòng běi dǒu jīng. Yíng yè dé chēng qíng.

持诵北斗经。阖门自康健。

Chí sòng běi dǒu jīng. Hé mén zì kāng jiàn.

持诵北斗经。子孙保荣盛。

Chí sòng běi dǒu jīng. Zǐ sūn bǎo róng shèng.

持诵北斗经。五路自通达。

Chí sòng běi dǒu jīng. Wǔ lù zì tōng dá.

持诵北斗经。众恶永消灭。

Chí sòng běi dǒu jīng. Zhòng è yǒng xiāo miè.

持诵北斗经。六畜保兴盛。

Chí sòng běi dǒu jīng. Liù chù bǎo xīng shèng.

持诵北斗经。疾病得痊瘥。

Chí sòng běi dǒu jīng. Jí bìng dé quán chài.

持诵北斗经。财物不虚耗。

Chí sòng běi dǒu jīng. Cái wù bù xū hào.

持诵北斗经。横事永不起。

Chí sòng běi dǒu jīng. Hèng shì yǒng bù qǐ.

持诵北斗经。长保亨利贞。

Chí sòng běi dǒu jīng. Chǎng bǎo hēng lì zhēn.

老君曰。善哉善哉。汝可宣扬正教。福利无边。

Lǎo jūn yuē. Shàn zāi shàn zāi. Rǔ kě xuān yáng zhèng jiào. Fú lì wú biān.

普及众生。永霑胜善。天师稽首礼谢。信受奉行。

Pǔ jí zhòng shēng. Yǒng zhān shèng shàn. Tiān shī qǐ shǒu lǐ xiè. Xìn shòu fèng xíng.

太上玄灵北斗本命延生真经

Tài shàng xuán líng běi dǒu běn mìng yán shēng zhēn jīng

北斗聪明神咒Běi dǒu cōng míng shén zhòu

北斗七星。玉真仙灵。贪狼巨门。保臣长存。

Běi dǒu qī xīng. Yù zhēn xiān líng. Tān láng jù mén. Bǎo chén cháng cún.

禄存文曲。使臣聪明。廉贞武曲。为臣安宁。

Lù cún wén qū. Shǐ chén cōng míng. Lián zhēn wǔ qū. Wèi chén ān níng.

破军辅星。护臣身形。常居吉庆。永处福龄。

Pò jūn fǔ xīng. Hù chén shēn xíng. Cháng jū jí qìng. Yǒng chù fú líng.

注上生籍。勾落死名。神清炁爽。动达幽冥。

Zhù shàng shēng jí. Gōu luò sǐ míng. Shén qīng qì shuǎng. Dòng dá yōu míng.

御邪摄鬼。群妖摧倾。学道修真。伏愿遂成。

Yù xié shè guǐ. Qún yāo cuī qīng. Xué dào xiū zhēn. Fú yuàn suì chéng.

七元覆护。飞升紫庭。

Qī yuán fù hù. Fēi shēng zǐ tíng.

结经偈Jié jīng jì

向来诵经功德,上奉高真,下保平安,赐福消灾,

Xiàng lái sòng jīng gōng dé, shàng fèng gāo zhēn, xià bǎo píng ān, cì fú xiāo zāi,

同赖善功,证无上道,一切信礼。       

Tóng lài shàn gōng, zhèng wú shàng dào, yī qiè xìn lǐ.

斗姆宝诰Dòu mǔ bǎo gào

志心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ

西天竺国,大智光中,真空妙相法王师,  

Xī tiān zhú guó, dà zhì guāng zhōng, zhēn kōng miào xiāng fǎ wáng shī,

无上玄元天母主,金光烁处,日月潜辉,宝杵旋时,

Wú shàng xuán yuán tiān mǔ zhǔ, jīn guāng shuò chù, rì yuè qián huī, bǎo chǔ xuán shí,

鬼神失色,显灵踪于尘世,卫圣驾于阎浮,

Guǐ shén shī sè, xiǎn líng zōng yú chén shì, wèi shèng jià yú yán fú,

众生有难若称名,大士寻声来救苦,

Zhòng shēng yǒu nán ruò chēng míng, dà shì xún shēng lái jiù kǔ,

大悲大愿,大圣大慈,圣德巨光天后,

Dà bēi dà yuàn, dà shèng dà cí, shèng dé jù guāng tiān hòu,

摩利攴天大圣,先天斗姥元君。

Mó lì pū tiān dà shèng, xiān tiān dòu lǎo yuán jūn.

顺星宝诰Shùn xīng bǎo gào

志心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

上圣高真,森罗万象。南北东西中五斗,

Shàng shèng gāo zhēn, sēn luó wàn xiàng. Nán běi dōng xī zhōng wǔ dǒu,

周天一十二宫辰。二十八宿列方位,

Zhōu tiān yī shí èr gōng chén. Èr shí bā xiù liè fāng wèi,

九耀七星诸圣众。斗光主照,

Jiǔ yào qī xīng zhū shèng zhòng. Dòu guāng zhǔ zhào,

善信弟子名下。当生当照。

Shàn xìn dì zǐ míng xià. Dāng shēng dāng zhào.

本命元辰星君。大小二运星君。大小三限星君。

Běn mìng yuán chén xīng jūn. Dà xiǎo èr yùn xīng jūn. Dà xiǎo sān xiàn xīng jūn.

日月罗侯计都星君,金木水火土星君。

Rì yuè luō hóu jì dōu xīng jūn, jīn mù shuǐ huǒ tǔ xīng jūn.

傍流正照,福禄寿星君。

Bàng liú zhèng zhào, fú lù shòu xing jūn.

愿消灾障,愿降吉祥,消灾延寿大天尊,

Yuàn xiāo zāi zhàng, yuàn jiàng jí xiáng, xiāo zāi yán shòu dà tiān zūn,

星移斗转降吉祥(重)。

Xīng yí dǒu zhuǎn jiàng jí xiáng (zhòng).


祖天师宝诰Zǔ tiān shī bǎo gào

志心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

本来南土。上溯蜀都。先获黄帝九鼎之丹书。

Běn lái nán tǔ. Shàng sù shǔ dū. Xiān huò huáng dì jiǔ dǐng zhī dān shū. 

后侍老君两度于玉局。千轴得修真之要。

Hòu shì lǎo jūn liǎng dù yú yù jú. Qiān zhóu dé xiū zhēn zhī yào.

一时成吐纳之功。法箓全成。

Yī shí chéng tǔ nà zhī gōng. Fǎ lù quán chéng.

受盟威品而结璘诀。正邪两辨。

Shòu méng wēi pǐn ér jié lín jué. Zhèng xié liǎng biàn.

夺福庭治而化咸泉。德就大丹。道斋七政。

Duó fú tíng zhì ér huà xián quán. Dé jiù dà dān. Dào zhāi qī zhèng.

大悲大愿。大圣大慈。三天扶教。

Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí. Sān tiān fú jiào.

辅玄体道。大法天师。雷霆都督。太玄上相。

Fǔ xuán tǐ dào. Dà fǎ tiān shī. Léi tíng dōu dū. Tài xuán shàng xiàng.

都天大法主。正一冲玄。神化静应。

Dōu tiān dà fǎ zhǔ. Zhèng yī chōng xuán. Shén huà jìng yīng.

现佑真君。六合无穷。高明大帝。降魔护道天尊。

Xiàn yòu zhēn jūn. Liù hé wú qióng. Gāo míng dà dì. Jiàng mó hù dào tiān zūn.

北斗小赞Běi dǒu xiǎo zàn

中天大圣,七元星君,贪狼巨门禄存星。

Zhōng tiān dà shèng, qī yuán xīng jūn, tān láng jù mén lù cún xīng.

文曲共廉贞,武曲破军,辅弼免灾迍(重)。

Wén qū gòng lián zhēn, wǔ qū pò jūn, fǔ bì miǎn zāi zhūn.

土地咒Tǔ dì zhòu

经坛土地,神之最灵,升天达地,出幽入冥,

Jīng tán  tǔ dì, shén zhī zuì líng, shēng tiān dá dì, chū yōu rù míng,

为吾关奏,不得留停,有功之日,名书上清。

Wèi wú guān zòu, bù dé liú tíng, yǒu gōng zhī rì, míng shū shàng qīng.


志心称念

Zhì xīn chēng niàn


长生保命天尊。不可思议功德。       Cháng shēng bǎo mìng tiān zūn. Bù kě sī yì gōng dé.

北斗大赞Běi dǒu dà zàn

宣三界,统万灵,位中天斡运权衡。

Xuān sān jiè, tǒng wàn líng, wèi zhōng tiān wò yùn quán héng.

上朝金阙下昆仑,居其所万圣同明。

Shàng cháo jīn quē xià kūn lún, jū qí suǒ wàn shèng tóng míng.

一切罪恶皆灭尽,能解厄救度众生。

Yī qiè zuì è jiē miè jìn, néng jiě è jiù dù zhòng shēng.

圣号北斗七元君,救诸苦大地沾恩。

Shèng hào běi dǒu qī yuán jūn, jiù zhū kǔ dà dì zhān ēn.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *