玉枢宝经 – Yù Shū Bǎo Jīng

九天应元雷声普化天尊玉枢宝经

Jiǔ Tiān Yìng Yuán Léi Shēng Pǔ Huà Tiān Zūn Yù Shū Bǎo Jīng

步虚Bù xū

九天应元炁,歘火是真形。雷声开祖劫,

Jiǔ tiān yìng yuán qì, chuā huǒ shì zhēn xíng. Léi shēng kāi zǔ jié,

闪电烛幽冥。神通示变化,圣德冠群灵。

Shǎn diàn zhú yōu míng. Shén tōng shì biàn huà, shèng dé guān qún líng.

丹台开宝笈,稽首九天恩。

Dān tái kāi bǎo jí, qǐ shǒu jiǔ tiān ēn.

举天尊Jǔ tiān zūn

雷声普化天尊。

Léi shēng pǔ huà tiān zūn.

提纲Tí gāng

灵音到处,灭罪消愆;宝号宣时,

Líng yīn dào chù, miè zuì xiāo qiān; bǎo hào xuān shí,

扶危救难。将当有开坛,演教之偈,

Fú wēi jiù nàn. Jiāng dāng yǒu kāi tán, yǎn jiào zhī jì,

仰劳道众,随声应和。

Yǎng láo dào zhòng, suí shēng yìng hè.

祖气氤氲满太空,驱雷役电烛幽冥。

Zǔ qì yīn yūn mǎn tài kōng, qū léi yì diàn zhú yōu míng.

静居九天握九炁,动御风雷运万灵。

Jìng jū jiǔ tiān wò jiǔ qì, dòng yù fēng léi yùn wàn líng.

神通微密始变化,歘火律令显真形。

Shén tōng wēi mì shǐ biàn huà, chuā huǒ lǜ lìng xiǎn zhēn xíng.

众等志心皈命礼,香坛展诵玉枢文。

Zhòng děng zhì xīn guī mìng lǐ, xiāng tán zhǎn sòng yù shū wén.

香供养  大哉普化天尊

Xiāng gòng yǎng  dà zāi pǔ huà tiān zūn

神霄无上玉清王,威德均施遍十方。

Shén xiāo wú shàng yù qīng wáng, wēi dé jūn shī biàn shí fāng.

万物逢春沾化育,五雷承令役阴阳。

Wàn wù féng chūn zhān huà yù, wǔ léi chéng lìng yì yīn yáng.

小启请 Xiǎo qǐ qǐng

道场众等,人各恭敬,恭对道前,诵经如法。

Dào chǎng zhòng děng, rén gè gōng jìng, gōng duì dào qián, sòng jīng rú fǎ.

净心神咒 Jìng Xīn Shén Zhòu

太上台星,应变无停。驱邪缚魅,保命护身。                       

Tài shàng tái xīng, yìng biàn wú tíng. Qū xié fù mèi, bǎo mìng hù shēn.

智慧明净,心神安宁。三魂永久,魄无丧倾。

Zhì huì míng jìng, xīn shén ān níng. Sān hún yǒng jiǔ, pò wú sàng qīng.

净口神咒Jìng Kǒu Shén Zhòu

丹朱口神,吐秽除氛。舌神正伦,通命养神。                         

Dān zhū kǒu shén, tǔ huì chú fēn. Shé shén zhèng lún, tōng mìng yǎng shén.

罗千齿神,却邪卫真。喉神虎贲,炁神引津。                        

Luō qiān chǐ shén, què xié wèi zhēn. Hóu shén hǔ bēn, qì shén yǐn jīn.

心神丹元,令我通真。思神炼液,道炁常存。                        

Xīn shén dān yuán, lìng wǒ tōng zhēn. Sī shén liàn yè, dào qì cháng cún.

净身神咒  Jìng Shēn Shén Zhòu

灵宝天尊,安慰身形。弟子魂魄,五脏玄冥。                     

Líng bǎo tiān zūn, ān wèi shēn xíng. Dì zǐ hún pò, wǔ zàng xuán míng.

青龙白虎,队仗纷纭。朱雀玄武,侍卫身形。                        

Qīng lóng bái hǔ, duì zhàng fēn yún. Zhū què xuán wǔ, shì wèi shēn xíng.

安土地神咒  Ān Tǔ Dì Shén Zhòu

元始安镇,普告万灵。岳渎真官,土地祗灵。                     

Yuán shǐ ān zhèn, pǔ gào wàn líng. Yuè dú zhēn guān, tǔ dì zhī líng.

左社右稷,不得妄惊。回向正道,内外澄清。                       

Zuǒ shè yòu jì, bù dé wàng jīng. Huí xiàng zhèng dào, nèi wài chéng qīng.

各安方位,备守家庭。太上有命,搜捕邪精。                         

Gè ān fāng wèi, bèi shǒu jiā tíng. Tài shàng yǒu mìng, sōu bǔ xié jīng.

护法神王,保卫诵经。皈依大道,元亨利贞。                       

Hù fǎ shén wáng, bǎo wèi sòng jīng. Guī yī dà dào, yuán hēng lì zhēn.

净天地神咒 Jìng Tiān Dì Shén Zhòu

天地自然,秽气分散。洞中玄虚,晃朗太元。

Tiān dì zì rán, huì qì fēn sàn. Dòng zhōng xuán xū, huang lǎng tài yuán.

八方威神,使我自然。灵宝符命,普告九天。

Bā fāng wēi shén, shǐ wǒ zì rán. Líng bǎo fú mìng, pǔ gào jiǔ tiān.

乾罗答那,洞罡太玄。斩妖缚邪,杀鬼万千。

Qiān luō dá nà, dòng gāng tài xuán. Zhǎn yāo fù xié, shā guǐ wàn qiān.

中山神咒,元始玉文。持诵一遍,却病延年。

Zhōng shān shén zhòu, yuán shǐ yù wén. Chí sòng yī biàn, què bìng yán nián.

按行五岳,八海知闻。魔王束首,侍卫我轩。

Àn xíng wǔ yuè, bā hǎi zhī wén. Mó wáng shù shǒu, shì wèi wǒ xuān.

凶秽消散,道炁常存。

Xiōng huì xiāo sàn, dào qì cháng cún.

金光神咒Jīn Guāng Shén Zhòu

天地玄宗,万炁本根。广修万劫,证吾神通。

Tiān dì xuán zōng, wàn qì běn gēn. Guǎng xiū wàn jié, zhèng wú shén tōng.

三界内外,唯道独尊。体有金光,覆映吾身。

Sān jiè nèi wài, wéi dào dú zūn. Tǐ yǒu jīn guāng, fù yìng wú shēn.

视之不见,听之不闻。包罗天地,养育群生。

Shì zhī bù jiàn, tīng zhī bù wén. Bāo luó tiān dì, yǎng yù qún shēng.

诵持万遍,身有光明。三界侍卫,五帝司迎。

Sòng chí wàn biàn, shēn yǒu guāng míng. Sān jiè shì wèi, wǔ dì sī yíng.

万神朝礼,役使雷霆。鬼妖丧胆,精怪忘形。

Wàn shén cháo lǐ, yì shǐ léi tíng. Yù yāo sàng dǎn, jīng guài wàng xíng.

内有霹雳,雷神隐名。洞慧交彻,五炁腾腾。

Nèi yǒu pī lì, léi shén yǐn míng. Dòng huì jiāo chè, wǔ qì téng téng.

金光速现,覆护真人。

Jīn guāng sù xiàn, fù hù zhēn rén.     

祝香神咒Zhù xiāng shén zhòu

道由心学,心假香传。香爇玉炉,心存帝前。

Dào yóu xīn xué, xīn jiǎ xiāng chuán. Xiāng ruò yù lú, xīn cún dì qián.

真灵下盼,仙旆临轩。令臣关告,迳达九天。

Zhēn líng xià pàn, xian pèi lín xuān. Lìng chén guān gào, jìng dá jiǔ tiān.

开经玄蕴咒Kāi jīng xuán yùn zhòu

天皇天皇,普化十方。无求不应,无祷不祥。

Tiān huáng tiān huáng, pǔ huà shí fāng. Wú qiú bù yìng, wú dǎo bù xiáng.

酿阳酝阴,万古乘光。顺吾者亨,逆吾者亡。

Niàng yáng yùn yīn, wàn gǔ chéng guāng. Shùn wú zhě hēng, nì wú zhě wáng.

玉文宝篆,诵之吉昌,司命守护,不得隐藏。

Yù wén bǎo zhuàn, sòng zhī jí chāng, sī mìng shǒu hù, bù dé yǐn cáng.

急急如九天普化玉清真王律令

Jí ji rú jiǔ tiān pǔ huà yù qīng zhēn wáng lǜ lìng

焚香启请Fén xiāng qǐ qǐng

神霄雷祖帝,九天普化君。谈道趺九凤,

Shén xiāo léi zǔ dì, jiǔ tiān pǔ huà jūn. Tán dào fū jiǔ fèng,

持法骑麒麟。统摄圣狱将,掌令判雷霆。

Chí fǎ qí qí lín. Tǒng shè shèng yù jiāng, zhǎng lìng pàn léi tíng.

三辛逢初六,察人善恶情。

Sān xīn féng chū liù, chá rén shàn è qíng.

祈福并度厄,称名诵宝经。

Qí fú bìng dù è, chēng míng sòng bǎo jīng.

九天应元雷声普化天尊说玉枢宝经

Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn shuō yù shū bǎo jīng

尔时。九天应元雷声普化天尊。在玉清天中。

Ěr shí. Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn. Zài yù qīng tiān zhōng.

与十方诸天帝君。会于玉虚九宫之殿。

Yǔ shí fāng zhū tiān dì jūn. Huì yú yù xū jiǔ gōng zhī diàn.

鬰萧弥罗之馆。紫极曲密之房。阅太幽碧瑶之笈。

Yù xiāo mí luō zhī guǎn.Zǐ jí qū mì zhī fáng. Yuè tài yōu bì yáo zhī jí.

考洞微 明晨之书。交头接耳。细议重玄。

Kǎo dòng wēi Míng chén zhī shū. Jiāo tóu jiē ěr. Xì yì zhòng xuán.

诸多陪臣。左右踧踖。天尊宴坐。朗诵洞章。

Zhū duō péi chén. Zuǒ yòu cù jí. Tiān zūn yàn zuò. Lǎng sòng dòng zhāng.

诸天帝君。长吟步虚。彩女仙姝。散花旋绕。

Zhū tiān dì jūn. Zhǎng yín bù xū. Cǎi nǚ xiān shū. Sàn huā xuán rào.

复相引领。游戏翠宫。群仙导前。先节后钺。

Fù xiāng yǐn lǐng.Yóu xì cuì gōng. Qún xiān dǎo qián. Xiān jié hòu yuè.

龙旂鸾辂。飘飖太空。并集于玉梵七宝层台。

Lóng qí luán lù.Piāo yáo tài kōng. Bìng jí yú yù fàn qībǎo céng tái.

时有雷神皓翁。於仙众中。越班而出。面天尊前。

Shí yǒu léi shén hào wēng. Yú xiān zhòng zhōng. Yuè bān ér chū. Miàn tiān zūn qián.

頫囟做礼。勃变长跪。上白天尊言。天尊大慈。

Fǔ xìn zuò lǐ.Bó biàn zhǎng guì. Shàng bái tiān zūn yán. Tiān zūn dà cí.

天尊大圣。为群生父。为万灵师。今者诸天。咸此良觌。

Tiān zūn dà shèng. Wèi qún shēng fù. Wèi wàn líng shī. Jīn zhě zhū tiān. Xián cǐ liáng dí.

适见天尊阅宝笈考琼书。於中秘颐。不可缕计。

Shì jiàn tiān zūn yuè bǎo jí kǎo qióng shū. Yú zhōng mì yí. Bù kě lǚ jì.

唯有玉霄一府。所统三十六天。内院中司。

Wéi yǒu yù xiāo yī fǔ. Suǒ tǒng sān shí liù tiān. Nèi yuàn zhōng sī.

东西华台。玄馆妙阁。四府六院及诸有司。

Dōng xī huá tái. Xuán guǎn miào gé. Sì fǔ liù yuàn jí zhū yǒu sī.

各分曹局。所以总司五雷。天临三界者也。

Gè fēn cáo jú. Suǒ yǐ zǒng sī wǔ léi. Tiān lín sān jiè zhě yě.

天尊至皇。心亲庶政。此等小兆。

Tiān zūn zhì huáng. Xīn qīn shù zhèng. Cǐ děng xiǎo zhào.

以何因缘。得以趋服。愿告欲闻。

Yǐ hé yīn yuán. Dé yǐ qū fú. Yuàn gào yù wén.

天尊言。雷师皓翁。尔时仙卿。储勳夙世。累行昨生。

Tiān zūn yán. Léi shī hào wēng. Ěr shí xiān qīng. Chǔ xūn sù shì. Lěi xíng zuó shēng.

故得玉府登庸。琼宫简録。今兹勳)行。视夙昨多。

Gù dé yù fǔ dēng yōng. Qióng gōng jiǎn lù. Jīn zī xūn xíng. Shì sù zuó duō.

尔其悉力雷司。委心火部。日复日。岁复岁。

Ěr qí xī lì léi sī. Wěi xīn huǒ bù. Rì fù rì. Suì fù suì.

勳崇行著。性霁神融。克证高真。

Xūn chóng xíng zhe. Xìng jì shén róng. Kè zhèng gāo zhēn.

即階妙道。惟是雷部鬼神。昼劳夕役。动有捶鸦。

Jí jiē miào dào. Wéi shì léi bù guǐ shén. Zhòu láo xī yì. Dòng yǒu chuí yā.

此息彼作。彼所因故。尔耳焉。

Cǐ xī bǐ zuò. Bǐ suǒ yīn gù. Ěr ěr yān.

雷师皓翁及诸天诸仙。耸耳而默。

Léi shī hào wēng jí zhū tiān zhū xiān. Sǒng ěr ér mò.

天尊所坐九凤丹霞之扆。手举金光明之如意。

Tiān zūn suǒ zuò jiǔ fèng dān xiá zhī yǐ. Shǒu jǔ jīn guāng míng zhī rú yì.

琅风清微。绮云郁丽。天尊寂然良久。天尊言。

Láng fēng qīng wēi. Qǐ yún yù lì. Tiān zūn jì rán liáng jiǔ. Tiān zūn yán.

吾昔於千五百劫以先。心逢此道。遂位上真。

Wú xī yú qiān wǔ bǎi jié yǐ xiān. Xīn féng cǐ dào. Suì wèi shàng zhēn.

意酿此功。遂权大化。常於大罗元始天尊前。

Yì niàng cǐ gōng. Suì quán dà huà. Cháng yú dà luō yuán shǐ tiān zūn qián.

以清净心。发广大愿。愿於未来世。

Yǐ qīng jìng xīn. Fā guǎng dà yuàn. Yuàn yú wèi lái shì.

一切众生。天龙鬼神。一称吾名。悉使超涣。

Yīqiè zhòng shēng. Tiān lóng guǐ shén. Yī chēng wú míng. Xī shǐ chāo huàn.

如所否者。吾当以身身之。尔等洗心。为尔宣说。

Rú suǒ fǒu zhě. Wú dāng yǐ shēn shēn zhī. Ěr děng xǐ xīn. Wèi ěr xuān shuō.

天尊言。尔诸天人。欲闻至道。至道深窈。不在其他。

Tiān zūn yán. Ěr zhū tiān rén. Yù wén zhì dào. Zhì dào shēn yǎo. Bù zài qí tā.

尔既欲闻。无闻者是。无闻无见。即是真道。闻见亦泯。

Ěr jì yù wén. Wú wén zhě shì. Wú wén wú jiàn. Jí shì zhēndào. Wén jiàn yì mǐn.

惟尔而已。尔尚非有。何况於道。不闻而闻。何道可谈。

Wéi ěr ér yǐ. Ěr shàng fēi yǒu. Hé kuàng yú dào. Bù wén ér wén. Hé dào kě tán.

天尊言。道者以诚而入。以默而守。以柔而用。

Tiān zūn yán. Dào zhě yǐ chéng ér rù. Yǐ mò ér shǒu. Yǐ róu ér yòng.

用诚似愚。用默似讷。用柔似拙。夫如是。

Yòng chéng shì yú. Yòng mò shì nè. Yòng róu shì zhuō. Fū rú shì.

则则可与忘形。可与忘我。可与忘忘。

Zé zé kě yǔ wàng xíng. Kě yǔ wàng wǒ. Kě yǔ wàng wàng.

入道者知止。守道者知谨。用道者知微。

Rù dào zhě zhī zhǐ. Shǒu dào zhě zhī jǐn. Yòng dào zhě zhī wēi.

能知微则慧光生。能知谨则圣智全。

Néng zhī wēi zé huì guāng shēng.Néng zhī jǐn zé shèng zhì quán.

能知止则泰定安。泰定安则圣智全。

Néng zhī zhǐ zé tài dìng’ān. Tài dìng ān zé shèng zhì quán.

圣智全则慧光生。慧光生则与道为一。

Shèng zhì quán zé huì guāng shēng. Huì guāng shēng zé yǔ dào wéi yī.

是名真忘。惟其忘而不忘。忘无可忘。无可忘者。

Shì míng zhēn wàng. Wéi qí wàng ér bù wàng. Wàng wú kě wàng. Wú kě wàng zhě.

即是至道。道在天地。天地不知。有情无情。惟一无二。

Jí shì zhì dào. Dào zài tiān dì. Tiān dì bù zhī. Yǒu qíng wú qíng. Wéi yī wú èr.

天尊言。吾今於世。何以利生。为诸天人。演此妙宝。

Tiān zūn yán. Wú jīn yúshì. Hé yǐ lì shēng. Wèi zhū tiān rén. Yǎn cǐ miào bǎo.

得悟之者。俾跻仙阼。学道之士。信有气数。

Dé wù zhī zhě. Bǐ jī xiān zuò. Xué dào zhī shì. Xìn yǒu qì shu.

夫风土不同。则禀受自异。故谓之气。

Fū fēng tǔ bù tóng. Zé bǐng shòu zì yì. Gù wèi zhī qì.

智愚不同。则清浊自异。故谓之数。

Zhì yú bù tóng. Zé qīng zhuó zì yì. Gù wèi zhī shù.

数系乎命。气系乎天。气数所囿。

Shù xì hū mìng. Qì xì hū tiān. Qì shu suǒ yòu.

天命所梏。不得真道。愚可以智。

Tiān mìng suǒ gù. Bù dé zhēn dào. Yú kě yǐ zhì.

浊可以清。惟命俾之。愚昏昏。浊冥冥。

Zhuó kě yǐ qīng. Wéi mìng bǐ zhī.Yú hūn hūn. Zhuó míng míng.

亦风土禀受之移之天地神其机。使人不知。

Yì fēng tǔ bǐng shòu zhī yí zhī tiān dì shén qí jī. Shǐ rén bù zhī.

则曰自然。使知其不知。则亦自然。自然之妙。虽妙于知。

Zé yuē zì rán. Shǐ zhī qí bù zhī. Zé yì zì rán. Zì rán zhī miào. Suī miào yú zhī.

而所以妙则自乎不知。然於道则未始有以。愚之浊之。

Ér suǒ yǐ miào zé zì hū bù zhī. Rán yú dào zé wèi shǐ yǒu yǐ. Yú zhī zhuó zhī.

诸天浊之。诸天闻已。四众咸悦。

Zhū tiān zhuó zhī. Zhū tiān wén yǐ. Sì zhòng xián yuè.

天尊言。我今所说。即是玉枢宝经。若未来世。

Tiān zūn yán. Wǒ jīn suǒ shuō. Jí shì yù shū bǎo jīng. Ruò wèi lái shì.

有诸众生。得闻吾名。但冥心默想。

Yǒu zhū zhòng shēng. Dé wén wú míng. Dàn míng xīn mò xiǎng.

作是念言。九天应元雷声普化天尊。

Zuò shì niàn yán. Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn.

或一声。或五七声。或千百声。

Huò yī shēng. Huò wǔ qī shēng. Huò qiān bǎi shēng.

吾即化形十方。运心三界。使称名者。咸得如意。

Wú jí huà xíng shí fāng. Yùn xīn sān jiè. Shǐ chēng míng zhě. Xián dé rú yì. 

十方三界。诸天诸地。日月星辰。山河草木。

Shí fāng sān jiè. Zhū tiān zhū dì. Rì yuè xīng chén. Shān hé cǎo mù.

飞走蠢动。若有知。若无知。

Fēi zǒu chǔn dòng. Ruò yǒu zhī. Ruò wú zhī.

天龙鬼神。闻诸众生。一称吾名。如有不顺者。

Tiān lóng guǐ shén. Wén zhū zhòng shēng. Yī chēng wú míng. Rú yǒu bù shùn zhě.

馘首刳心。化为微尘。

Guó shǒu kū xīn. Huà wéi wéi chén.

天尊言。吾是九天贞明大圣。每月初六。及旬中辛日。

Tiān zūn yán. Wú shì jiǔ tiān zhēn míng dà shèng. Měi yuè chū liù. Jí xún zhōng xīn rì.

监观万天。浮游三界。若或有人欲学道。欲希仙。

Jiān guān wàn tiān. Fú yóu sān jiè. Ruò huò yǒu rén yù xué dào. Yù xī xiān.

欲逭九玄。欲释三灾。当命清微正一道士。

Yù huàn jiǔ xuán.Yù shì sān zāi. Dāng mìng qīng wēi zhèng yī dào shì.

或自同亲友。于楼观。于家庭。

Huò zì tóng qīn yǒu. Yú lóu guān. Yú jiā tíng.

于里社。酌水馈花。课诵此经。或一遍。

Yú lǐ shè. Zhuó shuǐ kuì huā. Kè sòng cǐ jīng. Huò yī biàn.

三五遍。乃至数十百遍。

Sān wǔ biàn. Nǎi zhì shù shí bǎi biàn.

即得神清气爽。心广体胖。凡所希求。悉应其感。

Jí dé shén qīng qì shuǎng. Xīn guǎng tǐ pán. Fán suǒ xīqiú. Xī yīng qí gǎn.

天尊言。身中九灵何不召之。一曰天生。二曰无英。

Tiān zūn yán. Shēn zhōng jiǔ líng hé bù zhào zhī. Yī yuē tiān shēng. Èr yuē wú yīng.

三曰玄珠。四曰正中。五曰孑丹。六曰回雷。

Sān yuē xuán zhū. Sì yuē zhèng zhòng. Wǔ yuē jié dān. Liù yuē huí léi.

七曰丹元。八曰太渊。九曰灵童。召之则吉。

Qī yuē dān yuán. Bā yuē tài yuān. Jiǔ yuē líng tóng. Zhào zhī zé jí.

身中三精。何不呼之。一曰台光。二曰爽灵。

Shēn zhòng sān jīng.Hé bù hū zhī. Yī yuē tái guāng. Èr yuē shuǎng líng.

三曰幽精。呼之则庆。

Sān yuē yōu jīng. Hū zhī zé qìng.

五心烦懑。六脉抢攘。四肢失宁。百节告急。宜诵此经。

Wǔ xīn fán mèn. Liù mài qiǎng rǎng. Sì zhī shī níng. Bǎi jié gào jí. Yí sòng cǐ jīng.

天尊言。若或有人。五行奇蹇。九曜嵚。

Tiān zūn yán. Ruò huò yǒu rén. Wǔ háng qí jiǎn. Jiǔ yào qīn.

年逢刑冲。运值克战。孤辰寡宿。

Nián féng xíng chōng. Yùn zhí kè zhàn. Gū chén guǎ sù.

羊刃剑锋。劫杀亡神。鬼门钩绞。録遭破败。

Yáng rèn jiàn fēng. Jié shā wáng shén. Guǐ mén gōu jiǎo. Lù zāo pò bài.

马落空亡。动用凶危。行藏坎壈。及诵此经。

Mǎ luò kōng wáng. Dòng yòng xiōng wēi. Xíng cáng kǎn lǎn. Jí sòng cǐ jīng.

上请天官解天厄。地官解地厄。水官解水厄。

Shàng qǐng tiān guān jiě tiān è. Dì guān jiě dì è. Shuǐ guān jiě shuǐ è.

五帝解五方厄。四圣解四时厄。南辰解本命厄。

Wǔ dì jiě wǔ fāng è. Sì shèng jiě sì shí è. Nán chén jiě běn mìng è.

北斗解一切厄。

Běi dǒu jiè yīqiè è.

天尊言。沉痾伏枕。痼疾压身。积时弗瘳。

Tiān zūn yán. Chén ē fú zhěn. Gù jí yā shēn. Jī shí fú chōu.

求医罔效。五神无主。

Qiú yī wǎng xiào. Wǔ shén wú zhǔ.

四大不收。或是五帝三官之前。泰山五道之前。

Sì dà bù shōu. Huò shì wǔ dì sān guān zhīqián. Tài shān wǔ dào zhīqián.

日月星辰之前。山林草木之前。灵坛古迹之前。

Rì yuè xīng chén zhīqián. Shān lín cǎo mù zhīqián. Líng tán gǔ jī zhīqián.

城隍社庙之前。里巷井灶之前。寺观楼塔之前。

Chéng huáng shè miào zhīqián. Lǐ xiàng jǐng zào zhīqián. Sì guàn lóu tǎ zhīqián.

或地府三十六狱冥官。七十二司有。诸冤枉。致此牵缠。

Huò dì fǔ sān shí liù yù míng guān. Qīshí èr sī yǒu. Zhū yuān wǎng. Zhì cǐ qiān chán.

或盟诅咒誓之所招。或债垛负偿之所致。三世结衅。

Huò méng zǔ zhòu shì zhī suǒ zhāo. Huò zhài duǒ fù cháng zhī suǒ zhì. Sān shì jié xìn.

异劫兴仇。埒其咎尤。库其执对。皆当首谢。即诵此经。

Yì jié xìng chóu. Liè qí jiù yóu. Kù qí zhí duì. Jiē dāng shǒu xiè. Jí sòng cǐ jīng.

天尊言。天官符。地官符。年月日时。各有官符。方隅向背。

Tiān zūn yán. Tiān guān fú. Dì guān fú. Nián yue rì shí. Gè yǒu guān fú. Fāng yú xiàng bèi.

各有官符。大则官符。小则口舌。

Gè yǒu guān fú. Dà zé guān fú. Xiǎo zé kǒu shé.

是有赤口白舌之神以主之。

Shì yǒu chì kǒu bái shé zhī shén yǐ zhǔ zhī.

凡诸动作兴举。出入起居。不知避忌。如遇官符口舌。

Fán zhū dòng zuò xīng jǔ. Chū rù qǐ jū. Bù zhī bì jì. Rú yù guān fú kǒu shé.

则使人击聒。晓业煎。多招唇吻。面是背非。动致口牙。

Zé shǐ rén jī guā. Xiǎo yè jiān. Duō zhāo chún wěn. Miàn shì bèi fēi. Dòng zhì kǒu yá. 

盟神诅道。始于谤。终於诟诋。由是狱讼生焉。

Méng shén zǔ dào. Shǐ yú bàng. Zhōng yú gòu dǐ. Yóu shì yù sòng shēng yān.

刑宪存焉。若欲脱之。即诵此经。遂得口舌潜消。

Xíng xiàn cún yān. Ruò yù tuō zhī. Jí sòng cǐ jīng. Suì dé kǒu shé qián xiāo.

官符永息。

Guān fú yǒng xī.

天尊言。土皇九垒。其司千二百神。土侯土伯。

Tiān zūn yán. Tǔ huáng jiǔ lěi. Qí sī qiān èr bǎi shén. Tǔ hóu tǔ bó.

土公土母。土子土孙。土家眷属。若太岁。若将军。

Tǔ gōng tǔ mǔ. Tǔ zi tǔ sūn. Tǔ jiā juàn shǔ. Ruò tài suì. Ruò jiāng jūn.

若鹤神。若太白。若九良。若剑锋。若雌雄。

Ruò hè shén. Ruò tài bái. Ruò jiǔ liáng. Ruò jiàn fēng. Ruò cí xióng.

若金神。若火血。若身黄。若撞命。若三煞。

Ruò jīn shén. Ruò huǒ xuè. Ruò shēn huáng. Ruò zhuàng mìng. Ruò sān shā.

若七煞。若黄幡豹尾。若飞廉刀砧。

Ruò qī shā.Ruò huáng fān bào wěi. Ruò fēi lián dāo zhēn.

如是等土家神煞。若人兴修卜筑。

Rú shì děng tǔ jiā shén shā. Ruò rén xīng xiū bo zhù.

一或犯之。即致病患。以迄丧亡。才诵此经。

Yī huò fàn zhī. Jí zhì bìng huàn. Yǐ qì sàng wáng.Cái sòng cǐ jīng.

则万神皆起。天无忌。地无忌。阴阳无忌。百无禁忌。

Zé wàn shén jiē qǐ. Tiān wú jì. Dì wú jì. Yīn yáng wú jì. Bǎi wú jìn jì.

天尊言。世人夫妇。其於婚合。或犯咸池。或犯天狗。

Tiān zūn yán. Shì rén fū fù. Qí yú hūn hé. Huò fàn xián chí. Huò fàn tiān gǒu.

三刑六害。隔角交加。孤阴寡阳。天罗地网。

Sān xíng liù hài. Gé jiǎo jiāo jiā. Gū yīn guǎ yáng. Tiān luó dì wǎng.

艰于嗣息。多是孤独。若欲求男。即诵此经。

Jiān yú sì xī. Duō shì gū dú. Ruò yù qiú nán. Jí sòng cǐ jīng.

当有九天监生大神。招神摄风。遂生贤子。

Dāng yǒu jiǔ tiān jiàn shēng dà shén. Zhāo shén shè fēng. Suì shēng xián zi.

于其生产之时。太乙在门。司命在庭。

Yú qí shēng chǎn zhī shí. Tài yǐ zài mén. Sī mìng zài tíng.

或有冤愆。或有鬼魅。

Huò yǒu yuān qiān. Huò yǒu guǐ mèi.

或有禁忌。或有凶厄。致令难产。请诵此经。

Huò yǒu jìn jì. Huò yǒu xiōng è. Zhì lìng nán chǎn. Qǐng sòng cǐ jīng.

即得九天卫房圣母。默以抱送。故能临盆有庆。

Jí dé jiǔ tiān wèi fáng shèng mǔ. Mò yǐ bào sòng. Gù néng lín pén yǒu qìng.

坐草无虑。凡有婴孩。在于襁褓。

Zuò cǎo wú lǜ. Fán yǒu yīng hái. Zài yú qiǎng bǎo.

为栴檀神王坐下。一十五种鬼。

Wèi zhān tán shén wáng zuò xià. Yīshí wǔ zhǒng guǐ.

加诸恼害。因多惊癫。宜诵此经。

Jiā zhū nǎo hài. Yīn duō jīng diān. Yí sòng cǐ jīng.

天尊言。若人居止。鸟鼠送妖。蛇虫嫁孽。拋砖掷瓦。

Tiān zūn yán. Ruò rén jū zhǐ. Niǎo shǔ sòng yāo. Shé chóng jià niè. Pāo zhuān zhì wǎ.

惊鸡弄狗。邀求祭祀。以致影胁梦逼。及于奸盗。而敢据其所居。

Jīng jī nòng gǒu. Yāo qiú jì sì. Yǐ zhì yǐng xié mèng bī. Jí yú jiān dào. Ér gǎn jù qí suǒ jū.

以为巢穴。遂使生人被惑。门户不清。夜啸于梁。

Yǐ wéi cháo xué. Suì shǐ shēng rén bèi huò. Mén hù bù qīng. Yè xiào yú liáng.

昼噉其室。牛马犬豕。亦遭瘟疫。祸连骨肉。

Zhòu dàn qí shì. Niú mǎ quǎn shǐ. Yì zāo wēn yì. Huò lián gǔ ròu.

灾及孳生。淫祠妖社。党庇神奸。

Zāi jí zīshēng. Yín cí yāo shè. Dǎng bì shén jiān.

吊客频仍。丧车叠出。若诵此经。

Diào kè pín réng. Sàng chē dié chū. Ruò sòng cǐ jīng.

即使鬼精灭爽。人物感宁。

Jí shǐ guǐ jīng miè shuǎng. Rén wù gǎn níng.

天尊曰。九天雷公将军。五方雷公将军。

Tiān zūn yuē. Jiǔ tiān léi gōng jiāng jūn. Wǔ fāng léi gōng jiāng jūn.

八方云雷将军。五方蛮雷使者。雷部总兵使者。

Bā fāng yún léi jiāng jūn. Wǔ fāng mán léi shǐ zhě. Léi bù zǒng bīng shǐ zhě. 

莫赚判官。发号施令。疾如风火。有庙可伐。

Mò zhuàn pàn guān. Fā hào shī lìng. Jí rú fēng huǒ. Yǒu miào kě fá.

有坛可击。有妖可除。有祟可遣。

Yǒu tán kě jī.Yǒu yāo kě chú. Yǒu suì kě qiǎn.

季世末法。多诸巫觋。邪法流行。阴肆魇祷。是故上清。

Jì shì mò fǎ. Duō zhū wū xí. Xié fǎ liú xíng. Yīn sì yǎn dǎo. Shì gù shàng qīng.

乃有天延禁鬼録奸之庭。帝猷束妖考邪之房。

Nǎi yǒu tiān yán jìn guǐ lù jiān zhī tíng. Dì yóu shù yāo kǎo xié zhī fáng.

能诵此经。其应如响。

Néng sòng cǐ jīng. Qí yīng rú xiǎng.

天尊言。天瘟地瘟。二十五瘟。天蛊地蛊。二十四蛊。

Tiān zūn yán. Tiān wēn dì wēn. Èr shí wǔ wēn. Tiān gǔ dì gǔ. Èr shí sì gǔ.

天瘵地瘵。二十六瘵。能诵此经。

Tiān zhài dì zhài. Èr shí liù zhài. Néng sòng cǐ jīng.

即使瘟清净。蛊毒消除。劳瘵平复。

Jí shǐ wēn qīng jìng. Gǔ dú xiāo chú. Láo zhài píng fù.

亦有其由。或者先亡复连。或者伏尸故气。

Yì yǒu qí yóu. Huò zhě xiān wáng fù lián. Huò zhě fú shī gù qì.

或者冢讼墓注。或者死魂染惹。

Huò zhě zhǒng sòng mù zhù. Huò zhě sǐ hún rǎn rě.

或者尸气感招。凡此鬼神。或悲思。或恚恨。

Huò zhě shī qì gǎn zhāo. Fán cǐ guǐ shén. Huò bēi sī. Huò huì hèn.

牵连执证。并缘注射。乘隙伺间。乃得其便。

Qiān lián zhí zhèng. Bìng yuán zhù shè. Chéng xì cì jiān. Nǎi dé qí biàn.

故此经者。上通三天。下彻九泉。

Gù cǐ jīng zhě. Shàng tōng sān tiān. Xià chè jiǔ quán.

可以追荐魂爽。超度祖玄。

Kě yǐ zhuī jiàn hún shuǎng. Chāo dù zǔ xuán.

太上遣素车。白马大将军以监之。

Tài shàng qiǎn sù chē. Bái mǎ dà jiàng jūn yǐ jiān zhī.

天尊言。若或有人。冶装远行。寇盗骋奸。

Tiān zūn yán. Ruò huò yǒu rén. Yě zhuāng yuǎn xíng. Kòu dào chěng jiān.

五兵加害。陆行则虎狼魈蜮磨其牙。

Wǔ bīng jiā hài. Lù xíng zé hǔ láng xiāo yù mó qí yá.

水行则蛟龙鼋鼍张其颐。或滩濑有幽枉之魂。

Shuǐ xíng zé jiāo lóng yuán tuó zhāng qí yí. Huò tān lài yǒu yōu wǎng zhī hún. 

或风涛有劫数之会。前亡后化。

Huò fēng tāo yǒu jié shù zhī huì. Qián wáng hòu huà.

捉生代死能於此经。皈命投诚。

Zhuō shēng dài sǐ néng yú cǐ jīng. Guī mìng tóu chéng.

故得水陆平康。行藏协吉。

Gù dé shuǐ lù píng kāng. Xíng cáng xié jí.

天尊言。亢阳为虐。雨泽愆期。稽诵此经。

Tiān zūn yán. Kàng yáng wéi nüè. Yǔ zé qiān qí. Jī sòng cǐ jīng.

应时甘澍。积阴为厉。雨水浸淫。稽诵此经。

Yìng shí gān shù. Jī yīn wèi lì. Yǔ shuǐ jìn yín. Jī sòng cǐ jīng.

应时朗霁。祝融扇祸。飞火民居。赤鼠游城。

Yìng shí lǎng jì. Zhù róng shàn huò. Fēi huǒ mín jū. Chì shǔ yóu chéng.

惊爇黎庶。此经可以禳之。海若失经。

Jīng ruò lí shù. Cǐ jīng kě yǐ ráng zhī. Hǎi ruò shī jīng.

鱼鳖妄行。洪水稽天。民生垫溺。此经可以止之。

Yú biē wàng xíng. Hóng shuǐ jī tiān. Mín shēng diàn nì. Cǐ jīng kě yǐ zhǐ zhī.

天尊言。世人欲免三灾九横之厄。

Tiān zūn yán. Shì rén yù miǎn sān zāi jiǔ héng zhī è.

即于静夜稽首北辰。北辰之上。

Jí yú jìng yè qǐ shǒu běi chén. Běi chén zhī shàng.

上有三台。其星并缠。形如双目。叠为三级。

Shàng yǒu sān tái. Qí xīng bìng chán. Xíng rú shuāng mù. Dié wèi sān jí.

以覆斗魁。是名天階。若人见之。

Yǐ fù dòu kuí. Shì míng tiān jiē. Ruò rén jiàn zhī.

生前无形囚之忧。身后不沦没之苦。

Shēng qián wú xíng qiú zhī yōu. Shēn hòu bù lún mò zhī kǔ.

门中复有尊帝二星。大如车轮。若人见之。留形住世。

Mén zhōng fù yǒu zūn dì èr xīng. Dà rú chē lún. Ruò rén jiàn zhī. Liú xíng zhù shì.

长生神仙。皈命此经。投心北极。即有冥感。

Cháng shēng shén xiān. Guī mìng cǐ jīng. Tóu xīn běi jí. Jí yǒu míng gǎn.

门为天枢。中有天罡。在内即为廉贞。

Mén wéi tiān shū. Zhōng yǒu tiān gāng. Zài nèi jí wèi lián zhēn.

在外则为破军。雷城十二门。并随天罡之所指。

Zài wài zé wèi pò jūn. Léi chéng shí èr mén. Bìng suí tiān gāng zhī suǒ zhǐ.

罡星指丑。其身在未。所指者吉。所在者凶。

Gāng xīng zhǐ chǒu. Qí shēn zài wèi. Suǒ zhǐ zhě jí. Suǒ zài zhě xiōng.

余位皆然。若人见之。寿可千岁。

Yú wèi jiē rán. Ruò rén jiàn zhī. Shòu kě qiān suì.

天尊言。世衰道微。人无德行。不忠君王。

Tiān zūn yán. Shì shuāi dào wēi. Rén wú dé xíng. Bù zhōng jūn wáng.

不孝父母。不敬师长。不友兄弟。不诚夫妇。

Bù xiào fù mǔ. Bù jìng shī zhǎng. Bù yǒu xiōng dì. Bù chéng fū fù.

不义朋友。不畏天地。不惧神明。不礼三光。

Bù yì péng yǒu. Bù wèi tiān dì. Bù jù shén míng. Bù lǐ sān guāng.

不重五谷。身三口四。大秤小斗。杀生害命。

Bù chóng wǔ gǔ.Shēn sān kǒu sì. Dà chèng xiǎo dòu. Shā shēng hài mìng.

人百己千。奸私邪淫。妖诬叛逆。

Rén bǎi jǐ qiān.Jiān sī xié yín. Yāo wū pàn nì.

从微至著。三官鼓笔。太乙移文。

Cóng wēi zhì zhe. Sān guān gǔ bǐ. Tài yǐ yí wén.

即付五雷斩勘之司。先斩其神。后勘其形。

Jí fù wǔ léi zhǎn kān zhī sī. Xiān zhǎn qí shén. Hòu kān qí xíng.

斩神诛魂。使之颠倒。人所鄙贱。人所嫌害。

Zhǎn shén zhū hún. Shǐ zhī diān dǎo. Rén suǒ bǐ jiàn. Rén suǒ xián hài.

人所怨恶。以致勘形震尸。使之崩裂。

Rén suǒ yuàn è. Yǐ zhì kān xíng zhèn shī. Shǐ zhī bēng liè.

驱其卷水。役其驱车。月核旬校。复有考掠。

Qū qí juǎn shuǐ. Yì qí qū chē. Yuè hé xún xiào. Fù yǒu kǎo lüè.

一闻此经。其罪即灭。若或有人。为雷所嗔。其尸不举。

Yī wén cǐ jīng. Qí zuì jí miè. Ruò huò yǒu rén. Wèi léi suǒ chēn. Qí shī bù jǔ.

水火不受。即称九天应元雷声普化天尊。作是念言。

Shuǐ huǒ bù shòu. Jí chēng jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn. Zuò shì niàn yán. 

万神稽首。感听吾命。

Wàn shén qǐ shǒu. Gǎn tīng wú mìng.

天尊言。此经功德。不可思议。往昔劫中。

Tiān zūn yán. Cǐ jīng gōng dé. Bù kě sī yì. Wǎng xī jié zhōng.

神霄玉清真王长生大帝。所曾宣说。至士授经。

Shén xiāo yù qīng zhēn wáng cháng shēng dà dì. Suǒ céng xuān shuō. Zhì shì shòu jīng.

皆当剸金置币。盟天以传。雷师皓翁长跪拜兴。

Jiē dāng tuán jīn zhì bì. Méng tiān yǐ chuán. Léi shī hào wēng zhǎng guì bài xìng.

重白天尊言。是经在处。当令土地司命。

Zhòng bái tiān zūn yán. Shì jīng zài chù. Dāng lìng tǔ dì sī mìng.

随所守护。雷部按临。以时稽审。若人家有此经。

Suí suǒ shǒu hù. Léi bù àn lín. Yǐ shí jī shěn. Ruò rén jiā yǒu cǐ  jīng.

至诚安奉。即得祥烟满庭。庆云荫轩。

Zhì chéng ān fèng. Jí dé xiáng yān mǎn tíng. Qìng yún yīn xuān.

祸乱不萌。吉祥来萃。于其亡殁。

Huò luàn bù méng. Jí xiáng lái cuì.Yú qí wáng mò.

不经地狱。所以者何。死即往生。

Bù jīng dì yù. Suǒ yǐ zhě hé. Sǐ jí wǎng shēng.

生归善道。承天尊力。有此灵通。

Shēng guī shàn dào. Chéng tiān zūn lì. Yǒu cǐ líng tōng.

出入起居。佩带此经。众人所钦。

Chū rù qǐ jū. Pèi dài cǐ jīng. Zhòng rén suǒ qīn.

鬼神所畏。遇诸险难。一心称名。

Guǐ shén suǒ wèi. Yù zhū xiǎn nán. Yī xīn chēng míng.

九天应元雷声普化天尊。悉得解脱。

Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn. Xī dé jiě tuō.

于是雷师皓翁对天尊而说偈曰。

Yú shì léi shī hào wēng duì tiān zūn ér shuō jì yuē.

无上玉清王。统天三十六。九天普化君。化形十方界。

Wú shàng yù qīng wáng. Tǒng tiān sān shí liù. Jiǔ tiān pǔ huà jūn. Huà xíng shí fāng jiè.

披发骑麒麟。赤脚蹑层冰。手把九天气。啸风鞭雷霆。

Pī fà qí qí lín. Chì jiǎo niè céng bīng. Shǒu bà jiǔ tiān qì. Xiào fēng biān léi tíng.

能以智慧力。摄伏诸魔精。济度长夜魂。利益於众生。

Néng yǐ zhì huì lì. Shè fú zhū mó jīng. Jì dù cháng yè hún. Lì yì yú zhòng shēng.

如彼银河水。千眼千月轮。誓於未来世。永扬天尊经。

Rú bǐ yín hé shuǐ. Qiān yǎn qiān yuè lún. Shì yú wèi lái shì. Yǒng yáng tiān zūn jīng.

雷师皓翁说是偈已。

Léi shī hào wēng shuō shì jì yǐ.

天尊言。此经传世。世人未知。吾今所治。九天应元府。

Tiān zūn yán. Cǐ jīng zhuàn shì. Shì rén wèi zhī. Wú jīn suǒ zhì. Jiǔ tiān yìng yuán fǔ. 

府有九天雷门使者。以纠録典者。廉访典者佐之。

Fǔ yǒu jiǔ tiān léi mén shǐ zhě. Yǐ jiū lù diǎn zhě. Lián fǎng diǎn zhě zuǒ zhī.

复有四司。

Fù yǒu sì sī.

一曰掠剩司。二曰积逮司。三曰幽枉司。四曰报应司。

Yī yuē lüè shèng sī. Èr yuē jī dǎi sī.Sān yuē yōu wǎng sī. Sì yuē bào yìng sī.

各有大夫以掌其事。吾之所理。卿师使相。咸赞元化。

Gè yǒu dà fū yǐ zhǎng qí shì. Wú zhī suǒ lǐ. Qīng shī shǐ xiāng. Xián zàn yuán huà.

天尊说是经毕。玉焚七宝层台。天花缤纷。覆香缭绕。

Tiān zūn shuō shì jīng bì. Yù fén qībǎo céng tái. Tiān huā bīn fēn. Fù xiāng liáo rào.

十方诸天帝君。咸称善哉。天龙鬼神。

Shí fāng zhū tiān dì jūn. Xián chēng shàn zāi. Tiān lóng guǐ shén.

雷部官众。三界万灵。皆大欢喜。信受奉行。

Léi bù guān zhòng. Sān jiè wàn líng. Jiē dà huān xǐ. Xìn shòu fèng xíng.

唵吽吒唎 薩嚩囉

Ǎn Xin Zā Lì  Sà Mó Luō

完经赞Wán jīng zàn

九天雷祖。一气分真。观游初六及三辛。随处鉴良因。

Jiǔ tiān léi zǔ. Yī qì fēn zhēn. Guān yóu chū liù jí sān xīn. Suí chù jiàn liáng yīn.

历劫度人。不顺化微尘。皈命雷声普化大天尊。

Lì jié duó rén. Bù shùn huà wéi chén. Guī mìng léi shēng pǔ huà dà tiān zūn.

普化宝诰Pǔ huà bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

九天应元府,无上玉清王,化形而满十方,

Jiǔ tiān yìng yuán fǔ, wú shàng yù qīng wáng, huà xíng ér mǎn shí fāng,

谈道而趺九凤。三十六天之上,

Tán dào ér fū jiǔ fèng. Sān shí liù tiān zhī shàng,

阅宝笈,考琼书。千五百劫之先,

Yuè bǎo jí, kǎo qióng shū. Qiān wǔ bǎi jié zhī xiān,

位正真,权大化。手举金光如意,宣说玉枢宝经。

Wèi zhèng zhēn, quán dà huà. Shǒu jǔ jīn guāng rú yì, xuān shuō yù shū bǎo jīng.

不顺化作微尘,发号疾如风火。

Bù shùn huà zuò wéi chén, fā hào jí rú fēng huǒ.

以清静心而弘大愿,以智慧力而伏诸魔。

Yǐ qīng jìng xīn ér hóng dà yuàn, yǐ zhì huì lì ér fú zhū mó.

总司五雷,运心三界。

Zǒng sī wǔ léi, yùn xīn sān jiè.

群生父,万灵师。大圣大慈,至皇至道。

Qún shēng fù, wàn líng shī. Dà shèng dà cí, zhì huáng zhì dào.

九天应元雷声普化天尊

Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn

九天应元雷声普化天尊玉枢宝经  竟  

Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn yù shū bǎo jīng  jìng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *