三官经 – Sān Guān Jīng

白鹤飞Bái hè fēi

道场启,法筵开,稽首皈依天地水,仙家乐白鹤飞。

Dào chǎng qǐ, fǎ yán kāi, qǐ shǒu guī yī tiān dì shuǐ, xiān jiā lè bái hè fēi.

道场启,法筵开,三官大帝慈悲主,仙家乐白鹤飞。

Dào chǎng qǐ, fǎ yán kāi, sān guān dà dì cí bēi zhǔ, xiān jiā lè bái hè fēi.

道场启,法筵开,神功妙德不思议,仙家乐白鹤飞。

Dào chǎng qǐ, fǎ yán kāi, shén gōng miào dé bù sī yì, xiān jiā lè bái hè fēi.

道场启,法筵开,谨运一心皈命礼,仙家乐白鹤飞。

Dào chǎng qǐ, fǎ yán kāi, jǐn yùn yī xīn guī mìng lǐ, xiān jiā lè bái hè fēi.

三官颂Sān guān sòng

稽首皈依天地水,三官大帝慈悲主。

Qǐ shǒu guī yī tiān dì shuǐ, sān guān dà dì cí bēi zhǔ.

神功妙德不思议,谨运一心皈命礼。

Shén gōng miào dé bù sī yì, jǐn yùn yī xīn guī mìng lǐ.

道场众等,人各恭敬,恭对道前,诵经如法。   

Dào chǎng zhòng děng, rén gè gōng jìng, gōng duì dào qián, sòng jīng rú fǎ.

三元赦罪天尊

Sān yuán shè zuì tiān zūn

寂寂至无宗,虚峙劫仞阿,豁落洞玄文,谁测此幽遐,

Jí jí zhì wú zōng, xū zhì jié rèn ā, huō luò dòng xuán wén, shéi cè cǐ yōu xiá,

一入大乘路,孰计年劫多,不生亦不灭,欲生因莲花,

Yī rù dà chéng lù, shú jì nián jié duō, bù shēng yì bù miè, yù shēng yīn lián huā,

超陵三界途,慈心解世罗,真人无上德,世世为仙家。

Chāo líng sān jiè tú, cí xīn jiě shì luō, zhēn rén wú shàng dé, shì shì wéi xiān jiā.

上元天官大帝宝诰 Shàng yuán tiān guān dà dì bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

玄都元阳。紫微宫中。部三十六曹。偕九千万众。

Xuán dōu yuán yáng. Zǐ wēi gōng zhōng. Bù sān shí liù cáo. Xié jiǔ qiān wàn zhòng.  

考校大千世界之内。录籍十方国土之中。福被万灵。

Kǎo xiào dà qiān shì jiè zhī nèi. Lù jí shí fāng guó tǔ zhī zhōng. Fú pī wàn líng.

主众生善恶之籍。恩覃三界。致诸仙升降之私。

Zhǔ zhòng shēng shàn è zhī jí. Ēn tán sān jiè. Zhì zhū xiān shēng jiàng zhī sī.

除无妄之灾。解释宿殃。脱生死之趣。救拔幽苦。

Chú wú wàng zhī zāi. Jiě shì sù yāng. Tuō shēng sǐ zhī qù. Jiù bá yōu kǔ.

群生是赖。蠢动咸康。大悲大愿。大圣大慈。

Qún shēng shì lài. Chǔn dòng xián kāng. Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí.

上元九炁赐福天官。曜灵元阳大帝。紫微帝君。

Shàng yuán jiǔ qì cì fú tiān guān. Yào líng yuán yáng dà dì. Zǐ wēi dì jūn.

中元地官大帝宝诰Zhōng yuán dì guān dà dì bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

青灵洞阳。北都宫中。部四十二曹。偕九千万众。

Qīng líng dòng yáng. Běi dōu gōng zhōng. Bù sì shí èr cáo. Xié jiǔ qiān wàn zhòng.

主管三界十方九地。掌握五岳八极四维。吐纳阴阳。

Zhǔ guǎn sān jiè shí fāng jiǔ dì. Zhǎng wò wǔ yuè bā jí sì wéi. Tǔ nà yīn yáng.  

覈男女善恶青黑之籍。慈育天地。考众生录籍祸福之名。

Hé nán nǚ shàn è qīng hēi zhī jí. Cí yù tiān dì. Kǎo zhòng shēng lù jí huò fú zhī míng.

法源浩大而能离九幽。浩劫垂光而能消万罪。

Fǎ yuán hào dà ér néng lí jiǔ yōu. Hào jié chuí guāng ér néng xiāo wàn zuì.

群生父母。存歿沾恩。大悲大愿。大圣大慈。

Qún shēng fù mǔ. Cún mò zhān ēn. Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí.

中元七炁赦罪地官。洞灵清虚大帝。青灵帝君。

Zhōng yuán qī qì shè zuì dì guān. Dòng líng qīng xū dà dì. Qīng líng dì jūn.

下元水官大帝宝诰Xià yuán shuǐ guān dà dì bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

旸谷洞元。青华宫中。部四十二曹。偕九千万众。

Yáng gǔ dòng yuán. Qīng huá gōng zhōng. Bù sì shí èr cáo. Xié jiǔ qiān wàn zhòng. 

掌管江河水帝。万灵之事。水灾大会。劫数之期。

Zhǎng guǎn jiāng hé shuǐ dì. Wàn líng zhī shì. Shuǐ zāi dà huì. Jié shù zhī qī.

正一法王。掌长夜,死魂鬼神之籍。无为教主。

Zhèng yī fǎ wáng. Zhǎng cháng yè, sǐ hún guǐ shén zhī jí. Wú wéi jiào zhǔ.

录众生,功过罪福之由。上解天灾。度业满之灵。

Lù zhòng shēng, gōng guò zuì fú zhī yóu. Shàng jiě tiān zāi. Dù yè mǎn zhī líng.

下济幽扃。分人鬼之道。存亡皆泰。利济无穷。大悲大愿。

Xià jì yōu jiōng. Fēn rén guǐ zhī dào. Cún wáng jiē tài. Lì jì wú qióng. Dà bēi dà yuàn. 

大圣大慈。下元五炁解厄水官。金灵洞阴大帝。旸谷帝君。

Dà shèng dà cí. Xià yuán wǔ qì jiě è shuǐ guān. Jīn líng dòng yīn dà dì. Yáng gǔ dì jūn.

炎帝火官诰Yán dì huǒ guān gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

乾元四品。考校火官。运扶乾健。德合离明。

Gān yuán sì pǐn. Kǎo xiào huǒ guān. Yùn fú gān jiàn. Dé hé lí míng.

居太阳,丹天之中。统左府,注生之籍。盛德在火。

Jū tài yáng, dān tiān zhī zhōng. Tǒng zuǒ fǔ, zhù shēng zhī jí. Shèng dé zài huǒ.

炎帝持衡。功参佐于三元,炁运行于四月。

Yán dì chí héng. Gōng cān zuǒ yú sān yuán, qì yùn xíng yú sì yuè.

驾赤龙,而行南陆。昭明荧惑之宫。烛朱陵,

Jià chì lóng, ér xíng nán lù. Zhāo míng yíng huò zhī gōng. Zhú zhū líng,

而显丹台,焕赫文昌之运。辉辉朗耀。

Ér xiǎn dān tái, huàn hè wén chāng zhī yùn. Huī huī lǎng yào.

炳炳照临。大悲大愿。大圣大慈。赤皇上品。

Bǐng bǐng zhào lín. Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí. Chì huáng shàng pǐn.

三炁火官。炎帝真君。洞阳大帝。南丹纪寿天尊。

Sān qì huǒ guān. Yán dì zhēn jūn. Dòng yáng dà dì. Nán dān jì shòu tiān zūn.

太上三元赐福赦罪解厄消灾延生保命妙经

Tài shàng sān yuán cì fú shè zuì jiě è xiāo zāi yán shēng bǎo mìng miào jīng

尔时

ěr shí

救苦大仙。在大罗天上。九炁紫微天宫。上禀

Jiù kǔ dà xiān. Zài dà luō tiān shàng. Jiǔ qì zǐ wēi tiān gōng. Shàng bǐng

道君曰。集会三元。天地水官。三界四府。众圣曹官。

Dào jūn yuē. Jí huì sān yuán. Tiān dì shuǐ guān. Sān jiè sì fǔ. Zhòng shèng cáo guān.

考校司同诸仙众。讲说经法。救拔众生。

Kǎo xiào sī tóng zhū xiān zhòng. Jiǎng shuō jīng fǎ. Jiù bá zhòng shēng.

放大光明。照见天下。万国九州之地。

Fàng dà guāng míng. Zhào jiàn tiān xià. Wàn guó jiǔ zhōu zhī dì.

江河湖海之内。阎浮世界之中。受苦众生。

Jiāng hé hú hǎi zhī nèi. Yán fú shì jiè zhī zhōng. Shòu kǔ zhòng shēng.

造恶非善。广结冤仇。多行不足。财交弗明。

Zào è fēi shàn. Guǎng jié yuān chóu. Duō xíng bù zú. Cái jiāo fú míng.

不敬天地。日月三光。呵风骂雨。欺神灭像。瞒天昧地。

Bù jìng tiān dì. Rì yuè sān guāng. Hē fēng mà yǔ. Qī shén miè xiàng. Mán tiān mèi dì.

亵渎圣贤。不敬父母。叔伯六亲。奸盗邪淫。不忠不孝。

Xiè dú shèng xián. Bù jìng fù mǔ. Shū bai liù qīn. Jiān dào xié yín. Bù zhōng bù xiào.

非礼非义。断绝往来恩路。不敬五谷。秽污遭贱。

Fēi lǐ fēi yì. Duàn jué wǎng lái ēn lù. Bù jìng wǔ gǔ. Huì wū zāo jiàn.

不行正道。大斗小秤。明瞒暗骗。横言曲语。

Bù xíng zhèng dào. Dà dòu xiǎo chèng. Míng mán àn piàn. Héng yán qū yǔ.

白口咒诅。怨天恨地。不恤己身。不修片善。天不容。

Bái kǒu zhòu zǔ. Yuàn tiān hèn dì. Bù xù jǐ shēn. Bù xiū piàn shàn. Tiān bù róng.

地不载。致生恶毒。多起瘟黄。多招讼非。轻重难逃。

Dì bù zài. Zhì shēng è dú. Duō qǐ wēn huáng. Duō zhāo sòng fēi. Qīng zhòng nán táo.

故作事因。得此苦报。恶难临身。无处解释。于是救苦大仙。

Gù zuò shì yīn. Dé cǐ kǔ bào. È nàn lín shēn. Wú chù jiě shì. Yú shì jiù kǔ dà xiān.

端简上告三元天官曰。善哉善哉。此等众生。

Duān jiǎn shàng gào sān yuán tiān guān yuē. Shàn zāi shàn zāi. Cǐ děng zhòng shēng.

遭刑苦难。若有善男信女。皈依三元。

Zāo xíng kǔ nàn. Ruò yǒu shàn nán xìn nǚ. Guī yī sān yuán.

斋戒三年圆满。命道转诵此经。三五十遍。

Zhāi jiè sān nián yuán mǎn. Mìng dào zhuǎn sòng cǐ jīng. Sān wǔ shí biàn.

千五百遍。踊跃忏悔。悔过愆尤。

Qiān wǔ bǎi biàn. Yǒng yuè chàn huǐ. Huǐ guò qiān yóu.

道君曰。即有天官赐福。地官赦罪。水官解厄。

Dào jūn yuē. Jí yǒu tiān guān cì fú. Dì guān shè zuì. Shuǐ guān jiě è.

于是告下三元天尊即驾五色祥云。行九炁清风。

Yú shì gào xià sān yuán tiān zūn jí jià wǔ sè xiáng yún. Xíng jiǔ qì qīng fēng.

至都会府。云台山上。放大毫光。广大惠力。

Zhì dū huì fǔ. Yún tái shān shàng. Fàng dà háo guāng. Guǎng dà huì lì.

无边法显。济民救苦。福应万灵。诸天升降。

Wú biān fǎ xiǎn. Jì mín jiù kǔ. Fú yīng wàn líng. Zhū tiān shēng jiàng.

除无妄之灾。解有仇之愆。赐千祥之福。脱九厄之难。

Chú wú wàng zhī zāi. Jiě yǒu chóu zhī qiān. Cì qiān xiáng zhī fú. Tuō jiǔ è zhī nán.

离三途之苦。痴蠢康泰。削去原罪。拔除冤根。

Lí sān tú zhī kǔ. Chī chǔn kāng tài. Xuē qù yuán zuì. Bá chú yuān gēn.

永消愆尤。父母存亡。沾恩离苦。四生六道。饿鬼穷魂。

Yǒng xiāo qiān yóu. Fù mǔ cún wáng. Zhān ēn lí kǔ. Sì shēng liù dào. È guǐ qióng hún. 

孤魂野鬼。九玄七祖。未离地狱之中。存亡众生。

Gū hún yě guǐ. Jiǔ xuán qī zǔ. Wèi lí dì yù zhī zhōng. Cún wáng zhòng shēng. 

杻械枷锁。囹圄闭塞。于是地官。至七月十五日。

Chǒu xiè jiā suǒ. Líng yǔ bì sè. Yú shì dì guān. Zhì qī yuè shí wǔ rì.

即与狱囚地狱受苦众生。除罪簿。灭恶根。削死名。

Jí yǔ yù qiú dì yù shòu kǔ zhòng shēng. Chú zuì bù. Miè è gēn. Xuē sǐ míng.

上生籍。已去提。未去提。已提至。未提至。已结证。未结证。

Shàng shēng jí. Yǐ qù tí. Wèi qù tí. Yǐ tí zhì. Wèi tí zhì. Yǐ jié zhèng. Wèi jié zhèng.

已发觉。未发觉。逢赦除之。

Yǐ fā jué. Wèi fā jué. Féng shè chú zhī.

地官曰。五刑十恶等罪。永不赦除。

Dì guān yuē. Wǔ xíng shí è děng zuì. Yǒng bù shè chú.

天尊言。龌龊龃龉。蛇牙虎口。心如锥刀。

Tiān zūn yán. Wò chuò jǔ yǔ . Shé yá hǔ kǒu. Xīn rú zhuī dāo.

恶毒之人。鬼眼鬼心。多计巧言。嗊瞒痴愚。

È dú zhī rén. Guǐ yǎn guǐ xīn. Duō jì qiǎo yán. Hǒng mán chī yú.

蠢子何知。割他肉。不念他贫。只念己富。肥家润身。

Chǔn zi hé zhī. Gē tā ròu. Bù niàn tā pín. Zhǐ niàn jǐ fù. Féi jiā rùn shēn.

使心用心。返累己身。心根结成。罪根难灭。贪财利己。

Shǐ xīn yòng xīn. Fǎn lèi jǐ shēn. Xīng ēn jié chéng. Zuì gēn nán miè. Tān cái lì jǐ.

天雷霹雳。瘟气流传。缠害身体。冤愆相併。併及子孙。

Tiān léi pī lì. Wēn qì liú chuán. Chán hài shēn tǐ. Yuān qiān xiāng bìng. Bìng jí zǐ sūn.

于是救苦大仙。再告天官。天官曰。转诵此经。

Yú shì jiù kǔ dà xiān. Zài gào tiān guān. Tiān guān yuē. Zhuǎn sòng cǐ jīng.

至满千遍。大作踊跃。悔过愆尤。断恶修善。

Zhì mǎn qiān biàn. Dà zuò yǒng yuè. Huǐ guò qiān yóu. Duàn è xiū shàn.

即有地官赦罪。所有恶孽愆尤。俱一赦除。心心忐忑。

Jí yǒu dì guān shè zuì. Suǒ yǒu è niè qiān yóu. Jù yī shè chú. Xīn xīn tǎn tè.

尽一皈正。恍恍惚惚。耳目心定。神魂安静。

Jǐn yī guī zhèng. Huǎng huǎng hū hū. Ěr mù xīn dìng. Shén hún ān jìng.

精神復旧。罪灭福生。无量功德。其福无边。

Jīng shén fù jiù. Zuì miè fú shēng. Wú liàng gōng dé. Qí fú wú biān.

道君曰。世间众生。招瘟惹灾。毒气流行。

Dào jūn yuē. Shì jiān zhòng shēng. Zhāo wēn rě zāi. Dú qì liú xíng.

众生染着。皆是造恶非善。冤仇相併。致生恶疾。

Zhòng shēng rǎn zhe. Jiē shì zào è fēi shàn. Yuān chóu xiāng bìng. Zhì shēng è jí.

淹延未愈。若诵此经。病即痊愈。若诵经者。

Yān yán wèi yù. Ruò sòng cǐ jīng. Bìng jí quán yù. Ruò sòng jīng zhě.

至端阳中元之日。即有三元。追回行瘟等众。

Zhì duān yáng zhōng yuán zhī rì. Jí yǒu sān yuán. Zhuī huí xíng wēn děng zhòng. 

考校轻重等罪。俱一赦除。

Kǎo xiào qīng zhòng děng zuì. Jù yī shè chú.

水官曰。世间夫妇。命犯孤辰寡宿。刑害绝嗣。

Shuǐ guān yuē. Shì jiān fū fù. Mìng fàn gū chén guǎ sù. Xíng hài jué sì.

皆是前生不施。今生受之。若有善男信女。

Jiē shì qián shēng bù shī. Jīn shēng shòu zhī. Ruò yǒu shàn nán xìn nǚ.

晨夕好静。沐浴烧香。燃灯诵经。修斋佈施。

Chén xī hǎo jìng. Mù yù shāo xiāng. Rán dēng sòng jīng. Xiū zhāi bù shī.

悔过消刑。便生端正有相之男。聪明富贵之子。

Huǐ guò xiāo xíng. Biàn shēng duān zhèng yǒu xiàng zhī nán. Cōng míng fù guì zhī zǐ.

声镇五湖四海。宿世今生。故作误为。谋财负命。

Shēng zhèn wǔ hú sì hǎi. Sù shì jīn shēng. Gù zuò wù wèi. Móu cái fù mìng.

今世为儿。取命化财。女人妊娠。三朝五日。不行分娩。

Jīn shì wéi er. Qǔ mìng huà cái. Nǚ rén rèn shēn. Sān cháo wǔ rì. Bù háng fēn miǎn.

或在身儿亡。生下儿亡。三六九岁儿亡。

Huò zài shen er wáng. Shēng xià er wáng. Sān liù jiǔ suì er wáng.

十二五岁儿亡。一日一夜。万死万生。俱是冤愆相临。

Shí èr wǔ suì er wáng. Yī rì yī yè. Wàn sǐ wàn shēng. Jù shì yuān qiān xiāng lín.

化目化财。骗携财物。化为畜生。若有善男信女。

Huà mù huà cái. Piàn xié cái wù. Huà wéi chù shēng. Ruò yǒu shàn nán xìn nǚ.

发心施财。斋戒沐浴。转诵此经。悔过愆尤。

Fā xīn shī cái. Zhāi jiè mù yù. Zhuǎn sòng cǐ jīng. Huǐ guò qiān yóu.

即使愆尤永释。人鬼分离。产生无难。母子双全。

Jí shǐ qiān yóu yǒng shì. Rén guǐ fēn lí. Chǎn shēng wú nán. Mǔ zǐ shuāng quán.

关煞无刑。生长成人。利益双亲。经力弘深。

Guān shā wú xíng. Shēng zhǎng chéng rén. Lì yì shuāng qīn. Jīng lì hóng shēn.

祈福福至。禳祸祸消。仇人冰泮。冤家债主。自消自灭。

Qí fú fú zhì. Ráng huò huò xiāo. Chóu rén bīng pàn. Yuān jiā zhài zhǔ. Zì xiāo zì miè.

孤魂等众。九玄七祖。四生六道。轮回生死。出离地狱。

Gū hún děng zhòng. Jiǔ xuán qī zǔ. Sì shēng liù dào. Lún huí shēng sǐ. Chū lí dì yù.

即往东极天界。救苦门庭。救苦地上好修行。

Jí wǎng dōng jí tiān jiè. Jiù kǔ mén tíng. Jiù kǔ dì shàng hǎo xiū xíng.

只有天堂无地狱。阎王一见。不敢高声。童子夜叉。

Zhǐ yǒu tiān táng wú dì yù. Yán wáng yī jiàn. Bù gǎn gāo shēng. Tóng zǐ yè chā.

擎拳拱手。牛头马面。总尽皈依。一十八重地狱。

Qíng quán gǒng shǒu. Niú tóu mǎ miàn. Zǒng jǐn guī yī. Yī shí bā chóng dì yù. 

狱狱逍遥。三十三天天宫。宫宫自在。

Yù yù xiāo yáo. Sān shí sān tiān tiān gōng. Gōng gōng zì zài.

超生天堂之境。即无地狱之声。出离地狱。永离苦难。

Chāo shēng tiān táng zhī jìng. Jí wú dì yù zhī shēng. Chū lí dì yù. Yǒng lí kǔ nàn.

径往人天。超生净土。快乐无量。一去一来。无挂无碍。

Jìng wǎng rén tiān. Chāo shēng jìng tǔ. Kuài lè wú liàng. Yī qù yī lái. Wú guà wú ài.

水官曰。天下众生。星辰不顺。运限迟留。

Shuǐ guān yuē. Tiān xià zhòng shēng. Xīng chén bù shùn. Yùn xiàn chí liú.

凶曜冲併。多生疾病。或瘟病相侵。

Xiōng yào chōng bìng. Duō shēng jí bìng. Huò wēn bìng xiāng qīn.

或痢疾,疮毒相侵。或肿毒,疥癞相侵。

Huò lì jí, chuāng dú xiāng qīn. Huò zhǒng dú, jiè lài xiāng qīn.

气候喉黄相侵。咽喉风毒相侵。泄泻风痰相侵。

Qì hòu hóu huáng xiāng qīn. Yān hóu fēng dú xiāng qīn. Xiè xiè fēng tán xiāng qīn.

祖冢瘟气相侵。住基风水相侵。邪师败圣相侵。

Zǔ zhǒng wēn qì xiāng qīn. Zhù jī fēng shuǐ xiāng qīn. Xié shī bài shèng xiāng qīn.

火眼痨瘵相侵。吐血蛊毒相侵。白口咒诅相侵。

Huǒ yǎn láo zhài xiāng qīn. Tù xiě gǔ dú xiāng qīn. Bái kǒu zhòu zǔ xiāng qīn.

刀兵火盗相侵。水淹顛狂相侵。吊颈枷锁相侵。

Dāo bīng huǒ dào xiāng qīn. Shuǐ yān diān kuáng xiāng qīn. Diào jǐng jiā suǒ xiāng qīn. 

秽门闭瘴相侵。年月日时不利相侵。

Huì mén bì zhàng xiāng qīn. Nián yue rì shí bù lì xiāng qīn.

斫伐坛庙树木相侵。挖坑动土相侵。

Zhuó fá tán miào shù mù xiāng qīn. Wā kēng dòng tǔ xiāng qīn.

开基开沼相侵。添新换旧相侵。修前整后相侵。

Kāi jī kāi zhǎo xiāng qīn. Tiān xīn huàn jiù xiāng qīn. Xiū qián zhěng hòu xiāng qīn.

疟疾疹疾相侵。瘟灾瘟气相侵。官符口舌相侵。

Nüè jí zhěn jí xiāng qīn. Wēn zāi wēn qì xiāng qīn. Guān fú kǒu shé xiāng qīn.

致生恶疾来缠。众生染着。致于丧亡。若诵此经。

Zhì shēng è jí lái chán. Zhòng shēng rǎn zhe. Zhì yú sàng wáng. Ruò sòng cǐ jīng.

即使恶疾不缠。吉星相护。凶曜退散。万祸冰消。

Jí shǐ è jí bù chán. Jí xīng xiàng hù. Xiōng yào tuì sàn. Wàn huò bīng xiāo.

千祥云集。经通天界。福临人间。

Qiān xiáng yún jí. Jīng tōng tiān jiè. Fú lín rén jiān.

天尊言。天下众生。江河湖海。舟航商贾。

Tiān zūn yán. Tiān xià zhòng shēng. Jiāng hé hú hǎi. Zhōu háng shāng gǔ.

风波汹涌。惊惶忧惧。若诵此经。皈依天地水官。

Fēng bō xiōng yǒng. Jīng huáng yōu jù. Ruò sòng cǐ jīng. Guī yī tiān dì shuǐ guān.

水府众圣。即使风恬浪静。水途安妥。舟航稳载。

Shuǐ fǔ zhòng shèng. Jí shǐ fēng tián làng jìng. Shuǐ tú ān tuǒ. Zhōu háng wěn zài.

绳缆坚牢。所谋顺遂。诸圣拥护。万神赐福。

Shéng lǎn jiān láo. Suǒ móu shùn suì. Zhū shèng yǒng hù. Wàn shén cì fú.

于是天尊而说偈曰

Yú shì tiān zūn ér shuō jì yuē

九炁青天上。日月星斗真。天地水官帝。云雷电鼓随。

Jiǔ qì qīng tiān shàng. Rì yuè xīng dǒu zhēn. Tiān dì shuǐ guān dì. Yún léi diàn gǔ suí.

金童执华幡。玉女捧香花。五色祥云内。放出白毫光。

Jīn tóng zhí huá fān. Yù nǚ pěng xiāng huā. Wǔ sè xiáng yún nèi. Fàng chū bái háo guāng.

照一切天下。显身救众生。庆云祥烟护。拔离诸苦难。

Zhào yī qiè tiān xià. Xiǎn shēn jiù zhòng shēng. Qìng yún xiáng yān hù. Bá lí zhū kǔ nàn.

兴云布洪雨。驱雷掣电行。法显无边济。无极无量法。

Xìng yún bù hóng yǔ. Qū léi chè diàn xíng. Fǎ xiǎn wú biān jì. Wú jí wú liáng fǎ.

无量度众生。无极无量光。照出诸魂众。

Wú liàng dù zhòng shēng. Wú jí wú liàng guāng. Zhào chū zhū hún zhòng.

一切冤家鬼。尽离地狱中。存亡诸众生。一切离苦难。

Yī qiè yuān jiā guǐ. Jǐn lí dì yù zhōng. Cún wáng zhū zhòng shēng. Yī qiè lí kǔ nàn.

天尊说经已毕。若诵此经。随力建功。酌水献花。

Tiān zūn shuō jīng yǐ bì. Ruò sòng cǐ jīng. Suí lì jiàn gōng. Zhuó shuǐ xiàn huā.

其福自应。家有此经。宅舍光明。灾难无侵。佩带此经。

Qí fú zì yīng. Jiā yǒu cǐ jīng. Zhái shě guāng míng. Zāi nàn wú qīn. Pèi dài cǐ jīng.

万神拥护。鬼祟永灭。心念不空。福力自然。神力扶持。

Wàn shén yǒng hù. Guǐ suì yǒng miè. Xīn niàn bù kōng. Fú lì zì rán. Shén lì fú chí.

随心应口。此经共计一千六百七十五字。字字真诠。

Suí xīn yìng kǒu. Cǐ jīng gòng jì yī qiān liù bǎi qī shí wǔ zì. Zì zì zhēn quán.

句句消愆。行行灭罪。卷卷赐福。一切诸天上帝。

Jù jù xiāo qiān. Háng háng miè zuì. Juǎn juǎn cì fú. Yī qiè zhū tiān shàng dì.

三界十方众圣。闻说此经。皆大欢喜。

Sān jiè shí fāng zhòng shèng. Wén shuō cǐ jīng. Jiē dà huān xǐ.

信受奉行。作礼而退。

Xìn shòu fèng xíng. Zuò lǐ ér tuì.

太上三元赐福赦罪解厄消灾延生保命妙经

Tài shàng sān yuán cì fú shè zuì jiě è xiāo zāi yán shēng bǎo mìng miào jīng

太上元始天尊说三官宝号

Tài shàng yuán shǐ tiān zūn shuō sān guān bǎo hào

尔时。元始天尊。在大罗天上。八景宫中。

Ěr shí. Yuán shǐ tiān zūn. Zài dà luō tiān shàng. Bā jǐng gōng zhōng.

与诸天神王。日月星宿。上圣高真。无极圣众。

Yǔ zhū tiān shén wáng. Rì yuè xīng sù. Shàng shèng gāo zhēn. Wú jí shèng zhòng. 

说无上至真妙法。有一真人。名曰赤脚大仙。

Shuō wú shàng zhì zhēn miào fǎ. Yǒu yī zhēn rén. Míng yuē chì jiǎo dà xiān. 

越班而出。擎拳长跪。上禀天尊曰。下界人民。

Yuè bān ér chū. Qíng quán zhǎng guì. Shàng bǐng tiān zūn yuē. Xià jiè rén mín.

或有水火刀兵。疾病生产。鬼魅精邪。天罗地网。

Huò yǒu shuǐ huǒ dāo bīng. Jí bìng shēng chǎn. Guǐ mèi jīng xié. Tiān luó dì wǎng.

一切厄难。何由救免。

Yī qiè è nàn. Hé yóu jiù miǎn.

天尊言。得道神仙。皆从三官保举。下方生人。

Tiān zūn yán. Dé dào shén xiān. Jiē cóng sān guān bǎo jǔ. Xià fāng shēng rén.

但持三官宝号。能除厄难。悉皆消灭。吾今授汝。

Dàn chí sān guān bǎo hào. Néng chú è nàn. Xī jiē xiāo miè. Wú jīn shòu rǔ.

下世流传人间。看诵经者。得福无量。

Xià shì liú chuán rén jiān. Kàn sòng jīng zhě. Dé fú wú liàng.

消一切厄。即说宝号曰。

Xiāo yī qiè è. Jí shuō bǎo hào yuē.

北极玄穹。紫微帝庭。泰山岱岳。水国清泠。

Běi jí xuán qióng. Zǐ wēi dì tíng. Tài shān dài yuè. Shuǐ guó qīng líng.

纲维三界。统御万灵。三元校籍。善恶攸分。

Gāng wéi sān jiè. Tǒng yù wàn líng. Sān yuán xiào jí. Shàn è yōu fēn.

斋戒礼诵。无愿不成。消灾释罪。降福延生。

Zhāi jiè lǐ sòng. Wú yuàn bù chéng. Xiāo zāi shì zuì. Jiàng fú yán shēng.

至真妙道。功德无边。大悲大愿。大圣大慈。

Zhì zhēn miào dào. Gōng dé wú biān. Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí.

上元一品。赐福天官。紫微大帝。中元二品。

Shàng yuán yī pǐn. Cì fú tiān guān. Zǐ wēi dà dì. Zhōng yuán èr pǐn.

赦罪地官。清虚大帝。下元三品。解厄水官。

Shè zuì dì guān. Qīng xū dà dì. Xià yuán sān pǐn. Jiě è shuǐ guān.

洞阴大帝。三元主宰。三百六十。应感天尊。

Dòng yīn dà dì. Sān yuán zhǔ zǎi. Sān bǎi liù shí. Yīng gǎn tiān zūn.

女青真人。考校曹官。

Nǚ qīng zhēn rén. Kǎo xiào cáo guān.

尔时赤脚大仙。与诸天神王。真仙大众。

Ěr shí chì jiǎo dà xiān. Yǔ zhū tiān shén wáng. Zhēn xiān dà zhòng.

闻说宝号。皆大欢喜。作礼稽首而退。信受奉行。

Wén shuō bǎo hào. Jiē dà huān xǐ. Zuò lǐ qǐ shǒu ér tuì. Xìn shòu fèng xíng.

太上元始天尊说三官宝号

Tài shàng yuán shǐ tiān zūn shuō sān guān bǎo hào

三官宝诰 Sān guān bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

惟三圣人。乃一太极。普受浩劫家之命。

Wéi sān shèng rén. Nǎi yī tài jí. Pǔ shòu hào jié jiā zhī mìng.

鼎膺无量品之褒。紫微清虚洞阴。总领功过。

Dǐng yīng wú liàng pǐn zhī bāo. Zǐ wēi qīng xū dòng yīn. Zǒng lǐng gōng guò.

赐福赦罪解厄。普济存亡。道冠诸天。恩覃三界。大悲大愿。

Cì fú shè zuì jiě è. Pǔ jì cún wáng. Dào guān zhū tiān. Ēn tán sān jiè. Dà bēi dà yuàn.

大圣大慈。三元三品。三官大帝。三宫九府。应感天尊。

Dà shèng dà cí. Sān yuán sān pǐn. Sān guān dà dì. Sān gōng jiǔ fǔ. Yīng gǎn tiān zūn.

结经偈Jié jīng jì

向来诵经功德,上奉高真,下保平安,赐福消灾,

Xiàng lái sòng jīng gōng dé, shàng fèng gāo zhēn, xià bǎo píng ān, cì fú xiāo zāi,

同赖善功。证无上道,一切信礼,

Tóng lài shàn gōng. Zhèng wú shàng dào, yī qiè xìn lǐ,

志心称念

zhì xīn chēng niàn

三元赦罪天尊。不可思议功德。

Sān yuán shè zuì tiān zūn. Bù kě sī yì gōng dé.

小赞Xiǎo zàn

三官大帝。各境神仙。乘鸾跨鹤赴经筵。

Sān guān dà dì. Gè jìng shén xiān. Chéng luán kuà hè fù jīng yán.

赐福赦罪愆。普济存亡。赤脚大仙化度在人间(重)。

Cì fú shè zuì qiān. Pǔ jì cún wáng. Chì jiǎo dà xiān huà dù zài rén jiān (zhòng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *