玉枢宝经 – Yù Shū Bǎo Jīng

九天应元雷声普化天尊玉枢宝经 Jiǔ Tiān Yìng Yuán Léi Shēng Pǔ Huà Tiān Zūn Yù Shū Bǎo Jīng 步虚Bù xū 九天应元炁,歘火是真形。雷声开祖劫, Jiǔ tiān yìng yuán qì, chuā huǒ shì zhēn xíng. Léi shēng kāi zǔ jié, 闪电烛幽冥。神通示变化,圣德冠群灵。 Shǎn diàn zhú yōu míng. Shén tōng shì

Read more