三官经 Sān Guān Jīng – Three Officers Scripture + English translation

English translation below the original text

三官经

Sān Guān Jīng

步虚Bù xū

道筵海会开,诸仙下蓬莱。

Dào yán hǎi huì kāi, zhū xiān xià péng lái.

道德普天乐,三元立云台。

Dào dé pǔ tiān yuè, sān yuán lì yún tái.

赤脚朝帝所,女青侍案斋。

Chì jiǎo cháo dì suǒ, nǚ qīng shì àn zhāi.

桂枝香花散,赐福永消灾。

Guì zhī xiāng huā sàn, cì fú yǒng xiāo zāi.

 

举天尊Jǔ tiān zūn

三元赦罪天尊

Sān yuán shè zuì tiān zūn

 

提纲Tí gāng

灵音到处,灭罪消愆;宝号宣时,

Líng yīn dào chù, miè zuì xiāo qiān; bǎo hào xuān shí,

扶危救难。将当有开坛,演教之偈,

Fú wēi jiù nàn. Jiāng dāng yǒu kāi tán, yǎn jiào zhī jì,

仰劳道众,随声应和。

Yǎng láo dào zhòng, suí shēng yìng hè.

 

 

 

慢澄清Màn chéng qīng

酌水献花满瑶坛,供养天地水三官。

Zhuó shuǐ xiàn huā mǎn yáo tán, gòng yǎng tiān dì shuǐ sān guān.

五色祥云临凡世,九炁清风降人间。

Wǔ sè xiáng yún lín fán shì, jiǔ qì qīng fēng jiàng rén jiān.

卷卷句句消灾障,行行字字灭罪愆。

Juǎn juǎn jù jù xiāo zāi zhàng, háng háng zì zì miè zuì qiān.

赤脚大仙曾请问,受持功德广无边。

Chì jiǎo dà xiān céng qǐng wèn, shòu chí gōng dé guǎng wú biān.

香供养,三元赦罪天尊。

Xiāng gòng yǎng, sān yuán shè zuì tiān zūn.

 

三官颂Sān guān sòng

稽首皈依天地水,三官大帝慈悲主。

Qǐ shǒu guī yī tiān dì shuǐ, sān guān dà dì cí bēi zhǔ.

神功妙德不思议,谨运一心皈命礼。

Shén gōng miào dé bù sī yì, jǐn yùn yī xīn guī mìng lǐ.

 

小启请韵 Xiǎo qǐ qǐng yùn

道场众等,人各恭敬,恭对道前,诵经如法。

Dào chǎng zhòng děng, rén gè gōng jìng, gōng duì dào qián, sòng jīng rú fǎ.

 

 

举天尊Jǔ tiān zūn

三元赦罪天尊

Sān yuán shè zuì tiān zūn

 

开经偈 Kāi jīng jì

寂寂至无宗,虚峙劫仞阿,豁落洞玄文,谁测此幽遐,

Jí jí zhì wú zōng, xū zhì jié rèn ā, huō luò dòng xuán wén, shéi cè cǐ yōu xiá,

一入大乘路,孰计年劫多,不生亦不灭,欲生因莲花,

Yī rù dà chéng lù, shú jì nián jié duō, bù shēng yì bù miè, yù shēng yīn lián huā,

超陵三界途,慈心解世罗,真人无上德,世世为仙家。

Chāo líng sān jiè tú, cí xīn jiě shì luō, zhēn rén wú shàng dé, shì shì wéi xiān jiā.

 

上元天官大帝宝诰 Shàng yuán tiān guān dà dì bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

玄都元阳。紫微宫中。部三十六曹。偕九千万众。

Xuán dōu yuán yáng. Zǐ wēi gōng zhōng. Bù sān shí liù cáo. Xié jiǔ qiān wàn zhòng.

考校大千世界之内。录籍十方国土之中。福被万灵。

Kǎo xiào dà qiān shì jiè zhī nèi. Lù jí shí fāng guó tǔ zhī zhōng. Fú pī wàn líng.

主众生善恶之籍。恩覃三界。致诸仙升降之私。

Zhǔ zhòng shēng shàn è zhī jí. Ēn tán sān jiè. Zhì zhū xiān shēng jiàng zhī sī.

除无妄之灾。解释宿殃。脱生死之趣。救拔幽苦。

Chú wú wàng zhī zāi. Jiě shì sù yāng. Tuō shēng sǐ zhī qù. Jiù bá yōu kǔ.

群生是赖。蠢动咸康。大悲大愿。大圣大慈。

Qún shēng shì lài. Chǔn dòng xián kāng. Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí.

上元九炁赐福天官。曜灵元阳大帝。紫微帝君。

Shàng yuán jiǔ qì cì fú tiān guān. Yào líng yuán yáng dà dì. Zǐ wēi dì jūn.

 

 

中元地官大帝宝诰Zhōng yuán dì guān dà dì bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

青灵洞阳。北都宫中。部四十二曹。偕九千万众。

Qīng líng dòng yáng. Běi dōu gōng zhōng. Bù sì shí èr cáo. Xié jiǔ qiān wàn zhòng.

主管三界十方九地。掌握五岳八极四维。吐纳阴阳。

Zhǔ guǎn sān jiè shí fāng jiǔ dì. Zhǎng wò wǔ yuè bā jí sì wéi. Tǔ nà yīn yáng.

覈男女善恶青黑之籍。慈育天地。考众生录籍祸福之名。

Hé nán nǚ shàn è qīng hēi zhī jí. Cí yù tiān dì. Kǎo zhòng shēng lù jí huò fú zhī míng.

法源浩大而能离九幽。浩劫垂光而能消万罪。

Fǎ yuán hào dà ér néng lí jiǔ yōu. Hào jié chuí guāng ér néng xiāo wàn zuì.

群生父母。存歿沾恩。大悲大愿。大圣大慈。

Qún shēng fù mǔ. Cún mò zhān ēn. Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí.

中元七炁赦罪地官。洞灵清虚大帝。青灵帝君。

Zhōng yuán qī qì shè zuì dì guān. Dòng líng qīng xū dà dì. Qīng líng dì jūn.

 

 

下元水官大帝宝诰Xià yuán shuǐ guān dà dì bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

旸谷洞元。青华宫中。部四十二曹。偕九千万众。

Yáng gǔ dòng yuán. Qīng huá gōng zhōng. Bù sì shí èr cáo. Xié jiǔ qiān wàn zhòng.

掌管江河水帝。万灵之事。水灾大会。劫数之期。

Zhǎng guǎn jiāng hé shuǐ dì. Wàn líng zhī shì. Shuǐ zāi dà huì. Jié shù zhī qī.

正一法王。掌长夜,死魂鬼神之籍。无为教主。

Zhèng yī fǎ wáng. Zhǎng cháng yè, sǐ hún guǐ shén zhī jí. Wú wéi jiào zhǔ.

录众生,功过罪福之由。上解天灾。度业满之灵。

Lù zhòng shēng, gōng guò zuì fú zhī yóu. Shàng jiě tiān zāi. Dù yè mǎn zhī líng.

下济幽扃。分人鬼之道。存亡皆泰。利济无穷。大悲大愿。

Xià jì yōu jiōng. Fēn rén guǐ zhī dào. Cún wáng jiē tài. Lì jì wú qióng. Dà bēi dà yuàn.

大圣大慈。下元五炁解厄水官。

Dà shèng dà cí. Xià yuán wǔ qì jiě è shuǐ guān.

金灵洞阴大帝。旸谷帝君。

Jīn líng dòng yīn dà dì. Yáng gǔ dì jūn.

 

炎帝火官诰Yán dì huǒ guān gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

乾元四品。考校火官。运扶乾健。德合离明。

Gān yuán sì pǐn. Kǎo xiào huǒ guān. Yùn fú gān jiàn. Dé hé lí míng.

居太阳,丹天之中。统左府,注生之籍。盛德在火。

Jū tài yáng, dān tiān zhī zhōng. Tǒng zuǒ fǔ, zhù shēng zhī jí. Shèng dé zài huǒ.

炎帝持衡。功参佐于三元,炁运行于四月。

Yán dì chí héng. Gōng cān zuǒ yú sān yuán, qì yùn xíng yú sì yuè.

驾赤龙,而行南陆。昭明荧惑之宫。烛朱陵,

Jià chì lóng, ér xíng nán lù. Zhāo míng yíng huò zhī gōng. Zhú zhū líng,

而显丹台,焕赫文昌之运。辉辉朗耀。

Ér xiǎn dān tái, huàn hè wén chāng zhī yùn. Huī huī lǎng yào.

炳炳照临。大悲大愿。大圣大慈。赤皇上品。

Bǐng bǐng zhào lín. Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí. Chì huáng shàng pǐn.

三炁火官。炎帝真君。洞阳大帝。南丹纪寿天尊。

Sān qì huǒ guān. Yán dì zhēn jūn. Dòng yáng dà dì. Nán dān jì shòu tiān zūn.

 

太上三元赐福赦罪解厄消灾延生保命妙经

Tài shàng sān yuán cì fú shè zuì jiě è xiāo zāi yán shēng bǎo mìng miào jīng

尔时

ěr shí

救苦大仙。在大罗天上。九炁紫微天宫。

Jiù kǔ dà xiān. Zài dà luō tiān shàng. Jiǔ qì zǐ wēi tiān gōng.

上禀

Shàng bǐng

道君曰。集会三元。天地水官。三界四府。众圣曹官。

Dào jūn yuē. Jí huì sān yuán. Tiān dì shuǐ guān. Sān jiè sì fǔ. Zhòng shèng cáo guān.

考校司同诸仙众。讲说经法。救拔众生。

Kǎo xiào sī tóng zhū xiān zhòng. Jiǎng shuō jīng fǎ. Jiù bá zhòng shēng.

放大光明。照见天下。万国九州之地。

Fàng dà guāng míng. Zhào jiàn tiān xià. Wàn guó jiǔ zhōu zhī dì.

江河湖海之内。阎浮世界之中。受苦众生。

Jiāng hé hú hǎi zhī nèi. Yán fú shì jiè zhī zhōng. Shòu kǔ zhòng shēng.

造恶非善。广结冤仇。多行不足。财交弗明。

Zào è fēi shàn. Guǎng jié yuān chóu. Duō xíng bù zú. Cái jiāo fú míng.

不敬天地。日月三光。呵风骂雨。欺神灭像。瞒天昧地。

Bù jìng tiān dì. Rì yuè sān guāng. Hē fēng mà yǔ. Qī shén miè xiàng. Mán tiān mèi dì.

亵渎圣贤。不敬父母。叔伯六亲。奸盗邪淫。不忠不孝。

Xiè dú shèng xián. Bù jìng fù mǔ. Shū bai liù qīn. Jiān dào xié yín. Bù zhōng bù xiào.

非礼非义。断绝往来恩路。不敬五谷。秽污遭贱。

Fēi lǐ fēi yì. Duàn jué wǎng lái ēn lù. Bù jìng wǔ gǔ. Huì wū zāo jiàn.

不行正道。大斗小秤。明瞒暗骗。横言曲语。

Bù xíng zhèng dào. Dà dòu xiǎo chèng. Míng mán àn piàn. Héng yán qū yǔ.

白口咒诅。怨天恨地。不恤己身。不修片善。天不容。

Bái kǒu zhòu zǔ. Yuàn tiān hèn dì. Bù xù jǐ shēn. Bù xiū piàn shàn. Tiān bù róng.

地不载。致生恶毒。多起瘟黄。

Dì bù zài. Zhì shēng è dú. Duō qǐ wēn huáng.

多招讼非。轻重难逃。

Duō zhāo sòng fēi. Qīng zhòng nán táo.

故作事因。得此苦报。恶难临身。无处解释。于是救苦大仙。

Gù zuò shì yīn. Dé cǐ kǔ bào. È nàn lín shēn. Wú chù jiě shì. Yú shì jiù kǔ dà xiān.

端简上告三元天官曰。

Duān jiǎn shàng gào sān yuán tiān guān yuē.

善哉善哉。此等众生。

Shàn zāi shàn zāi. Cǐ děng zhòng shēng.

遭刑苦难。若有善男信女。皈依三元。

Zāo xíng kǔ nàn. Ruò yǒu shàn nán xìn nǚ. Guī yī sān yuán.

斋戒三年圆满。命道转诵此经。三五十遍。

Zhāi jiè sān nián yuán mǎn. Mìng dào zhuǎn sòng cǐ jīng. Sān wǔ shí biàn.

千五百遍。踊跃忏悔。悔过愆尤。

Qiān wǔ bǎi biàn. Yǒng yuè chàn huǐ. Huǐ guò qiān yóu.

道君曰。即有天官赐福。地官赦罪。水官解厄。

Dào jūn yuē. Jí yǒu tiān guān cì fú. Dì guān shè zuì. Shuǐ guān jiě è.

于是告下三元天尊即驾五色祥云。行九炁清风。

Yú shì gào xià sān yuán tiān zūn jí jià wǔ sè xiáng yún. Xíng jiǔ qì qīng fēng.

至都会府。云台山上。放大毫光。广大惠力。

Zhì dū huì fǔ. Yún tái shān shàng. Fàng dà háo guāng. Guǎng dà huì lì.

无边法显。济民救苦。福应万灵。诸天升降。

Wú biān fǎ xiǎn. Jì mín jiù kǔ. Fú yīng wàn líng. Zhū tiān shēng jiàng.

除无妄之灾。解有仇之愆。赐千祥之福。脱九厄之难。

Chú wú wàng zhī zāi. Jiě yǒu chóu zhī qiān. Cì qiān xiáng zhī fú. Tuō jiǔ è zhī nán.

离三途之苦。痴蠢康泰。削去原罪。拔除冤根。

Lí sān tú zhī kǔ. Chī chǔn kāng tài. Xuē qù yuán zuì. Bá chú yuān gēn.

永消愆尤。父母存亡。沾恩离苦。

Yǒng xiāo qiān yóu. Fù mǔ cún wáng. Zhān ēn lí kǔ.

四生六道。饿鬼穷魂。

Sì shēng liù dào. È guǐ qióng hún.

孤魂野鬼。九玄七祖。未离地狱之中。存亡众生。

Gū hún yě guǐ. Jiǔ xuán qī zǔ. Wèi lí dì yù zhī zhōng. Cún wáng zhòng shēng.

杻械枷锁。囹圄闭塞。于是地官。至七月十五日。

Chǒu xiè jiā suǒ. Líng yǔ bì sè. Yú shì dì guān. Zhì qī yuè shí wǔ rì.

即与狱囚地狱受苦众生。除罪簿。灭恶根。削死名。

Jí yǔ yù qiú dì yù shòu kǔ zhòng shēng. Chú zuì bù. Miè è gēn. Xuē sǐ míng.

上生籍。已去提。未去提。已提至。未提至。已结证。未结证。

Shàng shēng jí. Yǐ qù tí. Wèi qù tí. Yǐ tí zhì. Wèi tí zhì. Yǐ jié zhèng. Wèi jié zhèng.

已发觉。未发觉。逢赦除之。

Yǐ fā jué. Wèi fā jué. Féng shè chú zhī.

地官曰。五刑十恶等罪。永不赦除。

Dì guān yuē. Wǔ xíng shí è děng zuì. Yǒng bù shè chú.

天尊言。龌龊龃龉。蛇牙虎口。心如锥刀。

Tiān zūn yán. Wò chuò jǔ yǔ . Shé yá hǔ kǒu. Xīn rú zhuī dāo.

恶毒之人。鬼眼鬼心。多计巧言。嗊瞒痴愚。

È dú zhī rén. Guǐ yǎn guǐ xīn. Duō jì qiǎo yán. Hǒng mán chī yú.

蠢子何知。割他肉。不念他贫。只念己富。肥家润身。

Chǔn zi hé zhī. Gē tā ròu. Bù niàn tā pín. Zhǐ niàn jǐ fù. Féi jiā rùn shēn.

使心用心。返累己身。心根结成。罪根难灭。贪财利己。

Shǐ xīn yòng xīn. Fǎn lèi jǐ shēn. Xīn gēn jié chéng. Zuì gēn nán miè. Tān cái lì jǐ.

天雷霹雳。瘟气流传。缠害身体。冤愆相併。併及子孙。

Tiān léi pī lì. Wēn qì liú chuán. Chán hài shēn tǐ. Yuān qiān xiāng bìng. Bìng jí zǐ sūn.

于是救苦大仙。再告天官。天官曰。转诵此经。

Yú shì jiù kǔ dà xiān. Zài gào tiān guān. Tiān guān yuē. Zhuǎn sòng cǐ jīng.

至满千遍。大作踊跃。悔过愆尤。断恶修善。

Zhì mǎn qiān biàn. Dà zuò yǒng yuè. Huǐ guò qiān yóu. Duàn è xiū shàn.

即有地官赦罪。所有恶孽愆尤。俱一赦除。心心忐忑。

Jí yǒu dì guān shè zuì. Suǒ yǒu è niè qiān yóu. Jù yī shè chú. Xīn xīn tǎn tè.

尽一皈正。恍恍惚惚。耳目心定。神魂安静。

Jǐn yī guī zhèng. Huǎng huǎng hū hū. Ěr mù xīn dìng. Shén hún ān jìng.

精神復旧。罪灭福生。无量功德。其福无边。

Jīng shén fù jiù. Zuì miè fú shēng. Wú liàng gōng dé. Qí fú wú biān.

道君曰。世间众生。招瘟惹灾。毒气流行。

Dào jūn yuē. Shì jiān zhòng shēng. Zhāo wēn rě zāi. Dú qì liú xíng.

众生染着。皆是造恶非善。冤仇相併。致生恶疾。

Zhòng shēng rǎn zhe. Jiē shì zào è fēi shàn. Yuān chóu xiāng bìng. Zhì shēng è jí.

淹延未愈。若诵此经。病即痊愈。若诵经者。

Yān yán wèi yù. Ruò sòng cǐ jīng. Bìng jí quán yù. Ruò sòng jīng zhě.

至端阳中元之日。即有三元。追回行瘟等众。

Zhì duān yáng zhōng yuán zhī rì. Jí yǒu sān yuán. Zhuī huí xíng wēn děng zhòng.

考校轻重等罪。俱一赦除。

Kǎo xiào qīng zhòng děng zuì. Jù yī shè chú.

水官曰。世间夫妇。命犯孤辰寡宿。刑害绝嗣。

Shuǐ guān yuē. Shì jiān fū fù. Mìng fàn gū chén guǎ sù. Xíng hài jué sì.

皆是前生不施。今生受之。若有善男信女。

Jiē shì qián shēng bù shī. Jīn shēng shòu zhī. Ruò yǒu shàn nán xìn nǚ.

晨夕好静。沐浴烧香。燃灯诵经。修斋佈施。

Chén xī hǎo jìng. Mù yù shāo xiāng. Rán dēng sòng jīng. Xiū zhāi bù shī.

悔过消刑。便生端正有相之男。

Huǐ guò xiāo xíng. Biàn shēng duān zhèng yǒu xiàng zhī nán.

聪明富贵之子。声镇五湖四海。宿世今生。

Cōng míng fù guì zhī zǐ. Shēng zhèn wǔ hú sì hǎi. Sù shì jīn shēng.

故作误为。谋财负命。今世为儿。取命化财。

Gù zuò wù wèi. Móu cái fù mìng.mJīn shì wéi er. Qǔ mìng huà cái.

女人妊娠。三朝五日。不行分娩。

Nǚ rén rèn shēn. Sān cháo wǔ rì. Bù háng fēn miǎn.

或在身儿亡。生下儿亡。三六九岁儿亡。

Huò zài shen er wáng. Shēng xià er wáng. Sān liù jiǔ suì er wáng.

十二五岁儿亡。一日一夜。万死万生。俱是冤愆相临。

Shí èr wǔ suì er wáng. Yī rì yī yè. Wàn sǐ wàn shēng. Jù shì yuān qiān xiāng lín.

化目化财。骗携财物。化为畜生。若有善男信女。

Huà mù huà cái. Piàn xié cái wù. Huà wéi chù shēng. Ruò yǒu shàn nán xìn nǚ.

发心施财。斋戒沐浴。转诵此经。悔过愆尤。

Fā xīn shī cái. Zhāi jiè mù yù. Zhuǎn sòng cǐ jīng. Huǐ guò qiān yóu.

即使愆尤永释。人鬼分离。产生无难。母子双全。

Jí shǐ qiān yóu yǒng shì. Rén guǐ fēn lí. Chǎn shēng wú nán. Mǔ zǐ shuāng quán.

关煞无刑。生长成人。利益双亲。经力弘深。

Guān shā wú xíng. Shēng zhǎng chéng rén. Lì yì shuāng qīn. Jīng lì hóng shēn.

祈福福至。禳祸祸消。仇人冰泮。冤家债主。自消自灭。

Qí fú fú zhì. Ráng huò huò xiāo. Chóu rén bīng pàn. Yuān jiā zhài zhǔ. Zì xiāo zì miè.

孤魂等众。九玄七祖。四生六道。轮回生死。出离地狱。

Gū hún děng zhòng. Jiǔ xuán qī zǔ. Sì shēng liù dào. Lún huí shēng sǐ. Chū lí dì yù.

即往东极天界。救苦门庭。救苦地上好修行。

Jí wǎng dōng jí tiān jiè. Jiù kǔ mén tíng. Jiù kǔ dì shàng hǎo xiū xíng.

只有天堂无地狱。阎王一见。不敢高声。童子夜叉。

Zhǐ yǒu tiān táng wú dì yù. Yán wáng yī jiàn. Bù gǎn gāo shēng. Tóng zǐ yè chā.

擎拳拱手。牛头马面。总尽皈依。一十八重地狱。

Qíng quán gǒng shǒu. Niú tóu mǎ miàn. Zǒng jǐn guī yī. Yī shí bā chóng dì yù.

狱狱逍遥。三十三天天宫。宫宫自在。

Yù yù xiāo yáo. Sān shí sān tiān tiān gōng. Gōng gōng zì zài.

超生天堂之境。即无地狱之声。出离地狱。永离苦难。

Chāo shēng tiān táng zhī jìng. Jí wú dì yù zhī shēng. Chū lí dì yù. Yǒng lí kǔ nàn.

径往人天。超生净土。快乐无量。一去一来。无挂无碍。

Jìng wǎng rén tiān. Chāo shēng jìng tǔ. Kuài lè wú liàng. Yī qù yī lái. Wú guà wú ài.

水官曰。天下众生。星辰不顺。运限迟留。

Shuǐ guān yuē. Tiān xià zhòng shēng. Xīng chén bù shùn. Yùn xiàn chí liú.

凶曜冲併。多生疾病。或瘟病相侵。

Xiōng yào chōng bìng. Duō shēng jí bìng. Huò wēn bìng xiāng qīn.

或痢疾,疮毒相侵。或肿毒,疥癞相侵。

Huò lì jí, chuāng dú xiāng qīn. Huò zhǒng dú, jiè lài xiāng qīn.

气候喉黄相侵。咽喉风毒相侵。泄泻风痰相侵。

Qì hòu hóu huáng xiāng qīn. Yān hóu fēng dú xiāng qīn. Xiè xiè fēng tán xiāng qīn.

祖冢瘟气相侵。住基风水相侵。邪师败圣相侵。

Zǔ zhǒng wēn qì xiāng qīn. Zhù jī fēng shuǐ xiāng qīn. Xié shī bài shèng xiāng qīn.

火眼痨瘵相侵。吐血蛊毒相侵。白口咒诅相侵。

Huǒ yǎn láo zhài xiāng qīn. Tù xiě gǔ dú xiāng qīn. Bái kǒu zhòu zǔ xiāng qīn.

刀兵火盗相侵。水淹顛狂相侵。

Dāo bīng huǒ dào xiāng qīn. Shuǐ yān diān kuáng xiāng qīn.

吊颈枷锁相侵。秽门闭瘴相侵。

Diào jǐng jiā suǒ xiāng qīn. Huì mén bì zhàng xiāng qīn.

年月日时不利相侵。斫伐坛庙树木相侵。

Nián yue rì shí bù lì xiāng qīn. Zhuó fá tán miào shù mù xiāng qīn.

挖坑动土相侵。开基开沼相侵。

Wā kēng dòng tǔ xiāng qīn. Kāi jī kāi zhǎo xiāng qīn.

添新换旧相侵。修前整后相侵。疟疾疹疾相侵。

Tiān xīn huàn jiù xiāng qīn. Xiū qián zhěng hòu xiāng qīn. Nüè jí zhěn jí xiāng qīn.

瘟灾瘟气相侵。官符口舌相侵。致生恶疾来缠。

Wēn zāi wēn qì xiāng qīn. Guān fú kǒu shé xiāng qīn. Zhì shēng è jí lái chán.

众生染着。致于丧亡。若诵此经。即使恶疾不缠。

Zhòng shēng rǎn zhe. Zhì yú sàng wáng. Ruò sòng cǐ jīng. Jí shǐ è jí bù chán.

吉星相护。凶曜退散。万祸冰消。千祥云集。

Jí xīng xiàng hù. Xiōng yào tuì sàn. Wàn huò bīng xiāo. Qiān xiáng yún jí.

经通天界。福临人间。

Jīng tōng tiān jiè. Fú lín rén jiān.

天尊言。天下众生。江河湖海。舟航商贾。

Tiān zūn yán. Tiān xià zhòng shēng. Jiāng hé hú hǎi. Zhōu háng shāng gǔ.

风波汹涌。惊惶忧惧。若诵此经。皈依天地水官。

Fēng bō xiōng yǒng. Jīng huáng yōu jù. Ruò sòng cǐ jīng. Guī yī tiān dì shuǐ guān.

水府众圣。即使风恬浪静。水途安妥。舟航稳载。

Shuǐ fǔ zhòng shèng. Jí shǐ fēng tián làng jìng. Shuǐ tú ān tuǒ. Zhōu háng wěn zài.

绳缆坚牢。所谋顺遂。诸圣拥护。万神赐福。

Shéng lǎn jiān láo. Suǒ móu shùn suì. Zhū shèng yǒng hù. Wàn shén cì fú.

于是天尊而说偈曰

Yú shì tiān zūn ér shuō jì yuē

九炁青天上。日月星斗真。天地水官帝。

Jiǔ qì qīng tiān shàng. Rì yuè xīng dǒu zhēn. Tiān dì shuǐ guān dì.

云雷电鼓随。金童执华幡。玉女捧香花。

Yún léi diàn gǔ suí. Jīn tóng zhí huá fān. Yù nǚ pěng xiāng huā.

五色祥云内。放出白毫光。照一切天下。

Wǔ sè xiáng yún nèi. Fàng chū bái háo guāng. Zhào yī qiè tiān xià.

显身救众生。庆云祥烟护。拔离诸苦难。

Xiǎn shēn jiù zhòng shēng. Qìng yún xiáng yān hù. Bá lí zhū kǔ nàn.

兴云布洪雨。驱雷掣电行。法显无边济。无极无量法。

Xìng yún bù hóng yǔ. Qū léi chè diàn xíng. Fǎ xiǎn wú biān jì. Wú jí wú liáng fǎ.

无量度众生。无极无量光。照出诸魂众。

Wú liàng dù zhòng shēng. Wú jí wú liàng guāng. Zhào chū zhū hún zhòng.

一切冤家鬼。尽离地狱中。存亡诸众生。

Yī qiè yuān jiā guǐ. Jǐn lí dì yù zhōng. Cún wáng zhū zhòng shēng.

一切离苦难。天尊说经已毕。若诵此经。随力建功。

Yī qiè lí kǔ nàn. Tiān zūn shuō jīng yǐ bì. Ruò sòng cǐ jīng. Suí lì jiàn gōng.

酌水献花。其福自应。家有此经。宅舍光明。

Zhuó shuǐ xiàn huā. Qí fú zì yīng. Jiā yǒu cǐ jīng. Zhái shě guāng míng.

灾难无侵。佩带此经。万神拥护。鬼祟永灭。

Zāi nàn wú qīn. Pèi dài cǐ jīng. Wàn shén yǒng hù. Guǐ suì yǒng miè.

心念不空。福力自然。神力扶持。随心应口。

Xīn niàn bù kōng. Fú lì zì rán. Shén lì fú chí. Suí xīn yìng kǒu.

此经共计一千六百七十五字。字字真诠。句句消愆。

Cǐ jīng gòng jì yī qiān liù bǎi qī shí wǔ zì. Zì zì zhēn quán. Jù jù xiāo qiān.

行行灭罪。卷卷赐福。一切诸天上帝。

Háng háng miè zuì. Juǎn juǎn cì fú. Yī qiè zhū tiān shàng dì.

三界十方众圣。闻说此经。皆大欢喜。

Sān jiè shí fāng zhòng shèng. Wén shuō cǐ jīng. Jiē dà huān xǐ.

信受奉行。作礼而退。

Xìn shòu fèng xíng. Zuò lǐ ér tuì.

太上三元赐福赦罪解厄消灾延生保命妙经

Tài shàng sān yuán cì fú shè zuì jiě è xiāo zāi yán shēng bǎo mìng miào jīng

 

 

太上元始天尊说三官宝号

Tài shàng yuán shǐ tiān zūn shuō sān guān bǎo hào

尔时。元始天尊。在大罗天上。八景宫中。

Ěr shí. Yuán shǐ tiān zūn. Zài dà luō tiān shàng. Bā jǐng gōng zhōng.

与诸天神王。日月星宿。上圣高真。无极圣众。

Yǔ zhū tiān shén wáng. Rì yuè xīng sù. Shàng shèng gāo zhēn. Wú jí shèng zhòng.

说无上至真妙法。有一真人。名曰赤脚大仙。

Shuō wú shàng zhì zhēn miào fǎ. Yǒu yī zhēn rén. Míng yuē chì jiǎo dà xiān.

越班而出。擎拳长跪。上禀天尊曰。下界人民。

Yuè bān ér chū. Qíng quán zhǎng guì. Shàng bǐng tiān zūn yuē. Xià jiè rén mín.

或有水火刀兵。疾病生产。鬼魅精邪。天罗地网。

Huò yǒu shuǐ huǒ dāo bīng. Jí bìng shēng chǎn. Guǐ mèi jīng xié. Tiān luó dì wǎng.

一切厄难。何由救免。

Yī qiè è nàn. Hé yóu jiù miǎn.

天尊言。得道神仙。皆从三官保举。下方生人。

Tiān zūn yán. Dé dào shén xiān. Jiē cóng sān guān bǎo jǔ. Xià fāng shēng rén.

但持三官宝号。能除厄难。悉皆消灭。吾今授汝。

Dàn chí sān guān bǎo hào. Néng chú è nàn. Xī jiē xiāo miè. Wú jīn shòu rǔ.

下世流传人间。看诵经者。得福无量。

Xià shì liú chuán rén jiān. Kàn sòng jīng zhě. Dé fú wú liàng.

消一切厄。即说宝号曰。

Xiāo yī qiè è. Jí shuō bǎo hào yuē.

北极玄穹。紫微帝庭。泰山岱岳。水国清泠。

Běi jí xuán qióng. Zǐ wēi dì tíng. Tài shān dài yuè. Shuǐ guó qīng líng.

纲维三界。统御万灵。三元校籍。善恶攸分。

Gāng wéi sān jiè. Tǒng yù wàn líng. Sān yuán xiào jí. Shàn è yōu fēn.

斋戒礼诵。无愿不成。消灾释罪。降福延生。

Zhāi jiè lǐ sòng. Wú yuàn bù chéng. Xiāo zāi shì zuì. Jiàng fú yán shēng.

至真妙道。功德无边。大悲大愿。大圣大慈。

Zhì zhēn miào dào. Gōng dé wú biān. Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí.

上元一品。赐福天官。紫微大帝。中元二品。

Shàng yuán yī pǐn. Cì fú tiān guān. Zǐ wēi dà dì. Zhōng yuán èr pǐn.

赦罪地官。清虚大帝。下元三品。解厄水官。

Shè zuì dì guān. Qīng xū dà dì. Xià yuán sān pǐn. Jiě è shuǐ guān.

洞阴大帝。三元主宰。三百六十。应感天尊。

Dòng yīn dà dì. Sān yuán zhǔ zǎi. Sān bǎi liù shí. Yīng gǎn tiān zūn.

女青真人。考校曹官。

Nǚ qīng zhēn rén. Kǎo xiào cáo guān.

尔时赤脚大仙。与诸天神王。真仙大众。

Ěr shí chì jiǎo dà xiān. Yǔ zhū tiān shén wáng. Zhēn xiān dà zhòng.

闻说宝号。皆大欢喜。作礼稽首而退。信受奉行。

Wén shuō bǎo hào. Jiē dà huān xǐ. Zuò lǐ qǐ shǒu ér tuì. Xìn shòu fèng xíng.

太上元始天尊说三官宝号

Tài shàng yuán shǐ tiān zūn shuō sān guān bǎo hào

 

三官宝诰 Sān guān bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

惟三圣人。乃一太极。普受浩劫家之命。

Wéi sān shèng rén. Nǎi yī tài jí. Pǔ shòu hào jié jiā zhī mìng.

鼎膺无量品之褒。紫微清虚洞阴。总领功过。

Dǐng yīng wú liàng pǐn zhī bāo. Zǐ wēi qīng xū dòng yīn. Zǒng lǐng gōng guò.

赐福赦罪解厄。普济存亡。道冠诸天。恩覃三界。大悲大愿。

Cì fú shè zuì jiě è. Pǔ jì cún wáng. Dào guān zhū tiān. Ēn tán sān jiè. Dà bēi dà yuàn.

大圣大慈。三元三品。三官大帝。

Dà shèng dà cí. Sān yuán sān pǐn. Sān guān dà dì.

三宫九府。应感天尊。

Sān gōng jiǔ fǔ. Yīng gǎn tiān zūn.

小赞Xiǎo zàn

三官大帝。各境神仙。乘鸾跨鹤赴经筵。

Sān guān dà dì. Gè jìng shén xiān. Chéng luán kuà hè fù jīng yán.

赐福赦罪愆。赤脚大仙。化度在人间(重)。

Cì fú shè zuì qiān. Chì jiǎo dà xiān.  Huà dù zài rén jiān (zhòng).

 

土地咒 Tǔ dì zhòu

经坛土地,神之最灵,升天达地,出幽入冥,

Jīng tán tǔ dì, shén zhī zuì líng, shēng tiān dá dì, chū yōu rù míng,

为吾关奏,不得留停,有功之日,名书上清。

Wèi wú guān zòu, bù dé liú tíng, yǒu gōng zhī rì, míng shū shàng qīng.

 

结经偈Jié jīng jì

向来诵经功德,上奉高真,下保平安,赐福消灾,

Xiàng lái sòng jīng gōng dé, shàng fèng gāo zhēn, xià bǎo píng ān, cì fú xiāo zāi,

同赖善功。证无上道,一切信礼,

Tóng lài shàn gōng. Zhèng wú shàng dào, yī qiè xìn lǐ,

志心称念

zhì xīn chēng niàn

三元赦罪天尊。不可思议功德。

Sān yuán shè zuì tiān zūn. Bù kě sī yì gōng dé.

 

白鹤飞Bái hè fēi

道场启,法筵开,稽首皈依天地水,仙家乐白鹤飞。

Dào chǎng qǐ, fǎ yán kāi, qǐ shǒu guī yī tiān dì shuǐ, xiān jiā lè bái hè fēi.

道场启,法筵开,三官大帝慈悲主,仙家乐白鹤飞。

Dào chǎng qǐ, fǎ yán kāi, sān guān dà dì cí bēi zhǔ, xiān jiā lè bái hè fēi.

道场启,法筵开,神功妙德不思议,仙家乐白鹤飞。

Dào chǎng qǐ, fǎ yán kāi, shén gōng miào dé bù sī yì, xiān jiā lè bái hè fēi.

道场启,法筵开,谨运一心皈命礼,仙家乐白鹤飞。

Dào chǎng qǐ, fǎ yán kāi, jǐn yùn yī xīn guī mìng lǐ, xiān jiā lè bái hè fēi.


English Translation

Scripture of the Three Officials

 

Melody of the steps in the void

Dao´s banquet begins, immortals come down from Penglai.

Dao and virtue are the universal heavenly music, Three Origins stand on the cloud terrace. The barefoot honors the imperial office, Pure females serve vegetarian food on the table.  Cassia flower fragrance is scattered, blessing and eliminating disasters forever.

 

Praise the Celestial Worthy

Celestial Worthy of Three Origins who pardons sins

 

Praise

Numinous sounds are everywhere. Eliminate guilt and fault. When precious titles are proclaimed, they assist those in danger and distress. The ritual master opens the altar, Perform the hymns of the teachings. All Daoists express their appreciation. With echoing voices we respond in harmony. Resemble the voices we respond.

 

Slow melody of clarification

Serving water and presented flowers fill the precious altar.

Make offerings to the Three Officials of Heaven, Earth and Water.

Five colored auspicious clouds overlook the mortal world.

Nine Qi in a clear wind descend to this human realm.

Scroll by scroll, sentence by sentence disasters are averted.

Character by character, stroke by stroke sins are eliminated.

The barefooted great immortal asked questions in the past.

Obtain merits with boundless expanse.

Offering incense to the Celestial Worthy Three Origins who pardons sins.

 

Three Officers Praise

Bow down and take refuge in Heaven, Earth and Water. Three Officials great emperors benevolent lords. Spiritual skills mystical virtue is unbelievable. Sincere move wholeheartedly turning over life ceremony.

 

Melody of the lesser request

Daoist rituals, masses are waiting. All people are respectfully.

With all respect encounter Dao, Chanting the scriptures according to the rules.

 

Praise the Celestial Worthy

Celestial Worthy of Three Origins who pardons sins

 

Hymn to the opening of the Holy Scriptures

Quiet and still reaching back to the spring-less eons looming in the void. The deep and deep writings that can recognize their deep truth and infer from it. On the Path of Great Advancement, who can count the years lived in an eon? Neither born nor dying, this wish is borne by the lotus flower. The heart of compassion transcends and transcends the three realms and brings liberation to many people in the world. The perfected man of the highest virtue will be immortal for all time.

 

Treasured Proclamation of the Heaven Official

With utmost devoutness turning over of life ceremony

In the profound capital of Yuan Yang, the palace of Zi Wei, the ministry of thirty-six officials, who together number ninety million. He checks and verifies everything within the limitless universe, records the registers of all within the nations of the ten directions, his blessings include all beings, In charge of the registers of good and bad for all beings, his grace reaches everyone within the three realms, right up to the ascent and descent of every immortal individual. Eliminate unexpected calamities, dispel the calamities of previous life, escape the directions of life and death, liberate and extract the suffering of the underworld. What all living things depend on, the dull react and all are healthy. Great mercy, great sincerity, great wisdom, great compassion. Of the upper prime and the nine qi of heaven, the official of heaven who gives blessings,  the great emperor Yuan Yang of glorious numinosity.

The imperial ruler of Zi Wei.

Treasured Proclamation of the Earth Official

With utmost devoutness turning over of life ceremony

In Qing Ling of Dong Yang, in the palace of the northern capital, the ministry has forty-two offices with a combined total of ninety million. The one responsible in all ten directions of the nine countries of the three realms, with control over the five sacred mountains, the widely scattered countries in all eight cardinal directions and four cardinal points, the exhalation and the inspiration of yin and yang. He reviews the green and black registers of good and bad for men and women and exalts heaven and earth by benevolence. Review the names in the records and registers of disasters and blessings. The source of his powers is huge and great and can enable one to step out of the extreme darkness of the underworld. Given his light during the great catastrophe, the innumerable sins can be removed. All parents, living and deceased, receive this grace. Great mercy, great sincerity, great wisdom, great compassion. From the middle prime and the seven qi, the earth’s official who forgives sins, the great emperor Qing Xu of deep and serene numinosity,

The imperial sovereign of Qing Ling.

 

Treasured Proclamation of the Water Official

With utmost devoutness turning over of life ceremony

In the valley of the rising sun of Dong Yuan, in the palace of Qing Ling, the ministry of forty-two offices, together ninety million. Responsible for the gods of rivers and waterways and affairs of all beings. On the day of the unstoppable fate, the great gathering of the flood, the doctrine king of orthodox unity who keeps the registers of dead souls and spirits of the endless night, the master of unsophisticated actions, above he drives away heavenly calamities and brings deliverance for spirits whose sins have expired, below he brings relief to the prisoners in the underworld. By separating the realms of existence for man and spirit, both the living and the dead are at peace, the benefits and relief are incessant. Great mercy, great sincerity, great wisdom, great compassion. From the lower prime number and the five qi, the official of water who drives away disasters, The great emperor Dong Yin of golden numinosity,

The imperial sovereign of Yang Gu.

 

Treasured Proclamation of the Fire Official

With utmost devoutness turning over of life ceremony

At beginning the fourth rank. Examiner fire official. Moves to support Qian and its strength. Gather virtues, Li is bright. Residing in the sun, within the elixir heaven. Command the left office, annotate the register of life. Flourishing virtues in fire. Blazing emperor keep the balance. Deeds to consult the three origins. Qi moves during the fourth month. Harnessing a dragon and travel to southern lands. Clear brightness in Mars palace. Illuminating the cinnabar mound, manifesting the elixir terrace. Shining bright over Wen Chang. Shining bright in glory. Shine on remarkable. Great mercy, great sincerity, great wisdom, great compassion. Red emperor of high ranks. Three qi fire official. True sovereign glaring emperor. Great emperor of yang grotto.

Celestial worthy of southern elixir records of long life.

 

The profound scripture of the highest Three Origins give blessings, pardon sins, dispel calamities, prevent disasters, prolong life and protect destiny

At that time,

The great immortal who saves from suffering, in the Dai Luo heavens, in the celestial palace of the nine qi purple subtlety, reported to Dao Jun and the assembly of the officials of the three origins of heaven, earth and water, the four departments of the three realms, all of the realized and the various officials, the department of examination and verification, together with the gathering immortals, this explanation of the scriptural doctrine as the concern the saving and retrieval of all beings. A great glare was released that could be see under the heaven, onto all countries on the nine continents, into the rivers, the lakes and the seas. In the world of Yan Fu, all beings suffer bitterness, commit evils and ignore the good.Immense involvements and hostilities, all works bring nothing.Money transactions are unsubstantial, disrespectful to heaven and earth, the sun and moon, the three lights. Criticize the wind and curse the rain. Cheating deities and decimate their likenesses. Deceitful before heaven and dishonest before earth. Profane before sages, disrespectful to parents and all six relations. Illicit thieves engaged in immoral self-indulgence, disloyal and unfaithful, rude and unrighteous. Completely disengaged from the path of kindness. Disrespect the five grains, decay and degrading them.  Do not follow the correct path, taking much and giving little in return. Lie in broad daylight, arrogant words and crooked speech, speaking unpleasant and without thinking. Resent heaven and hate the earth, neglect the own body.  Fail to cultivate a piece of goodness. Heaven won´t support, earth won´t bear, so they bring great misfortune. Cause epidemics and diseases will arise. Infections will be opposite the contravention. The magnitude of this will be unavoidable. Deadly sufferings delivered upon the body with no relief. Therefore, the great immortal who saves from suffering appealed to the three origins heaven official, holding his petition board upward and spoke,

Very well. May all of the living beings meet with these assigned punishments, bitterness and suffering. However, what if there are good men and faithful women who take refuge in the three origins and who for three years can successfully observe the certain and precepts, and make it their destiny to recite this scripture continually, numerous times, one-thousand-five-hundred times, and enthusiastically admit and repent, and show remorse for the transgression.

Dao Jun speaks,

For this the heaven official will give blessings, while the earth official will pardon sins,  and the water official will dispel calamities. Therefore he proclaimed that the celestial worthies of the three origins promptly ascent the five auspicious colored clouds, move through the nine qi on pure winds, to arrive at the mansion at the capital, at the cloud upon the mountain, and from there to release a great and subtle light that would spread widely and provide a benevolent power, manifest the limitless teachings. Bring the people across and save them from suffering. Grant blessings to the ten-thousand souls. Rise through all the heavens, eliminate unexpected disasters, dispel breach of hatred. Give a thousand auspicious blessings, cast off the sufferings of the nine calamities. Leave the bitterness of the three roads. Let the insane become well.  Cut out the source of sin, pull out the root of hate. Permanently eliminate violations and faults. Living or dead parents, granted to leave this bitterness. Beings of the four forms of birth and the six paths, hungry ghosts and searching Souls, orphaned souls and abandoned ghosts, the nine mystical and seven ancestors, all of those yet to leave the hells. All living and dead beings, bound and trapped by devices of torture. All of those locked in the prisons.

Therefore, the earth official upon the fifteenth day of the seventh month, approached the prisoners suffering hardships within hells and pardoned them. Wiped out the root of evils and erase their names from the list of dead, placing them in the register of the living.

Those gone and are about to leave. Those came through and those are coming through. Those secured and those to be secured. Those found and those to be found, are pardoned from their punishments.

The earth official speaks,

The five punishments and the ten evils will never be pardoned.

The celestial worthy speaks,

Immoral and divisive, with snake teeth and tiger mouth, hearts like knives, despiteful people. Ghost eyes and ghost hearts, excessively and deceitful. Sing lies to the ignorant. How could the foolish even know? They slice the flesh of others, not caring for their poverty, only for their own enrichment. Their family grows fat. The mind engages with concentration. The root of sin becomes more difficult to annihilate. There is only a desire for one´s own wealth. A thunder rumbling from the sky, pestilence will spread, the body will be surrounded with troubles. Grievances and disrespect come together, falling upon one´s children and grandchildren.

Therefore, the great immortal who saves from suffering again notified the heaven official.

The heaven official speaks,

Recite this scripture in turns until you have completed one-thousand repetitions. Do so bursting with enthusiasm. Regret your violations and faults. Cut yourself off from evil and cultivate good. Then the earth official will pardon your sins. All evil, betrayal, violations and faults, will be completely pardoned. The heart of disturbance will return to the good. Fainted and dazed, the ears, eyes and mind will become calm. The spirit and soul will become peaceful and still. Energy returns to its prime. Faults are wiped out and blessings will grow. Merit and virtue without limit and boundless blessings.

Dao Jun speaks,

All of the living beings in this realm, attract disease and raise disaster. Poisonous vapors spread widely and pollute all of the living beings. This is from engaging evil and denying the good. Hostility and hatred comes together, the cause of foul diseases, from what there is no recovery. Chanting this scripture and promptly recover from your illnesses. If chanting this scripture until the duan yang or zhong yuan days,  then promptly the three origins will restrain the various and many pestilences. Examine the seriousness of sins, all will be extinguished and pardoned.

The water official speaks,

Husbands and wives within this realm, whose destiny is cursed by the stars of the orphan and the constellation of the widow, and by fate and punishment, destined to be childless. Because their lack of generosity in previous incarnations, so in this life they suffer. If a good man and a faithful woman, tranquil at morning, bathe in burning incense, ignite lamps and chant scriptures, cultivate fasting and give alms, repent for their faults, they will soon give birth to a precious boy, a smart and sincere child. Revered from the five lakes to the four seas. If they have in this life or another realm, purposely caused to harm another,  schemed for wealth and acted against life, then in this realm they will have a child size their life and dissipate all their wealth. When a woman is pregnant, her labor will go on for several days without a birth, or the child may decease at age three, six or nine, or twelve or fifteen. In one day and one night, there are ten-thousand deaths and ten-thousand births. All of this is due to their hatred and violations being brought back upon them. There will be change in appearance and prosperity, they will be cheated and swindled of their property. They will be transformed into beasts. If there is a good man and a faithful woman who are generous with their wealth, who fasts, follow precepts and bathe, regular recite this scripture and regrets and repents for their violations and faults, then they forever be freed from these violations and faults. Separated from the ghosts. The mother´s labor and delivery will be without complications. Mother and child will be uninjured.  They will be freed from predestined suffering. The child living out the full live span, will be a benefit and support to the parents. The capability of this scripture is glorious and mystical. Pray for blessings, the blessings will come. Wish to avert misfortunes, then misfortunes will vanish. Enemies will melt like ice. Despised will disappear and extinguished. All orphaned souls, the nine mystical and the seven ancestors, and the beings of the four forms of birth and six paths, those rotate in the circle of birth and death, will all be released from the hells. Promptly go to the heaven at the eastern pole, to the courtyard of the saving from suffering. These lands of the saving from suffering are good for cultivation. Only celestial halls, no hells. The king of hell seeing this, is not brave enough to raise his voice. Boys and witches raise their hands in compliance. Ox head and horse face are converted. Eighteen hells, hell prisons are freed. Thirty-three celestial palaces, palaces are unrestrained. Rebirth into the regions of the celestial halls. Immediately there are no noise from the hells. Freed from the hells and released from suffering forever. Be born as humans or celestial right away and transcend rebirth into the pure lands. Limitless blissfulness. In goings and comings, neither worries nor hindrances.

The water official speaks,

All beings under heaven, those born under an unfavorable constellation, luck is limited and transient, inauspicious oppose their beneficial, who have suffered many incarnations of diseases and malady,

or been invaded by epidemic diseases,

or been invaded by infectious disease and sores,

or been invaded by swelling tumors and skin diseases,

or been invaded by throat conditions or jaundice,

or been invaded by wind toxins in the throat,

or been invaded by diarrhea and wind phlegm,

or been invaded by bad feng shui from one´s residence,

or been invaded by unorthodox teachers who counter the sagely,

or been invaded by inflammations of the eyes, exhaustion and consumption,

or been invaded by spitting blood and insect poison,

or been invaded by spells and curses,

or been invaded by weapons, war, fire and theft,

or been invaded by drowning and insanity,

or been invaded by punishment by hanging or torture instruments,

or been invaded by filthy openings or miasma,

or been invaded by a disadvantageous year, month, day or hour,

or been invaded by punishment for cutting wood at altar and temple,

or been invaded by punishment for digging holes or turning the soil,

or been invaded by punishment for setting foundations or opening ponds,

or been invaded by punishment renovations and replacement of the old,

or been invaded by punishment for cultivating the front and repairing the back,

or been invaded by malaria and rash disease,

or been invaded by epidemic calamity or epidemic Qi,

or been invaded by official, talisman or gossip.

These foul diseases have been delivered upon and involved them. All beings that have been infected, could result in death. If chanting this scripture, they will be disentangled from these foul diseases. Protected by lucky stars while the inauspicious constellations will retreat,  Ten-thousand misfortunes will disperse.  Thousand auspicious clouds gather.  This scripture penetrates the celestial realm. Blessings delivered into human realm.

The celestial worthy speaks,

All beings under heaven, there are those merchants who upon rivers, lakes and seas,  in boats and ships, carry out their trades. Upon turbulent and stormy wind and waves, they panic and are filled with fear. If chanting this scripture and take refuge in the officials of heaven, earth and water,  then all sages of the water mansion will calm the winds and still the waves. The water routes will be safe and passable. The boats and ships will be steady and their rigging will be strong. All plans will go smoothly. Sages will protect them. Ten-thousand spirits will give blessings upon them.

Therefore, the celestial worthy recited this hymn,

Above the nine qi blue heavens. The true sun, moon and stars. The imperial officials of heaven, earth and water. Clouds along with drumming of thunder and lightning.  Golden boys grasping magnificent banners. Jade maidens carrying incense and flowers. Within the five-colored auspicious clouds. A fine and clear light emits. It shines upon everything beneath heaven. Manifested bodies save all beings. Guarded by clouds and auspicious mists. Various sufferings are removed. Gathering clouds spread soaking rains.Rumbling thunder and flashing lightning. Methods manifest vast relief. Without limits, boundless methods. Boundless salvation for all beings. Without limits, boundless light. All souls transcend. Every hungry ghosts is freed from within the hells. All of the living, and also the dead, every one detached from the sufferings.

The celestial worthy concluded explaining the scriptures. If this scripture is recited and one unites with its ability and sees its merits, serves water and presents flowers, blessings will certainly deserved. This scripture is kept in the home, then the residence will be light and bright. Calamity and difficulty will not invade. If this scripture is worn and carried, the ten-thousand spirits protect the wearer, while ghosts and phantoms will forever be suppressed. Remain thoughtful not empty, blessings and strength will come naturally. Supported by the power of the spirits. Mind, respond and words follow one another. This scripture is made of one-thousand six-hundred and seventy-five characters. Character by character, the truth is explained. Sentence by sentence, violations are eliminated. Line by line, sins are extinguished. Scroll by scroll, blessings are given. Al sages of the three realms and the ten directions, upon hearing this exposition on this scripture, were all delighted.

Perform the rite and retreat. In faith, accept and obeyed.

The profound scripture of the highest Three Origins give blessings, pardon sins, dispel calamities, prevent disasters, prolong life and protect destiny

 

The highest Heavenly One speaks of the scriptures

of the three official titles

At that time,

the highest heavenly element of the beginning, in the great canopy of heaven, in the palace of the eight landscapes, was with the deities and kings of the various heavens, the sun, the moon and the stars, the exalted sages and high immortals, an infinite holy multitude, to teach them the wonderful method of the highest and ultimate truth. There was an immortal named the barefoot great immortal. Emerged from the ranks, kneeling with folded hands raised.  He reported to the supreme celestial saying,  For the people of the world below, should they encounter fire and water disasters, armed conflict, diseases and births, ghosts, goblins and evil spirits. Disasters from heaven and earth, every disaster,  how can we save them and help them to avoid them like this.

The celestial worthy speaks,

All immortals who had attained the Dao were all recommended by the three officials. Living beings below, if they recite the titles of the three officials, they will be able to dispel calamities, everything will be gone away entirely. I give it to you now, make it widely known in the world below.  Those of the mortal world who read and recite this passage gain immeasurable blessings and all calamities are removed.

He promptly spoke of these titles.

Northern celestial pole, Zi Wei the emperor’s court,

Mount Tai peak of Dai, water land clear and cold, Keep the law in the three realms, ruling all creatures, the three prime check the registers, good and bad are distinguished. Worship and chanting, no desires won´t be successful. Eliminate misfortunes and forgive sins, pray for blessings and prolong life, Marvellous Dao of highest truth, merits are boundless. Great mercy, great sincerity, great wisdom, great compassion. The first rank of upper prime, the blessing officer of heaven, the great emperor Zi Wei. The second rank of middle prime, officer of earth who forgives sins, the great emperor of Qing Xu. The third rank of lower prime, the water officer who dispel calamities, the great emperor of Dong Yin. The three primes that control and rule, the three hundred and sixty, supreme celestial that answers gratefully, the immortals of Nü Qing, the officials who examines.

At that time,

the barefoot great immortal, the deities and kings of the various heavens, immortals are multitude, learn about these spoken titles. All were delighted,

Perform the rite and retreat. In faith, accept and obeyed.

The highest Heavenly One speaks of the scriptures

of the three official titles

 

Treasured Proclamation of San Guan

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

Three wise men are like the Taiji, generally accept great catastrophe as their fate, the cauldron knows no bounds of praise, Zi Wei’s clear emptiness secret grotto, a common leader deserves, bless and forgive evil and difficulties, universal help survives death, Daoist Crown different heavens, grace reaches three realms, great compassion, great righteousness, great saints, great mercy. San Guan Da Di, three officials from nine prefectures, Heavenly Sovereign of grateful respond.

 

Small Praise

Three Officials great emperors. Gods and immortals of all areas.  Ride the Phoenix and fly the crane to the emperors scripture hall. Give blessings and pardon sins and faults. Barefoot great immortal. Transform as form into the human realm.

 

Incantation of the Earth God

The earth god of this biblical altar, his spirit, is most effective. He rises to heaven and reaches into the earth. He exists and enters the dark underworld and presents the memorial and the gates. It must not be delayed or remain. On the day the merit is obtained, his name will also be entered in the book of Shang Qing.

 

Scripture closing Hymn

We always offer the merits we have gained by reciting scriptures, upwards to the Most Perfect and downwards to ensure protection and peace. To give blessings and to avoid misfortune. We rely on our own earnings to witness the unsurpassed Dao.

With full faith in these rites and with a devotional spirit, we sing of the heavenly, the Supreme Celestial Three Origins who pardon sins, unimaginable merit.

 

White Cranes Fly

The ceremony starts, the explanation of the doctrine begins, Bow down and take refuge in Heaven, Earth and Water. Joy of immortal home, white cranes fly.

The ceremony starts, the explanation of the doctrine begins, Three Officials great emperors benevolent lords. Joy of immortal home, white cranes fly.

The ceremony starts, the explanation of the doctrine begins, Spiritual skills mystical virtue is unbelievable. Joy of immortal home, white cranes fly.

The ceremony starts, the explanation of the doctrine begins, Sincere move wholeheartedly turning over life ceremony. Joy of immortal home, white cranes fly.


Download Scriptures + Translations


Translation by Daoist Liu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *