太上玄门晚坛功课经 Evening Scriptures + English translation

English translation below the original text

太上玄门晚坛功课经

Tài Shàng Xuán Mén Wǎn Tán Gōng Kè Jīng

 

步虚Bù xū

大道洞玄虚,有念无不契。炼质入仙真,遂成金刚体。

Dà dào dòng xuán xū, yǒu niàn wú bù qì. Liàn zhì rù xiān zhēn, suì chéng jīn gāng tǐ.

超度三界难,地狱五苦解。悉归太上经,静念稽首礼。

Chāo dù sān jiè nán, dì yù wǔ kǔ jiě. Xī guī tài shàng jīng, jìng niàn qǐ shǒu lǐ.

 

举天尊 Jǔ tiān zūn

太乙救苦天尊(三称)
Tài yǐ jiù kǔ tiān zūn (sān chēng)

提纲 Tí gāng

灵音到处,灭罪消愆,宝号宣时,扶危救难,

Líng yīn dào chù, miè zuì xiāo qiān, bǎo hào xuān shí, fú wēi jiù nàn,

将当有讽经,演教之偈,仰劳道众 随声应和。

Jiāng dāng yǒu fěng jīng, yǎn jiào zhī jì, yǎng láo dào zhòng suí shēng yìng hè.

 

下水船 Xià shuǐ chuán

救苦天尊妙难求,身批霞衣屡劫修。

Jiù kǔ tiān zūn miào nán qiú, shēn pī xiá yī lǚ jié xiū.

五色祥云生足下,九头狮子导前游。

Wǔ sè xiáng yún shēng zú xià, jiǔ tóu shī zi dǎo qián yóu.

盂中甘露时常洒,手中杨柳不计秋。

Yú zhōng gān lù shí cháng sǎ, shǒu zhōng yáng liǔ bù jì qiū.

千处寻师千处降,爱河常作渡人舟。

Qiān chù xún shī qiān chù jiàng, ài hé cháng zuò dù rén zhōu.

诵经功德不思议,孤魂滞魄早超升。

Sòng jīng gōng dé bù sī yì, gū hún zhì pò zǎo chāo shēng.

香供养 十方救苦天尊

Xiāng gòng yǎng shí fāng jiù kǔ tiān zūn

大启请 小启请 Dà qǐ qǐng

种种无名是苦根,苦根除尽善根存,

Zhǒng zhǒng wú míng shì kǔ gēn, kǔ gēn chú jìn shàn gēn cún,

但凭慧剑威神力,跳出轮回五苦门,

Dàn píng huì jiàn wēi shén lì, tiào chū lún huí wǔ kǔ mén,

道以无心度有情,一切方便是修真,

Dào yǐ wú xīn dù yǒu qíng, yī qiè fāng biàn shì xiū zhēn,

若皈圣智圆通地,便是生天得道人。

Ruò guī shèng zhì yuán tōng dì, biàn shì shēng tiān dé dào ren.

 

小启请韵 Xiǎo qǐ qǐng yùn

道场众等,人各恭敬,恭对道前,诵经如法。

Dào chǎng zhòng děng, rén gè gōng jìng, gōng duì dào qián, sòng jīng rú fǎ.

 

开经偈 Kāi jīng jì

寂寂至无宗,虚峙劫仞阿,豁落洞玄文,谁测此幽遐,

Jí jí zhì wú zōng, xū zhì jié rèn ā, huō luò dòng xuán wén, shéi cè cǐ yōu xiá,

一入大乘路,孰计年劫多,不生亦不灭,欲生因莲花,

Yī rù dà chéng lù, shú jì nián jié duō, bù shēng yì bù miè, yù shēng yīn lián huā,

超凌三界途,慈心解世罗,真人无上德,世世为仙家。

Chāo líng sān jiè tú, cí xīn jiě shì luō, zhēn rén wú shàng dé, shì shì wéi xiān jiā.

 

太上洞玄灵宝救苦妙经 Tài shàng dòng xuán líng bǎo jiù kǔ miào jīng

尔时,

Ěr shí,

救苦天尊,遍满十方界,常以威神力,救拔诸众生,

Jiù kǔ tiān zūn, biàn mǎn shí fāng jiè, cháng yǐ wēi shén lì, jiù bá zhū zhòng shēng,

得离于迷途,众生不知觉,如盲见日月,我本太无中,

Dé lí yú mí tú, zhòng shēng bù zhī jué, rú máng jiàn rì yuè, wǒ běn tài wú zhōng,

拔离无边际,庆云开生门,祥烟塞死户,初发玄元始,

Bá lí wú biān jì, qìng yún kāi shēng mén, xiáng yān sāi sǐ hù, chū fā xuán yuán shǐ,

以通祥感机,救一切罪,度一切厄,渺渺超仙源,

Yǐ tōng xiáng gǎn jī, jiù yī qiè zuì, dù yī qiè è, miǎo miǎo chāo xiān yuán,

荡荡自然清,皆承大道力,以伏诸魔精,空中何灼灼,

Dàng dàng zì rán qīng, jiē chéng dà dào lì, yǐ fú zhū mó jīng, kōng zhōng hé zhuó zhuó,

名曰泥丸仙,紫云覆黄老,是名三宝君,还将上天炁,

Míng yuē ní wán xiān, zǐ yún fù huáng lǎo, shì míng sān bǎo jūn, hái jiāng shàng tiān qì,

以制九天魂,救苦诸妙神,善见救苦时,天上混无分,

Yǐ zhì jiǔ tiān hún, jiù kǔ zhū miào shén, shàn jiàn jiù kǔ shí, tiān shàng hùn wú fēn,

天炁归一身,皆成自然人,自然有别体,本在空洞中,

Tiān qì guī yī shēn, jiē chéng zì rán rén, zì rán yǒu bié tǐ, běn zài kōng dòng zhōng,

空洞迹非迹,遍体皆虚空,第一委炁立,第二顺炁生,

Kōng dòng jī fēi jī, biàn tǐ jiē xū kōng, dì yī wěi qì lì, dì èr shùn qì shēng,

第三成万法,第四生光明,天上三十六,地下三十六,

Dì sān chéng wàn fǎ, dì sì shēng guāng míng, tiān shàng sān shí liù, dì xià sān shí liù,

太玄无边际,妙哉大洞经,皈命太上尊,能消一切罪。

Tài xuán wú biān jì, miào zāi dà dòng jīng, guī mìng tài shàng zūn, néng xiāo yī qiè zuì.

东方玉宝皇上天尊,
Dōng fāng yù bǎo huáng shàng tiān zūn,

南方玄真万福天尊,
Nán fāng xuán zhēn wàn fú tiān zūn,

西方太妙至极天尊,
Xī fāng tài miào zhì jí tiān zūn,

北方玄上玉辰天尊,
Běi fāng xuán shàng yù chén tiān zūn,

东北方度仙上圣天尊,
Dōng běi fāng dù xiān shàng shèng tiān zūn,

东南方好生度命天尊,
Dōng nán fāng hào shēng dù mìng tiān zūn,

西南方太灵虚皇天尊,
Xī nán fāng tài líng xū huáng tiān zūn,

西北方无量太华天尊,
Xī běi fāng wú liàng tài huá tiān zūn,

上方玉虚明皇天尊,
Shàng fāng yù xū míng huáng tiān zūn,

下方真皇洞神天尊。
Xià fāng zhēn huáng dòng shén tiān zūn.

道言,十方诸天尊,其数如沙尘,化形十方界,

Dào yán, shí fāng zhū tiān zūn, qí shù rú shā chén, huà xíng shí fāng jiè,

普济度天人,委炁聚功德,同声救罪人,罪人实可哀,

Pǔ jì dù tiān rén, wěi qì jù gōng dé, tóng shēng jiù zuì rén, zuì rén shí kě āi,

我今说妙经,念诵无休息,归身不暂停,天堂享大福,

Wǒ jīn shuō miào jīng, niàn sòng wú xiū xí, guī shēn bù zàn tíng, tiān táng xiǎng dà fú,

地狱无苦声,火翳成清暑,剑树化为骞,上登朱陵府,

Dì yù wú kǔ shēng, huǒ yì chéng qīng shǔ, jiàn shù huà wéi qiān, shàng dēng zhū líng fǔ,

下入开光门,超度三界难,迳上元始天,

Xià rù kāi guāng mén, chāo dù sān jiè nán, jìng shàng yuán shǐ tiān,

于是飞天神王,无鞅数众,瞻仰尊颜,而作颂曰:

Yú shì fēi tiān shén wáng, wú yāng shù zhòng, zhān yǎng zūn yán, ér zuò sòng yuē:

天尊说经教,接引于浮生,

Tiān zūn shuō jīng jiào, jiē yǐn yú fú shēng,

勤修学无为,悟真道自成,

Qín xiū xué wú wéi, wù zhēn dào zì chéng,

不迷亦不荒,无我亦无名,

Bù mí yì bù huāng, wú wǒ yì wú míng,

朗诵罪福句,万遍心垢清。

Lǎng sòng zuì fú jù, wàn biàn xīn gòu qīng.

 

尔时,

Ěr shí,

飞天神王,及诸天仙众,说是颂毕,

Fēi tiān shén wáng, jí zhū tiān xiān zhòng, shuō shì sòng bì,

稽首天尊,奉辞而退。

Qǐ shǒu tiān zūn, fèng cí ér tuì.

太上洞玄灵宝救苦妙经 Tài shàng dòng xuán líng bǎo jiù kǔ miào jīng

 

元始天尊说生天得道真经 Yuán shǐ tiān zūn shuō shēng tiān dé dào zhēn jīng

尔时,

Ěr shí,

元始天尊在大罗天上,玉京山中,为诸天仙众,

Yuán shǐ tiān zūn zài dà luō tiān shàng, yù jīng shān zhōng, wèi zhū tiān xiān zhòng,

说此生天得道真经,告诸仙曰,吾今为汝,略启身心,

Shuō cǐ shēng tiān dé dào zhēn jīng, gào zhū xiān yuē, wú jīn wéi rǔ, lüè qǐ shēn xīn,

明宣道要,十方得道神仙,皆从此经修行,而通微奥,

Míng xuān dào yào, shí fāng dé dào shén xiān, jiē cóng cǐ jīng xiū xíng, ér tōng wēi ào,

善男子、善女人,依凭斋戒,作是津梁,一切有为,

Shàn nán zǐ, shàn nǚ rén, yī píng zhāi jiè, zuò shì jīn liáng, yī qiè yǒu wéi,

显诸真路,体此法相,乃可受持,能屏众缘,永除染著,

Xiǎn zhū zhēn lù, tǐ cǐ fǎ xiāng, nǎi kě shòu chí, néng píng zhòng yuán, yǒng chú rǎn zhe,

外想不入,内想不出,于正念中,乃得五脏清凉,

Wài xiǎng bù rù, nèi xiǎng bù chū, yú zhèng niàn zhōng, nǎi dé wǔ zàng qīng liáng,

 

六腑调泰,三百六十骨节之间,有诸滞碍,十恶之业,

Liù fǔ diào tài, sān bǎi liù shí gǔ jié zhī jiān, yǒu zhū zhì ài, shí è zhī yè,

百八十烦恼之业,众苦罪源,悉皆除荡,即引太和真炁,

Bǎi bā shí fán nǎo zhī yè, zhòng kǔ zuì yuán, xī jiē chú dàng, jí yǐn tài hé zhēn qì,

注润身田,五脏六腑,心目内观,真炁所有,清净光明,

Zhù rùn shēn tián, wǔ zàng liù fǔ, xīn mù nèi guān, zhēn qì suǒ yǒu, qīng jìng guāng míng,

虚白朗耀,杳杳冥冥,内外无事,昏昏默默,正达无为,

Xū bái lǎng yào, yǎo yǎo míng míng, nèi wài wú shì, hūn hūn mòmò, zhèng dá wú wéi,

古今常存,总持静念,从兹解悟,道力资扶,法药相助,

Gǔ jīn cháng cún, zǒng chí jìng niàn, cóng zī jiě wù, dào lì zī fú, fǎ yào xiāng zhù,

仍节饮食,驱遣鬼尸,安寂六根,静照八识,空其五蕴,

Réng jié yǐn shí, qū qiǎn guǐ shī, ān jì liù gēn, jìng zhào bā shí, kōng qí wǔ yùn,

证妙三元,得道成真,自然升度,

Zhèng miào sān yuán, dé dào chéng zhēn, zì rán shēng dù,

尔时,诸天仙众,上白天尊言,自从无始以来,至于今日,

Ěr shí, zhū tiān xiān zhòng, shàng bái tiān zūn yán, zì cóng wú shǐ yǐ lái, zhì yú jīn rì,

未闻如是,大乘经典,我等缘兹幸会,广及一切,

Wèi wén rú shì, dà chéng jīng diǎn, wǒ děng yuán zī xìng huì, guǎng jí yī qiè,

道果圆明,而说偈曰:

Dào guǒ yuán míng, ér shuō jì yuē:

杳杳冥冥清静道,昏昏默默太虚纵,

Yǎo yǎo míng míng qīng jìng dào, hūn hūn mò mò tài xū zòng,

体性湛然无所住,色心都寂一真宗。

Tǐ xìng zhàn rán wú suǒ zhù, sè xīn dōu jì yī zhēn zōng.

元始天尊说生天得道真经 Yuán shǐ tiān zūn shuō shēng tiān dé dào zhēn jīng

 

太上道君说解冤拔罪妙经 Tài shàng dào jūn shuō jiě yuān bá zuì miào jīng

尔时,

Ěr shí,

太上道君,与诸圣众,在八骞林下,七宝台中,

Tài shàng dào jūn, yǔ zhū shèng zhòng, zài bā qiān lín xià, qī bǎo tái zhōng,

罗列威仪,敷陈道要,怡神默坐,于玉京山,

Luó liè wēi yí, fū chén dào yào, yí shén mò zuò, yú yù jīng shān,

放七宝光明,照福堂地狱,见福堂之内,男女善人,

Fàng qī bǎo guāng míng, zhào fú táng dì yù, jiàn fú táng zhī nèi, nán nǚ shàn rén,

快乐无为,逍遥自在,复见诸地狱之中,饿鬼穷魂,

Kuài lè wú wéi, xiāo yáo zì zài, fù jiàn zhū dì yù zhī zhōng, è guǐ qióng hún,

以日继夜,受种种苦恼,悉无人形,五体坏烂,

Yǐ rì jì yè, shòu zhǒng zhǒng kǔnǎo, xī wú rén xíng, wǔ tǐ huài làn,

饥餐猛火,渴饮熔铜,足履刀山,身负铁杖,

Jī cān měng huǒ, kě yǐn róng tóng, zú lǚ dāo shān, shēn fù tiě zhàng,

遍体流血,悲号彻天,是时,会中有一真人,

Biàn tǐ liú xuè, bēi háo chè tiān, shì shí, huì zhōng yǒu yī zhēn rén,

名曰广信,从座而起,稽首前进,上白

Míng yuē guǎng xìn, cóng zuò ér qǐ, qǐ shǒu qián jìn, shàng bái

道君曰,不审此辈穷魂,生有何咎,而受兹苦,

Dào jūn yuē, bù shěn cǐ bèi qióng hún, shēng yǒu hé jiù, ér shòu zī kǔ,

道君曰,受诸罪者,在世之时,不敬三光,欺负神理,

Dào jūn yuē, shòu zhū zuì zhě, zài shì zhī shí, bù jìng sān guāng, qī fù shén lǐ,

十恶五逆,不忠不仁,不慈不孝,毁伤物命,杀害众生,

Shí è wǔ nì, bù zhōng bù rén, bù cí bù xiào, huǐ shāng wù mìng, shā hài zhòng shēng,

福尽寿终,当受斯苦,是时,广信真人,心生哀悯,

Fú jǐn shòu zhōng, dāng shòu sī kǔ, shì shí, guǎng xìn zhēn rén, xīn shēng āi mǐn,

欲其济拔,幸望妙力威光,许令开度,伏蒙

Yù qí jì bá, xìng wàng miào lì wēi guāng, xǔ lìng kāi dù, fú méng

道君,垂赐金言,广设法要,为诸众生,演说是经,

Dào jūn, chuí cì jīn yán, guǎng shè fǎ yào, wèi zhū zhòng shēng, yǎn shuō shì jīng,

名曰解冤拔罪,流布于世,利益存亡,若有善男子、

Míng yuē jiě yuān bá zuì, liú bù yú shì, lì yì cún wáng, ruò yǒu shàn nán zǐ,

善女人,一心专志,入静持斋,焚香行道,

Shàn nǚ rén, yī xīn zhuān zhì, rù jìng chí zhāi, fén xiāng xíng dào,

六时转念是经,吾当随愿,保佑其人,

Liù shí zhuǎn niàn shì jīng, wú dāng suí yuàn, bǎo yòu qí rén,

使宿世冤仇,乘福超度,幽魂苦爽,

Shǐ sù shì yuān chóu, chéng fú chāo dù, yōu hún kǔ shuǎng,

各获超升,真人广信,欢喜再拜,

Gè huò chāo shēng, zhēn rén guǎng xìn, huān xǐ zài bài,

尔见缕胜因,而作颂曰:

Ěr jiàn lǚ shèng yīn, ér zuò sòng yuē:

伟哉大道君,常普无量功,

Wěi zāi dà dào jūn, cháng pǔ wú liàng gōng,

舟楫生死海,济度超罗酆,

Zhōu jí shēng sǐ hǎi, jì dù chāo luō fēng,

罪对不复遇,福报与冥通,

Zuì duì bù fù yù, fú bào yǔ míng tōng,

用神安可测,赞之焉能穷。

Yòng shén ān kě cè, zàn zhī yān néng qióng.

是时广信真人,与诸圣众,闻法将毕,

Shì shí guǎng xìn zhēn rén, yǔ zhū shèng zhòng, wén fǎ jiāng bì,

各各稽首皈依,信受奉行。

Gè gè qǐ shǒu guī yī, xìn shòu fèng xíng.

太上道君说解冤拔罪妙经Tài shàng dào jūn shuō jiě yuān bá zuì miào jīng

 

斗姥宝诰 Dòu lǎo bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

西天竺国,大智光中,真空妙相法王师,

Xī tiān zhú guó, dà zhì guāng zhōng, zhēn kōng miào xiāng fǎ wáng shī,

无上玄元天母主,金光烁处,日月潜辉,宝杵旋时,

Wú shàng xuán yuán tiān mǔ zhǔ, jīn guāng shuò chù, rì yuè qián huī, bǎo chǔ xuán shí,

鬼神失色,显灵踪于尘世,卫圣驾于阎浮,

Guǐ shén shī sè, xiǎn líng zōng yú chén shì, wèi shèng jià yú yán fú,

众生有难若称名,大士寻声来救苦,

Zhòng shēng yǒu nán ruò chēng míng, dà shì xún shēng lái jiù kǔ,

大悲大愿,大圣大慈,圣德巨光天后,

Dà bēi dà yuàn,dà shèng dà cí, shèng dé jù guāng tiān hòu,

摩利攴天大圣,先天斗姥天尊。

Mó lì pū tiān dà shèng, xiān tiān dòu lǎo tiān zūn.

 

 

三官宝诰 Sān guān bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

唯三圣人,乃一太极,普受浩劫家之命,

Wéi sān shèng rén, nǎi yī tài jí, pǔ shòu hào jié jiā zhī mìng,

鼎膺无量品之褒,紫微清虚洞阴,总领功过,

Dǐng yīng wú liàng pǐn zhī bāo, zǐ wēi qīng xū dòng yīn, zǒng lǐng gōng guò,

赐福赦罪解厄,普济存亡,道冠诸天,

Cì fú shè zuì jiě è, pǔ jì cún wáng, dào guān zhū tiān,

恩覃三界,大悲大愿,大圣大慈,三元三品,

Ēn tán sān jiè, dà bēi dà yuàn, dà shèng dà cí, sān yuán sān pǐn,

三官大帝,三官九府,应感天尊。

Sān guān dà dì, sān guān jiǔ fǔ, yīng gǎn tiān zūn.

 

玄天宝诰 Xuán tiān bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

混元六天,传法教主,修真悟道,济度群迷,

Hùn yuán liù tiān, chuán fǎ jiào zhǔ, xiū zhēn wù dào, jì dù qún mí,

普为众生,消除灾障,八十二化,三教祖师,

Pǔ wèi zhòng shēng, xiāo chú zāi zhàng, bā shí èr huà, sān jiào zǔ shī,

大慈大悲,救苦救难,三元都总管,九天游奕使,

Dà cí dà bēi, jiù kǔ jiù nàn, sān yuán dōu zǒng guǎn, jiǔ tiān yóu yì shǐ,

佐天罡北极,右垣大将军,镇天助顺,真武灵应,

Zuǒ tiān gāng běi jí, yòu yuán dà jiàng jūn, zhèn tiān zhù shùn, zhēn wǔ líng yīng,

福德衍庆,仁慈正烈,协运真君,治世福神,

Fú dé yǎn qìng, rén cí zhèng liè, xié yùn zhēn jūn, zhì shí fú shén,

玉虚师相,玄天上帝,金阙化身,荡魔天尊。

Yù xū shī xiāng, xuán tiān shàng dì, jīn quē huà shēn, dàng mó tiān zūn.

 

祖天师宝诰 Zǔ tiān shī bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

本来南土,上泝蜀都,先获黄帝九鼎之丹书,

Běn lái nán tǔ, shàng sù shǔ dū, xiān huò huáng dì jiǔ dǐng zhī dān shū,

后事老君两度于玉局,千轴得修行之要,

Hòu shì lǎo jūn liǎng dù yú yù jú, qiān zhóu dé xiū xíng zhī yào,

一时成吐纳之功,法籙全成,受盟威品而结璘诀,

Yī shí chéng tǔ nà zhī gōng, fǎ lù quán chéng, shòu méng wēi pǐn ér jié lín jué,

正邪两辨,夺福庭治而化咸泉,德就大丹,

Zhèng xié liǎng biàn, duó fú tíng zhì ér huà xián quán, dé jiù dà dān,

道齐七政,大悲大愿,大圣大慈,三天扶教,

Dào qí qī zhèng, dà bēi dà yuàn, dà shèng dà cí, sān tiān fú jiào,

辅元体道,大法天师,雷霆都省,泰玄上相,

Fǔ yuán tǐ dào, dà fǎ tiān shī, léi tíng dōu shěng, tài xuán shàng xiàng,

都天大法主,正一冲玄神化静应显佑真君,

Dōu tiān dà fǎ zhǔ, zhèng yī chōng xuán shén huà jìng yīng xiǎn yòu zhēn jūn,

六合无穷高明大帝,降魔护道天尊。

Liù hé wú qióng gāo míng dà dì, jiàng mó hù dào tiān zūn.

 

文昌帝君宝诰Wén chāng dì jūn bǎo gào

志心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

不骄帝境。玉真庆宫。现九十八化之行藏。

Bù jiāo dì jìng. Yù zhēn qìng gōng. Xiàn jiǔ shí bā huà zhī xíng cáng.

显亿千万种之神异。飞鸾开化于在在,

Xiǎn yì qiān wàn zhǒng zhī shén yì. Fēi luán kāi huà yú zài zài,

如意救劫以生生。至孝至仁,

Rú yì jiù jié yǐ shēng shēng. Zhì xiào zhì rén,

功存乎儒道释教。不骄不乐,

Gōng cún hū rú dào shì jiào. Bù jiāo bù lè,

职尽乎天地水官。功德难量。威灵莫测。

Zhí jìn hū tiān dì shuǐ guān. Gōng dé nán liàng. Wēi líng mò cè.

大悲大愿。大圣大慈。九天辅元。

Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí. Jiǔ tiān fǔ yuán.

开化主宰。司禄职贡举真君。七曲灵应,

Kāi huà zhǔ zǎi. Sī lù zhí gòng jǔ zhēn jūn. Qī qū líng yīng,

保德弘仁大帝。谈经演教。

Bǎo dé hóng rén dàdì. Tán jīng yǎn jiào.

消劫行化。更生永命天尊

Xiāo jié xíng huà. Gēng shēng yǒng mìng tiān zūn

 

碧霞元君宝诰Bì xiá yuán jūn bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

泰山顶上,东岳内宫。曩时现玉女之身,

Tài shān dǐng shàng, dōng yuè nèi gōng. Nǎng shí xiàn yù nǚ zhī shēn,

根本即帝真之质。膺九炁而垂慈示相,

Gēn běn jí dì zhēn zhī zhì. Yīng jiǔ qì ér chuí cí shì xiāng,

冠百灵而智慧圆融。行满十方,功周亿劫。

Guān bǎi líng ér zhì huì yuán róng. Xíng mǎn shí fāng, gōng zhōu yì jié.

位镇天仙之号,策显碧霞之封。

Wèi zhèn tiān xiān zhī hào, cè xiǎn bì xiá zhī fēng.

统岳府之神兵,掌人间之善恶。

Tǒng yuè fǔ zhī shén bīng, zhǎng rén jiān zhī shàn è.

巡声赴感,护国安民。

Xún shēng fù gǎn, hù guó ān mín.

大圣大慈,至孝至仁。天仙玉女,

Dà shèng dà cí, zhì xiào zhì rén. Tiān xiān yù nǚ,

广灵慈惠。恭顺溥济,保生真人。

Guǎng líng cí huì. Gōng shùn pǔ jì, bǎo shēng zhēn rén.

护国庇民,弘德碧霞元君。

Hù guó bì mín, hóng dé bì xiá yuán jūn.

 

吕祖宝诰 Lǚ zǔ bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

玉清内相,金阙选仙,化身为三教之师,

Yù qīng nèi xiāng, jīn quē xuǎn xiān, huà shēn wèi sān jiào zhī shī,

掌法判五雷之令,黄梁梦觉,忘世上之功名,

Zhǎng fǎ pàn wǔ léi zhī lìng, huáng liáng mèng jué, wàng shì shàng zhī gōng míng,

宝剑光辉,扫人间之妖怪,四生六道,有感必孚,

Bǎo jiàn guāng huī, sǎo rén jiān zhī yāo guài, sì shēng liù dào, yǒu gǎn bì fú,

三界十方,无求不应,黄鹤楼头留圣迹,

Sān jiè shí fāng, wú qiú bù yìng, huáng hè lóu tóu liú shèng jī,

玉清殿内炼丹砂,存道像于岩祠,显仙踪于云洞,

Yù qīng diàn nèi liàn dān shā, cún dào xiàng yú yán cí, xiǎn xiān zōng yú yún dòng,

阐法门之香火,理玄嗣之梯航,大悲大愿,

Chǎn fǎ mén zhī xiāng huǒ, lǐ xuán sì zhī tī háng, dà bēi dà yuàn,

大圣大慈,开山启教,灵应祖师,天雷上相,

Dà shèng dà cí, kāi shān qǐ jiào, líng yīng zǔ shī, tiān léi shàng xiàng,

灵宝真人,纯阳演政警化孚佑帝君,兴行妙道天尊。

Líng bǎo zhēn rén, chún yáng yǎn zhèng jǐng huà fú yòu dì jūn, xìng xíng miào dào tiān zūn.

 

邱祖宝诰 Qiū zǔ bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

隐显莫测,抱道无穷,腹养黄芽,鼎飞白雪,

Yǐn xiǎn mò cè, bào dào wú qióng, fù yǎng huáng yá, dǐng fēi bái xuě,

体静潜而藏天地,心寂默而转乾坤,妙夺阴阳,

Tǐ jìng qián ér cáng tiān dì, xīn jì mò ér zhuǎn qián kūn, miào duó yīn yáng,

玄超无极,授金丹之至诀,普度后人,演嗣系之传,

Xuán chāo wú jí, shòu jīn dān zhī zhì jué, pǔ dù hòu rén, yǎn sì xì zhī chuán,

衍玄裔万世,全真教主,浩德恩师,大悲大愿,

Yǎn xuán yì wàn shì, quán zhēn jiào zhǔ, hào dé ēn shī, dà bēi dà yuàn,

大惠大仁,祖师长春,妙道开玄,

Dà huì dà rén, zǔshī zhǎng chūn, miào dào kāi xuán,

宏道真人,广援普度天尊。

Hóng dào zhēn rén, guǎng yuán pǔ dù tiān zūn.

 

 

萨祖宝诰 Sà zǔ bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

派流西地,迹显龙兴,施财合药济群生,

Pài liú xī dì, jī xiǎn lóng xìng, shī cái hé yào jì qún shēng,

积行累功修至道,受铁师之教旨,掌玉府之雷书,

Jī xíng lèi gōng xiū zhì dào, shòu tiě shī zhī jiào zhǐ, zhǎng yù fǔ zhī léi shū,

身披百衲伏魔衣,手执五明降鬼扇,代天宣化,

Shēn pī bǎi nà fú mó yī, shǒu zhí wǔ míng jiàng guǐ shàn, dài tiān xuān huà,

咒枣书符,运风雷于咫尺之间,剪妖魔于斗罡之下,

Zhòu zǎo shū fú, yùn fēng léi yú zhǐ chǐ zhī jiān, jiǎn yāo mó yú dòu gāng zhī xià,

道参太极,位列先天,松筠野鹤任纵横,

Dào cān tài jí, wèi liè xiān tiān, sōng yún yě hè rèn zòng héng,

遐迩孤云常自在,方方阐教,为万法之宗师,

Xiá ěr gū yún cháng zì zài, fāng fāng chǎn jiào, wèi wàn fǎ zhī zōng shī,

处处开坛,作后人之模范,

Chù chù kāi tán, zuò hòu rén zhī mó fàn,

都天宗主,一元无上萨公真君。

Dōu tiān zōng zhǔ, yī yuán wú shàng sà gōng zhēn jūn.

 

 

王灵官宝诰 Wáng líng guān bǎo gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

先天主将,一炁神君,都天纠罚大灵官,

Xiān tiān zhǔ jiàng, yī qì shén jūn, dōu tiān jiū fá dà líng guān,

三界无私猛吏将,金睛朱发,号三五火车雷公,

Sān jiè wú sī měng lì jiāng, jīn jīng zhū fā, hào sān wǔ huǒ chē léi gōng,

凤嘴银牙,统百万貔貅神将,飞腾云雾,号令雷霆,

Fèng zuǐ yín yá, tǒng bǎi wàn pí xiū shén jiāng, fēi téng yún wù, hào lìng léi tíng,

降雨开晴,驱邪治病,观过错于一十二年,

Jiàng yǔ kāi qíng, qū xié zhì bìng, guān guò cuò yú yī shí èr nián,

受命玉帝,积功勋于百千万种,誓佐祖师,

Shòu mìng yù dì, jī gōng xūn yú bǎi qiān wàn zhǒng, shì zuǒ zǔ shī,

至刚至勇,济死济生,方方阐教,处处开坛,

Zhì gāng zhì yǒng, jì sǐ jì shēng, fāng fāng chǎn jiào, chù chù kāi tán,

豁落猛吏,三五火车,太乙雷神应化天尊。

Huō luò měng lì, sān wǔ huǒ chē, tài yǐ léi shén yīng huà tiān zūn.

 

救苦宝诰 Jiù kǔ bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

青华长乐界,东极妙严宫,七宝芳骞林,

Qīng huá zhǎng lè jiè, dōng jí miào yán gōng, qī bǎo fāng qiān lín,

九色莲花座,万真环拱内,百亿瑞光中,

Jiǔ sè lián huā zuò, wàn zhēn huán gǒng nèi, bǎi yì ruì guāng zhōng,

玉清灵宝尊,应化玄元始,浩劫垂慈济,

Yù qīng líng bǎo zūn, yīng huà xuán yuán shǐ, hào jié chuí cí jì,

大千甘露门,妙道真身,紫金瑞相,随机赴感,

Dà qiān gān lù mén, miào dào zhēn shēn, zǐ jīn ruì xiāng, suí jī fù gǎn,

誓愿无边,大圣大慈,大悲大愿,十方化号,

Shì yuàn wú biān, dà shèng dà cí, dà bēi dà yuàn, shí fāng huà hào,

普渡众生,亿亿劫中,度人无量,

Pǔ dù zhòng shēng, yì yì jié zhōng, duó rén wú liàng,

寻声赴感,太乙救苦天尊青玄上帝。

Xún shēng fù gǎn, tài yǐ jiù kǔ tiān zūn qīng xuán shàng dì.

欲消一切罪,悉皈大慈仁,

Yù xiāo yī qiè zuì, xī guī dà cí rén,

欲免三途苦,称念救苦尊。

Yù miǎn sān tú kǔ, chēng niàn jiù kǔ zūn.

太乙救苦天尊

Tài yǐ jiù kǔ tiān zūn

 

 

中堂赞 Zhōng táng zàn

青华妙严,慈相亿千,身居长乐,金座金莲,

Qīng huá miào yán, cí xiāng yì qiān, shēn jū zhǎng lè, jīn zuò jīn lián,

慧光无碍,照诸幽泉,甘露流润,遍洒空玄,

Huì guāng wú ài, zhào zhū yōu quán, gān lù liú rùn, biàn sǎ kōng xuán,

枯骸朽骨,咸得光鲜,拔度沉溺,不滞寒渊。

Kū hái xiǔ gǔ, xián dé guāng xiān, bá dù chén nì, bù zhì hán yuān.

上请天官解天厄,地官解地厄,水官解水厄,

Shàng qǐng tiān guān jiě tiān è, dì guān jiě dì è, shuǐ guān jiě shuǐ è,

五帝解五方厄,四圣解四时厄,南宸解本命厄,

Wǔ dì jiě wǔ fāng è, sì shèng jiě sì shí è, nán chén jiě běn mìng è,

北斗解一切厄。于是七元君,大圣善通灵,济度诸厄难,

Běi dǒu jiè yī qiè è. Yú shì qī yuán jūn, dà shèng shàn tōng líng, jì dù zhū è nàn,

超出苦众生,若有急告者,持诵保安平,尽凭生百福,

Chāo chū kǔ zhòng shēng, ruò yǒu jí gào zhě, chí sòng bǎo ān píng, jǐn píng shēng bǎi fú,

咸契于五行,三魂得安健,邪魅不能停,五方降真炁,

Xián qì yú wǔ háng, sān hún dé ān jiàn, xié mèi bù néng tíng, wǔ fāng jiàng zhēn qì,

万福自来骈,长生超八难,皆由奉七星,

Wàn fú zì lái pián, cháng shēng chāo bā nàn, jiē yóu fèng qī xīng,

生生身自在,世世保神清,

Shēng shēng shēn zì zài, shì shì bǎo shén qīng,

善似光中影,应如谷里声,三元神共护,

Shàn shì guāng zhōng yǐng, yīng rú gǔ lǐ shēng, sān yuán shén gòng hù,

万圣眼同明,无灾亦无障,永保道心宁。

Wàn shèng yǎn tóng míng, wú zāi yì wú zhàng, yǒng bǎo dào xīn níng.

 

 

报恩诰 Bào ēn gào

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

玄元应化,武曲分真,垂念我等众生,

Xuán yuán yīng huà, wǔ qū fēn zhēn, chuí niàn wǒ děng zhòng shēng,

有相脱生,父母怀胎十月,

Yǒu xiāng tuō shēng, fù mǔ huái tāi shí yuè,

乳哺三年,辛苦百千,殷勤寸念,

Rǔ bǔ sān nián, xīn kǔ bǎi qiān, yīn qín cùn niàn,

怜我父母,日渐衰朽,我今持念平等,悉灭险峻贪嗔,

Lián wǒ fù mǔ, rì jiàn shuāi xiǔ, wǒ jīn chí niàn píng děng, xī miè xiǎn jùn tān chēn,

礼帝为师,祈恩报本,愿我现在父母,福寿增延,

Lǐ dì wéi shī, qí ēn bào běn, yuàn wǒ xiàn zài fù mǔ, fú shòu zēng yán,

过去宗祖,早得超升,大圣大慈,大仁大孝,

Guò qù zōng zǔ, zǎo dé chāo shēng, dà shèng dà cí, dà rén dà xiào,

八十二化,报恩教主,佑圣真武,治世福神,

Bā shí èr huà, bào ēn jiào zhǔ, yòu shèng zhēn wǔ, zhì shí fú shén,

玉虚师相,玄天上帝,金阙化身,终劫济苦天尊。

Yù xū shī xiāng, xuán tiān shàng dì, jīn quē huà shēn, zhōng jié jì kǔ tiān zūn.

 

 

十二愿 Shí èr yuàn

一愿风调雨顺,

Yī yuàn fēng tiáo yǔ shùn,

二愿五谷丰登,

Èr yuàn wǔ gǔ fēng dēng,

三愿皇王万岁,

Sān yuàn huáng wáng wàn suì,

四愿国土清平,

Sì yuàn guó tǔ qīng píng,

五愿民安物阜,

Wǔ yuàn mín ān wù fù,

六愿福寿康宁,

Liù yuàn fúshòu kāngníng,

七愿灾消祸散,

Qī yuàn zāi xiāo huò sàn,

八愿水火无侵,

Bā yuàn shuǐ huǒ wú qīn,

九愿聪明智慧,

Jiǔ yuàn cōng míng zhì huì,

十愿学道成真,

Shí yuàn xué dào chéng zhēn,

十一愿诸神拥护,

Shí yī yuàn zhū shén yǒng hù,

十二愿亡者超升,

Shí èr yuàn wáng zhě chāo shēng,

一切飞禽走兽,一切蝼蚁蛇虫,

Yī qiè fēi qín zǒu shòu, yīqiè lóu yǐ shé chóng,

一切冤家债主,一切男女孤魂。

Yī qiè yuān jiā zhài zhǔ, yīqiè nán nǚ gū hún.

四生六道,一切寒林,

Sì shēng liù dào, yī qiè hán lín,

闻经听法,早得超升。(重)

Wén jīng tīng fǎ, zǎo dé chāo shēng. (Zhòng)

 

 

小赞 xiǎo zàn

青华教主,太乙慈尊,玉清应化显金身,

Qīng huá jiào zhǔ, tài yǐ cí zūn, yù qīng yīng huà xiǎn jīn shēn,

大千甘露门,接引群生,永出爱河津(重)。

Dà qiān gān lù mén, jiē yǐn qún shēng, yǒng chū ài hé jīn (zhòng).

愿灭三障诸烦恼, 愿得智慧心明了。

Yuàn miè sān zhàng zhū fán nǎo, Yuàn dé zhì huì xīn míng liǎo.

普愿灾障悉消除, 世世常行无上道。

Pǔ yuàn zāi zhàng xī xiāo chú, Shì shì cháng xíng wú shàng dào.

四恩三有均利益, 十洲三岛任逍遥,

Sì ēn sān yǒu jūn lì yì, Shí zhōu sān dǎo rèn xiāo yáo,

回向四府众龙神,礼谢道经师三宝,

Huí xiàng sì fǔ zhòng lóng shén, Lǐ xiè dào jīng shī sān bǎo,

向来诵经福无边, 风调雨顺民安乐,

Xiàng lái sòng jīng fú wú biān, Fēng tiáo yǔ shùn mín ān lè,

 

愿以此功德,普及于一切。

Yuàn yǐ cǐ gōng dé, pǔ jí yú yī qiè.

诵经保平安,消灾增福寿。

Sòng jīng bǎo píng ān, xiāo zāi zēng fú shòu.

土地咒 Tǔ dì zhòu

经坛土地,神之最灵,升天达地,出幽入冥,

Jīng tán tǔ dì, shén zhī zuì líng, shēng tiān dá dì, chū yōu rù míng,

为吾关奏,不得留停,有功之日,名书上清。

Wèi wú guān zòu, bù dé liú tíng, yǒu gōng zhī rì, míng shū shàng qīng.

 

结经偈 Jié jīng jì

向来诵经功德 上奉高真,下保平安,赐福消灾,

Xiàng lái sòng jīng gōng dé shàng fèng gāo zhēn, xià bǎo píng ān, cì fú xiāo zāi,

同赖善功,证无上道,一切信礼。

Tóng lài shàn gōng, zhèng wú shàng dào, yīqiè xìn lǐ.

志心称念,太乙救苦天尊。不可思议功德。

Zhì xīn chēng niàn, tài yǐ jiù kǔ tiān zūn. Bù kě sī yì gōng dé.

三皈依 Sān guī yī

志心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

无上道宝,当愿众生,超脱一切,住最上乘。

Wú shàng dào bǎo, dāng yuàn zhòng shēng, chāo tuō yī qiè, zhù zuì shàng chéng.

无上经宝,当愿众生,深明经藏,神通莫测。

Wú shàng jīng bǎo, dāng yuàn zhòng shēng, shēn míng  jīng zàng, shén tōng mò cè.

无上师宝,当愿众生,太上授首,成大仙道。

Wú shàng shī bǎo, dāng yuàn zhòng shēng, tài shàng shòu shǒu, chéng dà xiān dào.


English Translation

 

Evening Scriptures

 

Melody of the steps in the void

The great Tao is a thoroughly mysterious emptiness, it can be perceived as long as one focuses on it.

Refine your nature to enter the ranks of the immortals and then enter the diamond body.

Free souls from suffering in the three realms, free them from the five sorrows of the underworld.

Returning to relying entirely on the writings of the Most High, perform the ceremony of reverence in contemplative reflection.

 

Praise

Tai Yi heavenly sovereign saves from suffering from

 

Praise

Numinous sounds are everywhere. Eliminate guilt and mistakes. When precious titles are proclaimed, they help those in danger and need. The ritual master opens the altar. Perform the hymns of the teachings. All Daoists express their appreciation. With echoing voices we answer in the same way as the voices we answer.

 

Downstream travel ship

The miracles of the Supreme Heavenly One who delivers from suffering are difficult to evaluate, shrouded in the purple glow that is repeatedly cultivated every eons.With promising clouds in five colors under his feet, which precede the nine-headed lion.Sweet dew in the bowl-shaped vase is often sprinkled willow in hand without appreciating the time.Seek the Master in a thousand places, in a thousand places he descends, continually as the vessel of salvation from the flow of attachment. Incense offering for adoration of the Most High Heavenly One, who frees from suffering in the ten directions.

Hymn to the opening of the Holy Scriptures

Quiet and still reaching back to the spring-less eons looming in the void. The deep and deep writings that can recognize their deep truth and infer from it.On the Path of Great Advancement, who can count the years lived in an eon? Neither born nor dying, this wish is borne by the lotus flower.The heart of compassion transcends and transcends the three realms and brings liberation to many people in the world.The perfected man of the highest virtue will be immortal for all time.

 

The wonderful script of the deepest grotto Numinous Treasure for liberation from suffering

At this time, the Supreme Heavenly One who delivers from suffering,

was expanded throughout the three kingdoms in all ten directions, incessantly with his mighty divine powers,

Rescue and liberation of all living beings from suffering. To get help, to get off the wrong path

all living beings are without knowledge, like the blind see the sun and moon.

The sacred origins come from the great empty void, the extraction area of which is without restrictions.With shimmering clouds that open the gate of life and auspicious mists that seal the gate of death.

The beginning of the pre-heaven qi of the mysterious primeval beginning is connected with the promising happiness and the pivot point of creation is perceived.

Salvation from all sins, deliverance from all calamities.

In the broad transcendence of the Source of the Immortals, being one with the great power of the Qi of the Tao, one becomes calm in a natural way.

Everyone receives the power of the great Tao to subdue all demons and spirits.

In the hollow, as it shines brilliantly, is the name of the immortal Niwan.

Purple clouds cover the yellow courtyard, it is known as the Lord of the Three Treasures.

Bring them back to the Qi of the foreground above to create the soul of nine heavens.

The redemption from suffering comes from all subtle deities when the redemption from suffering is successfully manifested,

mixed with the sky above, there is no separation, as the qi of the fore-sky returns to the whole body,

everything is accomplished in the person of the natural state. The natural state has its own body,

with its origins, in the Empty Cave its remains are not remains,

every aspect is quite hollow and empty. First, collect the fore-heaven qi to establish yourself.

Second, the Qi of the foreground comes into being; third, the innumerable things arise

fourth radiation arises. There are thirty-six in heaven

there are also thirty-six on earth, the highest mystery knows no bounds.

Wonderful are the writings of the great grotto, which can give life to the Most High, remove all sins,

The highest heavenly Yu Bao Emperor of the East.

The Supreme Heavenly One by Xuan Zhen from Myriad Blessings of the South

The highest heavenly Tai Miao of the westernmost limit

The tallest heavenly Xuan Shang of the Great Jade Palace of the North

The Supreme Celestial Du Xian, the Superior Sage of the Northeast

The highest heavenly Hao Sheng who preserves the life of the Southeast

The Supreme Celestial Tai Ling Sovereign of the Void of the Southwest

The highest heavenly Wu Liang of Magnificent splendor in the northwest

The Supreme Heavenly Yu Xu, the wise ruler of the above

The highest celestial Zhen Huang of the grotto spirit below

Tao speaks of the Supreme Heavenly of the Ten Directions, whose numbers are like sand.

Manifested in all ten directions in the three realms, offering universal salvation to outstanding beings.

By accumulating the qi of the foreground, merits are gathered and sinners are saved at the same time.

Sinners are really to be pitied, I am now speaking of this wonderful scripture.

Reciting without pause, the Qi of the fore-heaven is continuously returned to the body.

Enjoy great bliss in heaven, there are no cries of suffering in the underworld.

Huo Yi becomes a domain of purity, sword trees turn into moon trees.

At the top, go up to Zhulingfu, at the bottom step in and open the Gate of Light.

Liberation of the souls from suffering in the three realms, the way to the ascent into the heaven of the beginning.

Thereupon rose heaven, the divine kings and the multitude of sentient beings,

looked with awe at the revered face and wrote this ode:

The Supreme Heavenly One speaks of the teachings of the scriptures and guides all on life.

Cultivate diligently and learn non-fictional actions; enlightenment to the truth of the Tao will arise by itself.

Neither beguiled nor dissolute, without a self and also without a name.

If one reads these sentences of sin and blessings aloud, the impurities of the spirit will be cleansed after ten thousand times.

At this time the heaven of the divine kings and the multitude of immortals rise from all heavens,

concluded her ode, obeyed the Most High Heavenly, said goodbye respectfully, and withdrew.

The wonderful script of the deepest grotto Numinous Treasure for liberation from suffering

 

 

The Supreme Heavenly One speaks of the True Scriptures to attain the Dao for those born in heaven

At this time,

the Supreme Celestial of the Primeval Beginning, was in the Dailuo Heaven, within the Jade Main Mountain, because of the multitude of Immortals in all Heavens,

spoke of this True Scripture about the attainment of the Tao for the heaven-born and announced to all immortals: For you I now sketch and enlighten your body and spirit,

understand my sermon on the subtle depths of the Tao. All gods and immortals of the ten directions who have reached the Tao all begin their self-cultivation from this scripture and have been connected to the deep mystery. Good men, nice women,

Rely on fasting and the commandments to serve as a bridge, all of these fabricated actions will reveal all true paths. Understand the manifest body phenomena of the Tao, then receive and maintain enlightenment.

Being able to discard the causes of mass fate removes contaminating obsessions forever. Outwardly no thoughts come in, inside thoughts occur, in the midst of calm without distractions appearing,

then a cooling refreshment for five bowels, six bowels are in harmony and healthy. There are various blockages between the three hundred and sixty joints,

the causes of the ten evils, the causes of the hundred and eighty afflictions, the multitude that suffers the source of sin, are all cleansed.

The true Qi of the fore-heavens of great harmony is immediately drawn in, permeates and nourishes the body-field, the five entrails and six viscera, the spirit inwardly observes the true Qi of the fore-heaven,

everything is cleansed of polluting illusion and radiant, shining brightly in the empty space, unfathomable and deeply mysterious, without any artificial acts externally and internally. In an invisible and inaudible state

to reach precisely the state of non-invented actions. Ever since antiquity until today, always keeping calm thoughts, from here attaining liberation through enlightenment. With the power of the Tao to offer and the help of teaching medicine,

then moderate eating and drinking, banishing the corpse spirits, calming the six senses, reflecting calmly on the eighth consciousness, emptying the five aggregates, authenticating the miracle of the three primas,

To attain Tao and attain perfection naturally ascend into liberation. At that time the multitude of immortals from all heavens reported to the Supreme Heavenly Voice:

From the beginning until today we have not yet heard the scriptures of the great tradition,

all of us who are destined hereby are honored to extend comprehensively to all, the fruit of the Tao is perfect and radiant, and so this hymn said:

The Tao is unfathomable, deeply mysteriously calm, invisible and inaudible, which does not interfere with the great void.

The essence of purity and calm has no attachments, the spirit of consciousness and the primordial spirit are all dissolved in the true source

The Supreme Heavenly of the beginning speaks of the True Scripture to attain the Tao for those born in heaven

 

 

The Supreme Lord of the Tao speaks of the wonderful scriptures for dissolving enmity and deliverance from sin

At this time,

the Most High Lord of Tao and the whole multitude of the wise were in the garden of the Eight Moon Tree Grove on the Terrace of the Seven Treasures.

With the ranks of the immortals spread out in an impressive and dignified manner, he gave a detailed account of the subtle depths of the Tao and sat in silence with a gracious and benevolent look. From the mountain of the jade capital, the splendor of the Seven Treasures was released and illuminated the Hall of the Blessed in the underworld. In the hall of the blessed see good people, men and women,were all happy, effortlessly and at leisure and carefree.

Reunion in the whole underworld, hungry ghosts and poor souls, with day after night,suffer all kinds of torments, without looking human, the whole body is disabled and broken, eat raging fire when hungry,

Drinking molten copper when they are thirsty, their feet step on mountains of knives, the body suffers from iron bars,

Bleeding all over her body and her pathetic screams reached the sky. At this moment in this gathering

There was an immortal named Guang Xin who got up from his seat.

Did his homage and went ahead. Report above, saying to the Lord of Tao:

I do not know these poor souls here what an offense they have committed in life in order to be exposed to such suffering.

The Lord of the Tao replied: Those who were subjected to all these sufferings while they were still alive did not respect the Three Lights, with reasons to deceive and forsake the gods.

the ten evils and the five defiance, disloyal and unfriendly, merciless and not childish, destroy and damage living beings, kill and harm living beings, their happiness being exhausted and their lifespan at the end,

they have to endure such suffering. At that moment, with growing compassion in his heart, the immortal Guang Xin wanted to help free her from her suffering.

Hoping that the Lord of the Tao would use his miraculous powers and light of the numinous to strengthen the order for absolution and universal salvation. The pursuit was made with by. favored

the Lord of the Tao, and the bestowal of these golden words were narrated to underline all the beauty and subtlety of the teaching. He lectured on this passage for all living beings,

called “Resolving Enmity Extraction from Sin” and spreads it all over the world,

benefit the living and the dead. Should there be good men, good women

with your heart and soul focused on this pursuit, step into the silence, hold the quick, burning incense and practice Tao,

As I recite this scripture day and night, I will grant their wishes, bless these people, and allow past lives to feel grudges.

to use this blessing to atone for their sins, for the souls of the suffering of the dead are transformed into gratification, each becoming transcendent in the ascension. the immortal Guang Xin, rejoiced and once more paid homage,

for the detailed and precise explanation of the logic of cause and effect and wrote this ode:

Great is the Lord of the Tao, who continually extends his immeasurable merits to all.

A ship in the sea of life and death that helps and sets lost souls to overcome Luofeng.

Since sins never recur, the blessing extends to the underworld.

The power to implore the gods, how can it be measured, words of praise can never fully describe their merits.

At this moment, the immortal Guang Xin and all the many sages

with the teaching announced nearing completion, all did their honors and returned to their confidence by faithfully accepting and pursuing its implementation.

The Supreme Lord of the Tao speaks of the wonderful scriptures for dissolving enmity and deliverance from sins

 

 

Treasured proclamation of Dou Mu

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

West Tian Zhu Country , Great wisdom within the shine, True void mysterious appearance of the majestic ceremonial master. Nothing above the mystical mother of the original heaven. Golden light shining office. Sun and Moon´s secret brilliance. Treasure pestle turning the time. Ghosts loose expression, Appearing spiritual traces in the world of dust. Guarded by the sacred mount of Yan Fu. All beings enduring hardship praise the name.Great officer following the sound rescuing the suffering. Great compassion, great sincere, great saint, great mercy.Holy virtue of greatest light heavenly queen. Heavenly saint Mo Li Pu. Shining celestial Dao-Mother.

 

 

Treasured Proclamation of San Guan

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

Three wise men are like the Taiji, generally accept great catastrophe as their fate, the cauldron knows no bounds of praise, Zi Wei’s clear emptiness secret grotto, a common leader deserves, bless and forgive evil and difficulties, universal help survives death, Daoist Crown different heavens, grace reaches three realms, great compassion, great righteousness, great saints, great mercy. San Guan Da Di, three officials from nine prefectures, should exercise the Heavenly Sovereign.

 

Treasured Proclamation by Xuan Tian Shang Di

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

The original state of the six heavens, the hierarchical one that transmits the teaching. He cultivated perfection and became enlightened, sustained and saved hordes of the lost. Everywhere he eliminates the catastrophes for the multitude of living beings. 82 incarnations, patriarch of the three teachings. Of great benevolence and great compassion, save the suffering and save the troubled. Chief in charge of guarding three originals, the Nine Skies patrol commander. On the left the heavenly spirits of the sacred North Pole, on the right the Great Generals of the Stars. If he protects the heavens and supports the order, Zhen Wu the spirit of effectiveness From blessed virtue for the good of the world, benevolent and faithful of genuine determination and righteousness. The true Lord who maintains happiness, the Godhead who administers the world’s blessings. Patriarch of the Jade Void, the emperor of the mysterious skies of the north. Incarnation of the Golden Palace, the highest king of heaven, who defeated demons.

 

Treasured Proclamation from Zu Tian Shi

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

Originally from the south, high ranks in the Shu capital, first the emperors receive nine caldron elixir writings, later serve Lao Jun in the jade office, numerous cones cultivate the truth, once complete breathing skills, talisman methods are all complete, get alliance power and bond in parting, real and unreal are both sides, brings luck to the court and transforms all wealth, virtues are the great elixir, Dao rules seven, great compassion, great sincerity, great saint, great mercy, teaching to protect the three heavens, help the deep body of the Dao, Heavenly Master of the Great Method, Capital of the Thunder Department,Great depth of high form, capital of heaven, great master of the method, orthodox unity, true sovereign, deep spirit, transforming silence and manifested blessings, six harmonies no penniless great shining emperor, heavenly sovereign who drops evil and protects Dao.

 

 

 

Treasured  proclamation from Patriarch Lü

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

Interior Minister of Jade Purity, the chosen of the immortals of the Golden Palace. Incarnated as the Master of the Three Teachings, the official who administers the teaching of the Tao with orders over the Five Thunders. Awakened by the yellow miller dream, he forgets the academic honors of the world. With the brilliance of his precious sword he frees the world from devils and monsters. Because the four birth forms of the six realms, touched by sincerity, appear before one is sure. In the three realms and ten directions there are no requests that he does not accept. He leaves sacred remains in Huangges Xitou, refines cinnabar in the Palace Hall of Jade Purity, leaves the image of Tao in Yanci and manifests immortal traces in Xuandong. To enlighten the legacy of school teaching to serve as a guide and vessel for posterity. Of great eloquence, great benevolence, great humanity and great filial piety. The founder of enlightened teachings, the patriarch of effective response. Exalted Minister of Heavenly Thunder, Immortal of the Numinous Treasure. Chunyang, who spreads Orthodoxy, the imperial sovereign who seems to help frighten and awaken enlightenment, the Supreme Heavenly, who rules the wonderful Tao.

 

Treasured  Proclamation from Patriarch Qiu

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

The hiding of the obvious is unfathomable, the embrace of the Tao is infinite. Nourishing yellow sprouts in the belly, white snow flies fly out of the tripod. Observing Deep Calm Heaven and Earth are stored within while the Heart-Mind Qian and Kun are replenished. Miraculously seized, yin and yang, mysteriously transcending the limitless. Conveyed the unmatched formula of the Golden Elixir. The offspring of the offspring, the passing on of the line of offspring in continuous sequence, the offspring of the profound school for all age groups. The Hierarch of Quanzhen, teacher of great virtue, to whom we are deeply indebted. Of great compassion and great vow, great kindness and great humanity. The Patriarch Eternal Vitality of the wonderful Tao, the Immortal, who introduces the profound promoting Tao, the Supreme Heavenly, who comprehensively helps with liberation.

 

Treasured Proclamation of Sa Zu

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

The lineage flows from the west, his traces are manifested in Long Xing, he gave away wealth and medicine to help the masses, he worked tirelessly to amass the merits that would lead him to the Dao, the teachings of the iron masters were passed on, he administered the thunderous text of the Jade office, draped over his shoulders is the patchwork robe of the conquering demons, in his hand he holds the fans conquering the five brilliance spirits, in the name of heaven he sang about the jujubes and wrote the talisman, he carried the wind thunder kept her close and exterminated all demons under the large ladle, he joined the Dao and understood Taiji, he is in the ranks of the foreground, a wild crane, unrestrained, sweeping over pines and bamboo, near and far, how a lonely cloud, always at ease, in all directions, he expounds the teachings, he is the master of ten thousand methods, the altars open everywhere, he is the example of future generations, the ancestor of all heaven, the unsurpassed Verified Sovereign of the original unity, Elder Sa.

 

Treasured  Proclamation by Wang Ling Guan

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

The commanding general of the fore heaven, the divine lord of the one qi of the fore heaven, the supreme great spirit officer who maintains order in heaven, the selfless brave, vehement general of the three realms. Gold-eyed and red-haired, titled Thunderlord of the Five Fire Vehicles, Phoenix Mouth and Silver-Plated Teeth, Commander of a Million Brave Soldiers and Spirit Generals. Rise in the clouds, throw lightning, let rain fall and clear the sky, drive away evil and cure diseases. Wait 12 years for mistakes on the orders of the Jade Emperor. Meritorious meritorious deeds of a hundred thousand million species. The patriarch should be helped to help the living and the dead with the greatest determination and courage, to clarify the teaching in all directions, to erect altars everywhere, the generous brave officer, the great spiritual officer of the three five vehicles, the heavenly Lord Wang , the highest celestial of the original oneness, manifested in a clap of thunder.

 

Treasured  proclamation of the Savior of Suffering

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

In the realm of the green splendor of eternal happiness, in the far east of the palace of the wonder cliff, in the beautiful moon tree grove of the seven treasures, on the lotus throne of the nine colors. Surrounded by countless immortals, in the midst of numerous auspicious rays. Since the time of the two Supreme Jade Pure One and Numinous Treasure, manifesting from the qi of the mysterious primeval beginning, offering compassionate relief from this eon, opening the gate to transcend life and death, a true body of the wonderful Tao, auspicious apparition of purple and gold, as an answer depending on the situation, the promise of which knows no bounds. Of great discernment and great benevolence, great compassion and great vow. Manifest alias in all ten directions, liberate the multitude of living beings from suffering. In the midst of hundreds of millions and millions of disasters that claim an immeasurable number of people. The Supreme Heavenly Taiyi, who comes in response to screams and frees from suffering. The Nine Yang of the Exalted Emperor of Qingxuan.

 

Center Hall praise

In the Palace of Green Glory Wonderful cliff, with incarnations of loving-kindness in the thousands of hundreds of millions. He lives in the realm of eternal happiness and meditates peacefully on his golden lotus throne.

The light of wisdom is unhindered and illuminates the entire underworld. Sweet dew streaming with food is scattered through the void.

As a result, decayed skeletons and withered bones shine, all of them new splendor. To redeem those wallowing in suffering, not to leave them behind in the cold of the abyss.

 

Treasured proclamation of mutual gratitude

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

Manifested reaction from Xuanyuan, Wuqu is split into existence. With kind condolences to us, a multitude of living beings, the reincarnated physical existence. Conceived by my parents for ten months, breastfed for three years as a newborn. In the face of many difficulties, they longingly hoped for my adulthood. It’s a shame about my parents, who are becoming increasingly decrepit. I now recite the scriptures for all alike to completely remove the world’s betrayal of insatiable desire and anger. I respectfully and formally accept the emperor as my teacher and ask for his grace to return my origins. May my parents now have received and prolonged their blessings and longevity, my ancestors in the past achieve early reincarnation. Of great eloquence and great benevolence, great humanity and great filial piety. The eighty-second incarnation, the hierarch of gratitude debts. Zhenwu, the sage of protection, the deity who blesses the world with peace and prosperity. Premier of Jade Emptiness, the exalted Emperor of the Mysterious Skies of the North. Incarnation of the Golden Palace, the Supreme Heavenly, who helps those who suffer in the final catastrophe.

12 wishes

1st. May the weather be smooth,

2nd  the grains will be abundant.

3rd  for the emperor longevity,

4th  for peace in the country.

5th  that the people will be safe and abundant,

6th  for longevity and prosperity.

7th  may the calamity dissipate,

8th  that fire and water will not invade.

9th  Smart and Wisdom,

10th  to learn Dao come true.

11th  may the gods support,

12th  may the dead are exalted.

All birds and beasts, all ants, snakes and insects. All enemies and creditors, all male and female lonely souls. Four births and six roads, all cold forest.

Hearing the scriptures and listening to the Method, get an early promotion. (three times)

 

Small Hymn

Qinghua leader, Taiyi merciful respect, Yuqing Yinghua shows a golden body, Daqian Ganlumen. Attract the group of students, always out of Love Hejin

May all the difficulties of the three obstacles be removed, and the wisdom and heart become clear. The universal hope that the obstacles of disaster have been removed and that there is no longer any way in the world. Four graces and three have equal benefits, ten continents and three islands are free and easy. Return to the dragon gods in the four houses and thank the master of the Taoist scriptures for the three treasures. The blessings of chanting have always been limitless, and the weather is smooth and people are happy. May this merit be popularized in everything. Recite the scriptures to ensure safety, avoid disasters, and increase longevity.

 

 

Incantation of the earth god

The earth god of this biblical altar, his spirit, is most effective. He rises to heaven and reaches into the earth. He exists and enters the dark underworld and presents the memorial and the gates. It must not be delayed or remain. On the day the merit is obtained, his name will also be entered in the book of Shang Qing.

 

Scripture closing Hymn

We always offer the merits we have gained by reciting scriptures, upwards to the Most Perfect and downwards to ensure protection and peace. To give blessings and to avoid misfortune. We rely on our own earnings to witness the unsurpassed Dao. With full faith in these rites and with a devotional spirit, we sing of the heavenly,the Supreme Celestial Taiyi who brings salvation to the suffering, inconceivable merit.

 

Three Return to Reliance

With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

To the supreme Treasure of the Tao, may all living beings, be detached from everything, dwelling in the most high realm.
With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

To the supreme Treasure of the Scriptures, may all living beings, have a deep grasp of the store of scriptures, with powers unfathomable.
With the greatest devotion of the turning-of-life ceremony

To the supreme Treasure of the Masters, may all living beings, be instructed chiefly by the Most High, accomplishing the Tao of the great immortals.


Translation by Daoist Liu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *