玄门早坛功课经 Morning Scriptures + English translation

English translation below the original text

太上玄门早坛功课经

Tài Shàng Xuán Mén Zǎo Tán Gōng Kè Jīng

澄清韵Chéng qīng yùn

琳琅振响,十方肃清,河海静默,

Lín láng zhèn xiǎng, shí fāng sù qīng, hé hǎi jìng mò,

山岳吞烟。万灵镇伏,招集群仙。

Shān yuè tūn yān. Wàn líng zhèn fú, zhāo jí qún xiān.

天无氛秽,地无妖尘。冥慧洞清,

Tiān wú fēn huì, dì wú yāo chén. Míng huì dòng qīng,

大量玄玄也。

Dà liàng xuán xuán yě.

 

举天尊Jǔ tiān zūn

大罗三宝天尊(三称)

Dài luō sān bǎo tiān zūn (sān chēng)

 

提纲Tí gāng

灵音到处,灭罪消愆;宝号宣时,

Líng yīn dào chù, miè zuì xiāo qiān; bǎo hào xuān shí,

扶危救难。将当有开坛,演教之偈,

Fú wēi jiù nàn. Jiāng dāng yǒu kāi tán, yǎn jiào zhī jì,

仰劳道众,随声应和。

Yǎng láo dào zhòng, suí shēng yìng hè.

 

双吊挂Shuāng diào guà

上坛齐举步虚声,祝国迎祥竭寸诚。

Shàng tán qí jǔ bù xū shēng, zhù guó yíng xiáng jié cùn chéng.

当日陈情金阕内,今朝香蔼玉炉焚。

Dāng rì chén qíng jīn què nèi, jīn zhāo xiāng ǎi yù lú fén.

皇图巩固山河状,帝道遐昌日月明。

Huáng tú gǒng gù shān hé zhuàng, dì dào xiá chāng rì yuè míng.

万民瞻仰尧舜日,岁稔丰登乐太平。

Wàn mín zhān yǎng yáo shùn rì, suì rěn fēng dēng lè tài píng.

香供养常清常静天尊。

Xiāng gòng yǎng cháng qīng cháng jìng tiān zūn.

 

提纲 Tí gāng

钟鼓琳琅响彻天,十方肃清得安然,

Zhōng gǔ lín láng xiǎng chè tiān, shí fāng sù qīng dé ān rán,

天无氛秽朝元始,地无妖尘谒圣颜 。

Tiān wú fēn huì cháo yuán shǐ, dì wú yāo chén yè shèng yán.

 

大启请韵Dà qǐ qǐng yùn

真心清静道为宗,譬彼中天宝月同。

Zhēn xīn qīng jìng dào wèi zōng, pì bǐ zhōng tiān bǎo yuè tóng.

净扫迷云无点翳,一轮光满太虚空。

Jìng sǎo mí yún wú diǎn yì, yī lún guāng mǎn tài xū kōng.

上药身中神炁精,人人具足匪亏盈。

Shàng yào shēn zhōng shén qì jīng, rén rén jù zú fěi kuī yíng.

能知混合回风道,金鼎黄芽日日生。

Néng zhī hùn hé huí fēng dào, jīn dǐng huáng yá rì rì shēng.

 

小启请韵 Xiǎo qǐ qǐng yùn

道场众等,人各恭敬,恭对道前,诵经如法。

Dào chǎng zhòng děng, rén gè gōng jìng, gōng duì dào qián, sòng jīng rú fǎ.

 

净心神咒 Jìng Xīn Shén Zhòu

太上台星,应变无停。驱邪缚魅,保命护身。

Tài shàng tái xīng, yìng biàn wú tíng. Qū xié fù mèi, bǎo mìng hù shēn.

智慧明净,心神安宁。三魂永久,魄无丧倾。
Zhì huì míng jìng, xīn shén ān níng. Sān hún yǒng jiǔ, pò wú sàng qīng.

 

净口神咒Jìng Kǒu Shén Zhòu

丹朱口神,吐秽除氛。舌神正伦,通命养神。

Dān zhū kǒu shén, tǔ huì chú fēn. Shé shén zhèng lún, tōng mìng yǎng shén.

罗千齿神,却邪卫真。喉神虎贲,炁神引津。

Luō qiān chǐ shén, què xié wèi zhēn. Hóu shén hǔ bēn, qì shén yǐn jīn.

心神丹元,令我通真。思神炼液,道炁常存。

Xīn shén dān yuán, lìng wǒ tōng zhēn. Sī shén liàn yè, dào qì cháng cún.

 

净身神咒  Jìng Shēn Shén Zhòu

灵宝天尊,安慰身形。弟子魂魄,五脏玄冥。

Líng bǎo tiān zūn, ān wèi shēn xíng. Dì zǐ hún pò, wǔ zàng xuán míng.

青龙白虎,队仗纷纭。朱雀玄武,侍卫身形。

Qīng lóng bái hǔ, duì zhàng fēn yún. Zhū què xuán wǔ, shì wèi shēn xíng.

 

安土地神咒  Ān Tǔ Dì Shén Zhòu

元始安镇,普告万灵。岳渎真官,土地祗灵。

Yuán shǐ ān zhèn, pǔ gào wàn líng. Yuè dú zhēn guān, tǔ dì zhī líng.

左社右稷,不得妄惊。回向正道,内外澄清。

Zuǒ shè yòu jì, bù dé wàng jīng. Huí xiàng zhèng dào, nèi wài chéng qīng.

各安方位,备守家庭。太上有命,搜捕邪精。

Gè ān fāng wèi, bèi shǒu jiā tíng. Tài shàng yǒu mìng, sōu bǔ xié jīng.

护法神王,保卫诵经。皈依大道,元亨利贞。

Hù fǎ shén wáng, bǎo wèi sòng jīng. Guī yī dà dào, yuán hēng lì zhēn.

 

净天地神咒 Jìng Tiān Dì Shén Zhòu

天地自然,秽气分散。洞中玄虚,晃朗太元。

Tiān dì zì rán, huì qì fēn sàn. Dòng zhōng xuán xū, huang lǎng tài yuán.

八方威神,使我自然。灵宝符命,普告九天。

Bā fāng wēi shén, shǐ wǒ zì rán. Líng bǎo fú mìng, pǔ gào jiǔ tiān.

乾罗答那,洞罡太玄。斩妖缚邪,杀鬼万千。

Qiān luō dá nà, dòng gāng tài xuán. Zhǎn yāo fù xié, shā guǐ wàn qiān.

中山神咒,元始玉文。持诵一遍,却病延年。

Zhōng shān shén zhòu, yuán shǐ yù wén. Chí sòng yī biàn, què bìng yán nián.

按行五岳,八海知闻。魔王束首,侍卫我轩。

Àn xíng wǔ yuè, bā hǎi zhī wén. Mó wáng shù shǒu, shì wèi wǒ xuān.

凶秽消散,道炁常存。

Xiōng huì xiāo sàn, dào qì cháng cún.

 

金光神咒Jīn Guāng Shén Zhòu

天地玄宗,万炁本根。广修万劫,证吾神通。

Tiān dì xuán zōng, wàn qì běn gēn. Guǎng xiū wàn jié, zhèng wú shén tōng.

三界内外,唯道独尊。体有金光,覆映吾身。

Sān jiè nèi wài, wéi dào dú zūn. Tǐ yǒu jīn guāng, fù yìng wú shēn.

视之不见,听之不闻。包罗天地,养育群生。

Shì zhī bù jiàn, tīng zhī bù wén. Bāo luó tiān dì, yǎng yù qún shēng.

诵持万遍,身有光明。三界侍卫,五帝司迎。

Sòng chí wàn biàn, shēn yǒu guāng míng. Sān jiè shì wèi, wǔ dì sī yíng.

万神朝礼,役使雷霆。鬼妖丧胆,精怪忘形。

Wàn shén cháo lǐ, yì shǐ léi tíng. Yù yāo sàng dǎn, jīng guài wàng xíng.

内有霹雳,雷神隐名。洞慧交彻,五炁腾腾。

Nèi yǒu pī lì, léi shén yǐn míng. Dòng huì jiāo chè, wǔ qì téng téng.

金光速现,覆护真人。

Jīn guāng sù xiàn, fù hù zhēn rén.

 

祝香神咒Zhù xiāng shén zhòu

道由心学,心假香传。香爇玉炉,心存帝前。

Dào yóu xīn xué, xīn jiǎ xiāng chuán. Xiāng ruò yù lú, xīn cún dì qián.

真灵下盼,仙旆临轩。令臣关告,迳达九天。

Zhēn líng xià pàn, xian pèi lín xuān. Lìng chén guān gào, jìng dá jiǔ tiān.

 

玄蕴咒Xuán Yùn Zhòu

云篆太虚,浩劫之初,乍遐乍迩,或沉或浮,

Yún zhuàn tài xū, hào jié zhī chū, zhà xiá zhà ěr, huò chén huò fú,

五方徘徊,一丈之余,天真皇人,按笔乃书,

Wǔ fāng pái huái, yī zhàng zhī yú, tiān zhēn huáng rén, àn bǐ nǎi shū,

以演洞章,次书灵符,元始下降,真文诞敷,

Yǐ yǎn dòng zhāng, cì shū líng fú, yuán shǐ xià jiàng, zhēn wén dàn fū,

昭昭其有,冥冥其无,

Zhāo zhāo qí yǒu, míng míng qí wú,

沉疴能自痊,尘劳溺可扶,

Chén kē néng zì quán, chén láo nì kě fú,

幽冥将有赖,由是升仙都。

Yōu míng jiāng yǒu lài, yóu shì shēng xian dōu.

 

太上老君说常清静经Tài shàng lǎo jūn shuō cháng qīng jìng jīng

老君曰﹕
Lǎo jūn yuē﹕

大道無形,生育天地。 大道無情,運行日月。
Dà dào wú xíng, shēng yù tiān dì. Dà dào wú qíng, yùn xíng rì yuè.

大道無名,長養萬物。 吾不知其名,強名曰道。
Dà dào wú míng, zhǎng yǎng wàn wù. Wú bù zhī qí míng, qiáng míng yuē dào.

夫道者 ﹕
Fū dào zhě﹕

有清有濁,有動有靜; 天清地濁,天動地靜;
Yǒu qīng yǒu zhuó, yǒu dòng yǒu jìng; tiān qīng dì zhuó, tiān dòng dì jìng;

男清女濁,男動女靜; 降本流末。
Nán qīng nǚ zhuó, nán dòng nǚ jìng; jiàng běn liú mò.

而生萬物, 清者濁之源,動者靜之基。
Ér shēng wàn wù, qīng zhě zhuó zhī yuán, dòng zhě jìng zhī jī.

人能常清靜,天地悉皆歸。 夫人神好清,而情撓之。
Rén néng cháng qīng jìng, tiān dì xī jiē guī. Fū rén shén hǎo qīng, ér qíng náo zhī.

人心好靜,而慾牽之。 常能遣其慾,而心自靜。
Rén xīn hǎo jìng, ér yù qiān zhī. Cháng néng qiǎn qí yù, ér xīn zì jìng.

澄其心,而神自清。 自然六慾不生,三毒消滅。
Chéng qí xīn, ér shén zì qīng. Zì rán liù yù bù shēng, sān dú xiāo miè.

所以不能者,謂心未澄, 慾未遣也。
Suǒ yǐ bù néng zhě, wèi xīn wèi chéng, yù wèi qiǎn yě.

能遣之者﹕ 內觀其心,心無其心;
Néng qiǎn zhī zhě﹕nèi guān qí xīn, xīn wú qí xīn;

外觀其形,形無其形; 遠觀其物,物無其物。
Wài guān qí xíng, xíng wú qí xíng; yuǎn guān qí wù, wù wú qí wù.

三者既悟,唯見於空。 觀空以空,空無所空。
Sān zhě jì wù, wéi jiàn yú kōng.Guān kōng yǐ kōng, kōng wú suǒ kōng.

所空既無,無無亦無。 無無既無,湛然常寂。
Suǒ kōng jì wú, wú wú yì wú. Wú wú jì wú, zhàn rán cháng jì.

寂無所寂,慾豈能生。 慾既不生,即是真靜。
Jì wú suǒ jì, yù qǐ néng shēng. Yù jì bù shēng, jí shì zhēn jìng.

真靜應物,真常得性。 常應常靜,常清靜矣。
Zhēn jìng yìng wù, zhēn cháng dé xìng. Cháng yīng cháng jìng, cháng qīng jìng yǐ.

如此清靜,漸入真道。 既入真道,名為得道。

Rú cǐ qīng jìng, jiàn rù zhēn dào. Jì rù zhēn dào, míng wéi dé dào.

雖名得道,實無所得。 為化眾生,名為得道。
Suī míng dé dào, shí wú suǒ dé. Wèi huà zhòng shēng, míng wéi dé dào.

能悟之者,可傳聖道。
Néng wù zhī zhě, kě chuán shèng dào.

 

老君曰﹕ 上士無爭,下士好爭。
Lǎo jūn yuē﹕ shàng shì wú zhēng, xià shì hǎo zhēng.

上德不德,下德執德。 執著之者,不名道德。
Shàng dé bù dé, xià dé zhí dé. Zhí zhuó zhī zhě, bù míng dào dé.

眾生所以不得真道者, 為有妄心。
Zhòng shēng suǒ yǐ bù dé zhēn dào zhě,wèi yǒu wàng xīn.

既有妄心,即矜其身。 既矜其身,即著萬物。
Jì yǒu wàng xīn, jí jīn qí shēn. Jì jīn qí shēn, jí zhe wàn wù.

既著萬物,即生貪求。 既生貪求,即是煩惱。
Jì zhe wàn wù, jí shēng tān qiú. Jì shēng tān qiú, jí shì fán nǎo.

煩惱妄想憂苦身心。 便遭濁辱,流浪生死。
Fán nǎo wàng xiǎng yōu kǔ shēn xīn. Biàn zāo zhuó rǔ, liú làng shēng sǐ.

常沉苦海,永失真道。 真常之道,悟者自得。
Cháng chén kǔ hǎi, yǒng shī zhēn dào.Zhēn cháng zhī dào, wù zhě zì dé.

得悟道者,常清靜矣。
Dé wù dào zhě, cháng qīng jìng yǐ.

仙人葛翁曰: 吾得真道.曾诵此经万遍,

Xiān rén gé wēng yuē: Wú dé zhēn dào.Céng sòng cǐ jīng wàn biàn,

此经是天人所习. 不传下士.

cǐ jīng shì tiān rén suǒ xí. Bù chuán xià shì.

吾昔受之于东华帝君, 东华帝君受之于金阙帝君.

Wú xī shòu zhī yú dōng huá dì jūn, Dōng huá dì jūn shòu zhī yú jīn quē dì jūn.

金阙帝君受之于西王母.西王母皆口口相传.

Jīn quē dì jūn shòu zhī yú xī wáng mǔ.Xī wáng mǔ jiē kǒu kǒu xiàng chuán.

不记文字, 吾今于世, 书而录之.上士悟之, 升为天官.

Bù jì wén zì, wú jīn yú shì, shū ér lù zhī.Shàng shì wù zhī, shēng wéi tiān guān.

中士修之, 南宫列仙. 下士得之, 在世长年.

Zhōng shì xiū zhī, nán gōng liè xiān. Xià shì dé zhī. Zài shì cháng nián.

游行三界. 升入金门.左玄真人曰: 学道之士.

Yóu xíng sān jiè, shēng rù jīn mén.Zuǒ xuán zhēn rén yuē: Xué dào zhī shì.

持诵此经者, 即得十天善神.拥护其身,

Chí sòng cǐ jīng zhě, jí dé shí tiān shàn shén,Yǒng hù qí shēn,

然后玉符保神. 金液炼形, 形神俱妙. 与道合真.

Rán hòu yù fú bǎo shén. Jīn yè liàn xíng, xíng shén jù miào. Yǔ dào hé zhēn.

正一真人曰: 人家有此经.悟解之者, 灾障不干.

Zhèng yī zhēn rén yuē: Rén jiā yǒu cǐ jīng.Wù jiě zhī zhě, zāi zhàng bù gān.

众圣护门, 神升上界. 朝拜高真, 功满德就,

Zhòng shèng hù mén, shén shēng shàng jiè. Cháo bài gāo zhēn, gōng mǎn dé jiù.

相感帝君. 诵持不退, 身腾紫云.

Xiāng gǎn dì jūn. Sòng chí bù tuì, Shēn téng zǐ yún.

 

太上老君说常清静经

Tài shàng lǎo jūn shuō cháng qīng jìng jīng

 

太上洞玄灵宝升玄消灾护命妙经

Tài shàng dòng xuán líng bǎo shēng xuán xiāo zāi hù mìng miào jīng

稽首皈依众妙道。至心恭敬二玄真。

Qǐ shǒu guī yī zhòng miào dào. Zhì xīn gōng jìng èr xuán zhēn.

今运一心心所议。粗识此经经所因。

Jīn yùn yī xīn xīn suǒ yì. Cū shì cǐ jīng jīng suǒ yīn.

空色色空无有性。有无无有色空均。

Kōng sè sè kōng wú yǒu xìng. Yǒu wú wú yǒu sè kōng jūn.

慧风出自天尊力。扫除心界不遗尘。

Huì fēng chū zì tiān zūn lì. Sǎo chú xīn jiè bù yí chén.

惟愿神光常拥护。证盟今日守心人。

Wéi yuàn shén guāng cháng yǒng hù. Zhèng méng jīn rì shǒu xīn rén.

今日守心何所证。不失凡身得道身。

Jīn rì shǒu xīn hé suǒ zhèng. Bù shī fán shēn dé dào shēn.

尔时。元始天尊。在七宝林中。五明宫内。

Ěr shí.Yuán shǐ tiān zūn. Zài qī bǎo lín zhōng. Wǔ míng gōng nèi.

与无极圣众。俱放无极光明。

Yǔ wú jí shèng zhòng. Jù fàng wú jí guāng míng.

照无极世界。观无极众生。

Zhào wú jí shì jiè. Guān wú jí zhòng shēng.

受无极苦恼。宛转世间。轮回生死。

Shòu wú jí kǔ nǎo. Wǎn zhuǎn shì jiān. Lún huí shēng sǐ

漂浪爱河。流吹欲海。沉滞声色。

Piào làng ài hé. Liú chuī yù hǎi. Chén zhì shēng sè.

迷惑有无。无空有空。无色有色。

Mí huò yǒu wú. Wú kōng yǒu kòng. Wú sè yǒu sè.

无无有无。有有无有。终始暗昧。

Wú wú yǒu wú. Yǒu yǒu wú yǒu. Zhōng shǐ àn mèi.

不能自明。毕竟迷惑。

Bù néng zì míng. Bì jìng mí huò.

天尊告曰。汝等众生。从不有中有。

Tiān zūn gào yuē. Rǔ děng zhòng shēng. Cóng bù yǒu zhòng yǒu.

不无中无。不色中色。不空中空。

Bù wú zhōng wú. Bù sè zhōng sè. Bù kōng zhōng kōng.

非有为有。非无为无。非色为色。

Fēi yǒu wéi yǒu. Fēi wú wéi wú. Fēi sè wèi sè.

非空为空。空即是空。空无定空。

Fēi kōng wèi kōng. Kōng jí shì kōng. Kōng wú dìng kōng.

色即是色。色无定色。即色是空。

Sè jí shì sè. Sè wú dìng sè. Jí sè shì kōng.

即空是色。若能知空不空。

Jí kōng shì sè. Ruò néng zhī kōng bù kōng.

知色不色。名为照了。始达妙音。

Zhī sè bù sè. Míng wéi zhào le. Shǐ dá miào yīn.

识无空法。洞观无碍。入众妙门。

Shì wú kōng fǎ. Dòng guān wú ài. Rù zhòng miào mén.

自然解悟。离诸疑网。不着空见。

Zì rán jiě wù. Lí zhū yí wǎng. Bù zháo kōng jiàn.

清淨六根。断诸邪障。我即为汝。

Qīng jìng liù gēn. Duàn zhū xié zhàng. Wǒ jí wèi rǔ.

说是妙经。名曰护命。济度众生。

Shuō shì miào jīng. Míng yuē hù mìng. Jì dù zhòng shēng.

传教世间。流通读诵。即有飞天神王。破邪金刚。

Chuán jiào shì jiān. Liú tōng dú sòng. Jí yǒu fēi tiān shén wáng. Pò xié jīn gāng.

护法灵童。救苦真人。金精猛兽。

Hù fǎ líng tóng. Jiù kǔ zhēn rén. Jīn jīng měng shòu.

各百亿万众。俱侍卫是经。

Gè bǎi yì wàn zhòng. Jù shì wèi shì jīng.

随所拥护。捍厄扶衰。度一切众生。离诸染着。

Suí suǒ yǒng hù. Hàn è fú shuāi. Dù yī qiè zhòng shēng. Lí zhū rǎn zháo.

尔时。天尊即说偈曰。视不见我。听不得闻。

Ěr shí. Tiān zūn jí shuō jì yuē. Shì bù jiàn wǒ. Tīng bù dé wén.

离种种边。名为妙道。

Lí zhǒng zhǒng biān. Míng wèi miào dào.

太上洞玄灵宝升玄消灾护命妙经

Tài shàng dòng xuán líng bǎo shēng xuán xiāo zāi hù mìng miào jīng

太上灵宝天尊说禳灾度厄真经

Tài shàng líng bǎo tiān zūn shuō ráng zāi dù è zhēn jīng

尔时。天尊在禅黎国土。与大道真仙。

Ěr shí. Tiān zūn zài chán lí guó tǔ. Yǔ dà dào zhēn xiān.

万万大千神。诸天尊。及诸天龙鬼神。尽来集会。

Wàn wàn dà qiān shén. Zhū tiān zūn. Jí zhū tiān lóng guǐ shén. Jǐn lái jí huì.

受吾约束。世间若有善男子。善女人。

Shòu wú yuē shù. Shì jiān ruò yǒu shàn nán zǐ. Shàn nǚ rén.

或有年灾月厄。游城赤鼠之厄。天罗地网之厄。

Huò yǒu nián zāi yuè è. Yóu chéng chì shǔ zhī è. Tiān luó dì wǎng zhī è.

命穷算尽之厄。疾病缠绵之厄。落水波涛之厄。

Mìng qióng suàn jìn zhī è. Jí bìng chán mián zhī è. Luò shuǐ bō tāo zhī è.

虎狼蚖蛇之厄。水火盗贼刀兵生产之厄。

Hǔ láng yuán shé zhī è. Shuǐ huǒ dào zéi dāo bīng shēng chǎn zhī è.

山林树木社稷之厄。土石桥梁之厄。毒药咒诅之厄。

Shān lín shù mù shè jì zhī è. Tǔ shí qiáo liáng zhī è. Dú yào zhòu zǔ zhī è.

惟愿今对。玉皇天尊。大道真圣。

Wéi yuàn jīn duì. Yù huáng tiān zūn. Dà dào zhēn shèng.

忏悔解禳。度脱身中灾厄。一一解散。

Chàn huǐ jiě ráng. Dù tuō shēn zhōng zāi è. Yī yī jiě sàn.

勿为留难。敕诸天神王。并降圣力道力。

Wù wèi liú nàn. Chì zhū tiān shén wáng.Bìng jiàng shèng lì dào lì.

承斯经力恩力。卫护弟子受持。念诵此经以后。

Chéng sī jīng lì ēn lì.Wèi hù dì zǐ shòu chí. Niàn sòng cǐ jīng yǐ hòu.

解禳阳九百六之灾。三衰八难。九横五苦之厄。

Jiě ráng yáng jiǔ bǎi liù zhī zāi. Sān shuāi bā nàn.Jiǔ héng wǔ kǔ zhī è.

如求如愿。所履平安。出入行藏。所求利益。

Rú qiú rú yuàn.Suǒ lǚ píng ān. Chū rù xíng cáng. Suǒ qiú lì yì.

所愿遂心。于是众等。闻说此经。

Suǒ yuàn suì xīn. Yú shì zhòng děng. Wén shuō cǐ jīng.

皆大欢喜。信受奉行。

Jiē dà huān xǐ. Xìn shòu fèng xíng.

太上灵宝天尊说禳灾度厄真经

Tài shàng líng bǎo tiān zūn shuō ráng zāi dù è zhēn jīng

 

无上玉皇心印妙经Wú shàng yù huáng xīn yìn miào jīng

上药三品,神与炁精。恍恍惚惚,杳杳冥冥。

Shàng yào sān pǐn, shén yǔ qì jīng. Huǎng huǎng hū hū, yǎo yǎo míng míng.

存无守有,顷刻而成。回风混合,百日功灵。

Cún wú shǒu yǒu, qǐng kè ér chéng. Huí fēng hùn hé, bǎi rì gōng líng.

默朝上帝,一纪飞升。智者易悟,昧者难行。

Mò cháo shàng dì, yī jì fēi shēng. Zhì zhě yì wù, mèi zhě nán xíng.

履践天光,呼吸育清。出玄入牝,若亡若存。

Lǚ jiàn tiān guāng, hū xī yù qīng. Chū xuán rù pìn, ruò wáng ruò cún.

绵绵不绝,固蒂深根。人各有精,精合其神。

Mián mián bù jué, gù dì shēn gēn. Rén gè yǒu jīng, jīng hé qí shén.

神合其炁,炁合体真。不得其真,皆是强名。

Shén hé qí qì, qì hé tǐ zhēn. Bù dé qí zhēn, jiē shì qiáng míng.

神能入石,神能飞形。入水不溺,入火不焚。

Shén néng rù shí, shén néng fēi xíng. Rù shuǐ bù nì, rù huǒ bù fén.

神依形生,精依炁盈。不凋不残,松柏青青。

Shén yī xíng shēng, jīng yī qì yíng. Bù diāo bù cán, sōng bǎi qīng qīng.

三品一 理, 妙不可听. 其聚则有, 其散则零.

Sān pǐn yī lǐ, miào bù kě tīng. Qí jù zé yǒu, qí sàn zé líng.

七窍相通, 窍窍光明. 圣日圣月, 照耀金庭.

Qī qiào xiāng tōng, qiào qiào guāng míng. Shèng rì shèng yuè, zhào yào jīn tíng.

一得永得,自然身轻。太和充溢,骨散寒琼。

Yī dé yǒng dé, zì rán shēn qīng. Tài hé chōng yì, gǔ sàn hán qióng.

得丹则灵,不得则倾。丹在身中,非白非青。

Dé dān zé líng, bù dé zé qīng. Dān zài shēn zhōng, fēi bái fēi qīng.

诵持万遍,妙理自明。

Sòng chí wàn biàn, miào lǐ zì míng.

无上玉皇心印妙经Wú shàng yù huáng xīn yìn miào jīng

 

玉清宝诰Yù qīng bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

三界之上。梵炁弥罗。上极无上。天中之天。

Sān jiè zhī shàng. Fàn qì mí luō. Shàng jí wú shàng. Tiān zhōng zhī tiān.

郁罗萧台。玉山上京。渺渺金阙。森罗净泓。

Yù luō xiāo tái. Yù shān shàng jīng. Miǎo miǎo jīn quē. Sēn luó jìng hóng.

玄元一炁。混沌之先。宝珠之中。玄之又玄。

Xuán yuán yī qì. Hùn dùn zhī xiān. Bǎo zhū zhī zhōng. Xuán zhī yòu xuán.

开明三景。化生诸天。亿万天真。无鞅数众。

Kāi míng sān jǐng. Huà shēng zhū tiān. Yì wàn tiān zhēn. Wú yāng shù zhòng.

旋斗历箕。回度五常。巍巍大范。万道之宗。

Xuán dòu lì jī. Huí dù wǔ cháng. Wéi wéi dà fàn. Wàn dào zhī zōng.

大罗玉清。虚无自然。至真妙道。元始天尊。

Dà luō yù qīng. Xū wú zì rán.Zhì zhēn miào dào. Yuán shǐ tiān zūn.

 

上清宝诰Shàng qīng bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

居上清境。号灵宝君。祖劫化生。九万九千余梵炁。

Jū shàng qīng jìng. Hào líng bǎo jūn.Zǔ jié huà shēng. Jiǔ wàn jiǔ qiān yú fàn qì.

赤书焕发。六百六十八真文。

Chì shū huàn fā. Liù bǎi liù shí bā zhēn wén.

因混沌赤文而开九霄。纪元洞玉历而分五劫。

Yīn hùn dùn chì wén ér kāi jiǔ xiāo. Jì yuán dòng yù lì ér fēn wǔ jié.

天经地纬。巍乎造化之宗。枢阴机阳。卓尔雷霆之祖。

Tiān jīng dì wěi. Wēi hū zào huà zhī zōng.Shū yīn jī yáng. Zhuó ěr léi tíng zhī zǔ.

大悲大愿。大圣大慈。玉宸道君。灵宝天尊。

Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí.Yù chén dào jūn. Líng bǎo tiān zūn.

 

太清宝诰Tài qīng bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

随方设教。历劫度人。为皇者师。帝者师。王者师。

Suí fāng shè jiào. Lì jié duó rén.Wèi huáng zhě shī. Dì zhě shī. Wáng zhě shī.

假名易号。立天之道。地之道。人之道。

Jiǎ míng yì hào. Lì tiān zhī dào. Dì zhī dào. Rén zhī dào.

隐圣显凡。总千二百之官君。包万亿重之梵炁。

Yǐn shèng xiǎn fán. Zǒng qiān èr bǎi zhī guān jūn. Bāo wàn yì zhòng zhī fàn qì.

化行今古。著道德凡五千言。主握阴阳。

Huà xíng jīn gǔ. Zhe dào dé fán wǔ qiān yán. Zhǔ wò yīn yáng.

命雷霆用九五数。大悲大愿。大圣大慈。

Mìng léi tíng yòng jiǔ wǔ shù.Dà bēi dà yuàn. Dà shèng dà cí.

太上老君。道德天尊。

Tài shàng lǎo jūn. Dào dé tiān zūn.

 

弥罗宝诰Mí luō bǎo gào

至心皈命礼

Zhì xīn guī mìng lǐ

太上弥罗无上天。妙有玄真境。渺渺紫金阙。

Tài shàng mí luō wú shàng tiān. Miào yǒu xuán zhēn jìng. Miǎo miǎo zǐ jīn quē.

太微玉清宫。无极无上圣。廓落发光明。

Tài wēi yù qīng gōng. Wú jí wú shàng shèng. Kuò luò fà guāng míng.

寂寂浩无宗。玄范总十方。湛寂真常道。

Jí jí hào wú zōng. Xuán fàn zǒng shí fāng. Zhàn jì zhēn cháng dào.

恢漠大神通。玉皇大天尊。玄穹高上帝。

Huī mò dà shén tōng.Yù huáng dà tiān zūn. Xuán qióng gāo shàng dì.

 

天皇宝诰 Tiān huáng bǎo gào

至心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

紫微宸极,勾陈天宫。九光宝苑之中,

Zǐ wēi chén jí, gōu chén tiān gōng. Jiǔ guāng bǎo yuàn zhī zhōng,

五炁玄都之上。体元皇而佐司玄化,

Wǔ qì xuán dōu zhī shàng. Tǐ yuán huáng ér zuǒ sī xuán huà,

总两极而共理三才。 主持兵革之权衡,

Zǒng liǎng jí ér gòng lǐ sān cái. Zhǔ chí bīng gé zhī quán héng,

广推大德。统御星辰之缠次,毋失常经。

Guǎng tuī dà dé. Tǒng yù xīng chén zhī chán cì, wú shī cháng jīng.

上象巍峨,真元恢漠。大悲大愿,

Shàng xiàng wéi é, zhēn yuán huī mò. Dà bēi dà yuàn,

大圣大慈,勾陈上宫,天皇大帝。

Dà shèng dà cí, gōu chén shàng gōng, tiān huáng dà dì.

 

星主宝诰 Xīng zhǔ bǎo gào

志心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

大罗天阙,紫微星宫。尊居北极之高,

Dà luō tiān quē, zǐ wēi xīng gōng. Zūn jū běi jí zhī gāo,

位正中天之上。法号金轮炽盛,道称玉斗玄尊。

Wèi zhèng zhòng tiān zhī shàng. Fǎ hào jīn lún chì shèng, dào chēng yù dòu xuán zūn.

璇玑玉衡齐七政,总天经地纬,日月星宿约四时,

Xuán jī yù héng qí qī zhèng, zǒng tiān jīng dì wěi, rì yuè xīng sù yuē sì shí,

行黄道紫垣, 万象宗师。诸天统御,大悲大愿,

Xíng huáng dào zǐ yuán, wàn xiàng zōng shī. Zhū tiān tǒng yù, dà bēi dà yuàn,

大圣大慈,万星教主,无极元皇,

Dà shèng dà cí, wàn xīng jiào zhǔ, wú jí yuán huáng,

中天紫微,北极大帝。

Zhōng tiān zǐ wēi, běi jí dà dì.

 

后土宝诰Hòu tǔ bǎo gào

至心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

九华玉阙,七宝皇房。承天禀命之期,

Jiǔ huá yù quē, qī bǎo huáng fáng. Chéng tiān bǐng mìng zhī qī,

主执阴阳之柄。道推尊而含弘光大,

Zhǔ hí yīn yáng zhī bǐng. Dào tuī zūn ér hán hóng guāng dà,

德数蓄于柔顺利贞。 效法昊天,根本育坤元之美。

Dé shù xù yú róu shùn lì zhēn. Xiào fǎ hào tiān, gēn běn yù kūn yuán zhī měi.

流形品物,生成施母道之仁。岳渎是依,

Liú xíng pǐn wù, shēng chéng shī mǔ dào zhī rén. Yuè dú shì yī,

山川成仗。大悲大愿,大圣大慈。

Shān chuān chéng zhàng. Dà bēi dà yuàn, dà shèng dà cí.

承天效法,后土皇地祗。

Chéng tiān xiào fǎ, hòu tǔ huáng dì zhī.

 

南极宝诰Nán jí bǎo gào

至心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

高上神宵府,凝神焕照宫。会元始祖炁以分真,

Gāo shàng shén xiāo fǔ, níng shén huàn zhào gōng. Huì yuán shǐ zǔ qì yǐ fēn zhēn,

应妙道虚无而开化。位乎九霄之上,统理诸天。

Yīng miào dào xū wú ér kāi huà. Wèi hū jiǔ xiāo zhī shàng, tǒng lǐ zhū tiān.

总乎十极之中,宰制万化。 宣金符而垂光济苦,

Zǒng hū shí jí zhī zhōng, zǎi zhì wàn huà. Xuān jīn fú ér chuí guāng jì kǔ,

施惠泽而覆育兆民。恩溥乾元,仁敷浩劫。

Shī huì zé ér fù yù zhào mín. Ēn pǔ gān yuán, rén fū hào jié.

大悲大愿,大圣大慈。玉清真王,

Dà bēi dà yuàn, dà shèng dà cí. Yù qīng zhēn wáng,

南极长生大帝,统天元圣天尊。

Nán jí cháng shēng dà dì, tǒng tiān yuán shèng tiān zūn.

 

北五祖宝诰 Běi wǔ zǔ bǎo gào

志心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

大道开先,玄元阐化。教垂今古,諡号东华。

Dà dào kāi xiān, xuán yuán chǎn huà. Jiào chuí jīn gǔ, shì hào dōng huá.

接汉室之将军,隐终南而仙契,过化每超于劫运。

Jiē hàn shì zhī jiàng jūn, yǐn zhōng nán ér xiān qì,guò huà měi chāo yú jié yùn.

示现长在于尘寰,启唐朝之英贤,悟神仙之秘诀,

Shì xiàn zhǎng zài yú chén huán, qǐ táng zhāo zhī yīng xián, wù shén xiān zhī mì jué,

飞剑货药。警化无方,金廷丞相之高标,

Fēi jiàn huò yào. Jǐng huà wú fāng, jīn tíng chéng xiàng zhī gāo biāo,

宝印力辞之勇诀。 霞裾上陟,南北统宗,

Bǎo yìn lì cí zhī yǒng jué. Xiá jū shàng zhì, nán běi tǒng zōng,

天复挺于人豪,道遍通于四海。发金莲之七朵,

Tiān fù tǐng yú rén háo, dào biàn tōng yú sì hǎi. Fā jīn lián zhī qī duǒ,

演仙派于十方,长生理被于古今。

Yǎn xiān pài yú shí fāng, cháng shēng lǐ bèi yú gǔ jīn.

玄妙天垂于率土,恢弘至道,广度愚迷,

Xuán miào tiān chuí yú shuài tǔ, huī hóng zhì dào, guǎng dù yú mí,

慈悲济苦,全真祖师。东华紫府,

Cí bēi jì kǔ, quán zhēn zǔ shī. Dōng huá zǐ fǔ,

辅元立极大道帝君,正阳开悟传道垂教帝君。

Fǔ yuán lì jí dà dào dì jūn, zhèng yáng kāi wù chuán dào chuí jiào dì jūn.

纯阳演正警化孚佑帝君,海蟾明悟弘道纯佑帝君。

Chún yáng yǎn zhèng jǐng huà fú yòu dì jūn, hǎi chán míng wù hóng dào chún yòu dì jūn.

重阳全真开化极辅帝君,五祖阐道天尊。

Chóng yáng quán zhēn kāi huà jí fǔ dì jūn, wǔ zǔ chǎn dào tiān zūn.

 

南五祖宝诰 Nán wǔ zǔ bǎo gào

志心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

明真正道,行化南天,九皇降迹于天台,

Míng zhēn zhèng dào, xíng huà nán tiān, jiǔ huáng jiàng jī yú tiān tái,

一脉浚通于刘祖。采琼花之仙异,著悟道之丹书。

Yī mài jùn tōng yú liú zǔ. Cǎi qióng huā zhī xiān yì,zhe wù dào zhī dān shū.

道付杏林,不日还元之编集。 法通鸡足,

Dào fù xìng lín, bù rì hái yuán zhī biān jí. Fǎ tōng jī zú,

丹髄复命之书成。真人挺出惠州,信地悟超神俊。

Dān suǐ fù mìng zhī shū chéng. Zhēn rén tǐng chū huì zhōu, xìn dì wù chāo shén jùn.

刀圭入口,神化无方。施雷雨于掌中,甦民于世外。

Dāo guī rù kǒu, shén huà wú fāng. Shī léi yǔ yú zhǎng zhōng, sū mín yú shì wài.

德彰南海,获琼玉之英标,道遍遐荒。

Dé zhāng nán hǎi, huò qióng yù zhī yīng biāo, dào biàn xiá huāng.

饫法言之灵妙,龙虎罗浮之迹,武夷玉隆之书,

Yù fǎ yán zhī líng miào, lóng hǔ luó fú zhī jī, wǔ yí yù lóng zhī shū,

过化多方。真文备著,为群仙之首冠。

Guò huà duō fāng. Zhēn wén bèi zhe, wèi qún xiān zhī shǒu guān.

集前代之范模,誓愿宏深,慈悲仁圣祖师。

Jí qián dài zhī fàn mó, shì yuàn hóng shēn, cí bēi rén shèng zǔ shī.

悟真紫阳真人,杏林翠玄真人。道光紫贤真人,

Wù zhēn zǐ yáng zhēn rén, xìng lín cuì xuán zhēn rén. Dào guāng zǐ xián zhēn rén,

泥丸翠虚真人。琼琯紫清真人,五祖蒇道天尊。

Ní wán cuì xū zhēn rén. Qióng guǎn zǐ qīng zhēn rén, wǔ zǔ chǎn dào tiān zūn.

 

七真宝诰 Qī zhēn bǎo gào

志心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

道先一炁,世显七真。悟五行不到之言,

Dào xiān yī qì, shì xiǎn qī zhēn. Wù wǔ háng bù dào zhī yán,

得九转还丹之诀。甘泉润物,变朽回春。

Dé jiǔ zhuǎn hái dān zhī jué. Gān quán rùn wù, biàn xiǔ huí chūn.

金骨仙姿,得四言而契道。 卫州变化,

Jīn gǔ xiān zī, dé sì yán ér qì dào. Wèi zhōu biàn huà,

坐十载以成真。壁间墨迹以非凡,雪竹月松之姿异。

Zuò shí zài yǐ chéng zhēn. Bì jiān mò jī yǐ fēi fán, xuě zhú yuè sōng zhī zī yì.

三井有多生之记,一时著显化之功。 磻溪六年,

Sān jǐng yǒu duō shēng zhī jì, yīshí zhe xiǎn huà zhī gōng. Pán xī liù nián,

龙门七载。道功备而名闻时主,丹符锡而掌握神仙。

Lóng mén qī zài. Dào gōng bèi ér míng wén shí zhǔ, dān fú xī ér zhǎng wò shén xiān.

石上谈玄,空中飞盖。元主屡宣而问道,

Shí shàng tán xuán, kōng zhōng fēi gài. Yuán zhǔ lǚ xuān ér wèn dào,

甘霖刻日以济民。 早穷易道之言,

Gān lín kè rì yǐ jì mín. Zǎo qióng yì dào zhī yán,

晚造神仙之诀,卦图斯演。至道大成,

Wǎn zào shén xiān zhī jué, guà tú sī yǎn. Zhì dào dà chéng,

清静散人,探玄得道。蓬莱仙路,亿劫独持。慈悲救苦,

Qīng jìng sàn rén, tàn xuán dé dào. Péng lái xiān lù, yì jié dú chí. Cí bēi jiù kǔ,

全真祖师。 丹阳抱一,

Quán zhēn zǔ shī. Dān yáng bào yī,

无为普化真君,长真凝神玄静蕴德真君。

Wú wéi pǔ huà zhēn jūn, zhǎng zhēn níng shén xuán jìng yùn dé zhēn jūn.

长生辅化宗玄明德真君,

Cháng shēng fǔ huà zōng xuán míng dé zhēn jūn,

长春全德神化明应主教真君。

Zhǎng chūn quán dé shén huà míng yīng zhǔ jiào zhēn jūn.

玉阳体玄广慈普度真君,

Yù yáng tǐ xuán guǎng cí pǔ dù zhēn jūn,

太古广宁通玄妙极真君。

Tài gǔ guǎng níng tōng xuán miào jí zhēn jūn.

清静渊真玄虚顺化元君,七真演化天尊。

Qīng jìng yuān zhēn xuán xū shùn huà yuán jūn,qī zhēn yǎn huà tiān zūn.

 

普化宝诰 Pǔ huà bǎo gào

至心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

九天应元府,无上玉清王,化形而满十方,

Jiǔ tiān yìng yuán fǔ, wú shàng yù qīng wáng, huà xíng ér mǎn shí fāng,

谈道而趺九风。三十六天之上,阅宝笈,考琼书。

Tán dào ér fū jiǔ fēng. Sān shí liù tiān zhī shàng, yuè bǎo jí, kǎo qióng shū.

千五百劫之先,位正真,权大化。 手举金光如意,

Qiān wǔ bǎi jié zhī xiān, wèi zhèng zhēn, quán dà huà. Shǒu jǔ jīn guāng rú yì,

宣说玉枢宝经。不顺化作微尘,发号疾如风火。

Xuān shuō yù shū bǎo jīng. Bù shùn huà zuò wéi chén, fā hào jí rú fēng huǒ.

以清静心而弘大愿,以智慧而伏诸魔。 总司五雷,运心三界。

Yǐ qīng jìng xīn ér hóng dà yuàn, yǐ zhì huì ér fú zhū mó. Zǒng sī wǔ léi, yùn xīn sān jiè.

群生父,万灵师。大圣大慈,至皇至道。

Qún shēng fù, wàn líng shī. Dà shèng dà cí, zhì huáng zhì dào.

九天应元雷声普化天尊

Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn.

知表吟偈 人心皆散乱,一念便纯真。

Zhī biǎo yín jì rén xīn jiē sàn luàn, yī niàn biàn chún zhēn.

欲求无上道,大众转天尊。 转念。

Yù qiú wú shàng dào, dà zhòng zhuǎn tiān zūn. Zhuǎn niàn.

九天应元雷声普化天尊。 转念回坛跪诵。

Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn. Zhuǎn niàn huí tán guì sòng.

 

中堂赞Zhōng táng zàn

向来诵经, 念念存诚. 千真拱听, 万圣通灵.

Xiàng lái sòng jīng, niàn niàn cún chéng. Qiān zhēn gǒng tīng, wàn shèng tōng líng.

应元合炁,普化分形。九天有命,三界遵行

Yīng yuán hé qì, pǔ huà fēn xíng. Jiǔ tiān yǒu mìng, sān jiè zūn xíng.

消灾忏罪,请福延生。功圆行满,大道证盟。
Xiāo zāi chàn zuì, qǐng fú yán shēng. Gōng yuán xíng mǎn, dà dào zhèng méng.

邱祖忏悔文Qiū zǔ chàn huǐ wén

经功浩力不思意 。回向十方诸圣众 。

Jīng gōng hào lì bù sī yì. Huí xiàng shí fāng zhū shèng zhòng.

愿见真心求忏悔 。河沙罪障悉消除 。

Yuàn jiàn zhēn xīn qiú chàn huǐ. Hé shā zuì zhàng xī xiāo chú.

忏悔众等 。自从曩劫 。乃至今生 。

Chàn huǐ zhòng děng. Zì cóng nǎng jié. Nǎi zhì jīn shēng.

假火风地水以成形 。恋香味色声而触法。

Jiǎ huǒ fēng dì shuǐ yǐ chéng xíng.Liàn xiāng wèi sè shēng ér chù fǎ.

贪嗔嫉妬。恶口妄言。杀盗邪淫。恣情纵欲。

Tān chēn jí dù. È kǒu wàng yán. Shā dào xié yín. Zì qíng zòng yù.

逆辱父母。悖负君师。不敬天地神祇。呵风骂雨。

Nì rǔ fù mǔ. Bèi fù jūn shī. Bù jìng tiān dì shén qí. Hē fēng mà yǔ.

不信罪福因果。昧理欺心。遂致报对升沉。轮回展转。

Bù xìn zuì fú yīn guǒ. Mèi lǐ qī xīn. Suì zhì bào duì shēng chén. Lún huí zhǎn zhuǎn.

受诸苦恼。无有休停。皆由一念之差。障迷自性。

Shòu zhū kǔ nǎo. Wú yǒu xiū tíng. Jiē yóu yī niàn zhī chā. Zhàng mí zì xìng.

妄认六尘之幻。沉溺爱河。今而既获人身。

Wàng rèn liù chén zhī huàn. Chén nì ài hé. Jīn ér jì huò rén shēn.

叨亲正教。岂非千生庆幸。一旦遭逢。

Dāo qīn zhèng jiào. Qǐ fēi qiān shēng qìng xìng. Yī dàn zāo féng.

自合省心。早求度世。若夫似前流荡。

Zì hé shěng xīn. Zǎo qiú dù shì.Ruò fú shì qián liú dàng.

必竟迷失本来。一堕冥途。化为异类。

Bì jìng mí shī běn lái. Yī duò míng tú. Huà wéi yì lèi.

是故思沉沦苦。发清静心。皈奉圣真。特求忏悔。

Shì gù sī chén lún kǔ. Fā qīng jìng xīn. Guī fèng shèng zhēn. Tè qiú chàn huǐ.

丐怜愚昧。原赦罪愆。解释报冤。蠲消魔障。

Gài lián yú mèi.Yuán shè zuì qiān. Jiě shì bào yuān. Juān xiāo mó zhàng.

所觊命逢昌运。名注丹台。际遇真师。

Suǒ jì mìng féng chāng yùn. Míng zhù dān tái. Jì yù zhēn shī.

亲闻至道。精修妙行。增长善芽。尽节玄门。

Qīn wén zhì dào. Jīng xiū miào xíng. Zēng zhǎng shàn yá. Jǐn jié xuán mén.

怡神真境。他日运应灭度尽节玄门。

Yí shén zhēn jìng.Tā rì yùn yīng miè dù jǐn jié xuán mén.

自性不致昏迷。径生十善之家。能通宿命。

Zì xìng bù zhì hūn mí. Jìng shēng shí shàn zhī jiā. Néng tōng xiǔ mìng.

还证上乘之道。承侍虚皇。尚

Hái zhèng shàng chéng zhī dào. Chéng shì xū huáng. Shàng

愿国安民丰时和岁稔

Yuàn guó ān mín fēng shí hé suì rěn

愿真风丕阐道化兴行

Yuàn zhēn fēng pī chǎn dào huà xìng xíng

愿凶恶化贤邪魔归正

Yuàn xiōng è huà xián xié mó guī zhèng

愿兵刑罔措囹圄空闲

Yuàn bīng xíng wǎng cuò líng yǔ kòng xián

愿沉滞陞迁冤仇和释

Yuàn chén zhì shēng qiān yuān chóu hé shì

愿参玄学者悟道成真

Yuàn cān xuán xué zhě wù dào chéng zhēn

愿历劫宗亲俱皆超度

Yuàn lì jié zōng qīn jù jiē chāo dù

愿历世师友同证真常

Yuàn lì shì shī yǒu tóng zhèng zhēn cháng

愿所有眷缘增崇福慧

Yuàn suǒ yǒu juàn yuán zēng chóng fú huì

愿所伤物命早生人天

Yuàn suǒ shāng wù mìng zǎo shēng rén tiān

愿绝食酒荤不相杀害

Yuàn jué shí jiǔ hūn bù xiāng shā hài

愿持身端正不履淫邪

Yuàn chí shēn duān zhèng bù lǚ yín xié

愿悉破悭贪悉除险峻

Yuàn xī pò qiān tān xī chú xiǎn jùn

愿言无诳妄行贵真诚

Yuàn yán wú kuáng wàng xíng guì zhēn chéng

愿弱己饶人潜忍忿怒

Yuàn ruò jǐ ráo rén qián rěn fèn nù

愿慈心下气恭敬一切

Yuàn cí xīn xià qì gōng jìng yī qiè

愿不堕边夷不随邪见

Yuàn bù duò biān yí bù suí xié jiàn

愿结交仙友栖集清虚

Yuàn jié jiāo xiān yǒu qī jí qīng xū

愿智慧开明神通恢廓

Yuàn zhì huì kāi míng shén tōng huī kuò

愿广行方便普济群生

Yuàn guǎng xíng fāng biàn pǔ jì qún shēng

愿永断执迷咸归正道

Yuàn yǒng duàn zhí mí xián guī zhèng dào

尘劫有尽。我愿无穷。(3x)

Chén jié yǒu jìn. Wǒ yuàn wú qióng.

端 望.

Duān wàng.

帝真。 曲垂济度。皈命礼谢。

Dì zhēn. Qū chuí jì dù. Guī mìng lǐ xiè.

无上虚皇. 至真三宝.

Wú shàng xū huáng. Zhì zhēn sān bǎo.

一者一人有庆,二者二景齐明,

Yī zhě yī rén yǒu qìng, èr zhě èr jǐng qí míng,

三者三农乐业,四者四序和平,

Sān zhě sān nóng lè yè, sì zhě sì xù hé píng,

五者五祠巩固,六者六合澄清,

Wǔ zhě wǔ cí gǒng gù, liù zhě liù hé chéng qīng,

七者七星临照,八者八节安宁,

Qī zhě qī xīng lín zhào, bā zhě bā jié ān níng,

九者九泉开泰,十者十类生成,

Jiǔ zhě jiǔ quán kāi tài, shí zhě shí lèi shēng chéng,

十一者福留善信, 十二者大道兴行。

Shí yī zhě fú liú shàn xìn, shí èr zhě dà dào xìng xíng.

一切神光普照,一切众圣留恩,

Yī qiè shén guāng pǔ zhào, yī qiè zhòng shèng liú ēn,

一切有情赖善,一切正果成真。

Yī qiè yǒu qíng lài shàn, yī qiè zhèng guǒ chéng zhēn.

普天均乐,四海同春。

Pǔ tiān jūn lè, sì hǎi tóng chūn.

闻经以后,罪灭福生(三重)。

Wén jīng yǐ hòu, zuì miè fú shēng (sān chóng).

小赞 Xiǎo zàn

诵经功德,不可思议,诸天诸地转灵机,

Sòng jīng gōng dé, bù kě sī yì, zhū tiān zhū dì zhuàn líng jī,

皇王寿天齐,大道慈悲,万化乐雍熙。

Huáng wáng shòu tiān qí, dà dào cí bēi, wàn huà lè yōng xī.

向来礼念诸功德,全赖慈悲为主盟,

Xiàng lái lǐ niàn zhū gōng dé, quán lài cí bēi wéi zhǔ méng,

仰瞻仙仗隐空玄,法部真灵常拥护。

Yǎng zhān xiān zhàng yǐn kōng xuán, fǎ bù zhēn líng cháng yǒng hù.

灵官咒Líng guān zhòu

仰启神威豁落将. 都天纠察大灵官.

Yǎng qǐ shén wēi huō luò jiāng. Dōu tiān jiū chá dà líng guān.

火车三五大雷公. 受命三清降鬼祟.

Huǒ chē sān wǔ dà léi gōng. Shòu mìng sān qīng jiàng guǐ suì.

手执金鞭廵世界. 身披金甲显威灵.

Shǒu zhí jīn biān xún shìjiè. Shēn pī jīn jiǎ xiǎn wēi líng.

绿靴风带护身形. 双目火睛耀天地.

Lǜ xuē fēng dài hù shēn xíng. Shuāng mù huǒ jīng yào tiān dì.

顷刻三天朝上帝. 须臾九地救生灵.

Qǐng kè sān tiān cháo shàng dì. Xū yú jiǔ dì jiù shēng líng.

银牙凤嘴将三千. 虎首貔貅兵百万.

Yín yá fèng zuǐ jiāng sān qiān. Hǔ shǒu pí xiū bīng bǎi wàn.

走火行风前后卫. 穿山破石捉邪精.

Zǒu huǒ xíng fēng qián hòu wèi.Chuān shān pò shí zhuō xié jīng.

祈晴祷雨济世间. 附体圆光通事意.

Qí qíng dǎo yǔ jì shì jiān. Fù tǐ yuán guāng tōng shì yì.

治病驱邪如电闪. 收瘟摄毒伏群魔.

Zhì bìng qū xié rú diàn shǎn. Shōu wēn shè dú fú qún mó.

飞腾云雾遍虚空. 号令雷霆轰霹雳.

Fēi téng yún wù biàn xū kōng. Hào lìng léi tíng hōng pī lì.

三界大魔皆拱手. 十方外道悉皈依.

Sān jiè dà mó jiē gǒng shǒu. Shí fāng wài dào xī guī yī.

弟子启请望来临. 大赐雷威加拥护.

D ì zǐ qǐ qǐng wàng lái lín. Dà cì léi wēi jiā yǒng hù.

太乙雷声应化天尊. Tài yǐ léi shēng yīng huà tiān zūn.

土地咒 Tǔ dì zhòu

经坛土地,神之最灵,升天达地,出幽入冥,

Jīng tán tǔ dì, shén zhī zuì líng, shēng tiān dá dì, chū yōu rù míng,

为吾关奏,不得留停,有功之日,名书上清。

Wèi wú guān zòu, bù dé liú tíng, yǒu gōng zhī rì, míng shū shàng qīng.

结经偈 Jié jīng jì

向来诵经功德上奉高真,下保存平安,

Xiàng lái sòng jīng gōng dé shàng fèng gāo zhēn, xià bǎo cún píng ān,

赐福消灾,同赖善功。证无上道,一切信礼,

Cì fú xiāo zāi, tóng lài shàn gōng. Zhèng wú shàng dào, yī qiè xìn lǐ,

志心称念。常清常静天尊。不可思议功德。

Zhì xīn chēng niàn. Cháng qīng cháng jìng tiān zūn. Bù kě sī yì gōng dé.

 

三皈依 Sān guī yī

志心皈命礼。

Zhì xīn guī mìng lǐ.

无上道宝,当愿众生,常侍天尊,永脱轮回。

Wú shàng dào bǎo, dāng yuàn zhòng shēng, cháng shì tiān zūn, yǒng tuō lún huí.

无上经宝,当愿众生,生生世世,得闻正法。

Wú shàng jīng bǎo, dāng yuàn zhòng shēng, shēng shēng shì shì, dé wén zhèng fǎ.

无上师宝,当愿众生,学最上乘,不落邪见。

Wú shàng shī bǎo, dāng yuàn zhòng shēng, xué zuì shàng chéng, bù luò xié jiàn.


English Translation

Morning  Scriptures

Melody of Clarification
Chiming vibrations of beautiful jade, ten directions become solemn and clear.
Rivers and seas become still and calm, lofty mountains swallows its mists.
Myriad souls guard their places, calling the gathering of immortals.
Heaven is empty of unclean Qi, Earth is empty of evil.
Profound wisdom thoroughly clear, endless secret of mysteries.

 

Praising the Celestial Sovereign

Dai Luo heaven three treasures Celestial sovereign

 

Praise

Numinous sounds are everywhere. Eliminate guilt and fault.  When precious titles are proclaimed,  they assist those in danger and distress. The ritual master  opens the altar, Perform the hymns of the teachings. All Daoists express their appreciation. With echoing voices we respond in harmony. Resemble the voices we respond.

 

Melody of Double Suspension

Approaching the altar chanting the scriptures and singing the melodies,  praying for the state and receive auspiciousness, endeavour with sincerity.
On this day we request those within the Golden Palace, today burn incense mist in the Jade burner.
The territories of our state is stable and strong, the supreme path is lasting and prosperous, clear and bright.
Myriad of citizens gaze at the remains of the days of Yao and Shun, years of plentiful harvest and great peace.

Offering of incense in worship to the Supreme Celestials of everlasting clarity and everlasting stillness.

 

Melody of the greater request

True hearted, clear and still, Dao is the principle. The analogy in the center of heaven, treasure moon alike. Sweep clean the clouds of confusion, not the smallest shadow. One circle and the light is filling the great empty void. Body´s great medicine are within Shen, Jing and Qi. All People fall for the bandit of loss and gain. One embraces the chaotic whirlwind of the Dao, the yellow sprout within the golden cauldron will grow day by day.

 

Melody of the lesser request

Daoist rituals, masses are waiting. All people are respectfully. With all respect encounter Dao, Chanting the scriptures according to the rules.

 

 Eight Big Divine Incantations

Divine Incantation for Purifying the mind

The Supreme and the Terrace Stars, reacts according to the circumstances without stopping.
Evil is driven away, evil spirits are bound, life is preserved and the body is protected.
Wisdom is luminous, the state of mind is calm.
The three etheric souls last forever, the souls are not lost and exhausted.

 

Divine Incantation for Purifying the Mouth

Dan Zhu the god of the mouth, expectorate impurity and remove awaiting pollution and removing air pollution.
Zheng Lun, the god of the tongue, connect with life and nurture the spirit.
Luo Qian, the god of teeth, perverts evil and protects what is true.
Hu Ben the god of the throat, the qi of prenatal heaven and spirit guide saliva.
Dan Yuan the god of the heart, allow me to connect with the truth.
If the spirit has refined fluid, the prenatal Heavenly Qi of Dao is permanent.

 

The Divine Incantation for Purifying the Body

The Celestial Worthy of the Numinous Treasure, calms and nurtures the bodily form.
Disciples ethereal and corporeal souls, the five internal organs becomes profound and deep.
Green Dragon and white Tiger, array in formation the diverse and confused.
Zhu Que and Xuan Wu, protect the bodily form.

 

Divine incantation for securing the ground

The prenatal One protects and secures, let it be known to the innumerable spirits.
True officials of the high mountains and great lakes, gods and spirits of the land,
Deity of the soil on the left, deity of the grain on the right, since not troubled.
Return to the Orthodoxy of Dao, being purified inside and out.
Return to your positions, prepare to protect the altar.
The Most High has ordained, hunted and arrested all evil devils
Divine protector of the kings, protect the one who recites the scriptures.
Return to trust in the great Dao, origin, smooth progress, adequacy and perseverance.

 

Divine incantation for the purification of heaven and earth

Heaven and earth are natural, impure qi dissolves. Connect with the center of the mystery, the brilliance of the great origins.
Mighty deities of the eight directions, allow me to be natural.
The decree of the numinous treasure, let it be known in the nine heavens.
Divine generals clearing impurities.
Cut off demons and bind evil and slaughter spirits by the thousands.
Divine evocation of the central mountain, jade scripts of the prenatal.
Reciting it once wards off disease and extends the years.
Present and ruling in the five sacred mountains, in the eight seas let it be known and heard.
The demon kings give in submission, in bondage and protection of my chariots.
Unfortunate defilements dissipate and disappear, the prenatal qi of Dao is constantly maintained.

 

Divine incantation for the prayer incense

Dao is learned with the heart; the heart is transmitted through the use of incense.
The incense burns in the jade burner, the heart is laid before the gods.
The gods and immortals look down from above, the banners of the immortals arrive in front of the chariot.
Then leave the subject of your request, reach the nine heavens.

 

Divine incantation of the golden light

The mysterious forerunner of heaven and earth, the root source of innumerable Qi.
Cultivate extensively through ten thousand calamities, authentically my divine proficiency.
Within and outside of the three realms, only Dao is the highest.
The body has golden light, covered and shining from within.
Look and it cannot be seen, listen and it cannot be heard
Embrace of heaven and earth, cares for all creation.
True to recite that for ten thousand times, the Self has brightness.
Defend and await from the three realms, the five emperors receive you.
The innumerable deities gather to pay their respects, with thunderbolt in bondage.
Ghosts and devils lose heart, spirits and monsters lose their shape.
Clap of thunder within, the name of the god of thunder hidden.
Associated with numinous pervading the five qi.
Golden light appears quickly, covers and protects the realized person.

 

Incantation of deep concentration

The cloud scripts appear in the great void, at the beginning of the great aeon.
Suddenly far and suddenly close, sometimes sinking, sometimes swimming.
Floating in the five directions, 10 feet apart.
The superior man’s heavenly immortal crammed them into books.
To develop the true writings of the great grotto and, secondly, to document the spiritual talisman.
Original beginnings rise, the true texts are born and interpreted.
It’s bright and shining, it’s not dark and dimmed.
Serious and persistent illnesses can be cured by themselves, drowning in the anger of this world there is support
In the dark there will be trust as one ascends to the heavenly capital.

 

The Highest Lord Lao speaks of the Scripture of Eternal Clarity and Stillness

Lord Lao speaks: The Great Dao is formless, giving birth to Heaven and Earth;

The Great Dao is emotionless, rotate the sun and the moon; The Great Dao is nameless,

nourishing all things. I do not know it’s name, therefore I name it Dao.

As for this Dao, it has clarity and it has murkiness; it has motion and it has stillness;

Heaven is clear Earth is murky; Heaven is motion Earth is stillness. Male  is clear Female is murky,

Male is motion Female is stillness. Descending from the source flowing to the end, thereby giving birth to all things.

Clarity the root of murkiness, motion the root of stillness.

If one can be constantly still, Heaven and Earth will revert entirely.

The spirit of Man is fond of clarity, but the mind disturbs it; the mind of Man is fond of stillness,

but desires pulls at it. Being able to perpetually dispatch such desires, the mind will be still on its own.

Settle the mind and the spirit will be clear on its own. Naturally the six desires will not accrue,

the three poisons will be eliminated. Those who are unable, it is because their minds are not yet settled,

their desires have yet to be eliminate. Those who are able to eliminate them, internally observe your mind,

your mind has no mind; externally observe your form, your form has no form;

Observe all things from distance, these things are not things. Having already understood these three,

all you see is emptiness. Observe that emptiness until even the emptiness disappears.

That what emptiness is already non-being, being free of non-being is exactly non-being. Being free of non-being is already non-being,

pure tranquility everlasting serenity. Serene till even serenity disappears , how can desire then arise?

Since desire does not arise, that is true stillness, respond to all with the true constant,

with the true constant innate nature is attained, responding perpetually and everlasting stillness, everlasting clarity.

Thus so tranquil, gradually enter into the true Dao. Since entering into the true Dao,

in name we call it attaining Dao, though called attaining Dao, in reality there is nothing to be attained. In order to bring deliverance to all living creatures, in name we call attaining Dao. One who can be enlightened, can pass on the sacred Dao.

Lord Lao speaks: The superior person does not content, the inferior person is fond of contention;

superior virtue is not virtue, inferior virtue persists on virtue. Those who are persistent,

does not understand Dao and Virtue. Living beings who are unable to attain the True Dao,

is because they have an assuming mind, as they have an assuming mind, the spirit is daunted.

As the spirit is daunted, it becomes obsessed with the myriad things. As it becomes obsessed with the myriad things,

it begins to desire. As it begins to desire, that is ignorance.

Ignorance and wishful thinking, distresses body and mind, suffer confusion and humiliation,

Aimless between life and death, constantly sinking in the sea of misery, forever losing the true Dao. Of the true everlasting Dao, those who are enlightened will attain it on its own, those who attain enlightenment, reach eternal tranquility.

Immortal Ge the elderly speaks: I have attained the true Dao,

having recited this scripture ten thousand times in the past . This scripture is practiced by celestial beings,

it is not transmitted to inferior beings, I received it in the past from the Imperial Sovereign Donghua , the Imperial Sovereign Donghua received it from the Imperial Sovereign of the Golden Palace, the Imperial Sovereign of the Golden Palace received it from the Queen Mother of the West, from the Queen Mother of the West transmitted by word of mouth,

unrecorded in writing, I now write it down for the world.

Realized by the superior person, one ascends and becomes a heavenly official, cultivated by the ordinary person,one ranks as an immortal at the Southern Palace. Attained by the inferior person, one lives for many years,travelling throughout the three realms, ascending to the Golden Gate.

The Zuoxuan Immortal speaks: A person who studies Dao

who recites this scripture, receives protection for one´s body from the guardian gods of ten directions, after that the jade talisman protecting the spirit,

the golden fluid refining the body; both body and spirit become completely extraordinary, combine with Dao and be realized.

The Zhengyi Immortal speaks: Those who possess this scripture,

with a true understanding, do not fear catastrophes. With the multitude of immortals protecting their gates;

their spirit ascends to the upper realm, paying respect to the high immortals, with merits completed and virtue accomplished;

mutually resonating with the imperial sovereigns, recitation without receding, the self ascending on purple clouds.

The Highest Lord Lao speaks of the Scripture of Eternal Clarity and Stillness

 

The Highes Profound Grotto Numinous Treasure’s Marvelous Scripture of ascension to mystery, elimination of misfortune and life 

Practice obedience and again rely on the many wonderful paths, respectfully revere these two deep truths with the utmost piety.
As you ponder your heart and soul today, you will have an idea why this passage is like this.
The existential nature of emptiness is substance and substance is emptiness, the substance and emptiness of non-existence and non-existence are all the same.
The wind of wisdom comes from the power of the Supreme Heavenly and sweeps the mind clean and leaves no dust.
I only wish for the constant protection of the divine light and authenticate this day one that protects the spirit of Dao.
How can one prove Dao´s guarded spirit on that day? Not losing the worldly body and attaining the body of Dao.

At that time ,
The Supreme Celestial of Primordial Beginning, was in the forest of Seven Treasures, inside the palace of the five Guiding lights.

With infinite multitudes of saints, all diverging infinite brilliance,
illuminate the infinite worlds, observe the infinite multitude of living beings,
Suffer infinite misery, go through many worlds, reincarnating into the cycle of life and death.
Float on the river of attachment, float in the sea of desires, stagnate in the sensual,
confused with being and not being. Fantasizing emptiness in no emptiness, substance in no substance.
Fantasizing non-being in the non-existence of non-being, fantasizing the existence of being in the non-existence of being. Not enlightened throughout.
Incapable of self-understanding, confused to the end.
The Most High Heavenly proclaimed: All living beings, from non-being, there is being,
From no non-being there is non-being, from no substance there is substance, from no emptiness there is emptiness.
Being does not need to be, non-being does not have to be non-being, substance does not have to be substance,
Emptiness doesn’t have to be emptiness. Emptiness is exactly emptiness. Emptiness has no fixed emptiness.
Substance is exactly substance. Substance has no fixed substance. Substance is emptiness.
Emptiness is substance. When you can know that the emptiness is not empty
and know that substance is not substance, the name we call illuminated. Only then can one achieve this wonderful teaching.
Knowing not to regard everything as empty, the thorough observation of all things is unrestrained, enter the gate to all wonders,
and naturally achieve skill through enlightenment. Leaving the web of doubt, not obsessed with understanding the emptiness,
The six senses are purified and all faulty obstacles are broken off. For you I speak this wonderful scripture called “protection of life,” which provides salvation for multitudes of living beings.
Preach to the world. Outwardly in the recitation,
Immediately there will be divine kings soaring, evil capturing warriors,
immortal boy soul protectors, immortals, who freed from suffering, wild animals of golden essence,
Hundreds of billions, each serving as protectors of this scripture.
Support at every turn, defense against disasters and help for the weak, liberation of all living beings,
Liberation from all contaminating obsessions.

At that time,
the Supreme Heavenly speak this hymn:
Look and I can’t be seen, listen and I can’t be heard.
Deviating from all extremes, it is called the miraculous way.
The Highest Profound Grotto Numinous Treasure’s Marvelous Scripture of ascension to mystery, elimination of misfortune and life 

 

The Highest Supreme Celestial of the Numinous Treasure speaks of the True Scripture for averting misfortune by prayer and letting disasters pass

At this time,

the Supreme Celestial was at the land of Chan Li, with all the true immortals of the Great Dao, hundred million deities of the boundless universe, various supreme celestials,various celestial dragons and supernatural beings, all came to the gathering,

accepting my restraints. In the world are good men,

good women, with either a year of misfortune or a month of disaster ,

or the disaster of rats stray in the city, or the disaster from the sky and from the earth,

or the disaster of shortening and exhausted lifespan, or the disaster of lingering illnesses and diseases,

or the disaster of falling into water and great waves, or the disaster of encountering tigers, wolves, worms and poisonous snakes,

or the disaster of water, fire, robbery, war and child birth,

or disasters of the mountain and forest, wood, earth and grain,

or the disaster of earth, stone and bridges, or the disaster of poisonous substances and curses.

Only with sincerity now before, the Supreme Celestial Jade Emperor, true sages of the Great Dao,

Rueful pray to avert disaster, correcting misfortune from within one’s self,

dismissing them one by one, without creating impediments. Order that all the celestial deities and heavenly kings,

to descend the power of the sacred and the power of Dao, undertaking the power of the scripture and the power of gracefulness,

protect the disciple and preserve. After reciting this scripture,

Deflected by prayers the misfortune of nine hundred and six Yang, the three conditions and eight difficulties,

the disasters of the nine unexpected and five sufferings. As requested so fulfilled,

safety where one drifts, coming and going or withdrawing, All benefits that are requested,

all are fulfilled in accordance to desire, thus the many, came to hear this scripture.

All were delighted, faithfully accepting and followed its deed.

The Highest Supreme Celestial of the Numinous Treasure speaks of the True Scripture for averting misfortune by prayer and letting disasters pass

 

The Jade Emperor’s mind Imprint Scripture

The superior medicines are three things, the spirit, the Qi and the essence.

Blurred and vague, deep and profound.

Keep non-being and collect being, instantaneous it is accomplished.

Blend into the returning winds, 100 days of work it becomes effective.

Silently pray to the gods , after one period fly in ascension.

The wise will realize this with ease, the ignorant will find this hard to practice.

Complete the task of heavenly light, breathing purity.

Exhaling the mystical and inhaling the female, sometimes there sometimes not there.

Continuously without ceasing, strengthen the stem and deepen the roots.

Everyone has essence, essence combines with the spirit.

The spirit combines with the Qi ,  Qi combines the body is perfected.

When this perfection is not obtained, the name is affected.

Spirit can enter stone, Spirit can fly in form.

Entering water it does not drown, entering fire it does not burn.

Spirit relies on form to grow, essence relies on the Qi to expand.

Neither weakening nor lessening, evergreen like the pine and cypress.

Three things one principle, mysterious can´t be heard.

Gathered together you have it, disseminated you have nothing.

Seven openings are all connected, opening after opening are all lighted.

The sacred sun and the sacred moon, shines upon the golden court .

Once obtained forever it is, the body naturally becomes light.

Overflowing with supreme harmony, bones dispel fine jade .

Obtain the elixir and be numinous, do not obtain it and be exhausted.

The elixir within the body, is neither white nor green .

With ten thousand recitations, this mystical principle becomes obvious.

 

Treasured Proclamation of Yu Qing

With high piety turning over of life ceremony

Above the three realms, clouded by the great qi of Dao. At the very top, heaven in heaven. on the Yu luo xiao terrace in the sublime capital on Jade Mountain. The remote Golden Palace is limitless in the vastness of purity. The mysterious original qi before the state of undifferentiated existence. Secret within secret in the precious pearl. Transform the sky from darkness to light with the three sights and manifest all heavens. The hundreds of millions of heavenly perfections, the multitude of living beings. Rotate the star villas from Dou to Ji through the sky and give the impetus for the normal interaction of the five phases. Of high, great appearance. the grand master of the innumerable ways. The Jade Pure One of the Great Canopy, Reality and the Natural State. The utmost perfection of the wonderful Dao, the highest heaven of the beginning.

 

Treasured Proclamation of Shang Qing

With high piety turning over of life ceremony

The dwelling in the place of sublime purity entitled The Lord of the Shining Treasure manifested itself from the early aeon, the ninety-nine thousand great qi of Dao. The red book shines, the six hundred and sixty-eight true writings come into being. With the power of the red scriptures from the time before the state of undifferentiated existence, the nine heavens are created. The Yuandong Jade calendar of events was recorded and then divided into five eons. Heaven above the earth below, the ancestor of towering creation. The power center for yin and yang, built as the forerunner of lightning strikes. Of great compassion and great vows, great sagas and great benevolence. The Jade Palace Lord of Dao, the Supreme Heavenly One of the Numinous Treasure.

 

Treasured Proclamation of Tai Qing

With high piety turning over of life ceremony

Adapting to the place and defining the teachings, providing people at all times. As a teacher of the three rulers, as a teacher of the five emperors, as a teacher of the kings of three dynasties under assumed names with different titles. To complete the way of heaven, the way of the earth and the way of man and hide holiness in the manifestation of the everyday. He directs 1,200 officials and lords and envelops a billion layers of the qi of Dao. Manifested since ancient times and composed Dao De Jing with five thousand characters. The command of yin and yang, the command of lightning as the supreme commandment, of great compassion and great vow, great statement and great benevolence, the highest Lord Lao, the highest heavenly body of Dao and virtue.

 

 

Treasured Proclamation of Miluo

With high piety turning over of life ceremony

In the highest Miluo  of heaven, the wonderful land of existence of deep truth. The remote palace of purple gold, the Taiwei Palace of Jade Purity. The ultimate sage exudes its great charisma. Silent and still reaching back to the Sourceless, the profound model that rules the ten directions. The true eternal Dao of calm and uncontrolled action, of great quiet divine penetration. The Great Supreme Heavenly Jade Sovereign, the exalted Emperor of deep Providence.

 

Treasured proclamation of Tian Huang

With high piety turning over of life ceremony

Ziwei resides in the mansion of the Gouchen in the Heavenly Palace. Inside the Artifact of Nine Brightness. Above the dark region of the five Qi. Supreme form assists the mysterious transformations. Ruling both extremes and justifying the three abilities. In charge over balance of wars. His great virtues are widely promoted, ruling over the constellations and bind their positions.Not loosing the constant scriptures.Highly lofty appearance, true beginning is vast indifferent.  Great compassion, great righteousness, great insight, great compassion. Gouchen palace, Tian Huan Da Di.

 

Treasured proclamation of  Xing Zhu

With high piety turning over of life ceremony

In the celestial palace of the great Heaven is the residence of Ziwei. This venerable abode is at the highest pivot of the north, the true center of celestial hights. Ceremonial title is flaming Golden wheel, Daoists praise Mysterious Worthy of the Jade Dipper. Xuanji and Yuheng complete the seven governors and assembles the longitude of heaven and the latitude of earth. The sun , moon and stars command the four seasons. Walking the yellow path and forming the purple city, the master of all forms, reigns over the heavens.  Great mercy, Great sincere, great sagacious, great compassion. The teacher of ten thousand stars , essential sovereign of the original chaos, Ziwei of the middle heaven, Beiji Da Di.

 

Treasured proclamation of Earth Queen

With high piety turning over of life ceremony
Within the Nine prosperous Jade Palace, in the majestic chambers of seven treasures.Bearing the heavenly received order for the period. Master of Yin holding Yang´s power. Highest regard for Dao and cherish the expand of the great light. Spreading grows of virtue and  benefit the loyal. Follow the example of the great heaven, the roots giving birth to earth´s beauty. Shaping all things, bring forth and carry out the kindness of the original Dao. Mountains and rivers rely on her. Great mercy, Great sincere, great sagacious, great compassion. Bearing the example of heaven, Hou Tu Huang Di Zhi.

 

Treasured proclamation of Nan Ji

With high piety turning over of life ceremony

Shen Xiao’s mansion is at the highest elevation. He fixes his concentration and brilliant lighting fills the palace. The collected Qi in front of the sky is perfected. He aligns himself with the emptiness and nothingness of the subtle Dao and opens the ninth and highest heaven. He is the heavenly overseer, head of the ten pivots, ruler of all things. He proclaims the golden talisman and provides relief from suffering. He gives benevolence and favor, and the masses are protected by heaven and nourished by the earth. His vast kingdom originated in heaven. He is benevolent in difficult times. Great compassion, great righteousness, great insight, great compassion. The jade clarity is perfected king, the great southern sovereign of longevity.

 

Treasured proclamation of the Five northern Patriarchs

With high piety turning over of life ceremony

When the great Dao was revealed and the primordial secret explained and disseminated, the teachings were disseminated through imperial sovereign eastern fluorescence. There was a Han general who then received them and secretly withdrew to the Zhong Nan Mountains and mastered the teachings. He became an immortal, crossed, transformed and transcended destiny and incarnated again in this world. He initiated a Tang gentleman who awoke to the secrets of the immortals with a flying sword as medicine, he brought awakening and enlightenment and never stayed in one place. There was a senior minister at Jin Court who valiantly strayed from his position and left behind riches. Twilight mist rose, the Masters gathered to the south and north. Extraordinary people come from heaven and Dao was spread to the four seas. The blooming of the seven flowers of the golden lotus brought the immortal line in the ten directions. The basis for a long life, given from the past, the profound and subtle was inherited from heaven to all places. They carried and expanded the Dao and crossed the vastness of ignorance and confusion. The compassionate help to those who suffer. They are the Quan Zhen Patriarchs. Imperial mansion in the east, fluorescent purple, original assistant who was at the heart of the great Dao. Master the upright yang that opens consciousness, explainer of the Dao that left the teachings. Maser Pure Yang promoter of Orthodoxy, teacher of transformation, self-confident protector. Master the brilliant awakening of the sea toad, patron of the Dao, purest protector. Master doubled Yang, the revealer of Quan Zhen, the ultimate aid. The five heavenly patriarchs.

 

Treasured proclamation of the five southern patriarchs

With high piety turning over of life ceremony

The bright and perfect Orthodox Dao merged and came fourth from the southern sky. Nine stars descended and manifested on Mount Tian Tai and took the form of the ancestor Liu. He plucked the jade flower of immortality and produced the Neidan text of the awakening to reality. The methods were then passed on to Chicken foot, whereupon the text of Jade-Elixir-Mark was completed. A master came from Huizhou and was awakened there and became a transcendent. A dose of medicine was taken orally and his spirit was turned into the palm of the hand, which supernaturally revived the people. Virtue manifested itself through the southern sea and received the lofty petal of the jade flower. He preached the Dao everywhere, in far-flung places, and provided the wonders of the methods. From Longhu to Luofu he left his mark and wrote the Wuyi and Yulong texts. Instead of the immortal head, the collected writings of the past serve as a model. Your vows are great and profound. They are the compassionate and benevolent wise patriarchs.

The perfected master awakened to reality purple yang

The perfected master almond grove jade obscurity

The perfected master gleaming dao purple worthy

The perfected master muddy pill jade void

The perfected master jade flute purple clarity

Altogether are the five Patriarchs.

 

Treasured proclamation of the seven perfected

With high piety turning over of life ceremony

In the beginning the Dao issued a qi. From this emerged the 7 Perfected. They were awakened to the five phases but were unable to describe it in words. After obtaining the formula for the nine cycles of the elixir, a sweet source moistened everything. It transformed the decayed and brought the return of spring. Golden bones and an unusual appearance. He recorded the four lines, the Dao was accepted and converted in Weizhou. After ten years of sitting, perfection has been achieved. Unusual writings were on the walls of a room, along with the appearance of snow on bamboo and moonlight on pine trees. At the three wells was the prophecy of many lives. A single moment brought transformation. Six years in Panxi, seven in Longmen. As he joined the Dao, his reputation spread. The vermilion talisman was granted, he understood the way of the immortals. Early on he spoke about the path of change. Later he obtained the secrets of immortality. He worked out the images of the trigrams and thus achieved the Dao completely. The solitude of clarity and silence fathomed the obscure and gained the Dao. She has been alone on the Road of the Immortals to Penglai for countless years. Fortunately, those who suffer save. They are the Quan Zhen patriarchs.

Perfected Sovereign  cinnabar yang who embraces the one and transforms without striving.

Perfected Sovereign  arising perfection of concentrated spirit profound stillness and accumulated virtues.

Perfected Sovereign  of extended life who assists salvation and realizes the profound and highest virtue.

Perfected Sovereign and leader eternal spring of perfected virtue who brings enlightenment

Perfected Sovereign  jade sun who experienced the profound of vast compassion who delivers salvation.

Perfected Sovereign of great antiquity vast tranquility master of the profound and mysterious.

Perfected Sovereign of clarity and stillness deep perfection mysterious emptiness and obedient transformation.

The seven perfected evolved celestial worthies.

 

Treasured proclamation of the Thunder Patriarch

With high piety turning over of life ceremony

The highest sovereign jade clarity lies in the ninth heaven in the original manor house. Its emanations penetrate the ten directions. He sits cross-legged on the beautiful-headed phoenix throne. At thirty-six heavens he searches through the precious chest of book and examines the jade script. Before the previous era of fifteen hundred years ago, it had already reached perfection and the great transformation had begun. In his hands he holds a Ru Yi scepter of golden light as he explains the meaning of the cherished writings of the Jade Pivot. He turns all obstacles into dust and gives the command like wind and fire. With a clear and calm heart he became a wise man, and with his wisdom he conquered all demons. He’s the general of the Five Thunders division. He moves the three realms. Father of the masses, master of a thousand souls. Great sagacious, great compassion. The towering emperor, the towering Dao. Heavenly, worthy of universal transformation, thundering primal voice of the nine heavens.

 

Centerpiece praise

As always when reciting the scriptures, there must be sincerity in every thought. The thousand immortals listen reverently, the myriad sages are connected to the numen.

Reacting to the primordial that connects with the Qi of the foreground, transforms itself everywhere and separates its forms. As the Nine determine, the Three Kingdoms faithfully follow in execution.

Eliminate misfortune, repent of their sins, ask for blessings and prolong life. When the merits are completed and the cultivation comes to an end, the Great Dao covenant is certified.

 

Repentance Text of Patriarch Qiu

The tremendous power of the merits of Scripture is inconceivable to give merit to all sages in the ten directions. By showing sincerity in seeking repentance, may many obstructive sins like sand in a river be completely removed. Repentance for the masses from previous lives to this life. Using fire, wind, earth and water to take shape Laws are violated due to peculiarities of smell, taste, color and sound. Greed, anger, jealousy, inflammatory speech, wild speech, murder, theft and licentiousness, unrestrained devotion to carnal pleasures, go against parents and insult them, contradict and betray their master and teacher, disregard the deities of heaven and earth, shout at the wind and abuse the rain, do not believe in the cause and effect of sin on happiness, ignore reason and deceive the mind, then suffer retribution, face happiness against unhappiness, reincarnate over and over again, suffer various misery without delay. Anything due to a momentary slip up the innate nature is compromised and confused, misled by the illusions of the six secularities wallowing in the flow of attachment. Now that I have received the human body, personally benefiting from the Orthodox teachings, Isn’t it the happiness of a thousand lives? When encountering such, one should of course be free from worries and seek an early detachment from this mortal life and immortality. After all, if one were to lazy around like before, it is a certainty to lose one’s true nature, and if one is sent to the underworld, one will be transformed into a different species. Consequently, one ponders the suffering of illness, bad luck, sin and misery, swears with a calm mind to obey the gods again, especially seeks repentance, asks pity for the ignorant, about forgiveness and forgiveness for sins of transgression, to redeem vengeance and free the demons from obstacles. In the hope that the fate of a person will come with great luck and that his name will be recorded in the Elixir Terrence, the encounter with a true teacher becomes fate. Hearing the great Dao personally, with refined cultivation and miraculous abilities to increase the number of good instincts, doing everything possible to serve the Profound School in the true state of harmony with the divinity of the mind. In the future, innate nature will not be stunned when one sheds one’s mortal shell. Born right into the house of ten goodness, with the ability to connect with past and future lives, in addition to certifying the Dao of superior promotion, it serves the ruler of the void. Respect,

May the land remain safe in times of peace and prosperity, the people rich in abundance.

May the real practices be likened to appearances, and may the morals and manners of morality prevail.

May savagery become virtuous and evil demons return on the right path. May soldiers dealing with punishment be at a loss when all prisons are empty and inactive.

May those engaged in enmity rise above and be reconciled.

May all who participate in arcane learning become enlightened and achieve perfection.

May the souls of all past life clan relatives, without exception, be freed from purgatory.

May all past life teachers and friends together authenticate the true constant.

May all family members of fateful relationships increase in blessed rewards, virtuous behavior, and wisdom.

May all harmed living species soon be reborn in the realm of man.

May the renunciation of wine and meat dishes put an end to mutual killing. May the behavior be decent, the exercise of reasonable restraint never stepping on immorality.

May avarice and greed be completely broken and serious dangers completely eliminated.

May the speech be free of deception, defamation and absurdity and behave nobly and sincere. By weakening the self, may forgive others, show indulgence, and abstain from anger. With a benevolent mind, may all things keep quiet in awe.

May one never fall into the ways of barbarians from across the border and follow heretical views.

May one remain in friendship with immortal companions in peace and utter emptiness.

May wisdom be instructive and supernatural powers comprehensive. With punitive ease, may widespread universal mercy and assistance for all living beings.

May obsessions be severed forever in order to get all the way back on the right path.

I ceaselessly vow to end earthly disasters.  Looking upright the gods and immortals give redemption, turn life around and bow in gratitude, to the highest ruler of the void, the highest truth of the three treasures.

 

Melody of Minor Praise

The merits of reciting the scriptures are inconceivable, in all heavens and on earth the motor of the numen turns makes its power palpable, The ruler’s longevity is the same as that of heaven, the great Dao is benevolent and compassionate, all of creation rejoices in harmony and glory.

 

Incantation of the Spirit Officer

Respectful to the open-minded and generous General of Divine Might, the Chief Great Spirit Officer who maintains order in all of Heaven. The fire vehicle of the Great Thunder Duke of the Three Fives with orders from the Three Pure Ones to defeat evil spirits. golden whip in hand that patrols the world clad in golden armor that manifests numinous power. Green boots and a wind belt protect the body, both fiery eyes illuminate heaven and earth. In one moment in the three heavens in audience with the Heavenly Emperor, in one moment the rescue of living beings on nine continents of the earth. With silver teeth and phoenix mouths three thousand generals, tiger-headed Pi xiu soldiers of a million. Trending on fire moves fast like the wind that protects back and forth. Break through mountains, break stones and capture evil fiends. Help the world when one asks for clear skies and prays for rain, interpreting wishes with the obsessed halo. Heal illnesses and drive away evil at lightning speed, destroy plague, absorb poison and subdue swarms of demons. Floating in the clouds everywhere, lightning commands to strike in a clap of thunder. All the great demons of the three realms are submissive; from the ten directions, those outside of Dao are completely converted. Your student begins an invitation that looks to your arrival and grants thunder power and protection. The Supreme Celestial of Original Unity, manifested in a clap of thunder.

 

Incantation of the earth god

The earth god of this biblical altar, his spirit, is most effective. He rises to heaven and reaches into the earth. He exists and enters the dark underworld and presents the memorial and the gates. It must not be delayed or remain. On the day the merit is obtained, his name will also be entered in the book of Shang Qing.

 

Scripture closing Hymn

We always offer the merits we have gained by reciting scriptures, upwards to the Most Perfect and downwards to ensure protection and peace. To give blessings and to avoid misfortune. We rely on our own earnings to witness the unsurpassed Dao. With full faith in these rites and with a devotional spirit, we sing of the heavenly, which is worthy of constant clarity and constant silence.

 

Morning Studies Three Return to Reliance

The reversal of life ceremony with the greatest piety.

To the supreme treasure of the Dao, may all living beings always attend the Heavenly Venerable and leave the cycle of rebirth forever.

To the supreme treasure of the Scriptures, may all living beings for all generations be able to hear the true doctrine.

To the supreme treasure of the Masters, may all living beings learn the most superior promotion and never fall into evil views.

 

Translation: 玄門君XuanMenJun


Here you find the scripture to DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *