Yu Shu Jing – Thunder Scripture + engl. translation

English translation below the original text.

九天应元雷声普化天尊玉枢宝经

Jiǔ Tiān Yìng Yuán Léi Shēng Pǔ HTiān Zūn Yù S Bǎo Jīng

尔时。九天应元雷声普化天尊。在玉清天中。

Ěr shí. Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn. Zài yù qīng tiān zhōng.

与十方诸天帝君。会于玉虚九宫之殿。

Yǔ shí fāng zhū tiān dì jūn. Huì yú yù xū jiǔ gōng zhī diàn.

鬰萧弥罗之馆。紫极曲密之房。阅太幽碧瑶之笈。

Yù xiāo mí luō zhī guǎn.Zǐ jí qū mì zhī fáng. Yuè tài yōu bì yáo zhī jí.

考洞微 明晨之书。交头接耳。细议重玄。

Kǎo dòng wēi Míng chén zhī shū. Jiāo tóu jiē ěr. Xì yì zhòng xuán.

诸多陪臣。左右踧踖。天尊宴坐。朗诵洞章。

Zhū duō péi chén. Zuǒ yòu cù jí. Tiān zūn yàn zuò. Lǎng sòng dòng zhāng.

诸天帝君。长吟步虚。彩女仙姝。散花旋绕。

Zhū tiān dì jūn. Zhǎng yín bù xū. Cǎi nǚ xiān shū. Sàn huā xuán rào.

复相引领。游戏翠宫。群仙导前。先节后钺。

Fù xiāng yǐn lǐng.Yóu xì cuì gōng. Qún xiān dǎo qián. Xiān jié hòu yuè.

龙旂鸾辂。飘飖太空。并集于玉梵七宝层台。

Lóng qí luán lù.Piāo yáo tài kōng. Bìng jí yú yù fàn qībǎo céng tái.

时有雷神皓翁。於仙众中。越班而出。面天尊前。

Shí yǒu léi shén hào wēng. Yú xiān zhòng zhōng. Yuè bān ér chū. Miàn tiān zūn qián.

頫囟做礼。勃变长跪。上白天尊言。天尊大慈。

Fǔ xìn zuò lǐ.Bó biàn zhǎng guì. Shàng bái tiān zūn yán. Tiān zūn dà cí.

天尊大圣。为群生父。为万灵师。今者诸天。咸此良觌。

Tiān zūn dà shèng. Wèi qún shēng fù. Wèi wàn líng shī. Jīn zhě zhū tiān. Xián cǐ liáng dí.

适见天尊阅宝笈考琼书。於中秘颐。不可缕计。

Shì jiàn tiān zūn yuè bǎo jí kǎo qióng shū. Yú zhōng mì yí. Bù kě lǚ jì.

唯有玉霄一府。所统三十六天。内院中司。

Wéi yǒu yù xiāo yī fǔ. Suǒ tǒng sān shí liù tiān. Nèi yuàn zhōng sī.

东西华台。玄馆妙阁。四府六院及诸有司。

Dōng xī huá tái. Xuán guǎn miào gé. Sì fǔ liù yuàn jí zhū yǒu sī.

各分曹局。所以总司五雷。天临三界者也。

Gè fēn cáo jú. Suǒ yǐ zǒng sī wǔ léi. Tiān lín sān jiè zhě yě.

天尊至皇。心亲庶政。此等小兆。

Tiān zūn zhì huáng. Xīn qīn shù zhèng. Cǐ děng xiǎo zhào.

以何因缘。得以趋服。愿告欲闻。

Yǐ hé yīn yuán. Dé yǐ qū fú. Yuàn gào yù wén.

天尊言。雷师皓翁。尔时仙卿。储勳夙世。累行昨生。

Tiān zūn yán. Léi shī hào wēng. Ěr shí xiān qīng. Chǔ xūn sù shì. Lěi xíng zuó shēng.

故得玉府登庸。琼宫简録。今兹勳)行。视夙昨多。

Gù dé yù fǔ dēng yōng. Qióng gōng jiǎn lù. Jīn zī xūn xíng. Shì sù zuó duō.

尔其悉力雷司。委心火部。日复日。岁复岁。

Ěr qí xī lì léi sī. Wěi xīn huǒ bù. Rì fù rì. Suì fù suì.

勳崇行著。性霁神融。克证高真。

Xūn chóng xíng zhe. Xìng jì shén róng. Kè zhèng gāo zhēn.

即階妙道。惟是雷部鬼神。昼劳夕役。动有捶鸦。

Jí jiē miào dào. Wéi shì léi bù guǐ shén. Zhòu láo xī yì. Dòng yǒu chuí yā.

此息彼作。彼所因故。尔耳焉。

Cǐ xī bǐ zuò. Bǐ suǒ yīn gù. Ěr ěr yān.

雷师皓翁及诸天诸仙。耸耳而默。

Léi shī hào wēng jí zhū tiān zhū xiān. Sǒng ěr ér mò.

天尊所坐九凤丹霞之扆。手举金光明之如意。

Tiān zūn suǒ zuò jiǔ fèng dān xiá zhī yǐ. Shǒu jǔ jīn guāng míng zhī rú yì.

琅风清微。绮云郁丽。天尊寂然良久。天尊言。

Láng fēng qīng wēi. Qǐ yún yù lì. Tiān zūn jì rán liáng jiǔ. Tiān zūn yán.

吾昔於千五百劫以先。心逢此道。遂位上真。

Wú xī yú qiān wǔ bǎi jié yǐ xiān. Xīn féng cǐ dào. Suì wèi shàng zhēn.

意酿此功。遂权大化。常於大罗元始天尊前。

Yì niàng cǐ gōng. Suì quán dà huà. Cháng yú dà luō yuán shǐ tiān zūn qián.

以清净心。发广大愿。愿於未来世。

Yǐ qīng jìng xīn. Fā guǎng dà yuàn. Yuàn yú wèi lái shì.

一切众生。天龙鬼神。一称吾名。悉使超涣。

Yīqiè zhòng shēng. Tiān lóng guǐ shén. Yī chēng wú míng. Xī shǐ chāo huàn.

如所否者。吾当以身身之。尔等洗心。为尔宣说。

Rú suǒ fǒu zhě. Wú dāng yǐ shēn shēn zhī. Ěr děng xǐ xīn. Wèi ěr xuān shuō.

天尊言。尔诸天人。欲闻至道。至道深窈。不在其他。

Tiān zūn yán. Ěr zhū tiān rén. Yù wén zhì dào. Zhì dào shēn yǎo. Bù zài qí tā.

尔既欲闻。无闻者是。无闻无见。即是真道。闻见亦泯。

Ěr jì yù wén. Wú wén zhě shì. Wú wén wú jiàn. Jí shì zhēndào. Wén jiàn yì mǐn.

惟尔而已。尔尚非有。何况於道。不闻而闻。何道可谈。

Wéi ěr ér yǐ. Ěr shàng fēi yǒu. Hé kuàng yú dào. Bù wén ér wén. Hé dào kě tán.

天尊言。道者以诚而入。以默而守。以柔而用。

Tiān zūn yán. Dào zhě yǐ chéng ér rù. Yǐ mò ér shǒu. Yǐ róu ér yòng.

用诚似愚。用默似讷。用柔似拙。夫如是。

Yòng chéng shì yú. Yòng mò shì nè. Yòng róu shì zhuō. Fū rú shì.

则则可与忘形。可与忘我。可与忘忘。

Zé zé kě yǔ wàng xíng. Kě yǔ wàng wǒ. Kě yǔ wàng wàng.

入道者知止。守道者知谨。用道者知微。

Rù dào zhě zhī zhǐ. Shǒu dào zhě zhī jǐn. Yòng dào zhě zhī wēi.

能知微则慧光生。能知谨则圣智全。

Néng zhī wēi zé huì guāng shēng.Néng zhī jǐn zé shèng zhì quán.

能知止则泰定安。泰定安则圣智全。

Néng zhī zhǐ zé tài dìng’ān. Tài dìng ān zé shèng zhì quán.

圣智全则慧光生。慧光生则与道为一。

Shèng zhì quán zé huì guāng shēng. Huì guāng shēng zé yǔ dào wéi yī.

是名真忘。惟其忘而不忘。忘无可忘。无可忘者。

Shì míng zhēn wàng. Wéi qí wàng ér bù wàng. Wàng wú kě wàng. Wú kě wàng zhě.

即是至道。道在天地。天地不知。有情无情。惟一无二。

Jí shì zhì dào. Dào zài tiān dì. Tiān dì bù zhī. Yǒu qíng wú qíng. Wéi yī wú èr.

天尊言。吾今於世。何以利生。为诸天人。演此妙宝。

Tiān zūn yán. Wú jīn yúshì. Hé yǐ lì shēng. Wèi zhū tiān rén. Yǎn cǐ miào bǎo.

得悟之者。俾跻仙阼。学道之士。信有气数。

Dé wù zhī zhě. Bǐ jī xiān zuò. Xué dào zhī shì. Xìn yǒu qì shu.

夫风土不同。则禀受自异。故谓之气。

Fū fēng tǔ bù tóng. Zé bǐng shòu zì yì. Gù wèi zhī qì.

智愚不同。则清浊自异。故谓之数。

Zhì yú bù tóng. Zé qīng zhuó zì yì. Gù wèi zhī shù.

数系乎命。气系乎天。气数所囿。

Shù xì hū mìng. Qì xì hū tiān. Qì shu suǒ yòu.

天命所梏。不得真道。愚可以智。

Tiān mìng suǒ gù. Bù dé zhēn dào. Yú kě yǐ zhì.

浊可以清。惟命俾之。愚昏昏。浊冥冥。

Zhuó kě yǐ qīng. Wéi mìng bǐ zhī.Yú hūn hūn. Zhuó míng míng.

亦风土禀受之移之天地神其机。使人不知。

Yì fēng tǔ bǐng shòu zhī yí zhī tiān dì shén qí jī. Shǐ rén bù zhī.

则曰自然。使知其不知。则亦自然。自然之妙。虽妙于知。

Zé yuē zì rán. Shǐ zhī qí bù zhī. Zé yì zì rán. Zì rán zhī miào. Suī miào yú zhī.

而所以妙则自乎不知。然於道则未始有以。愚之浊之。

Ér suǒ yǐ miào zé zì hū bù zhī. Rán yú dào zé wèi shǐ yǒu yǐ. Yú zhī zhuó zhī.

诸天浊之。诸天闻已。四众咸悦。

Zhū tiān zhuó zhī. Zhū tiān wén yǐ. Sì zhòng xián yuè.

天尊言。我今所说。即是玉枢宝经。若未来世。

Tiān zūn yán. Wǒ jīn suǒ shuō. Jí shì yù shū bǎo jīng. Ruò wèi lái shì.

有诸众生。得闻吾名。但冥心默想。

Yǒu zhū zhòng shēng. Dé wén wú míng. Dàn míng xīn mò xiǎng.

作是念言。九天应元雷声普化天尊。

Zuò shì niàn yán. Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn.

或一声。或五七声。或千百声。

Huò yī shēng. Huò wǔ qī shēng. Huò qiān bǎi shēng.

吾即化形十方。运心三界。使称名者。咸得如意。

Wú jí huà xíng shí fāng. Yùn xīn sān jiè. Shǐ chēng míng zhě. Xián dé rú yì.

十方三界。诸天诸地。日月星辰。山河草木。

Shí fāng sān jiè. Zhū tiān zhū dì. Rì yuè xīng chén. Shān hé cǎo mù.

飞走蠢动。若有知。若无知。

Fēi zǒu chǔn dòng. Ruò yǒu zhī. Ruò wú zhī.

天龙鬼神。闻诸众生。一称吾名。如有不顺者。

Tiān lóng guǐ shén. Wén zhū zhòng shēng. Yī chēng wú míng. Rú yǒu bù shùn zhě.

馘首刳心。化为微尘。

Guó shǒu kū xīn. Huà wéi wéi chén.

天尊言。吾是九天贞明大圣。每月初六。及旬中辛日。

Tiān zūn yán. Wú shì jiǔ tiān zhēn míng dà shèng. Měi yuè chū liù. Jí xún zhōng xīn rì.

监观万天。浮游三界。若或有人欲学道。欲希仙。

Jiān guān wàn tiān. Fú yóu sān jiè. Ruò huò yǒu rén yù xué dào. Yù xī xiān.

欲逭九玄。欲释三灾。当命清微正一道士。

Yù huàn jiǔ xuán.Yù shì sān zāi. Dāng mìng qīng wēi zhèng yī dào shì.

或自同亲友。于楼观。于家庭。

Huò zì tóng qīn yǒu. Yú lóu guān. Yú jiā tíng.

于里社。酌水馈花。课诵此经。或一遍。

Yú lǐ shè. Zhuó shuǐ kuì huā. Kè sòng cǐ jīng. Huò yī biàn.

三五遍。乃至数十百遍。

Sān wǔ biàn. Nǎi zhì shù shí bǎi biàn.

即得神清气爽。心广体胖。凡所希求。悉应其感。

Jí dé shén qīng qì shuǎng. Xīn guǎng tǐ pán. Fán suǒ xīqiú. Xī yīng qí gǎn.

天尊言。身中九灵何不召之。一曰天生。二曰无英。

Tiān zūn yán. Shēn zhōng jiǔ líng hé bù zhào zhī. Yī yuē tiān shēng. Èr yuē wú yīng.

三曰玄珠。四曰正中。五曰孑丹。六曰回雷。

Sān yuē xuán zhū. Sì yuē zhèng zhòng. Wǔ yuē jié dān. Liù yuē huí léi.

七曰丹元。八曰太渊。九曰灵童。召之则吉。

Qī yuē dān yuán. Bā yuē tài yuān. Jiǔ yuē líng tóng. Zhào zhī zé jí.

身中三精。何不呼之。一曰台光。二曰爽灵。

Shēn zhòng sān jīng.Hé bù hū zhī. Yī yuē tái guāng. Èr yuē shuǎng líng.

三曰幽精。呼之则庆。

Sān yuē yōu jīng. Hū zhī zé qìng.

五心烦懑。六脉抢攘。四肢失宁。百节告急。宜诵此经。

Wǔ xīn fán mèn. Liù mài qiǎng rǎng. Sì zhī shī níng. Bǎi jié gào jí. Yí sòng cǐ jīng.

天尊言。若或有人。五行奇蹇。九曜嵚。

Tiān zūn yán. Ruò huò yǒu rén. Wǔ háng qí jiǎn. Jiǔ yào qīn.

年逢刑冲。运值克战。孤辰寡宿。

Nián féng xíng chōng. Yùn zhí kè zhàn. Gū chén guǎ sù.

羊刃剑锋。劫杀亡神。鬼门钩绞。録遭破败。

Yáng rèn jiàn fēng. Jié shā wáng shén. Guǐ mén gōu jiǎo. Lù zāo pò bài.

马落空亡。动用凶危。行藏坎壈。及诵此经。

Mǎ luò kōng wáng. Dòng yòng xiōng wēi. Xíng cáng kǎn lǎn. Jí sòng cǐ jīng.

上请天官解天厄。地官解地厄。水官解水厄。

Shàng qǐng tiān guān jiě tiān è. Dì guān jiě dì è. Shuǐ guān jiě shuǐ è.

五帝解五方厄。四圣解四时厄。南辰解本命厄。

Wǔ dì jiě wǔ fāng è. Sì shèng jiě sì shí è. Nán chén jiě běn mìng è.

北斗解一切厄。

Běi dǒu jiè yīqiè è.

天尊言。沉痾伏枕。痼疾压身。积时弗瘳。

Tiān zūn yán. Chén ē fú zhěn. Gù jí yā shēn. Jī shí fú chōu.

求医罔效。五神无主。

Qiú yī wǎng xiào. Wǔ shén wú zhǔ.

四大不收。或是五帝三官之前。泰山五道之前。

Sì dà bù shōu. Huò shì wǔ dì sān guān zhīqián. Tài shān wǔ dào zhīqián.

日月星辰之前。山林草木之前。灵坛古迹之前。

Rì yuè xīng chén zhīqián. Shān lín cǎo mù zhīqián. Líng tán gǔ jī zhīqián.

城隍社庙之前。里巷井灶之前。寺观楼塔之前。

Chéng huáng shè miào zhīqián. Lǐ xiàng jǐng zào zhīqián. Sì guàn lóu tǎ zhīqián.

或地府三十六狱冥官。七十二司有。诸冤枉。致此牵缠。

Huò dì fǔ sān shí liù yù míng guān. Qīshí èr sī yǒu. Zhū yuān wǎng. Zhì cǐ qiān chán.

或盟诅咒誓之所招。或债垛负偿之所致。三世结衅。

Huò méng zǔ zhòu shì zhī suǒ zhāo. Huò zhài duǒ fù cháng zhī suǒ zhì. Sān shì jié xìn.

异劫兴仇。埒其咎尤。库其执对。皆当首谢。即诵此经。

Yì jié xìng chóu. Liè qí jiù yóu. Kù qí zhí duì. Jiē dāng shǒu xiè. Jí sòng cǐ jīng.

天尊言。天官符。地官符。年月日时。各有官符。方隅向背。

Tiān zūn yán. Tiān guān fú. Dì guān fú. Nián yue rì shí. Gè yǒu guān fú. Fāng yú xiàng bèi.

各有官符。大则官符。小则口舌。

Gè yǒu guān fú. Dà zé guān fú. Xiǎo zé kǒu shé.

是有赤口白舌之神以主之。

Shì yǒu chì kǒu bái shé zhī shén yǐ zhǔ zhī.

凡诸动作兴举。出入起居。不知避忌。如遇官符口舌。

Fán zhū dòng zuò xīng jǔ. Chū rù qǐ jū. Bù zhī bì jì. Rú yù guān fú kǒu shé.

则使人击聒。晓业煎。多招唇吻。面是背非。动致口牙。

Zé shǐ rén jī guā. Xiǎo yè jiān. Duō zhāo chún wěn. Miàn shì bèi fēi. Dòng zhì kǒu yá.

盟神诅道。始于谤。终於诟诋。由是狱讼生焉。

Méng shén zǔ dào. Shǐ yú bàng. Zhōng yú gòu dǐ. Yóu shì yù sòng shēng yān.

刑宪存焉。若欲脱之。即诵此经。遂得口舌潜消。

Xíng xiàn cún yān. Ruò yù tuō zhī. Jí sòng cǐ jīng. Suì dé kǒu shé qián xiāo.

官符永息。

Guān fú yǒng xī.

天尊言。土皇九垒。其司千二百神。土侯土伯。

Tiān zūn yán. Tǔ huáng jiǔ lěi. Qí sī qiān èr bǎi shén. Tǔ hóu tǔ bó.

土公土母。土子土孙。土家眷属。若太岁。若将军。

Tǔ gōng tǔ mǔ. Tǔ zi tǔ sūn. Tǔ jiā juàn shǔ. Ruò tài suì. Ruò jiāng jūn.

若鹤神。若太白。若九良。若剑锋。若雌雄。

Ruò hè shén. Ruò tài bái. Ruò jiǔ liáng. Ruò jiàn fēng. Ruò cí xióng.

若金神。若火血。若身黄。若撞命。若三煞。

Ruò jīn shén. Ruò huǒ xuè. Ruò shēn huáng. Ruò zhuàng mìng. Ruò sān shā.

若七煞。若黄幡豹尾。若飞廉刀砧。

Ruò qī shā.Ruò huáng fān bào wěi. Ruò fēi lián dāo zhēn.

如是等土家神煞。若人兴修卜筑。

Rú shì děng tǔ jiā shén shā. Ruò rén xīng xiū bo zhù.

一或犯之。即致病患。以迄丧亡。才诵此经。

Yī huò fàn zhī. Jí zhì bìng huàn. Yǐ qì sàng wáng.Cái sòng cǐ jīng.

则万神皆起。天无忌。地无忌。阴阳无忌。百无禁忌。

Zé wàn shén jiē qǐ. Tiān wú jì. Dì wú jì. Yīn yáng wú jì. Bǎi wú jìn jì.

天尊言。世人夫妇。其於婚合。或犯咸池。或犯天狗。

Tiān zūn yán. Shì rén fū fù. Qí yú hūn hé. Huò fàn xián chí. Huò fàn tiān gǒu.

三刑六害。隔角交加。孤阴寡阳。天罗地网。

Sān xíng liù hài. Gé jiǎo jiāo jiā. Gū yīn guǎ yáng. Tiān luó dì wǎng.

艰于嗣息。多是孤独。若欲求男。即诵此经。

Jiān yú sì xī. Duō shì gū dú. Ruò yù qiú nán. Jí sòng cǐ jīng.

当有九天监生大神。招神摄风。遂生贤子。

Dāng yǒu jiǔ tiān jiàn shēng dà shén. Zhāo shén shè fēng. Suì shēng xián zi.

于其生产之时。太乙在门。司命在庭。

Yú qí shēng chǎn zhī shí. Tài yǐ zài mén. Sī mìng zài tíng.

或有冤愆。或有鬼魅。

Huò yǒu yuān qiān. Huò yǒu guǐ mèi.

或有禁忌。或有凶厄。致令难产。请诵此经。

Huò yǒu jìn jì. Huò yǒu xiōng è. Zhì lìng nán chǎn. Qǐng sòng cǐ jīng.

即得九天卫房圣母。默以抱送。故能临盆有庆。

Jí dé jiǔ tiān wèi fáng shèng mǔ. Mò yǐ bào sòng. Gù néng lín pén yǒu qìng.

坐草无虑。凡有婴孩。在于襁褓。

Zuò cǎo wú lǜ. Fán yǒu yīng hái. Zài yú qiǎng bǎo.

为栴檀神王坐下。一十五种鬼。

Wèi zhān tán shén wáng zuò xià. Yīshí wǔ zhǒng guǐ.

加诸恼害。因多惊癫。宜诵此经。

Jiā zhū nǎo hài. Yīn duō jīng diān. Yí sòng cǐ jīng.

天尊言。若人居止。鸟鼠送妖。蛇虫嫁孽。拋砖掷瓦。

Tiān zūn yán. Ruò rén jū zhǐ. Niǎo shǔ sòng yāo. Shé chóng jià niè. Pāo zhuān zhì wǎ.

惊鸡弄狗。邀求祭祀。以致影胁梦逼。及于奸盗。而敢据其所居。

Jīng jī nòng gǒu. Yāo qiú jì sì. Yǐ zhì yǐng xié mèng bī. Jí yú jiān dào. Ér gǎn jù qí suǒ jū.

以为巢穴。遂使生人被惑。门户不清。夜啸于梁。

Yǐ wéi cháo xué. Suì shǐ shēng rén bèi huò. Mén hù bù qīng. Yè xiào yú liáng.

昼噉其室。牛马犬豕。亦遭瘟疫。祸连骨肉。

Zhòu dàn qí shì. Niú mǎ quǎn shǐ. Yì zāo wēn yì. Huò lián gǔ ròu.

灾及孳生。淫祠妖社。党庇神奸。

Zāi jí zīshēng. Yín cí yāo shè. Dǎng bì shén jiān.

吊客频仍。丧车叠出。若诵此经。

Diào kè pín réng. Sàng chē dié chū. Ruò sòng cǐ jīng.

即使鬼精灭爽。人物感宁。

Jí shǐ guǐ jīng miè shuǎng. Rén wù gǎn níng.

天尊曰。九天雷公将军。五方雷公将军。

Tiān zūn yuē. Jiǔ tiān léi gōng jiāng jūn. Wǔ fāng léi gōng jiāng jūn.

八方云雷将军。五方蛮雷使者。雷部总兵使者。

Bā fāng yún léi jiāng jūn. Wǔ fāng mán léi shǐ zhě. Léi bù zǒng bīng shǐ zhě.

莫赚判官。发号施令。疾如风火。有庙可伐。

Mò zhuàn pàn guān. Fā hào shī lìng. Jí rú fēng huǒ. Yǒu miào kě fá.

有坛可击。有妖可除。有祟可遣。

Yǒu tán kě jī.Yǒu yāo kě chú. Yǒu suì kě qiǎn.

季世末法。多诸巫觋。邪法流行。阴肆魇祷。是故上清。

Jì shì mò fǎ. Duō zhū wū xí. Xié fǎ liú xíng. Yīn sì yǎn dǎo. Shì gù shàng qīng.

乃有天延禁鬼録奸之庭。帝猷束妖考邪之房。

Nǎi yǒu tiān yán jìn guǐ lù jiān zhī tíng. Dì yóu shù yāo kǎo xié zhī fáng.

能诵此经。其应如响。

Néng sòng cǐ jīng. Qí yīng rú xiǎng.

天尊言。天瘟地瘟。二十五瘟。天蛊地蛊。二十四蛊。

Tiān zūn yán. Tiān wēn dì wēn. Èr shí wǔ wēn. Tiān gǔ dì gǔ. Èr shí sì gǔ.

天瘵地瘵。二十六瘵。能诵此经。

Tiān zhài dì zhài. Èr shí liù zhài. Néng sòng cǐ jīng.

即使瘟清净。蛊毒消除。劳瘵平复。

Jí shǐ wēn qīng jìng. Gǔ dú xiāo chú. Láo zhài píng fù.

亦有其由。或者先亡复连。或者伏尸故气。

Yì yǒu qí yóu. Huò zhě xiān wáng fù lián. Huò zhě fú shī gù qì.

或者冢讼墓注。或者死魂染惹。

Huò zhě zhǒng sòng mù zhù. Huò zhě sǐ hún rǎn rě.

或者尸气感招。凡此鬼神。或悲思。或恚恨。

Huò zhě shī qì gǎn zhāo. Fán cǐ guǐ shén. Huò bēi sī. Huò huì hèn.

牵连执证。并缘注射。乘隙伺间。乃得其便。

Qiān lián zhí zhèng. Bìng yuán zhù shè. Chéng xì cì jiān. Nǎi dé qí biàn.

故此经者。上通三天。下彻九泉。

Gù cǐ jīng zhě. Shàng tōng sān tiān. Xià chè jiǔ quán.

可以追荐魂爽。超度祖玄。

Kě yǐ zhuī jiàn hún shuǎng. Chāo dù zǔ xuán.

太上遣素车。白马大将军以监之。

Tài shàng qiǎn sù chē. Bái mǎ dà jiàng jūn yǐ jiān zhī.

天尊言。若或有人。冶装远行。寇盗骋奸。

Tiān zūn yán. Ruò huò yǒu rén. Yě zhuāng yuǎn xíng. Kòu dào chěng jiān.

五兵加害。陆行则虎狼魈蜮磨其牙。

Wǔ bīng jiā hài. Lù xíng zé hǔ láng xiāo yù mó qí yá.

水行则蛟龙鼋鼍张其颐。或滩濑有幽枉之魂。

Shuǐ xíng zé jiāo lóng yuán tuó zhāng qí yí. Huò tān lài yǒu yōu wǎng zhī hún.

或风涛有劫数之会。前亡后化。

Huò fēng tāo yǒu jié shù zhī huì. Qián wáng hòu huà.

捉生代死能於此经。皈命投诚。

Zhuō shēng dài sǐ néng yú cǐ jīng. Guī mìng tóu chéng.

故得水陆平康。行藏协吉。

Gù dé shuǐ lù píng kāng. Xíng cáng xié jí.

天尊言。亢阳为虐。雨泽愆期。稽诵此经。

Tiān zūn yán. Kàng yáng wéi nüè. Yǔ zé qiān qí. Jī sòng cǐ jīng.

应时甘澍。积阴为厉。雨水浸淫。稽诵此经。

Yìng shí gān shù. Jī yīn wèi lì. Yǔ shuǐ jìn yín. Jī sòng cǐ jīng.

应时朗霁。祝融扇祸。飞火民居。赤鼠游城。

Yìng shí lǎng jì. Zhù róng shàn huò. Fēi huǒ mín jū. Chì shǔ yóu chéng.

惊爇黎庶。此经可以禳之。海若失经。

Jīng ruò lí shù. Cǐ jīng kě yǐ ráng zhī. Hǎi ruò shī jīng.

鱼鳖妄行。洪水稽天。民生垫溺。此经可以止之。

Yú biē wàng xíng. Hóng shuǐ jī tiān. Mín shēng diàn nì. Cǐ jīng kě yǐ zhǐ zhī.

天尊言。世人欲免三灾九横之厄。

Tiān zūn yán. Shì rén yù miǎn sān zāi jiǔ héng zhī è.

即于静夜稽首北辰。北辰之上。

Jí yú jìng yè qǐ shǒu běi chén. Běi chén zhī shàng.

上有三台。其星并缠。形如双目。叠为三级。

Shàng yǒu sān tái. Qí xīng bìng chán. Xíng rú shuāng mù. Dié wèi sān jí.

以覆斗魁。是名天階。若人见之。

Yǐ fù dòu kuí. Shì míng tiān jiē. Ruò rén jiàn zhī.

生前无形囚之忧。身后不沦没之苦。

Shēng qián wú xíng qiú zhī yōu. Shēn hòu bù lún mò zhī kǔ.

门中复有尊帝二星。大如车轮。若人见之。留形住世。

Mén zhōng fù yǒu zūn dì èr xīng. Dà rú chē lún. Ruò rén jiàn zhī. Liú xíng zhù shì.

长生神仙。皈命此经。投心北极。即有冥感。

Cháng shēng shén xiān. Guī mìng cǐ jīng. Tóu xīn běi jí. Jí yǒu míng gǎn.

门为天枢。中有天罡。在内即为廉贞。

Mén wéi tiān shū. Zhōng yǒu tiān gāng. Zài nèi jí wèi lián zhēn.

在外则为破军。雷城十二门。并随天罡之所指。

Zài wài zé wèi pò jūn. Léi chéng shí èr mén. Bìng suí tiān gāng zhī suǒ zhǐ.

罡星指丑。其身在未。所指者吉。所在者凶。

Gāng xīng zhǐ chǒu. Qí shēn zài wèi. Suǒ zhǐ zhě jí. Suǒ zài zhě xiōng.

余位皆然。若人见之。寿可千岁。

Yú wèi jiē rán. Ruò rén jiàn zhī. Shòu kě qiān suì.

天尊言。世衰道微。人无德行。不忠君王。

Tiān zūn yán. Shì shuāi dào wēi. Rén wú dé xíng. Bù zhōng jūn wáng.

不孝父母。不敬师长。不友兄弟。不诚夫妇。

Bù xiào fù mǔ. Bù jìng shī zhǎng. Bù yǒu xiōng dì. Bù chéng fū fù.

不义朋友。不畏天地。不惧神明。不礼三光。

Bù yì péng yǒu. Bù wèi tiān dì. Bù jù shén míng. Bù lǐ sān guāng.

不重五谷。身三口四。大秤小斗。杀生害命。

Bù chóng wǔ gǔ.Shēn sān kǒu sì. Dà chèng xiǎo dòu. Shā shēng hài mìng.

人百己千。奸私邪淫。妖诬叛逆。

Rén bǎi jǐ qiān.Jiān sī xié yín. Yāo wū pàn nì.

从微至著。三官鼓笔。太乙移文。

Cóng wēi zhì zhe. Sān guān gǔ bǐ. Tài yǐ yí wén.

即付五雷斩勘之司。先斩其神。后勘其形。

Jí fù wǔ léi zhǎn kān zhī sī. Xiān zhǎn qí shén. Hòu kān qí xíng.

斩神诛魂。使之颠倒。人所鄙贱。人所嫌害。

Zhǎn shén zhū hún. Shǐ zhī diān dǎo. Rén suǒ bǐ jiàn. Rén suǒ xián hài.

人所怨恶。以致勘形震尸。使之崩裂。

Rén suǒ yuàn è. Yǐ zhì kān xíng zhèn shī. Shǐ zhī bēng liè.

驱其卷水。役其驱车。月核旬校。复有考掠。

Qū qí juǎn shuǐ. Yì qí qū chē. Yuè hé xún xiào. Fù yǒu kǎo lüè.

一闻此经。其罪即灭。若或有人。为雷所嗔。其尸不举。

Yī wén cǐ jīng. Qí zuì jí miè. Ruò huò yǒu rén. Wèi léi suǒ chēn. Qí shī bù jǔ.

水火不受。即称九天应元雷声普化天尊。作是念言。

Shuǐ huǒ bù shòu. Jí chēng jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn. Zuò shì niàn yán.

万神稽首。感听吾命。

Wàn shén qǐ shǒu. Gǎn tīng wú mìng.

天尊言。此经功德。不可思议。往昔劫中。

Tiān zūn yán. Cǐ jīng gōng dé. Bù kě sī yì. Wǎng xī jié zhōng.

神霄玉清真王长生大帝。所曾宣说。至士授经。

Shén xiāo yù qīng zhēn wáng cháng shēng dà dì. Suǒ céng xuān shuō. Zhì shì shòu jīng.

皆当剸金置币。盟天以传。雷师皓翁长跪拜兴。

Jiē dāng tuán jīn zhì bì. Méng tiān yǐ chuán. Léi shī hào wēng zhǎng guì bài xìng.

重白天尊言。是经在处。当令土地司命。

Zhòng bái tiān zūn yán. Shì jīng zài chù. Dāng lìng tǔ dì sī mìng.

随所守护。雷部按临。以时稽审。若人家有此经。

Suí suǒ shǒu hù. Léi bù àn lín. Yǐ shí jī shěn. Ruò rén jiā yǒu cǐ  jīng.

至诚安奉。即得祥烟满庭。庆云荫轩。

Zhì chéng ān fèng. Jí dé xiáng yān mǎn tíng. Qìng yún yīn xuān.

祸乱不萌。吉祥来萃。于其亡殁。

Huò luàn bù méng. Jí xiáng lái cuì.Yú qí wáng mò.

不经地狱。所以者何。死即往生。

Bù jīng dì yù. Suǒ yǐ zhě hé. Sǐ jí wǎng shēng.

生归善道。承天尊力。有此灵通。

Shēng guī shàn dào. Chéng tiān zūn lì. Yǒu cǐ líng tōng.

出入起居。佩带此经。众人所钦。

Chū rù qǐ jū. Pèi dài cǐ jīng. Zhòng rén suǒ qīn.

鬼神所畏。遇诸险难。一心称名。

Guǐ shén suǒ wèi. Yù zhū xiǎn nán. Yī xīn chēng míng.

九天应元雷声普化天尊。悉得解脱。

Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn. Xī dé jiě tuō.

于是雷师皓翁对天尊而说偈曰。

Yú shì léi shī hào wēng duì tiān zūn ér shuō jì yuē.

无上玉清王。统天三十六。九天普化君。化形十方界。

Wú shàng yù qīng wáng. Tǒng tiān sān shí liù. Jiǔ tiān pǔ huà jūn. Huà xíng shí fāng jiè.

披发骑麒麟。赤脚蹑层冰。手把九天气。啸风鞭雷霆。

Pī fà qí qí lín. Chì jiǎo niè céng bīng. Shǒu bà jiǔ tiān qì. Xiào fēng biān léi tíng.

能以智慧力。摄伏诸魔精。济度长夜魂。利益於众生。

Néng yǐ zhì huì lì. Shè fú zhū mó jīng. Jì dù cháng yè hún. Lì yì yú zhòng shēng.

如彼银河水。千眼千月轮。誓於未来世。永扬天尊经。

Rú bǐ yín hé shuǐ. Qiān yǎn qiān yuè lún. Shì yú wèi lái shì. Yǒng yáng tiān zūn jīng.

雷师皓翁说是偈已。

Léi shī hào wēng shuō shì jì yǐ.

天尊言。此经传世。世人未知。吾今所治。九天应元府。

Tiān zūn yán. Cǐ jīng zhuàn shì. Shì rén wèi zhī. Wú jīn suǒ zhì. Jiǔ tiān yìng yuán fǔ.

府有九天雷门使者。以纠録典者。廉访典者佐之。

Fǔ yǒu jiǔ tiān léi mén shǐ zhě. Yǐ jiū lù diǎn zhě. Lián fǎng diǎn zhě zuǒ zhī.

复有四司。

Fù yǒu sì sī.

一曰掠剩司。二曰积逮司。三曰幽枉司。四曰报应司。

Yī yuē lüè shèng sī. Èr yuē jī dǎi sī.Sān yuē yōu wǎng sī. Sì yuē bào yìng sī.

各有大夫以掌其事。吾之所理。卿师使相。咸赞元化。

Gè yǒu dà fū yǐ zhǎng qí shì. Wú zhī suǒ lǐ. Qīng shī shǐ xiāng. Xián zàn yuán huà.

天尊说是经毕。玉焚七宝层台。天花缤纷。覆香缭绕。

Tiān zūn shuō shì jīng bì. Yù fén qībǎo céng tái. Tiān huā bīn fēn. Fù xiāng liáo rào.

十方诸天帝君。咸称善哉。天龙鬼神。

Shí fāng zhū tiān dì jūn. Xián chēng shàn zāi. Tiān lóng guǐ shén.

雷部官众。三界万灵。皆大欢喜。信受奉行。

Léi bù guān zhòng. Sān jiè wàn líng. Jiē dà huān xǐ. Xìn shòu fèng xíng.

唵吽吒唎 薩嚩囉

Ǎn Xin Zā Lì  Sà Mó Luō

九天应元雷声普化天尊玉枢宝经  竟

Jiǔ tiān yìng yuán léi shēng pǔ huà tiān zūn yù shū bǎo jīng  jìng

English Translation

The venerated scripture of the Jade Pivot of the Supreme Celestial of the Universal Manifestation at a Clap of Thunder the Respondent of the Original of the Nine Heavens

Then, The Respondent of the Original of the Nine Heavens, the Supreme Celestial of the Universal Manifestation at a Clap of Thunder, was in the Heaven of Jade Purity , with the imperial rulers of the different heavens from the ten cardinal points, gathered in the Palace of the Nine Lights Jade Void, building of Yuxiao Miluo, in the Ziji Room of All Secrets, looking through the precious green jade book boxes of the highest secrecy, the books of dawn check that open to secrets.

Whispering to each other, discussing the repeated mysteries, the various accompanying topics in detail, moved in wafer-thin steps. The Supreme Heavenly One rested on his seat, reciting the chapters of the caves, the imperial rulers of the various heavens, sang the melody of the steps in the void in a slow deep and deep tone. Beautiful fairy palace ladies who wind around scattering flowers, looking forward to each other and longingly. During the tour of the Jade Palace, which led in front of the groups of immortals, the symbols of authority in the front were large axes in the back, with dragon flags and blue phoenix chariots that were in the winds in the great void Gathered on the Jade Lushness Bejeweled Terrace of seven stories. At that time there was the Master of Thunder Hao the Elder from the crowd of immortals walked through the ranks and came out.

Faced with the Supreme Celestial, bowed his head out of courtesy, shifted and took a kneeling posture, as reported above on The Supreme Celestial and said, the Supreme Celestial is the most benevolent, the Supreme Celestial is the most astute, as the Father of all living beings, as Teacher of innumerable living beings. Today all the different heavens have come together to be admitted to this fine audience, to meet the Supreme Heavenly, to look through the cherished boxes of books, to search through the jade texts for the deep secrets in them, they cannot be precisely calculated.

Only the Office of the Jade Firmament that rules the Thirty-Six Heavens, the Central Department of the Inner Court, the magnificent East and West Terrace, the Profound Building Marvelous Pavilion, the four Offices and the six Courtyards all have their departments, each in theirs Offices are subdivided, consequently, as the overall in charge of the five thunders and ruler of the three realms. The Supreme Heavenly One is most exalted, whose thoughts are related to the personal handling of various administrative affairs, these little insignificant ones, with what affinity they are able to care for and serve, ready to say what we want to know.

The Supreme Heavenly One said that the Master of Thunder Hao the Elder and all of you immortal servants have earned merit in your past life and accumulated the cultivation of your past life, for this reason you are all able to ascend to the Jade Office. with records in this palace of fine jade. Today herewith these merits and achievements, looking at the past and the excesses of yesteryear, you seek your best in the department of thunder and give your heart day after day, year after year with cherished and obvious innate merits The Ministry of Fire is like a clear sky after rain and the mind is harmonized, can be authenticated as a high immortal, climb the stairs to the wonderful Tao.

Only the supernatural beings of the Ministry of Thunder, who work from morning to evening, are often beaten with rods when great tortures and lances, scratching clouds and carving snow, with no time for themselves. Pronounced dragons and orderly crows, like one resting the other, that’s the reason, that’s all. The Master of Thunder Hao the Elder and the various Immortals of the various Heavens raised their ears and were silent. Where the Supreme Heavenly sat was a screen of nine phoenixes made of red afterglow, in his hand he held a golden Ruyi scepter. tinkling winds, cool and weak, sloping clouds, thick and beautiful, the Supreme Celestial remained silent for a while. The Supreme Heavenly One then said: One thousand five hundred eons ago my heart-spirit was connected to this principle and then took the position of a sublime immortal.

My intentions led to these achievements, whereupon my strength changed greatly. Even before the Supreme Heavenly Primal Beginning of the Great Canopy, I made a great vow with a calm mind of the heart and swore that in the future all living beings, celestial dragons and supernatural beings, when they called my name, know that it will transcend the scattered, for the denied I will embody them myself, you all purify your heart-spirit, for you I am now spreading and giving an account. The Supreme Celestial said all of you outstanding people, desire to hear the ultimate Tao. The outermost Tao is deep and hidden, it is not in others. So since you want to hear it is outrageous. Unheard and unseen, that is the true Tao. Hear it, see it and there is only confusion, it’s within you and that’s it. You pay attention to the non-existent, what is more in relation to Tao? To hear without having heard of it, what should Tao talk about?

The Supreme Heavenly said: Tao is entered by righteousness, observed by silence, and used by gentleness. Using sincerity makes you seem foolish, using silence makes you seem slow to speak, and uses meekness makes you seem clumsy. If one is like that, then one can conform to the form of oblivion, can conform to the oblivion of the self, can correspond to the oblivion of oblivion. When entering the Tao, one knows when to stop. When one observes the Tao, one knows prudence. With Tao, you know in a subtle way. To be able to discern the light of intelligence in a subtle way is conceived; to be able to discern prudence, sacred wisdom becomes whole. In order to know when to stop, the large self-collection is installed. With the large self-collection installed, the sacred wisdom is whole.

The light of intelligence is created with holy wisdom. With the light of the generated intelligence becomes one with the Tao. What is called true forgetting. only that it is forgotten and yet not forgotten, forgetting what cannot be forgotten. Of what cannot be forgotten, that is the highest Tao. Tao lies within heaven and earth , heaven and earth do not know, those with emotions and those without emotion , there is only this and no other. The Supreme Heavenly said, in relation to the world, how do I benefit life? Teach all outstanding people about this wonderful treasure.

The enlightened will be able to climb the stairs to immortality. Those who study Tao believe that there is fate. The local conditions are different and the talent is different, so it is called luck. Intelligence and stupidity are different, and clarity and cloudiness are different of themselves, therefore it is called his lot. Fate is linked to fate, happiness to heaven. Inhibited by fate, tied up by the laws of nature. if one reaches the true Tao, the stupid can become wise and the gloomy clear. Only fate is the cause, confused stupidity, nocturnal cloudiness, as well as talent due to local conditions. Changing places around heaven and earth, his machinations are divine, which lead people not to know, that is, nature. Making the ignorant known is also called nature. The miracle of nature, although its miracle lies in the known, it is nevertheless wonderful, and it itself is ignorant. As for the Tao, however, it is uncertain whether it has a beginning, stupid and gloomy. The different heavens after hearing the quadruple meeting were all delighted. The Supreme Heavenly said what I am talking about now is the revered scripture of the jade fulcrum.

Should there be different living beings in the future that will hear my name. As long as you calm your heart-mind in silent contemplation, and say these words: The respondent of the Original of the Nine Heavens, the Supreme Celestial of the Universal Manifestation at a clap of thunder. Maybe once, maybe five or seven times, maybe a thousand or a hundred times. I will immediately manifest my form in all ten directions, being subjectively present in the three realms allows those who call my name to all achieve what they wanted.

In all ten cardinal points of the three kingdoms, the different heavens and different earths, the sun, the moon and the stars, the mountains, rivers and vegetation, those who fly or squirm, if they are conscious, if they are not conscious . The heavenly dragons and supernatural beings will call my name on hearing various living beings, should there be disobedience they will be beheaded and their hearts will be dug up and turned to dust.

The Supreme Heavenly said: I am the Great Sage of the Pure Brilliance of the Nine Heavens. On every sixth day of the month and on the Xin day of the ten-day period, I inspect and observe the myriad skies, roam and travel through the Three Realms. Should someone be there with the desire to study Tao, to strive for immortality, to escape to the Nine Heavens, to redeem oneself from the three calamities, a real Taoist priest can commission a real Taoist priest, perhaps the self together with relatives and friends, in Taoist temples, at home, in the village shrine to the god of the earth, pour libations with water and give flowers, practice and recite this scripture, either ten, three or five times. After reaching the count of ten hundred tenfold, one immediately gains clarity of mind and well-being of qi, open-minded and of peaceful appearance.

Everything one strives for and looks for will be answered according to one’s thoughts and feelings. The Supreme Celestial said of the Nine Numinous in the body, why not call them up? The first is called Tian Sheng, the second is called Wu Ying, the third is called Xuan Zhu, the fourth is called Zhong Zheng, the fifth is called Zi Dan, the sixth is called Lei Lei, the seventh is called Dan Yan , the eighth is called Tai Yuan , the ninth is called Ling Tong, summon them and there will be luck. Of the three spirits  in the body, why not conjure them up? The first is called Tai Guang, the second is called Shuang Ling, the third is called You Jing, summon them and be blessed. When the five centers are plagued by heat build-up, the six meridians are confused, the four limbs lose their composure, the hundred joints call for emergency help. This scripture should be recited.

The Supreme Heavenly said, should there be one who has a bad life because of the Five Stages, has a rough life because of the Nine Lights, experiences a year of punishments or collisions, the happiness of the lonely star will be put on hold, overcome or fought and mansion of the celibate, the yang ren configuration and sword cutting lot, the malevolent deity of misfortune and the malevolent deity Wang Shen, Gou Jiao in the ghost gate , the salary suffers ruin, the configuration of the void and the poor low existence, with ominous dangers in employment, becoming a civil servant or retreating is difficult and unsuccessful. Recite this scripture immediately before inviting the officials of heaven to dispel heavenly adversity, the officials of the earth to dispel earthly adversity, the officials of water to dispel watery adversity, the Five Emperors to dispel adversity out of the five directions to disperse, the four wise men to dispel the adversity of the four times, the south stars to disperse the adversity of birth, the big dipper to dispel all adversity.

The Supreme Heavenly said, lying on pillows with serious and persistent illnesses, chronic illnesses that press on the body, cannot recover for a long time, seek medical treatment unsuccessfully, the five spirits are without their hosts, the four greats are not collected, perhaps in front of the five emperors and three officials, in front of the five paths of Mount Tai, in front of the sun, the moon and the stars, in front of the mountains, the forest and the vegetation the spiritual altars and monuments, in front of the temples of the city gods and gods of the country, in front of the streets, alleys, fountains and ovens, in front of monasteries and temples, pagodas and towers, perhaps in the thirty-six prisons of the underworld, the seventy-two departments of the underworld officials, this are various grievances and injustices. causes this impact. Perhaps it beckons through oaths and curses in vows. Maybe caused by debt repayment. The calamity that has formed from three lifetimes leads to the vengeance of the accumulated eons, like one’s own mistakes and mistakes, saved until they are executed and reconciled. Everyone should apologize first and promptly recite this passage. The Supreme Celestial said, Guan Fu Star of Heaven, Guan Fu Star of Earth, year, month, day, time, everyone has their Guan Fu stars.

Turning towards their backs, everyone has their guan fu stars, major and there will be lawsuits, minor and there will be arguments, there is the god of malicious words and insulting rude remarks. Whatever actions and movements are taken, the peculiarities of daily life, one does not know how to avoid taboos, should one come across complaints and disputes, inciting people to loud attacks. From dawn to night, boiling and stewing, many waving lips that cut your throat, agree face to face and disagree behind your back, often quarreling, oaths to the godsR and promise the Buddhas, beginning with resentment and slander, ending with abuse and slander. These litigation arise and there are penalties. If you want to evade this, immediately recite this passage, then disputes are secretly settled, legal disputes ended forever. The Most High Heavenly said of the nine bases of the Earth Sovereign, under whose watch one thousand two hundred gods are. Marquess of the Earth Earls of the Earth, the god of the earth and his wife, their sons and grandchildren and the members of the family of the earth god.

Maybe the Tai Sui, maybe the General, maybe the He Shen, maybe Tai Bai, maybe Jiu Liang, maybe Jian Feng, maybe Ci Xiong, maybe Jin Shen, maybe Huo Xue, maybe Shen Huang, maybe Zhuang Ming, maybe the three evil ones Deities, maybe the star of the seven evil deities, maybe the yellow pennant leopard tail god, maybe the Fei-Lian star on the day of the knife block, these are the ominous spirits and evil deities of the house of the earth, should one get involved in renovations and construction, and ppossible to be attacked by them, one immediately suffers sickness and suffering and even death. Just recite this passage and the innumerable gods will help bring you back to life. Heaven has no taboos, earth has no taboos, Yin-Yang has no taboos, there is nothing to be superstitious about. The Supreme Celestial said, married couples in the world, in their marriage, maybe attacked by the star Xian Chi, maybe attacked by the star Tian Gou, the three punishments and six impairments mixed with the Ge Jiao star, the lonely yin and the spouse-less Yang, with heavenly webs above and earthly loops below. Having difficulty having male offspring, most are all alone, should promptly recite this scripture when asked and in search of a boy, and there will be the great deity who controls the births of the Nine Heavens, who conjures up spirits and winds if one continues to beget a good son. If Tai Yi is at the gates at the time of birth, Si Ming will be at court. Maybe there are grievances and transgressions, maybe there are ghosts and goblins, maybe there are inhibitions and taboos, maybe there are disastrous catastrophes that lead to a difficult birth, please recite this scripture, the Holy Mother of the Nine Heavens will promptly give the Protected spaces, secretly helping to carry and liberate, for this reason one can give birth with the opportunity to celebrate, go to work without hesitation. Should there be babies who are still in their infancy because of those under the Divine King Zhan Tan, the fifteen kinds of spirits who cause various disturbances and harm, as a result, many will faint from fright, one should recite this scripture.

The Most High Heavenly said, should someone have birds and rats in his home that bear evil, snakes and insects marry evil, have thrown bricks and thrown tiles, frightening chickens and annoying dogs, there are prompts to make sacrifices so that one can threatened by the shadows and forced into dreams. And as for the evil robbers, they can and dare to take possession of their apartment to serve as their hiding place. Immediately confuse the living, the household is not peaceful, at night the beams scream, during the day the room is spied on. Cattle, horses, dogs and pigs also suffer from epidemics, misfortune affects flesh and blood, and catastrophes are increasing. Temples hold unofficially recognized ceremonies that enchant society, protected by the five hundred families, wickedness is divine. Expressions of condolences remain frequent, hearses keep coming. If one recites this scripture, spirits and spirits will be instantly exterminated, humans and animals are all peaceful.

The Supreme Heavenly said the Dukes of Thunder Generals of the Nine Heavens, the Dukes of Thunder Generals of the Five Points, the Generals of Cloud and Thunder of the Eight Points, the Envoys of Wild Thunder of the Five Points, the Envoy-Commanders of the Ministry of Thunder ‘The judges who cannot be fooled send out orders, swift as wind and fire, if there are temples, troops can be sent to oppression, if there are altars, they can be attacked, if there are supernatural things, they can be eliminated, if there are any evil influences they can be eliminated. In the final stage of the Last Day of the Law, with many different witches and wizards wground heretical methods with sacrifices for the dead and deluded prayers predominant. For this reason, in exalted purity in heaven, there is judgment for the continual capture of spirits and the recording of evil deeds, and the supreme ruler appointed an office to bind demons and investigate evil. Can recite this scripture and its answer will be given as such.

The Supreme Heavenly One said, heavenly plagues, earthly plagues, twenty-five plagues, heavenly diseases by harmful means, earthly diseases by harmful means, twenty-four diseases by harmful means, heavenly annihilating illnesses, earthly annihilating illnesses, thirty-six consuming illnesses. Can recite this scripture, plagues will be completely eliminated promptly, diseases caused by pests will be eliminated, and wasteful diseases will subside. There are other causes as well, possibly negative effects from the deceased, possibly due to stale qi from corpses that have fallen to the ground, possibly a litigation from beyond the grave with attention from the grave, possibly involved from the souls of the dead, possibly in resonance and invites the qi of corpses. All these supernatural ones, perhaps with unhappy thoughts, perhaps raging with hatred, entangled with evidence, injected with fate, seizing intermediate opportunities to achieve this ease. Therefore, the reason why this scripture connects about it with the Three Heavens, below it penetrates as far as the Nine Sources, can pray for the souls of the deceased and strengthen their souls, atone for the sins of the ancestors and descendants , The supreme posting of the Great General of the White Chariots and White Horses as oversight.

The Supreme Heavenly One said that should someone be with their bags packed for a long journey where thieves and robbers have given way to evil, the five weapons would harm them. When traveling through land tigers, wolves, mountain spirits and harmful insects, their teeth grind. Flood kites, turtles and alligators travel through water and open their jaws. Perhaps there are offended souls on the banks and swift currents. Perhaps the unstoppable doom meets in the wind and waves, which goes down in front and dies in the back, catching life and replacing it with death. If, with this passage, one is able to return life with extended righteousness, that is, staying safe and sound on land and sea, becoming an official, or retiring there, there is help and happiness.

The Supreme Heavenly One said that when excessive yang becomes a disaster and rainwater misses its appointed time, honor this scripture and it will immediately rain comfortably. When the accumulated yin becomes strong, rainwater is inundated and seeped away. and immediately there will be a clear sky. Zhong Rong fans misfortune, accidental fires burn people’s homes, red mice roam the city, shock and burn the common people, this writing can drive them away. Should the sea lose its normality, fish and turtles run amok, floods reach the horizon and people drown, this script can put a stop to this.

The Supreme Heavenly said that people who want to avoid the catastrophes of the three calamities and nine unnatural deaths should immediately pay homage to the North Star in the silence of the night, above the North Star are the stars of the Three Terrance, these stars also follow the course at the same time of this star, in the form of a pair of eyes, piled on three levels and covering the four stars in the bowl of the Big Dipper, it is called the Heavenly Staircase. When you see them, in life you will be free from the penalty of imprisonment; in death there will not be the pain of perishing and disappearing. Inside the car are the two revered imperial stars, as big as a wheel, should you see them, you would keep your shape as an immortal in the world. Bring your life back to this scripture, sincerely submit to the authority of the north celestial pole, in a timely manner there will be a far-reaching answer. The dipper acts as a heavenly fulcrum, in the middle is the handle of the Big Dipper, inside is the Lian Zhen star, outside is the Po Jun star. The twelve gates of the city of thunder follow where the handle of the Big Dipper points. When the Big Dipper’s handle points to Chou, its body is at Wei. The place it points to is auspicious, the place where it isdet, is ominous, the other positions are all the same.

When you see them, life expectancy can be a thousand years. The Supreme Heavenly said that in the fall of the Tao the world becomes insignificant, man is free from moral conduct. Unfaithful to their monarchs, unfaithful to their parents, disrespectful to their teachers and elders, unkindness between their siblings, dishonesty between married couples, injustice between friends, disrespectful to heaven and earth, not afraid of the gods who do not worship the three lights, the five Attach no importance to grains, of three physical causalities and four verbal causalities, large and small, life kills and harms, others do a hundred, the self makes a thousand, cunning in pursuit of private gain and obscene behavior of evil witchcraft and rebellion, From the trifle to the obvious, the three officials try to record with their pens, Tai Yi the star official transfers the documents, immediately it is handed over to the person in charge of the Five Thunder for execution and assessment, first beheading their spirits, later assessing their form, behead their spirits and behead their souls punish by applying such controls. Despised and destroyed by men, despised and abhorred by men, to the extent that their forms are judged and their corpse is struck by the clap of thunder, causing it to burst. They drive like sweeping water, have jobs done like driving a chariot, monthly examinations and regular checks every ten days, as retaliation there are investigations and seizures. When I heard this scripture, these sins will be instantly erased. Should there be anyone who has been rebuked by thunder, his corpse will not be sacrificed, neither water nor fire will it receive.

Call immediately, The Respondent of the Primordial of the Nine Heavens, the Supreme Celestial of the Universal Manifestation at a clap of thunder, recite these words, the innumerable deities do their obeisance and listen to my commands. The Supreme Heavenly One said the merits of this writing are unfathomable, eons ago, the true King of Shen Xiao Jade Purity, the great Emperor of Eternal Life, once spread and reported about it. The most commendable, after teaching this scripture, all pledged to cut gold and set aside money, taking oaths to heaven to order its transmission.

The Master of Thunder Hao the Elder made his kneeling posture his reverence and stood up, reported again to the Supreme Heavenly, and said: Where this passage is written, it is ordered that the gods of the earth and the kitchen should watch over the place, the Ministry of Thunder will conduct their patrols and review them from time to time. Should this scripture be at home, placed, and treated with the utmost sincerity, soon an auspicious mist fills the courtyard, with blessed clouds that protect the windows and doors, calamity will never germinate, auspicious blessings come and gather. In relation to death, one does not experience hell, so why?

After death one is born again immediately, one returns to the good transmigration of souls, receives the power of the Supreme Heavenly, there is this remarkable ability. Going out and coming back in daily life, wearing this script, respected by people, feared by the supernatural. Whenever I encounter various dangers and difficulties, wholeheartedly shout my name, the Respondent of the Primordial of the Nine Heavens, the Supreme Celestial of Universal Manifestation at a Clap of Thunder, and all will be set free.

Thereupon the Master of Thunder Hao the Elder stood before the Supreme Heavenly One and said this hymn The Supreme King of Jade Purity rules the Thirty-Six Heavens. The Lord of the Universal Manifestation of the Nine Heavens manifests His form in all ten directions of the world. With disheveled hair, he rides a Qi Lin, his bare feet step on a layer of ice. Grasping the Qi of the Foreground of the Nine Heavens in his hand, howling winds whip lightning. He is able to arrest and defeat various demons and spirits with the power of his wisdom. To help and free the souls of the endless night and to benefit all living beings.

Like the waters of the Milky Way, of a thousand eyes and a thousand moons. Vows to future generations to forever spread the teachings of the Supreme Heavenly. At that time, the Master of Thunder Hao the Elder finished his hymn. The Most High Heavenly said this scripture is being transmitted to the world, the people of the world know itNot. What I rule now, the Office of the Nine Heavens, the Respondent of the Original. The office has Thunder Gate Envoys from the Nine Skies with those responsible for investigations and records. and those responsible for inquiries and interviews. There are four departments for retaliation, the first department for seizing surpluses, the second department for arresting longtime persons, the third department for injustices of the underworld, the fourth department for retaliation each has a senior official who takes care of such matters takes care. What I administer, the high officials, troops, envoys and ministers, all help with the work and the changes in nature.

With that, the Most Heavenly One ended his teaching on this scripture. On the seven-story Jade Lushness Bejeweled Terrace, the sky was blooming in many and varied colors. with a fine fragrance that plays around. the imperial sovereigns of the different heavens of the ten cardinal points said all the best. The heavenly dragons and supernatural beings, the various officials of the Ministry of Thunder, the innumerable spirits of the Three Realms were all excited, faithfully accepted and pursued the implementation.

The venerated scripture of the Jade Pivot of the Supreme Celestial of the Universal Manifestation at a Clap of Thunder the Respondent of the Original of the Nine Heavens

Translation: Wu Dao Jun

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *