玄坛赵大元帅财神经 Xuán tán zhào dà yuán shuài cái shén jīng

玄坛赵大元帅财神经

Xuán tán zhào dà yuán shuài cái shén jīng

 

尔时

Ěr shí, 

 

玄坛赵元帅在督财府。

Xuán tán zhào yuán shuài zài dū cái fǔ.

 

登百寳座。倚黄金案。

Dēng bǎi bǎo zuò.Yǐ huáng jīn àn.

 

五方财神。运寳郎君。

Wǔ fāng cái shén. Yùn bǎo láng jūn.

 

送财童子。司库仙。掌籍仙。

Sòng cái tóng zǐ. Sī kù xiān. Zhǎng jí xiān.

 

金银铜铁锡五种司理之神。

Jīn yín tóng tiě xī, wǔ zhǒng sī lǐ zhī shén.

 

异寳奇珍司理之神。排班侍立。

Yì bǎo qí zhēn sī lǐ zhī shén. Pái bān shì lì.

 

参谒已毕。

Cān yè yǐ bì.

 

中央财神黄金使者。

Zhōng yāng cái shén huáng jīn shǐ zhě.

 

越班而出。稽首启请。

Yuè bān ér chū. Qǐ shǒu qǐ qǐng.

 

而禀元帅曰:下元甲子。

Ér bǐng yuán shuài yuē: Xià yuán jiǎ zǐ.

 

凡夫每多挥金如土。

Fán fū měi duō huījīn  tǔ.

 

穷奢极侈。

Qióng shē  chǐ.

 

毫不知地产五金。以赐人类。

Háo bùzhī dì chǎn wǔ jīn. Yǐ cì rén lèi.

 

互相维系生计之用。

 xiāng wéi xì shēng jì zhī yòng.

 

反致铸金成币。

Fǎn zhì zhù jīn chéng bì.

 

造成种种恶因。

Zào chéng zhǒng zhǒng è yīn.

 

伏乞主帅运大威力。

Fú qǐ zhǔ shuài yùn dà wēi lì.

 

设法救正。免造成大劫。

Shè fǎ jiù zhèng. Miǎn zào chéng dà jié.

 

陷羣氓於苦坑。

Xiàn qún máng yú kǔ kēng.

 

赵元帅正色曰。

Zhào yuán shuài zhèng sè yuē.

 

使者之言。正合吾心。

Shǐ zhě zhī yán. Zhèng hé wú xīn.

 

吾当亲临下界巡视。

Wú dāng qīn lín xià jiè xún shì.

 

诰诫凡夫。

Gào jiè fán fū.

 

於是赵元帅身骑黑虎。

 shì zhào yuán shuài shēn qí hēi hǔ.

 

手执金鞭。五路财神。

Shǒu zhí jīn biān. Wǔ lù cái shén.

 

依方护卫。各司神只。

Yī fāng hù wèi. Gè sī shén zhǐ.

 

前後拥护。

Qián hòu yǒng hù.

 

於甲子年正月初五日。

Yú jiǎ zǐ nián zhēng yuè chū wǔ rì.

 

下降凡尘。巡视一过。

Xià jiàng fán chén. Xún shì yī guò.

 

喟然而叹。

Kuì rán ér tàn.

 

乃谓五方五路财神曰。

Nǎi wèi wǔ fāng wǔ lù cái shén yuē.

 

黄金使者所禀。

Huáng jīn shǐ zhě suǒ bǐng.

 

确且实情。以後凡遇岁首。

Què qiě shí qíng. Yǐ hòu fán yù suì shǒu.

 

正月初五日。

Zhēng yuè chū wǔ rì.

 

汝各按方位查察。

Rǔ gè àn fāng wèi chá chá.

 

详为且报。

Xiáng wèi qiě bào.

 

记录善恶以凭赏罚。

 lù shàn è yǐ píng shǎng fá.

 

五路财神再拜稽首。

Wǔ lù cái shén zài bài qǐ shǒu.

 

奉命惟谨。

Fèng mìng wéi jǐn.

 

於是赵元帅沉思良久。

 shì zhào yuán shuài chén sī liáng jiǔ.

 

而作诰诚曰:

Ér zuò gào chéng yuē:

 

吾是玄坛赵天君。

Wú shì xuán tán zhào tiān jūn.

 

财帛府中我爲尊。

Cái bó fǔz hōng wǒ wèi zūn.

 

天下财源吾掌管。

Tiān xià cái yuán wú zhǎng guǎn.

 

富贵穷通由我定。

 guì qióng tōng yóu wǒ dìng.

 

兼管风火与雷部。

Jiān guǎn fēng huǒ yǔ léi bù.

 

三月十五是诞辰。

Sān yuè shíwǔ shì dàn chén.

 

家家户户虔诚奉。

Jiā jiā  hù qián chéng fèng.

 

我便赐财荣其身。

Wǒ biàn cì cái róng qí shēn.

 

今日亲临五浊界。

Jīn rì qīn lín wǔ zhuó jiè.

 

诰诚汝等一般人。

Gào chéng rǔ děng yī bān rén.

 

焚香要带诚意烧。

Fén xiāng yào dài chéng yì shāo.

 

跪拜须将过改尽。

Guì bài xū jiāngguò gǎi jǐn.

 

富贵多行慈善事。

 guì duō xíng cí shàn shì.

 

贫人安命守本分。

Pín rén ān mìng shǒu běn fēn.

 

绫罗绸缎虽好看。

Líng luó chóu duàn suī hǎo kàn.

 

一丝一命要知情。

 sī yī mìng yào zhī qíng.

 

棉麻葛布天上赐。

Mián má gébù tiān shàng cì.

 

制成衣服格外温。

Zhì chéng yī fú gé wài wēn.

 

杀生害命贪口腹。

Shā shēng hài mìng tān kǒu fù.

 

来世便是贫贱身。

Lái shì biàn shì pín jiàn shēn.

 

有财无子善不足。

Yǒu cái wú zǐ shàn bù zú.

 

财多子多有前因。

Cái duō zi duō yǒu qián yīn.

 

今世富贵须行善。

Jīn shì fù guì xū xíng shàn.

 

不做善事保不成。

Bù zuò shàn shì bǎo bu chéng.

 

今世贫贱须安命。

Jīn shì pín jiàn xū ān mìng.

 

勤俭持家种善因。

Qín jiǎn chí jiā zhòng shàn yīn.

 

金银原是国之宝。

Jīn yín yuán shì guó zhī bǎo.

 

川流不息付与人。

Chuān liú  xī fù yǔ rén.

 

能聚能散方为贵。

Néng jù néng sàn fāng wéi guì.

 

分多润寡贵平匀。

Fēn duō rùn guǎ guì píng yún.

 

若还歛聚不行善。

Ruò hái hān jù bù xíng shàn.

 

死后依然付别人。

Sǐ hòu yī rán fù bié rén.

 

富不行善生败子。

Fù bù xíng shàn shēng bài zǐ.

 

贫不安分丢性命。

Pín bù ān fèn diū xìng mìng.

 

种瓜自能得瓜子。

Zhǒng guā zì néng dé guā zǐ.

 

善善恶恶不差分。

Shàn shàn è è bù chā fēn.

 

试看施济行善者。

Shì kàn shī jì xíng shàn zhě.

 

不发自己发子孙。

Bù fā zìjǐ fā zǐ sūn.

 

白屋也会出将相。

Bái wū yě huì chū jiàng xiāng.

 

侯门後裔做乞人。

Hóu mén hòu yì zuò qǐ rén.

 

善恶到头终有报。

Shàn è dào tóu zhōng yǒu bào.

 

财宝不付作恶人。

Cái bǎo bú fù zuò è rén.

 

汝等经吾诰诫後。

Rǔ děng jīng wú gào jiè hòu.

 

信受奉行做善人。

Xìn shòu fèng xíng zuò shàn rén.

 

赵元帅诰诫已毕。

Zhào yuán shuài gào jiè yǐ bì.

 

五路财神。稽首启请。而禀曰。

Wǔ lù cái shén. Qǐ shǒu qǐ qǐng. Ér bǐng yuē.

 

世人经此诰诫。回心向善。

Shì rén jīng cǐ gào jiè. Huí xīn xiàng shàn.

 

当以何种利益已显果报。

Dāng yǐ hé zhǒng lì yì yǐ xiǎn guǒ bào.

 

惟愿主帅慈悲。示以未悟。

Wéi yuàn zhǔ shuài cí bēi. Shì yǐ wèi wù.

 

赵元帅即说利益曰。

Zhào yuán shuài jí shuō lì yì yuē.

 

若有衆生。

Ruò yǒu zhòng shēng.  

 

或因前因而富。或以今修而富。

Huò yīn qián yīn ér fù. Huò yǐ jīn xiū ér fù.

 

或享其祖先之成。

Huò xiǎng qí zǔ xiān zhī chéng.

 

若能一心向善。

Ruò néng yī xīn xiàng shàn.

 

懮天下之懮。济人利物。

Yǒu tiān xià zhī yǒu. Jì rén lì wù.

 

我即勅命东路财神青金使者。

Wǒ jí chì mìng dōng lù cái shén qīng jīn shǐ zhě.

 

南路财神赤金使者。

Nán lù cái shén chìjīn shǐ zhě.

 

中路财神黄金使者。

Zhōng lù cái shén huáng jīn shǐ zhě.

 

西路财神白金使者。

Xī lù cái shén bái jīn shǐ zhě.

 

北路财神乌金使者。

Běi lù cái shén wū jīn shǐ zhě.

 

各按所辖之方。

Gè àn suǒ xiá zhī fāng.

 

统帅当方土地。

Tǒng shuài dāng fāng tǔ dì.

 

带领运寳郎君。送财童子。

Dài lǐng yùn bǎo láng jūn. Sòng cái tóng zǐ.

 

以时在寳库之中输送财寳。

Yǐ shí zài bǎo kù zhī zhōng shū sòng cái bǎo.

 

使其财恒充足。

Shǐ qí cái héng chōng zú.

 

流传後代常为富有之人。

Liú chuán hòu dài cháng wéi fù yǒu zhī rén.

 

若复有人身虽贫贱。

Ruò fù yǒu rén shēn suī pín jiàn.

 

而能守分安命。

Ér néng shǒu fēn ān mìng.

 

填不平之道路。以利人行。

Tián bù píng zhī dào lù. Yǐ lì rén xíng.

 

架沟涧之短桥。以利人涉。

Jià gōu jiàn zhī duǎn qiáo. Yǐ lì rén shè.

 

无财能尽其力。无力能尽其言。

Wú cái néng jìn qí lì. Wú lì néng jìn qí yán.

 

吾即勅命。掌籍仙。

Wú jí chì mìng. Zhǎng jí xiān.

 

将其贫籍除名。登入富籍。

Jiāng qí pín jí chú míng. Dēng rù fù jí.

 

或使其生计日裕。事业渐兴。

Huò shǐ qí shēng jì rì yù. Shì yè jiàn xìng.

 

由贫而小康。

Yóu pín ér xiǎo kāng.

 

或使其得意外之财。

Huò shǐ qí dé yì wài zhī cái.

 

而骤富。或使其子孙发达。

Ér zhòu fù. Huò shǐ qí zǐ sūn fā dá.

 

享其後福。若复有人。

Xiǎng qí hòu fú. Ruò fù yǒu rén.

 

信心不二。常年奉祀。

Xìn xīn bù èr. Cháng nián fèng sì.

 

香火不断。流传此经。

Xiāng huǒ bù duàn. Liú chuán cǐ jīng.

 

以劝世人。

Yǐ quàn shì rén.

 

吾即使其人口清吉。四季平安。

Wú jí shǐ qí rén kǒu qīng jí. Sì jì píng ān.

 

有求必应。

Yǒu qiú  yìng.

 

无愿不从。各各信受。

Wú yuàn bù cóng. Gè gè xìn shòu.

 

自擭祯祥。

Zì wò zhēn xiáng.

 

於是玄坛赵元帅复说偈曰。

 shì xuán tán zhào yuán shuài fù shuō jì yuē.

 

家有财神经,财宝常满盈。

Jiā yǒu cái shén jīng, cái bǎo cháng mǎn yíng.

 

家有财神经,生计常茂盛。

Jiā yǒu cái shén jīng, shēng jì cháng mào shèng.

 

家有财神经,人口保平安。

Jiā yǒu cái shén jīng, rén kǒu bǎo píng ān.

 

家有财神经,子孙永不贫。

Jiā yǒu cái shén jīng, zǐ sūn yǒng bù pín.

 

家有财神经,财神常降临。

Jiā yǒu cái shén jīng, cái shén cháng jiàng lín.

 

家有财神经,横事不临门。

Jiā yǒu cái shén jīng, hèng shì bù lín mén.

 

家有财神经,往来无白丁。

Jiā yǒu cái shén jīng, wǎng lái wú bái dīng.

 

家有财神经,穷汉变财星。

Jiā yǒu cái shén jīng, qióng hàn biàn cái xīng.

 

家有财神经,疫痢不敢侵。

Jiā yǒu cái shén jīng, yìlì bù gǎn qīn.

 

家有财神经,雷公保清平。

Jiā yǒu cái shén jīng, léi gōng bǎo qīng píng.

 

赵元帅说偈巳。霹雳一声。

Zhào yuán shuài shuō jì sì. Pī lì yī shēng.

 

大地震动。鬼神失色。

 dì zhèn dòng. Guǐ shén shī sè.

 

黑虎长啸。金鞭飞舞。

Hēi hǔ cháng xiào. Jīn biān fēi wǔ.

 

万魔摄伏。五路财神。

Wàn mó shè fú. Wǔ lù cái shén.

 

各籍灵王。仙童子。

Gè jí líng wáng. Xiān tóng zǐ.

 

排班肃立。火雷部。一一参谒。

Pái bān sù lì. Huǒ léi bù. Yī yī cān yè.

 

信受奉行。

Xìn shòu fèng xíng.

 

作礼而退。

Zuò lǐ ér tuì.

 

收经赞Shōu jīng zàn

 

财帛府中大天尊,

Cái bó fǔ zhōng dà tiān zūn,

 

金鞭一举耀眼明。

jīn biān yī jǔ yào yǎn míng.

 

黑虎常眠宝山下,

Hēi hǔ cháng mián bǎo shān xià,

 

童子推车运金银。

tóng zǐ tuī chē yùn jīn yín.

 

百宝宝库天君掌,

Bǎi bǎo bǎo kù tiān jūn zhǎng,

 

五路财神听号令。

wǔ lù cái shén tīng hào lìng.

 

若有信受流传者,

Ruò yǒu xìn shòu liú chuán zhě,

 

世世常作大财星。

shì shì cháng zuò dà cái xīng.

 

 

至心皈命禮

Zhì xīn guī mìng lǐ

芳徽著於紫霞。功德垂於金碑。

Fāng huī zhe yú zǐ xiá. Gōng dé chuí yú jīn bēi.

 

一生清廉。積德最厚。

 shēng qīng lián. Jī dé zuì hòu.

 

終身正直。累仁甚深。

Zhōng shēn zhèng zhí. Lèi rén shèn shēn.

 

見利思義。堪為萬世主宰。

Jiàn lì sī yì. Kān wèi wàn shì zhǔ zǎi.

 

不貪為寶。宜享千秋芳馨。

Bù tān wéi bǎo. Yí xiǎng qiān qiū fāng xīn.

 

大悲大願。至公志仁。

 bēi dà yuàn. Zhì gōng zhì rén.

 

總司天下財源。

Zǒng sī tiān xià cái yuán.

 

無量增福益祿。

 liàng zēng fú yì lù.

 

五方五路財神大真君。

Wǔ fāng wǔ lù cái shén dà zhēn jūn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *